Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Friesland Coberco realiseert omzetgroei in merken

Datum nieuwsfeit: 07-03-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSBERICHT

7 maart 2001

Jaarcijfers 2000

Friesland Coberco realiseert belangrijke omzetgroei in merken


* Omzet stijgt met 3,8 procent naar 9.065 miljoen gulden; omzetgroei hoofdmerken 17 procent

* Bedrijfsresultaat stijgt met 71 procent tot 357 miljoen gulden
* Nettowinst bedraagt 172 miljoen gulden; ruime verdubbeling ten opzichte van 1999 (81 miljoen gulden)
* Verwachting 2001: verdere stijging nettowinst
Netto-omzet
In 2000 is een netto-omzet gerealiseerd van 9.065 miljoen gulden. In vergelijking met het boekjaar 1999 betekent dit een stijging van 332 miljoen gulden (3,8 procent).

Van de totale netto-omzet van Friesland Coberco is in 2000 circa 34 procent gerealiseerd door de omzet van de vijftien hoofdmerken1) voor de consumenten- en professionele markt (1999: 28 procent van totale netto-omzet). De omzet onder deze merken is in het jaar 2000 wereldwijd gestegen met circa 17 procent.

Van de stijging van de netto-omzet heeft circa 80 miljoen gulden betrekking op (de-)consolidaties. Vanaf 1 juli 1999 is in de verlies- en winstrekening geconsolideerd de Zuivelfabriek De Kievit (aankoop van alle aandelen) en vanaf oktober 1999 is gedeconsolideerd Friesland Peru (verkoop van activiteiten). Medio 2000 zijn de resterende 67 procent van de aandelen van Friese Ecologische Zuivel aangekocht en vanaf 1 juli 2000 geconsolideerd.

De positieve invloed op de netto-omzet van de gemiddeld genomen hogere koers van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de gulden bedraagt circa 60 miljoen gulden.

Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat bedraagt 357 miljoen gulden. Dat is 148 miljoen gulden meer dan in 1999. Het bedrijfsresultaat uitgedrukt als percentage van de omzet is gestegen van 2,4 procent in 1999 tot 3,9 procent in 2000.

Uitgedrukt in een percentage van het gemiddeld netto bedrijfskapitaal, bedraagt in 2000 het bedrijfsresultaat 17,1 procent (1999: 9,4 procent).

In 1999 was het bedrijfsresultaat voor ongeveer 60 miljoen gulden, op netto winstniveau 40 miljoen gulden, negatief beïnvloed door de gevolgen van de dioxinecrisis.

Voor 2000 wordt een melkprijs ingeschat rond de 75,85 gulden per 100 kg melk, inclusief BTW (1999: 73,48 gulden, bij vergelijkbare gehaltes 2000, 73,91 gulden).

Nettowinst
In 2000 heeft Friesland Coberco Dairy Foods een nettowinst gerealiseerd van 172 miljoen gulden. De winsttoename met 91 miljoen gulden is meer dan een verdubbeling van (213,3 procent) van de nettowinst van 1999 (81 miljoen gulden).

Dividend
Van de nettowinst van 172 miljoen gulden wordt 60 procent toegevoegd aan het eigen vermogen en is 40 procent beschikbaar voor dividendbetaling. Per aandeel van nominaal 100 gulden is de nettowinst met 109 procent toegenomen van 11,09 gulden tot 23,15 gulden. Per aandeel A bedraagt het dividend 7,55 gulden (vorig jaar 3,65) en per (certificaat van) aandeel B is het dividend 15,10 gulden (vorig jaar7,30).

Ontwikkelingen
Het resultaat van 2000 is voor een belangrijk deel te danken aan goede resultaten van de activiteiten in Zuidoost-Azië en West-Afrika. De sterke markt- en merkposities van onze ondernemingen in deze regio's in combinatie met een krachtig economisch herstel in Zuidoost-Azië hebben tot uitstekende resultaten geleid. Daarnaast heeft een gunstige ontwikkeling van valutakoersen geleid tot goede marges.

De resultaatverbetering voor 2000 is verder positief beïnvloed door betere marges bij Frico Cheese, Borculo Domo Ingredients en Friesland Coberco Lochem. Riedel had wederom een succesvol jaar. Friesland Consumer Products realiseerde een nagenoeg gelijk resultaat als in 1999. Bij Friesche Vlag is het bedrijfsresultaat in vergelijking met het vorige boekjaar verslechterd als gevolg van volumeverlies en druk op de marges. Friesland Madibic realiseerde een slechter resultaat als gevolg van toenemende concurrentie en hogere kosten.

In het jaar 2000 is de strategie van Friesland Coberco verder aangescherpt. Uitgangspunt is het verbeteren van de kwaliteit van de omzet en de winstgevendheid van de activiteiten. Daartoe heeft de onderneming een duidelijke scheiding aangebracht tussen marktgedreven en grondstofgedreven activiteiten.

Bij de marktgedreven activiteiten staat de opbouw van merken en onderscheidend vermogen van onze producten voorop. Met innovatieve concepten wordt ingespeeld op de veranderende wensen van zowel afnemers als consumenten. Innovatie en reclame investeringen richten zich voornamelijk op de vijftien gedefinieerde hoofdmerken. De doelstelling is dat het aandeel van de omzet van de hoofdmerken in de totale omzet van Friesland Coberco de komende jaren belangrijk zal groeien. Friesland Coberco concentreert zich hierbij op een aantal geselecteerde markten waar het een sterke marktpositie met merkproducten kan innemen. Het verdiepen en uitbouwen van deze posities staat voorop in tegenstelling tot verdere verbreding.

De grondstofgedreven activiteiten richten zich op markten voor standaard zuivelproducten. Hierbij staat scherpe beheersing van kosten en investeringen centraal om te kunnen concurreren op markten met relatief lage en kwetsbare opbrengstprijzen. Op termijn is het de doelstelling van de onderneming om steeds minder afhankelijk te worden van standaard zuivelproducten. Het beleid is erop gericht om uitsluitend ledenmelk te verwerken en deze in te zetten voor productgroepen die de hoogste waarde toevoegen.

Kasstroom
De kasstroom uit operationele activiteiten bedraagt in 2000 413 miljoen gulden. Dit betekent een afname van 94 miljoen gulden ten opzichte van de vergelijkbare kasstroom in 1999. De afname wordt verklaard door een lichte stijging van het werkkapitaal in 2000, tegenover een forse daling in 1999.

De investeringen in materiële vaste activa bedragen in 2000 251 miljoen gulden, hetgeen ongeveer gelijk is aan het bedrag in 1999. Inzake acquisities is in 2000 een bedrag van 45 miljoen gulden uitgegeven (1999: 211 miljoen gulden).

Vermogen en solvabiliteit
Het groepsvermogen is toegenomen met 48 miljoen gulden en bedraagt in een percentage van het balanstotaal per ultimo van het boekjaar 33,4 procent (1999: 32,4 procent). Het aansprakelijk vermogen (groepsvermogen plus achtergestelde leningen plus converteerbare leningen) bedraagt per ultimo 2000 1.359 miljoen gulden (35,6 procent van het balanstotaal, ultimo 1999: 35,4 procent).

Vooruitzichten
Voor het jaar 2001 wordt, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, een verdere stijging van de nettowinst verwacht. Hoewel de activiteiten in Zuidoost-Azië en Afrika in toenemende mate met hogere grondstoffenprijzen worden geconfronteerd zijn de vooruitzichten in Europa gunstig door verbetering van de marges voor zuivelproducten die medio 2000 is ingezet. Friesland Coberco blijft echter nog gevoelig voor prijsfluctuaties van generieke producten.

Organisatorische ontwikkelingen
Frico Cheese zal in de komende vijf jaar, afhankelijk van externe ontwikkelingen, haar productiecapaciteit verder aanpassen aan marktgedreven activiteiten. Investeringen zullen vooral plaatsvinden in locaties met voldoende ruimte. Het aantal locaties zal worden teruggebracht van 13 naar 8 à 9.

De capaciteit voor productie van melkpoeders wordt in de komende vijf jaar geherstructureerd. Hierbij wordt de verwerkingscapaciteit afgestemd op de eigen behoefte van Friesland Coberco. Dit betekent een vermindering van de totale melkpoeder- en weiproductiecapaciteit. Er wordt een verdere specialisatie per productgroep doorgevoerd.

Binnen een periode van vijf jaar zal de productiecapaciteit van weipoeders in onder andere Borculo worden verminderd. Verder worden de grondstofgedreven activiteiten apart georganiseerd. Borculo Domo Ingredients en De Kievit gaan zich concentreren op een aantal geselecteerde product-marktcombinaties in het hogere toegevoegde waarde segment. De Kievit zal zich richten op creamers en speciaalproducten. Verder zullen de activiteiten van De Kievit meer binnen het concern geïntegreerd worden.

De komende maanden worden de organisatorische en investeringsplannen verder uitgewerkt. In totaal hebben de organisatorische wijzigingen gevolgen voor zo'n 350 van de 5.500 arbeidsplaatsen in Nederland. Er vallen geen gedwongen ontslagen. De betrokken medewerkers kunnen, conform het sociaal plan, rekenen op hulp bij het vinden van een nieuwe functie binnen Friesland Coberco.


1)

 
Hoofdmerken Friesland Coberco Dairy Foods 
Internationale merken Regionale/nationale merken Dutch Lady (inclusief NoyNoy en Bella Holandesa) Foremost Frico Friesche Vlag Completa Frisian Flag (Susu Bendera) Friso...-range Peak CoolBest Rainbow Taksi Yo-Most Debic Appelsientje-range Dubbel-range

Kerngegevens
(afgerond op miljoenen guldens, tenzij anders aangegeven)

2000 1999 1998 19971) 19961)

Resultaten
Netto-omzet 2) 9.065 8.733 8.617 9.225 8.948 Bedrijfsresultaat 357 209 310 302 187 Groepsresultaat uit gewone bedrijfs-
uitoefening na belastingen 218 112 170 170 86 Nettowinst 172 81 130 90 53 Dividend 69 32 52 35 20

Balans
Balanstotaal 3.816 3.776 3.526 3.571 3.632 Netto bedrijfskapitaal 3) 2.041 2.052 2.154 2.115 2.174 Aansprakelijk vermogen 1.359 1.338 1.408 1.388 1.518 Groepsvermogen 1.273 1.224 1.269 1.225 1.318 Eigen vermogen 1.154 1.111 1.165 1.106 1.149

Cash flow
Kasstroom uit operationele activiteiten 413 507 301 330 182 Investeringen in materiële vaste activa 251 250 189 278 288 Afschrijvingen op materiële vaste activa 225 226 213 213 212

Personeel (in aantallen)
Gemiddeld aantal werknemers 11.970 12.095 11.843 12.008 12.217 waarvan in Nederland 5.468 5.513 5.267 5.579 5.946 waarvan buiten Nederland 6.502 6.582 6.576 6.429 6.271

Verhoudingsgetallen (in procenten)
Bedrijfsresultaat in % netto-omzet 3,9 2,4 3,6 3,3 2,1 Groepsresultaat uit gewone bedrijfs-
uitoefening na belastingen in % netto-omzet 2,4 1,3 2,0 1,8 1,0 Nettowinst in % netto-omzet 1,9 0,9 1,5 1,0 0,6 Bedrijfsresultaat in % gemiddeld netto
bedrijfskapitaal 17,1 9,4 14,3 14,1 8,9 Nettowinst in % gemiddeld eigen vermogen 15,2 7,1 11,3 7,8 5,2 Groepsvermogen in % balanstotaal 33,4 32,4 36,0 34,3 36,3 Aansprakelijk vermogen in % balanstotaal 35,6 35,4 39,9 38,9 41,8 Bedrijfsresultaat / rente 8,5 5,0 5,9 6,4 3,2

Per aandeel van NLG 100 (in guldens)
Nettowinst 4) 23,15 11,09 18,14 12,95 7,54 Dividend per aandeel A 5) 7,55 3,65 5,98 6,15 4,90 Dividend per aandeel B 5) 15,10 7,30 11,96 14,80 4,90 Kasstroom uit operationele activiteiten 4) 55,59 69,39 42,06 47,36 26,10

Verwerkte melk en leverende melkveehouderijbedrijven

In 2000 is 5,2 miljard kilogram melk in Nederland verwerkt (1999: 5,3) met 4,433 procent vet (1999: 4,386) en 3,472 procent eiwit (1999: 3,469). Per begin 2001 zijn er 12.543 melkveehouderijbedrijven die de melk aan Friesland Coberco leveren (1999: 13.346).


1) De 1996 en 1997 cijfers zijn pro forma, gebaseerd op de balans en winst- en verliesrekening van de rechtsvoorgangers. De balanscijfers 1997 en de hierop gebaseerde balansratio's zijn afkomstig uit de openingsbalans 1998.
2) De vergelijkende cijfers zijn aangepast aan de presentatie 2000.
3) Materiële vaste activa plus werkkapitaal (voorraden, vorderingen minus overige kortlopende schulden), tot en met 1997 tevens immateriële vaste activa.
4) De nettowinst per aandeel en de kasstroom uit operationele activiteiten per aandeel zijn berekend over het gemiddeld aantal uitstaande aandelen gedurende het boekjaar. De vergelijkende cijfers 1997 betreffen de pro forma nettowinst en de pro forma operationele kasstroom berekend over het aantal aandelen (6.965.771; geplaatst aandelenkapitaal NLG 697 miljoen) volgens de openingsbalans 1998.
5) Het dividend per aandeel betreft het contant uit te betalen dividend.
Voor meer informatie:
Friesland Coberco Dairy Foods BV
Concerncommunicatie
R.J.A. van Dongen
Tel. +31 (0)522 276 334
Fax +31 (0)522 276 477
www.fcdf.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...