Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Friesland Coberco realiseert omzetgroei in merken

Datum nieuwsfeit: 07-03-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSBERICHT

7 maart 2001

Jaarcijfers 2000

Friesland Coberco realiseert belangrijke omzetgroei in merken


* Omzet stijgt met 3,8 procent naar 9.065 miljoen gulden; omzetgroei hoofdmerken 17 procent

* Bedrijfsresultaat stijgt met 71 procent tot 357 miljoen gulden
* Nettowinst bedraagt 172 miljoen gulden; ruime verdubbeling ten opzichte van 1999 (81 miljoen gulden)
* Verwachting 2001: verdere stijging nettowinst
Netto-omzet
In 2000 is een netto-omzet gerealiseerd van 9.065 miljoen gulden. In vergelijking met het boekjaar 1999 betekent dit een stijging van 332 miljoen gulden (3,8 procent).

Van de totale netto-omzet van Friesland Coberco is in 2000 circa 34 procent gerealiseerd door de omzet van de vijftien hoofdmerken1) voor de consumenten- en professionele markt (1999: 28 procent van totale netto-omzet). De omzet onder deze merken is in het jaar 2000 wereldwijd gestegen met circa 17 procent.

Van de stijging van de netto-omzet heeft circa 80 miljoen gulden betrekking op (de-)consolidaties. Vanaf 1 juli 1999 is in de verlies- en winstrekening geconsolideerd de Zuivelfabriek De Kievit (aankoop van alle aandelen) en vanaf oktober 1999 is gedeconsolideerd Friesland Peru (verkoop van activiteiten). Medio 2000 zijn de resterende 67 procent van de aandelen van Friese Ecologische Zuivel aangekocht en vanaf 1 juli 2000 geconsolideerd.

De positieve invloed op de netto-omzet van de gemiddeld genomen hogere koers van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de gulden bedraagt circa 60 miljoen gulden.

Bedrijfsresultaat
Het bedrijfsresultaat bedraagt 357 miljoen gulden. Dat is 148 miljoen gulden meer dan in 1999. Het bedrijfsresultaat uitgedrukt als percentage van de omzet is gestegen van 2,4 procent in 1999 tot 3,9 procent in 2000.

Uitgedrukt in een percentage van het gemiddeld netto bedrijfskapitaal, bedraagt in 2000 het bedrijfsresultaat 17,1 procent (1999: 9,4 procent).

In 1999 was het bedrijfsresultaat voor ongeveer 60 miljoen gulden, op netto winstniveau 40 miljoen gulden, negatief beïnvloed door de gevolgen van de dioxinecrisis.

Voor 2000 wordt een melkprijs ingeschat rond de 75,85 gulden per 100 kg melk, inclusief BTW (1999: 73,48 gulden, bij vergelijkbare gehaltes 2000, 73,91 gulden).

Nettowinst
In 2000 heeft Friesland Coberco Dairy Foods een nettowinst gerealiseerd van 172 miljoen gulden. De winsttoename met 91 miljoen gulden is meer dan een verdubbeling van (213,3 procent) van de nettowinst van 1999 (81 miljoen gulden).

Dividend
Van de nettowinst van 172 miljoen gulden wordt 60 procent toegevoegd aan het eigen vermogen en is 40 procent beschikbaar voor dividendbetaling. Per aandeel van nominaal 100 gulden is de nettowinst met 109 procent toegenomen van 11,09 gulden tot 23,15 gulden. Per aandeel A bedraagt het dividend 7,55 gulden (vorig jaar 3,65) en per (certificaat van) aandeel B is het dividend 15,10 gulden (vorig jaar7,30).

Ontwikkelingen
Het resultaat van 2000 is voor een belangrijk deel te danken aan goede resultaten van de activiteiten in Zuidoost-Azië en West-Afrika. De sterke markt- en merkposities van onze ondernemingen in deze regio's in combinatie met een krachtig economisch herstel in Zuidoost-Azië hebben tot uitstekende resultaten geleid. Daarnaast heeft een gunstige ontwikkeling van valutakoersen geleid tot goede marges.

De resultaatverbetering voor 2000 is verder positief beïnvloed door betere marges bij Frico Cheese, Borculo Domo Ingredients en Friesland Coberco Lochem. Riedel had wederom een succesvol jaar. Friesland Consumer Products realiseerde een nagenoeg gelijk resultaat als in 1999. Bij Friesche Vlag is het bedrijfsresultaat in vergelijking met het vorige boekjaar verslechterd als gevolg van volumeverlies en druk op de marges. Friesland Madibic realiseerde een slechter resultaat als gevolg van toenemende concurrentie en hogere kosten.

In het jaar 2000 is de strategie van Friesland Coberco verder aangescherpt. Uitgangspunt is het verbeteren van de kwaliteit van de omzet en de winstgevendheid van de activiteiten. Daartoe heeft de onderneming een duidelijke scheiding aangebracht tussen marktgedreven en grondstofgedreven activiteiten.

Bij de marktgedreven activiteiten staat de opbouw van merken en onderscheidend vermogen van onze producten voorop. Met innovatieve concepten wordt ingespeeld op de veranderende wensen van zowel afnemers als consumenten. Innovatie en reclame investeringen richten zich voornamelijk op de vijftien gedefinieerde hoofdmerken. De doelstelling is dat het aandeel van de omzet van de hoofdmerken in de totale omzet van Friesland Coberco de komende jaren belangrijk zal groeien. Friesland Coberco concentreert zich hierbij op een aantal geselecteerde markten waar het een sterke marktpositie met merkproducten kan innemen. Het verdiepen en uitbouwen van deze posities staat voorop in tegenstelling tot verdere verbreding.

De grondstofgedreven activiteiten richten zich op markten voor standaard zuivelproducten. Hierbij staat scherpe beheersing van kosten en investeringen centraal om te kunnen concurreren op markten met relatief lage en kwetsbare opbrengstprijzen. Op termijn is het de doelstelling van de onderneming om steeds minder afhankelijk te worden van standaard zuivelproducten. Het beleid is erop gericht om uitsluitend ledenmelk te verwerken en deze in te zetten voor productgroepen die de hoogste waarde toevoegen.

Kasstroom
De kasstroom uit operationele activiteiten bedraagt in 2000 413 miljoen gulden. Dit betekent een afname van 94 miljoen gulden ten opzichte van de vergelijkbare kasstroom in 1999. De afname wordt verklaard door een lichte stijging van het werkkapitaal in 2000, tegenover een forse daling in 1999.

De investeringen in materiële vaste activa bedragen in 2000 251 miljoen gulden, hetgeen ongeveer gelijk is aan het bedrag in 1999. Inzake acquisities is in 2000 een bedrag van 45 miljoen gulden uitgegeven (1999: 211 miljoen gulden).

Vermogen en solvabiliteit
Het groepsvermogen is toegenomen met 48 miljoen gulden en bedraagt in een percentage van het balanstotaal per ultimo van het boekjaar 33,4 procent (1999: 32,4 procent). Het aansprakelijk vermogen (groepsvermogen plus achtergestelde leningen plus converteerbare leningen) bedraagt per ultimo 2000 1.359 miljoen gulden (35,6 procent van het balanstotaal, ultimo 1999: 35,4 procent).

Vooruitzichten
Voor het jaar 2001 wordt, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, een verdere stijging van de nettowinst verwacht. Hoewel de activiteiten in Zuidoost-Azië en Afrika in toenemende mate met hogere grondstoffenprijzen worden geconfronteerd zijn de vooruitzichten in Europa gunstig door verbetering van de marges voor zuivelproducten die medio 2000 is ingezet. Friesland Coberco blijft echter nog gevoelig voor prijsfluctuaties van generieke producten.

Organisatorische ontwikkelingen
Frico Cheese zal in de komende vijf jaar, afhankelijk van externe ontwikkelingen, haar productiecapaciteit verder aanpassen aan marktgedreven activiteiten. Investeringen zullen vooral plaatsvinden in locaties met voldoende ruimte. Het aantal locaties zal worden teruggebracht van 13 naar 8 à 9.

De capaciteit voor productie van melkpoeders wordt in de komende vijf jaar geherstructureerd. Hierbij wordt de verwerkingscapaciteit afgestemd op de eigen behoefte van Friesland Coberco. Dit betekent een vermindering van de totale melkpoeder- en weiproductiecapaciteit. Er wordt een verdere specialisatie per productgroep doorgevoerd.

Binnen een periode van vijf jaar zal de productiecapaciteit van weipoeders in onder andere Borculo worden verminderd. Verder worden de grondstofgedreven activiteiten apart georganiseerd. Borculo Domo Ingredients en De Kievit gaan zich concentreren op een aantal geselecteerde product-marktcombinaties in het hogere toegevoegde waarde segment. De Kievit zal zich richten op creamers en speciaalproducten. Verder zullen de activiteiten van De Kievit meer binnen het concern geïntegreerd worden.

De komende maanden worden de organisatorische en investeringsplannen verder uitgewerkt. In totaal hebben de organisatorische wijzigingen gevolgen voor zo'n 350 van de 5.500 arbeidsplaatsen in Nederland. Er vallen geen gedwongen ontslagen. De betrokken medewerkers kunnen, conform het sociaal plan, rekenen op hulp bij het vinden van een nieuwe functie binnen Friesland Coberco.


1)

 
Hoofdmerken Friesland Coberco Dairy Foods 
Internationale merken Regionale/nationale merken Dutch Lady (inclusief NoyNoy en Bella Holandesa) Foremost Frico Friesche Vlag Completa Frisian Flag (Susu Bendera) Friso...-range Peak CoolBest Rainbow Taksi Yo-Most Debic Appelsientje-range Dubbel-range

Kerngegevens
(afgerond op miljoenen guldens, tenzij anders aangegeven)

2000 1999 1998 19971) 19961)

Resultaten
Netto-omzet 2) 9.065 8.733 8.617 9.225 8.948 Bedrijfsresultaat 357 209 310 302 187 Groepsresultaat uit gewone bedrijfs-
uitoefening na belastingen 218 112 170 170 86 Nettowinst 172 81 130 90 53 Dividend 69 32 52 35 20

Balans
Balanstotaal 3.816 3.776 3.526 3.571 3.632 Netto bedrijfskapitaal 3) 2.041 2.052 2.154 2.115 2.174 Aansprakelijk vermogen 1.359 1.338 1.408 1.388 1.518 Groepsvermogen 1.273 1.224 1.269 1.225 1.318 Eigen vermogen 1.154 1.111 1.165 1.106 1.149

Cash flow
Kasstroom uit operationele activiteiten 413 507 301 330 182 Investeringen in materiële vaste activa 251 250 189 278 288 Afschrijvingen op materiële vaste activa 225 226 213 213 212

Personeel (in aantallen)
Gemiddeld aantal werknemers 11.970 12.095 11.843 12.008 12.217 waarvan in Nederland 5.468 5.513 5.267 5.579 5.946 waarvan buiten Nederland 6.502 6.582 6.576 6.429 6.271

Verhoudingsgetallen (in procenten)
Bedrijfsresultaat in % netto-omzet 3,9 2,4 3,6 3,3 2,1 Groepsresultaat uit gewone bedrijfs-
uitoefening na belastingen in % netto-omzet 2,4 1,3 2,0 1,8 1,0 Nettowinst in % netto-omzet 1,9 0,9 1,5 1,0 0,6 Bedrijfsresultaat in % gemiddeld netto
bedrijfskapitaal 17,1 9,4 14,3 14,1 8,9 Nettowinst in % gemiddeld eigen vermogen 15,2 7,1 11,3 7,8 5,2 Groepsvermogen in % balanstotaal 33,4 32,4 36,0 34,3 36,3 Aansprakelijk vermogen in % balanstotaal 35,6 35,4 39,9 38,9 41,8 Bedrijfsresultaat / rente 8,5 5,0 5,9 6,4 3,2

Per aandeel van NLG 100 (in guldens)
Nettowinst 4) 23,15 11,09 18,14 12,95 7,54 Dividend per aandeel A 5) 7,55 3,65 5,98 6,15 4,90 Dividend per aandeel B 5) 15,10 7,30 11,96 14,80 4,90 Kasstroom uit operationele activiteiten 4) 55,59 69,39 42,06 47,36 26,10

Verwerkte melk en leverende melkveehouderijbedrijven

In 2000 is 5,2 miljard kilogram melk in Nederland verwerkt (1999: 5,3) met 4,433 procent vet (1999: 4,386) en 3,472 procent eiwit (1999: 3,469). Per begin 2001 zijn er 12.543 melkveehouderijbedrijven die de melk aan Friesland Coberco leveren (1999: 13.346).


1) De 1996 en 1997 cijfers zijn pro forma, gebaseerd op de balans en winst- en verliesrekening van de rechtsvoorgangers. De balanscijfers 1997 en de hierop gebaseerde balansratio's zijn afkomstig uit de openingsbalans 1998.
2) De vergelijkende cijfers zijn aangepast aan de presentatie 2000.
3) Materiële vaste activa plus werkkapitaal (voorraden, vorderingen minus overige kortlopende schulden), tot en met 1997 tevens immateriële vaste activa.
4) De nettowinst per aandeel en de kasstroom uit operationele activiteiten per aandeel zijn berekend over het gemiddeld aantal uitstaande aandelen gedurende het boekjaar. De vergelijkende cijfers 1997 betreffen de pro forma nettowinst en de pro forma operationele kasstroom berekend over het aantal aandelen (6.965.771; geplaatst aandelenkapitaal NLG 697 miljoen) volgens de openingsbalans 1998.
5) Het dividend per aandeel betreft het contant uit te betalen dividend.
Voor meer informatie:
Friesland Coberco Dairy Foods BV
Concerncommunicatie
R.J.A. van Dongen
Tel. +31 (0)522 276 334
Fax +31 (0)522 276 477
www.fcdf.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie