Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten Rijswijk

Datum nieuwsfeit: 07-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Rijswijk

Gemeenteberichten
8 maart 2001


* Voorbereidingsbesluiten

* Sportactiviteiten in Rijswijk

* WOZ-beschikking komt later

* Jongerendebat in Rijswijkse raadzaal

* Wet op de Ruimtelijke Ordening
art. 24 lid II van de Voorschriften bestemmingsplan Hoornwijck
* Kinderboerderij tijdelijk gesloten

* Wet op de Ruimtelijke Ordening
art. 50 lid 5 Woningwet

* Aanvraag terrasvergunning

* Wet op de Ruimtelijke Ordening

- Artikel 19a -

* Voertuigwrak

* Bouwvergunningen

* Bouwaanvragen/- meldingen

* Verleende kapvergunningen

* Stand van zaken kapvergunning Don Bosco
* Aanvraag kapvergunningen

Voorbereidingsbesluiten

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk maken ingevolge het bepaalde in artikel 22 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 20 februari 2001 heeft besloten dat een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor de navolgende gebieden:
a. het perceel Polakweg 12 kadastraal bekend gemeente Rijswijk, sectie G nr 2782;
b. het perceel Julialaantje 22 kadastraal bekend gemeente Rijswijk, sectie A nr 3139;
c. het perceel Generaal Spoorlaan 489 kadastraal bekend gemeente Rijswijk, sectie C nr 881, 906, 1124 en 1387 (ged.); d. het perceel Huis te Landelaan - Van Vredenburchweg kadastraal bekend gemeente Rijswijk, sectie B nr 720 (ged.).

De voorbereidingsbesluiten treden in werking met ingang van de dag volgende op de dag van publicatie en liggen vanaf de dag van inwerkingtreding met de daarbij behorende tekeningen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis bij de sectie Communicatiezaken (kamer 77), Generaal Spoorlaan 2-4. De sectie Communicatiezaken is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 14.00 uur.

Degenen wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken, kunnen een bezwaar indienen binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Gemeenteraad, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.
Indiening van een bezwaarschrift betekent niet, dat de werking van het voorberei-dingsbesluit wordt uitgesteld. Indien sprake is van een spoedeisend belang waardoor niet gewacht kan worden op de afwikkeling van het bezwaarschift, is het mogelijk een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen bij de President van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Bureau Voorlopige voorzieningen, Postbus 20302, 2500 EH 's-Gravenhage.

.

Sportactiviteiten in Rijswijk

In samenwerking met de gemeente Rijswijk biedt de Stichting Welzijn Laak en Rijswijk, afdeling Jongerenwerk, elke middag sportactiviteiten voor jongeren aan. Ben je tussen de 12 en 23 jaar en heb je zin om te sporten, dan kan je vanaf nu elke middag in Rijswijk iets sportiefs doen. Elke middag kan je in verschillende wijken in Rijswijk lekker buiten sporten, zoals voetbal, basketbal, tennis. Tot de herfstvakantie worden deze activiteiten door professionele vakkrachten gegeven. Het kost je helemaal niets!!. De sportactiviteiten zijn elke middag van 15.00-17.00 uur op de volgende locaties:

Op maandag staan we om 15.00 uur op het kunstgrasveldje naast het NIVO-gebouw, het jongerenhonk naast sporthal De Schilp. Op dinsdag kan je op het basketbalveldje naast buurthuis De Cockpit in de wijk Ypenburg sporten. Op woensdagmiddag komen we naar het Piramideplein op het tunneldak bij station Rijswijk. Donderdagmiddag om 15.00 uur staan we weer op het kunstgrasveldje naast het NIVO gebouw en op vrijdagmiddag weer op het basketbalveld naast de Cockpit in Ypenburg. Voor meer info kan je tijdens kantooruren bellen naar 070- 396 00 44. Je kan ons ook e-mailen: Jongerenwerk. (Rijswijk@12move.nl).

.

WOZ-beschikking komt later

Inleiding
De afgelopen tijd is de gemeente Rijswijk in samenwerking met een taxatiebureau druk bezig geweest alle onroerende zaken (woningen, bedrijfspanden en grond) binnen de gemeente te taxeren. Deze taxatie vindt plaats in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ), die op 1 januari 1995 van kracht werd.
Voor Rijswijk betekent dit de eerste herwaardering op basis van deze wet. Rijswijk mocht in het eerste WOZ-tijdvak (1997-2000) namelijk nog gebruik maken van de taxatiewaarden per waardepeildatum 1 januari 1992. Voor het belastingjaar 2000 wordt voor de verschillende belastingen (onroerendezaakbelastingen, huurwaardeforfait -vanaf 2001 eigenwoningforfait- en waterschapsbelastingen) voor het laatst van deze waarden gebruik gemaakt. Vanaf belastingjaar 2001 zullen de genoemde belastingen geheven worden op basis van de nieuwe taxaties die worden vastgesteld per waardepeildatum 1 januari 1999.

Vertraging
Helaas is in de voortgang van het taxatietraject vertraging ontstaan. Oorspronkelijk zou de WOZ-beschikking eind februari 2001 bij u in de brievenbus vallen. De verwachting is dat de WOZ-beschikkingen eind mei aanstaande zullen worden verzonden.

Gevolgen
Het later ontvangen van de WOZ-beschikkingen heeft geen gevolgen voor uw aangifte Inkomstenbelasting voor het jaar 2000. Immers, dan geldt nog de oude WOZ-waarde van 1992 (denk wel aan het ophogingspercentage van 20%, zie verder de toelichting bij het aangiftebiljet). Ook voor het invullen van de Voorlopige Teruggave 2001 kunt u nog gebruik maken van deze oude waarde (inclusief 20%). Nadat u van de gemeente de nieuwe waarde van uw woning heeft ontvangen, kunt u de Belastingdienst desgewenst verzoeken de Voorlopige Teruggave opnieuw vast te stellen op basis van de nieuwe waarde.
Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de Belastingtelefoon: 0800 0543 (gratis).

Waardestijging
De voorlopige uitkomsten van de herwaardering bevestigen in onze gemeente het beeld dat ook in de rest van Nederland optreedt, namelijk dat de prijzen van met name woningen sinds de vorige peildatum (1 januari 1992) fors zijn gestegen. De verwachte gemiddelde stijging bedraagt voor de Rijswijkse woningen ongeveer 85%. De prijzen van niet-woningen (winkels, kantoren) zijn minder fors gestegen.

Betaal ik straks veel meer onroerendezaakbelasting (OZB)? Ook al is de waarde van uw woning fors gestegen, het hoeft niet zo te zijn dat u dan ook een (fors) hoger bedrag aan OZB betaalt. Het is namelijk niet de bedoeling dat de gemeente aan de herwaardering verdient. De gemeenteraad heeft al eerder uitgesproken dat de gemiddelde stijging zal worden gecompenseerd door verlaging van de tarieven OZB. Wel zal nog een inflatiecorrectie van toepassing zijn. Tevens heeft de gemeenteraad in principe ingestemd met de invoering van tariefdifferentiatie tussen woningen en niet-woningen, teneinde de belastingdruk in 2001 voor beide categorieën gelijk te laten zijn aan die in 2000. Het uitgangspunt is dat de verschuiving in de OZB-belastingdruk, die voortvloeit uit het verschil in waardestijging tussen woningen en niet-woningen, ongedaan gemaakt wordt door tariefdifferentiatie.
Toch kan het voorkomen dat u (afgezien van de inflatiecorrectie) meer aan OZB betaalt dan vorig jaar. In dat geval is de waarde van uw woning gestegen met meer dan de (verwachte) gemiddelde waardestijging van 85%. Andersom geldt dat u minder betaalt als de waardestijging van uw woning lager is dan het gemiddelde.
De definitieve tarieven van de OZB worden door de gemeenteraad naar verwachting in mei aanstaande vastgesteld. De gemeente zal u via publicaties als deze op de hoogte houden.

Heeft u vragen?
Mocht u naar aanleiding van dit bericht behoefte hebben aan meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Belastingen van de dienst Middelen, te bereiken via (070) 39 59 899.

.

Jongerendebat in Rijswijkse raadzaal

De gemeente Rijswijk is bezig met het ontwikkelen van een toekomstvisie voor Rijswijk. Het gaat erom hoe Rijswijk er over 15 jaar uit zou moeten zien. De gemeente is natuurlijk niet de enige met ideeën over de toekomst en wil doorom graag in gesprek met bewoners, gebruikers van voorzieningen, bedrijven en organisaties in de stad.

Vorig jaar zijn er diverse discussiebijeenkomsten gehouden in Rijswijk in het kader van de toekomstvisie voor Rijswijk. Hierbij zijn met name de volwassenen aan bod gekomen. De gemeente vindt het belangrijk dat niet alleen volwassenen, maar ook jongeren hun stem laten horen. Jeugdigen zijn immers ook direct belanghebbenden bij voorzieningen en beleid en hebben ervaringen en ideeën hoe bepaalde zaken kunnen worden aangepakt.

Daarom is het op vrijdag 16 maart tussen 13.30 en 17.00 uur de beurt aan de jongeren. In de raadzaal van het Rijswijkse stadhuis aan de Generaal Spoorlaan zal een jongerendebat worden gehouden over de toekomst van Rijswijk. Het doel van dit debat is om samen met jongeren te discussiëren over een toekomstvisie voor Rijswijk. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: vrijetijdsbesteding, ruimtelijke ordening, onderwijs en werk. Vanuit onder meer het voortgezet onderwijs in Rijswijk is een groep van in totaal 24 jongeren geselecteerd. De jongeren variëren in leeftijd van 12 tot 23. Zij gaan in debat met burgemeester Van der Wel en een delegatie van zes raadsleden (één per fractie). De jongeren zullen in de discussie aangeven hoe zij vinden dat Rijswijk er in 2015 uit moet zien.
Het jongerendebat is een openbare bijeenkomst waar iedere geïnteresseerde Rijswijker van harte welkom is. Het debat is te volgen vanaf de publieke tribune. Kunt u het debat niet zelf bijwonen, dan is het mogelijk om later via de locale televisie (SOR) een verslag van het debat te aanschouwen. De uitzenddatum zal vooraf via de gemeenteberichten bekend gemaakt worden.

.

Wet op de Ruimtelijke ordening
Toepassing artikel 24 lid II van de Voorschriften bestemmingsplan Hoornwijck

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk maken ingevolge het bepaalde in artikel 24, lid II van de Voorschriften bestemmingsplan Hoornwijck bekend, dat een aanvrage om bouwvergunning is ingediend door:
Savarin VOF, P & P Beheer BV en Brillat Savarin BV te Rijswijk, voor het verbouwen van een boerderij op een perceel grond aan de Laan van Hoornwijck nr 29 tot restaurant.
Voor het gebied waar het bouwplan is gelegen geldt een uitwerkingsverplichting. Dat houdt in, dat voor het betrokken gebied een uitwerkingsplan moet zijn vastgesteld dat rechtskracht heeft gekregen alvorens de bouwvergunning kan worden verleend. Van deze voorwaarde kan worden afgeweken indien het bouwplan kan worden ingepast in een concept-uitwerkingsplan dan wel vastgesteld uitwerkingsplan en Gedeputeerde Staten vooraf hebben verklaard tegen het verlenen van de bouwvergunning geen bezwaar te hebben. Artikel 6, lid A, sub III van de Voorschriften bestemmingsplan Hoornwijck biedt hiertoe de mogelijkheid. Aangezien burgemeester en wethouders voornemens zijn van die mogelijkheid gebruik te maken, liggen de bouw- en situatietekeningen van het bovenomschreven bouwplan met ingang van vrijdag 9 maart 2001 gedurende vier weken ter inzage bij het team Communicatie, Gen. Spoorlaan 2-4. (kamer 77). Het team Communicatie is op werkdagen geopend van 8.30 uur tot 14.00 uur. Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk hun bedenkingen indienen tegen dit voornemen bij het college van burgemeester en wethouders van Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.
Bij het bouwplan ligt tevens een concept "Tweede uitwerkingsvoorschrift bestemmingsplan Hoornwijck" ter inzage. Het bouwplan is daarmee in overeenstemming.

.

Kinderboerderij tijdelijk gesloten

Waarschijnlijk weet u dat in Groot-Brittanië een epidemie is uitgebroken van de uiterst besmettelijke veeziekte mond- en klauwzeer. Ook in Nederland zijn verschillende maatregelen genomen om de kans op besmetting zoveel mogelijk te beperken. Zo heeft het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij alle kinderboerderijen geadviseerd om uit voorzorg te sluiten.
In Rijswijk is kinderboerderij 't Akkertje in het Von Fisennepark aan het Julialaantje daarom tot nader bericht gesloten.

.

Wet op de Ruimtelijke Ordening
Artikel 19 WRO jo. Artikel 50 lid 5 Woningwet

De burgemeester van Rijswijk geeft kennis dat door HBG Vastgoed bv vergunning is gevraagd voor het aanleggen en inrichten van 375 parkeerplaatsen met bijhorende tuin ter plaatse van het perceel Generaal Spoorlaan 489 te Rijswijk. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan Steenvoorde 1a. Dit betekent dat het verzoek om bouwvergunning tevens moet worden aangemerkt als verzoek om vrijstelling van het bestemmingsplan ex artikel 19 WRO. Tevens heeft de raad een voorbereidingsbesluit genomen voor het gebied waar de bouwplannen zijn gelegen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om voor het bouwplan met toepassing van artikel 19 Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van het genoemde bestemmingsplan. Na het verlenen van vrijstelling zijn burgemeester en wethouders bevoegd om met toepassing van artikel 50 lid 5 van de Woningwet de gevraagde vergunningen te verlenen.

De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 9 maart tot en met 22 maart 2001 gedurende twee weken ter inzage bij het team Communicatie, kamer 77, Generaal Spoorlaan 2 te Rijswijk. Het team Communicatie is op werkdagen geopend van 8.30-14.00 uur.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk zijn bedenkingen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

.

Aanvraag terrasvergunning

De burgemeester van de gemeente Rijswijk deelt mee dat door de volgende ondernemingen een aanvraag voor een terrasvergunning is ingediend;

* Restaurant Chicago`s;

* Restaurant The Blue Train.

Op 1 maart 2001 zijn onder voorwaarden de gevraagde vergunningen verleend.

Bovengenoemde vergunningen liggen met ingang van woensdag 7 maart 2001 gedurende 14 dagen ter inzage bij de administratie van de afdeling Vergunningen en Handhaving, kamer 001, De Bruyn Kopsstraat 4 te Rijswijk, op werkdagen geopend van 9.00 tot 12.00 uur. Gedurende een periode van zes weken na de datum van de vergunning( 1 maart 2001) is iedere belanghebbende gerechtigd om tegen deze vergunning een bezwaarschrift in te dienen.

.

Wet op de Ruimtelijke Ordening

- Artikel 19a-

De burgemeester van Rijswijk geeft kennis dat vrijstelling van het bestemmingsplan is gevraagd door:

1. E. Krennin voor het plaatsen van een dakopbouw op een eengezinswoning aan de Hoornbruglaan 17.

2. R.J. de Boer voor het vergroten van de woning aan de Hoornbruglaan 78.

3. C.A.M. Guicherit voor het uitbreiden van een kinderdagverblijf aan de van Vredenburchweg 164e.

4. Redevco Benelux B.V. voor het gedeeltelijk veranderen en vergroten van een winkelcomplex aan In de Bogaard G 1 t/m 12.

De bouwplannen 1 en 2 zijn in strijd met het bestemmingsplan "Leeuwendaal", bouwplan 3 is in strijd met het bestemmingsplan "Julianapark" en bouwplan 4 is in strijd met het bestemmingsplan "Winkelcentrum". Tevens heeft de raad een voorbereidingsbesluit genomen voor het gebied waar de bouwplannen zijn gelegen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om afwijking toe te staan c.q. vrijstelling te verlenen van de genoemde bestemmingsplannen en toepassing te geven aan artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

De bouw- en situatietekeningen liggen met ingang van 9 maart tot en met 5 april 2001 gedurende vier weken ter inzage bij het team Communicatie, kamer 77, Generaal Spoorlaan 2 te Rijswijk. Het team Communicatie is op werkdagen geopend van 08.30-14.00 uur.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk zijn bedenkingen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

.

Voertuigwrak

De eigenaar / houder van het hierna omschreven voertuigwrak dat door de Gemeente Rijswijk op de openbare weg is aangetroffen, wordt verzocht zich binnen 8 (acht) dagen na het verschijnen van deze krant te melden bij de Gemeente Rijswijk, afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie IOG, Bezoekadres:
De Bruyn Kopsstraat 4,
2288 EC Rijswijk.

Een eigendomsbewijs/volledig kentekenbewijs en een legitimatiebewijs dienen zo spoedig mogelijk te worden getoond.

Suzuki Kenteken SN-67-HZ

Bij niet melden binnen deze termijn zal de Gemeente overgaan tot vernietiging van dit voertuigwrak.
Inlichtingen H.Hooiveld
tel 070-3959318.

.

Bouwvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat, met ingang van 8 maart 2001 voor een ieder bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, sectie Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rijswijk, De Bruyn Kopsstraat 4, iedere werkdag geopend van 09.00 uur tot 12.00 uur, de volgende bouwvergunningen ter inzage liggen:

* Fazantlaan 9, het gedeeltelijk veranderen en vergroten van een woning d.m.v. een uitbouw + dakkapel, verleend en verzonden: 23 februari 2001

* Hoornbruglaan 78, het oprichten van een fietsenberging, verleend en verzonden: 23 februari 2001

* Fazantlaan 10, het gedeeltelijk veranderen en vergroten van een woning d.m.v. een uitbouw + dakkapel , verleend en verzonden: 23 februari 2001

* Ypenburg, Deelplan 10, het oprichten van een rioolgemaal, verleend en verzonden: 20 februari 2001

* Dr. H.J. Van Mooklaan 12, het plaatsen van een dakkapel in het voorgevel dakvlak en een uitbreiding op het dakterras, verleend en verzonden: 27 februari 2001

* Treubstraat 15 E, het vervangen van een bestaand reclamebord, verleend en verzonden: 28 februari 2001

* Fazantlaan 7, het gedeeltelijk vergroten en veranderen van een woning d.m.v. een achteruitbouw en het vergroten van een berging, verleend en verzonden: 28 februari 2001

* Strijplaan 106, het vergroten van een woning middels een achteruitbouw, verleend en verzonden 5 maart 2001

Iedere belanghebbende is tot uiterlijk zes weken na de datum van verzending gerechtigd tegen een bouwvergunning bezwaar in te dienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk.

.

Bouwaanvragen/- meldingen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk brengen ter openbare kennis dat de volgende bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen:
* bouwaanvraag , ingediend: 20-02-2001 : het verbouwen van een winkelpand
te: Herenstraat 34-36

* bouwaanvraag , ingediend: 20-02-2001 : het veranderen van een winkelpand in een appartementencomplex
te: Herenstraat 34-36

* bouwaanvraag , ingediend: 21-02-2001 : het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers
te: Thierenskade t.o. nr 32 en t.o. nr 124

* bouwaanvraag , ingediend: 16-02-2001 : het verbouwen van een boerderij tot restaurant
te: Laan van Hoornwijck 29

* bouwaanvraag , ingediend: 21-02-2001 : het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers
te: hoek Kerklaan / Lindelaan

* ouwaanvraag , ingediend: 20-02-2001 : het tijdelijk plaatsen van een scooter/rolstoelberging
te: Beetslaan 36

* bouwaanvraag , ingediend: 16-02-2001 : het oprichten van een dakterras
te: Stadhoudersstraat 33

* bouwaanvraag , ingediend: 20-02-2001 : het tijdelijk plaatsen van een scooter/rolstoelberging
te: Huis te Landelaan hoek ir. H.H. van Kollaan
* bouwaanvraag , ingediend: 15-02-2001 : het gedeeltelijk veranderen van een gevel
te: Kerklaan 40a

* bouwaanvraag , ingediend: 16-02-2001 : het oprichten van een dakopbouw
te: Strijpwetering 47

* bouwaanvraag , ingediend: 16-02-2001 : het oprichten van een dakopbouw
te: Strijpwetering 46

* melding, ingediend: 20-02-2001 : het plaatsen van een serre te: Dr Wibautlaan 83

* bouwaanvraag , ingediend: 26-02-2001 : het oprichten van een berging (schuur)
te: Laan te Blotinghe 1

* melding, ingediend: 26-02-2001 : het oprichten van een berging (schuur)
te: Jozef Israelslaan 94

* bouwaanvraag , ingediend: 26-02-2001 : het vervangen van een bestaand reclamebord
te: Treubstraat 15 e

* bouwaanvraag , ingediend: 27-02-2001 : het gedeeltelijk vernieuwen van een kantoorgebouw d.m.v. gevelrenovatie te: Veraartlaan 4

* bouwaanvraag , ingediend: 26-02-2001 : het vergroten van een woonverdieping
te: Lange Dreef 82

* bouwaanvraag, ingediend: 26-02-2001 : het vergroten van een woonhuis middels een uitbouw aan de achtergevel te: Lange Dreef 82

.

Verleende kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn verleend:
Per 8 maart 2001:

* Koopmansstraat 1
3 populieren wegens slechte vitaliteit en te dichte stand op gevel
* Lange Kleiweg 100

5 populieren wegens aantasting door de honing- en/of tonderzwam
* Haantje 12a

1 populier (kandelaberen) wegens vallende takken

Er moet zes weken gewacht worden met het kappen i.v.m. de mogelijkheid van aantekenen van bezwaar. Deze kapvergunningen liggen vanaf de datum van verlening gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Vergunningen en Handhaving, De Bruyn Kopsstraat 4. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden (personen die zicht op de boom hebben) tegen het verlenen van de kapvergunning een gemotiveerd schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders. Voor nadere informatie kunt u iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur contact opnemen via telefoonnummer 395.92.74

.

Stand van zaken kapvergunning Don Bosco

Tegen de verleende kapvergunning inzake het kappen van 1600 m2 bosplantsoen op de percelen Julialaantje 22, 24 en 26 te Rijswijk is bezwaar aangetekend door de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming.
In april 2001 zal hiervoor een hoorzitting worden belegd.

.

Aanvraag kapvergunningen

Burgemeester en wethouders van Rijswijk maken bekend dat de volgende kapvergunningen zijn aangevraagd:

* De Ruijt (achterzijde tussen nr.13 en de boerderij) 8 wilgen (kandalaberen) wegens kans op vallende takken op de bovenleiding van tramlijn 1
Aangevraagd door de directeur van de dienst Grondgebiedzaken

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, iedere werkdag bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur onder telefoonnummer 395.92.74

.Afdeling Bestuursondersteuning en Communicatie. © 2001 Gemeente Rijswijk. Alle rechten voorbehouden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie