Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Beantwoording vragen Karimi schending mensenrechten Uganda

Datum nieuwsfeit: 07-03-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl/content.asp?Key=411111Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG Directie Sub Sahara Afrika Afdeling Midden en Oostelijk Afrika Bezuidenhoutseweg 67 Postbus 20061 2500 EB Den Haag

Datum 7 maart 2001 Behandeld A. den Held

Kenmerk 130/01 Telefoon (070) 348 5190

Blad /1 Fax (070) 348 6607

Bijlage(n) 1

Betreft Beantwoording vragen van het lid Karimi

2000106870

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier van uw Kamer d.d. 22 februari 2001, kenmerk 2000106870, waarbij gevoegd waren de door het lid Karimi overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer u als bijlage dezes, mede namens de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, het antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister van Buitenlandse Zaken

J.J. van Aartsen

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens mevrouw Herfkens, Minister voor Ontwikkelings-samenwerking, op vragen van het lid Karimi

Vraag 1:

Kent u het artikel "'Saviours' of Uganda use torture pits"?

Antwoord:

Ja.

Vraag 2:

Bent u op de hoogte van de daar beschreven schendingen van de mensenrechten in Uganda? Hoe beoordeelt u de huidige situatie in dat land? Indien u niet op de hoogte bent, bent u bereid nadere informatie in te winnen over de situatie en de Kamer daarover te berichten?

Antwoord:

De inhoud van het artikel dat U aanhaalt is zorgwekkend. Helaas zijn de beschreven gevallen, door de zeer algemene omschrijving, onmogelijk per geval te verifiëren. Wel heb ik de nodige informatie ingewonnen met betrekking tot het artikel. Uit navraag bij vertegenwoordigers van mensenrechtenorganisaties ter plaatse komt het volgende beeld naar voren. De indruk bestaat dat er inderdaad sprake is van incidenten, waarbij mensenrechten worden geschonden. Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van een georganiseerde en structurele schending van de mensenrechten.

Vraag 3:

Wat denkt u dat de rol van president Museveni is? Hoe beoordeelt u de aan hem toegeschreven uitspraak dat hij de macht niet zal overdragen als hij bij de verkiezingen in maart verslagen wordt?

Antwoord:

President Museveni en de Ugandese regering dragen een actief mensenrechtenbeleid uit, waarbij de integriteit van het individuele tegen staats- en algemeen geweld zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. De president is echter realistisch genoeg om keer op keer te benadrukken dat ondanks de inspanningen van de overheid, een volledig succesvol beleid vooralsnog onmogelijk is, gezien het verleden van het land, de etnische tegenstellingen, interne gewapende opstanden en de roerige regio als geheel. In een recente onafhankelijke opiniepeiling, uitgevoerd in opdracht van een oppositiekrant, noemt bijna 40% van de respondenten mensenrechten als voornaamste punt waarop Uganda trots kan zijn.

Ik acht het niet wenselijk te speculeren over uitspraken die aan iemand worden toegeschreven. In een recent interview heeft President Museveni zelf over dit onderwerp gezegd: 'Als ik de verkiezingen verlies, ga ik op mijn boerderij wonen en meer aandacht besteden aan mijn koeien en mijn akkers'.

Vraag 4:

Bent u bereid om druk uit te oefenen op het regime van Museveni om de mensenrechtensituatie te verbeteren? Bent u bereid om nog voor de verkiezingen van 6 maart a.s. de Nederlandse mensenrechtenambassadeur naar Uganda te sturen? Zo neen, waarom niet?

Antwoord:

De mensenrechtensituatie is één van de onderwerpen die regelmatig door diverse donoren, waaronder Nederland, met de Ugandese regering en President Museveni worden besproken. Nederland onderhoudt als grote donor een intensieve relatie met Uganda dat tot de 17+4 categorie behoort. Er bestaat een adequate vertrouwensrelatie die het voor de ambassade mogelijk maakt om ter plekke effectief de mensenrechten aan de orde kan stellen. Ons inziens was een apart bezoek van de mensenrechtenambassadeur voorafgaand aan de verkiezingen in dat licht niet noodzakelijk. Nederland zal de ontwikkelingen op het gebied van de mensenrechten in Uganda nauwlettend blijven volgen.

Vraag 5:

Bent u bereid om deze vragen, aangezien de verkiezingen al op 6 maart plaats vinden, nog deze week te beantwoorden?

Antwoord:

Het nationale verkiezingscomité heeft aangekondigd dat in overleg met de presidentskandidaten de verkiezingen zijn verplaatst naar 12 maart teneinde meer tijd te hebben voor onder andere de registratie van kiezers en het drukken van de stemformulieren.

Kenmerk VolgKenmerk*

Blad /2

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie