Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Registratiekamer adviseert over DNA onderzoek in strafzaken

Datum nieuwsfeit: 08-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Registratiekamer

De Registratiekamer adviseert over het voorstel tot "Wijziging van de regeling van het DNA onderzoek in strafzaken in verband met het vaststellen van uiterlijke persoonskenmerken aan de hand van celmateriaal"

Deze betreft de aanvulling van de omschrijving van DNA onderzoek met het vaststellen van uiterlijke persoonskenmerken. Voorts wordt in het Wetboek van Strafvordering de bevoegdheid tot het verrichten van dit onderzoek door de officier van justitie geregeld.

De Registratiekamer is verrast over het feit dat reeds nu een wetsontwerp met deze strekking aan haar wordt voorgelegd. In het kader van de nog bij de Tweede Kamer in behandeling zijnde wijziging van de DNA-regeling gaf de Minister eerder dit jaar aan in beginsel positief te staan tegenover het gebruik van celmateriaal om persoonskenmerken van de onbekende verdachte af te leiden. De minister achtte het toen evenwel wenselijk gelet op het karakter van de afwegingen die in het kader daarvan zullen moeten worden gemaakt, niet over een nacht ijs te gaan. In de toelichting van het ontwerp wordt niet ingegaan op de inmiddels verworven inzichten die de minister ertoe brengen thans dit voorstel van wet ter advisering voor te leggen. Het gevolg hiervan is dat nu een wettelijk kader wordt voorgesteld voor het gebruik van zeer gevoelig materiaal, terwijl de maatschappelijke discussie over de ethische grenzen van het gebruik van celmateriaal voor meer dan de profielvaststelling nog niet is gevoerd. De Registratiekamer acht het ontwerpen in dit stadium van een juridisch raamwerk voor het gebruik van DNA-celmateriaal voor opsporingsdoeleinden prematuur.

Maatschappelijke discussie
De Registratiekamer hecht groot belang aan het voeren van een maatschappelijke discussie en vertrouwde er, op grond van uw toezegging eerder dit jaar, ook op dat deze gevoerd zou worden alvorens een juridisch raamwerk voor verdergaande toepassing zou worden ontworpen.

Open einde regeling
In het aan de Registratiekamer voorgelegde wetsvoorstel wordt al een voorschot genomen op een positieve uitkomst van het maatschappelijk debat. Uitgegaan wordt van de maatschappelijke en juridische acceptatie van verdergaande toepassingen van het gebruik van DNA-materiaal. De uitkomst is vervat in de voorgestelde uitbreiding van artikel 138a.
De constructie waarbij krachtens het voorgestelde artikel 151d, tweede lid Sv uiterlijke persoonskenmerken bij AMvB kunnen worden aangewezen maakt dit wetsontwerp tot een open einde-regeling. Op een terrein dat zo volop in ontwikkeling is als de ontrafeling van DNA-materiaal acht de Registratiekamer dit onverantwoord.

Bewaren van celmateriaal
De Registratiekamer schat in dat met name als gevolg van dit voorstel het bewaren van celmateriaal als onvermijdelijk zal worden ervaren.. De politieke besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden. Maar dit voorstel brengt dit vraagstuk in een stroomversnelling. Als de uitkomst hiervan is dat DNA-celmateriaal, zowel afgenomen bij verdachten als gevonden in sporenmateriaal, bewaard wordt dan betekent dit het begin van een biometrische databank. Naarmate uit het DNA-materiaal in de toekomst meer informatie kan worden afgeleid, wordt deze databank een basisregistratie van een groeiend aantal persoonskenmerken van een groeiend aantal justitiabelen. Dat de draagwijdte hiervan voldoende wordt onderkend blijkt niet uit de desbetreffende passages uit de toelichting op het wetsontwerp.

Geen zekerheid maar voorspelling
Het breed gewortelde geloof in DNA-materiaal als opsporingsmethode maakt de Registratiekamer echter bezorgd over de aanwending van dwangmiddelen op grond van wat uiteindelijk slechts voorspellingen en geen redelijke vermoedens van betrokkenheid bij strafbare feiten zijn. Dat dit tot ongerechtvaardigde inbreuken op de privacy kan leiden is evident.

Privacywetgeving
De Registratiekamer constateert dat aan de inbedding van de in het wetsvoorstel geregelde materie in de regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens geen aandacht is besteed

Toezicht
Los van de kritiek op het voorliggende wetsontwerp acht de Registratiekamer het van groot belang dat op mogelijk toekomstig gebruik van DNA-materiaal, anders dan voor het vervaardigen van een profiel, deskundig en onafhankelijk toezicht wordt uitgeoefend.

Conclusie
De Registratiekamer acht het prematuur en gelet op de gevoelige aard van de materie daarmee onverantwoord om het voorliggende wetsvoorstel door te zetten zonder dat eerst een maatschappelijk debat is gevoerd over de aanwending van DNA-materiaal voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Zij beveelt de minister aan de uitkomst van de parlementaire behandeling van de aanhangige wijziging van de DNA-regeling af te wachten. Na afronding hiervan zou het voeren van een gestructureerd en in tijd begrensd debat met bij de materie betrokken deskundigen en organisaties kunnen leiden tot het vaststellen van de contouren van het maatschappelijk verantwoord gebruik van DNA-materiaal. Op grond hiervan kan de wetgeving ter uitvoering van dit verantwoord geachte gebruik ter hand worden genomen. (z2000-1143, 22 december 2000)

Brief

Onderwerp wetsontwerp DNA onderzoek pers. kenmerken

Geachte A,

De Registratiekamer voldoet hierbij aan uw verzoek van 1 november 2000 om te adviseren over het voorstel tot "Wijziging van de regeling van het DNA onderzoek in strafzaken in verband met het vaststellen van uiterlijke persoonskenmerken aan de hand van celmateriaal".

De Registratiekamer is verrast over het feit dat reeds nu een wetsontwerp met deze strekking aan haar wordt voorgelegd. In het kader van de nog bij de Tweede Kamer in behandeling zijnde wijziging van de DNA-regeling gaf u eerder dit jaar aan in beginsel positief te staan tegenover het gebruik van celmateriaal om persoonskenmerken ter identificatie van de onbekende verdachte af te leiden. U achtte het toen evenwel wenselijk gelet op het karakter van de afwegingen die in het kader daarvan zullen moeten worden gemaakt, niet over een nacht ijs te gaan (Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000,26271, nr. 9 op bladzijde 3 ). In de toelichting wordt niet ingegaan op de inmiddels verworven inzichten die u ertoe brengen thans dit voorstel van wet ter advisering voor te leggen. Het gevolg hiervan is dat nu een wettelijk kader wordt voorgesteld voor het gebruik van zeer gevoelig materiaal, terwijl de maatschappelijke discussie over de ethische grenzen van het gebruik van celmateriaal voor meer dan de profielvaststelling nog niet is gevoerd. De Registratiekamer acht het ontwerpen in dit stadium van een juridisch raamwerk voor het gebruik van DNA-celmateriaal voor opsporingsdoeleinden prematuur.

Maatschappelijke discussie
In december 1996 heeft de Registratiekamer in het rapport Gegeven de Genen, morele en juridische aspecten van het gebruik van genetische gegevens (A&V-studies, nr. 7), een inventarisatie gemaakt van de gedachtevorming over het gebruik van genetische gegevens. Hieruit bleek dat er een lacune is in het normatief-juridisch raamwerk ten aanzien van het gebruik van DNA en ander lichaamsmateriaal. In haar rapport "At face value", over biometrische identificatie en privacy, vroeg de Registratiekamer in september 1999 ook aandacht voor het gebruik van biometrische gegevens van de burger in diens afhankelijke relatie met de overheid. Een bijzonder aandachtspunt hierbij was de opslag van gegevens voor andere doeleinden dan voor directe identificatie. Zo noemde zij de mogelijkheid om uit lichaamskenmerken informatie over de gezondheidstoestand en ras af te leiden (A&V-studies, nr. 15). In het algemeen stelde zij de toepassingen van erfelijkheidsgegevens buiten de zorgsector ter discussie.
In het in mei 2000 door de Registratiekamer georganiseerde debat over de kansen en de risico's van verdergaand gebruik van DNA materiaal speelde de kansen en risico's van het gebruik van DNA-materiaal dat verder gaat dan het vervaardigen van een profiel, ook een rol. Velen, ook van de zijde van justitie, toonden zich huiverig hiervoor. In het algemeen leefde de wens om eerst de contouren hiervan te verkennen alvorens tot toepassing hiervan in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten over te gaan.
Dit zelfde geluid liet de voorzitter van de D66-fractie uit de Tweede Kamer, mr. Th. de Graaf, horen in zijn bijdrage aan de rubriek "brandende kwesties" in Vrij Nederland van 23 september j.l. Hij riep op tot pro-actief onderzoek in deze kwestie door het gebruik van kennis die de onderzoeksinstituten in huis hebben teneinde een debat over DNA- technologie in de volle breedte te voeren.

De Registratiekamer hecht groot belang aan het voeren van deze discussie en vertrouwde er, op grond van uw toezegging eerder dit jaar, ook op dat deze gevoerd zou worden alvorens een juridisch raamwerk voor verdergaande toepassing zou worden ontworpen.

Open einde regeling
In het aan de Registratiekamer voorgelegde wetsvoorstel wordt al een voorschot genomen op een positieve uitkomst van het maatschappelijk debat. Uitgegaan wordt van de maatschappelijke en juridische acceptatie van verdergaande toepassingen van het gebruik van DNA-materiaal. De uitkomst is vervat in de voorgestelde uitbreiding van artikel 138a Sv en de toevoeging van een artikel 151d Sv.

Artikel 138 a Sv wordt uitgebreid met het onderzoek van celmateriaal gericht op het vaststellen van uiterlijke persoonskenmerken van de onbekende verdachte. Dit is een nauwelijks afgegrensd begrip. De persoonskenmerken kunnen, ingevolge het voorgestelde artikel 151d Sv, bij algemene maatregel van bestuur worden aangewezen. De grens van uiterlijke naar innerlijke persoonskenmerken is vloeiend, maar daarin is ook precies het bezwaar tegen een dergelijke omschrijving gelegen. Bijvoorbeeld bij het vaststellen, op grond van het DNA-materiaal, van voor het signalement van een verdachte relevante handicaps worden hiermee onvermijdelijk ook medische en wellicht ook erfelijke gegevens prijs gegeven. Andere uiterlijke gedragskenmerken kunnen ook informatie over de psychische gesteldheid van de betrokken persoon verschaffen. Het feit dat het hierbij aanvankelijk nog gaat om een onbekende verdachte doet niet ter zake. Alles is er immers op gericht de verdachte te identificeren. Als dat eenmaal is gebeurd dan worden de persoonskenmerken verder gebruikt en bewaard in relatie met een geïdentificeerd persoon. Naarmate de informatie meer betrekking heeft op innerlijke eigenschappen van de betrokken personen, raakt dit een materie waarover deze doorgaans niet verplicht is informatie aan politie en justitie prijs te geven. Voorzover deze informatie in het kader van een medische behandeling aan de orde is, berust hierop het medische beroepsgeheim, dat ook in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten wordt gerespecteerd.

De memorie van toelichting op het wetsontwerp trekt ook geen nadere grens. Wel worden enkele thans voor de hand liggende toepassingen, met name geslacht en ras, genoemd. Welke uiterlijke persoonskenmerken bij de huidige stand van zaken nodig zijn voor het opsporingsonderzoek wordt bepaald door wat in het belang van de waarheidsvinding noodzakelijk en nuttig is en dient ter identificatie van de "eigenaar" van het gevonden materiaal (blz. 1). Wel wordt opgemerkt dat het DNA-onderzoek niet tot doel mag hebben verborgen erfelijke afwijkingen van de onbekende verdachte vast te stellen. Maar op welke wijze dit wordt voorkomen wordt niet duidelijk gemaakt. Wat als het DNA-onderzoek dergelijke eigenschappen wel aan het licht brengt? Deze informatie kan voor het opsporingsonderzoek noodzakelijk en nuttig zijn.

De constructie waarbij krachtens het voorgestelde artikel 151d, tweede lid Sv uiterlijke persoonskenmerken bij AMvB kunnen worden aangewezen maakt dit wetsontwerp tot een open einde-regeling. In het voorgestelde artikel 138a Sv wordt het begrip uiterlijke persoonskenmerken niet nader gedefinieerd. Evenmin wordt het gebruik hiervan begrensd door een specificatie van toegestane doeleinden. Het criterium "nuttig zijn" voor de opsporing miskent het potentieel informatieve karakter van het DNA-materiaal en de gevolgen voor de betrokkene van het gebruik van de uitkomsten van het onderzoek hiervan. Bij deze wijze van wetgeving kunnen bij AMvB zonder parlementaire discussie nieuwe toepassingen onder het bereik van artikel 138a Sv worden gebracht. Op een terrein dat zo volop in ontwikkeling is als de ontrafeling van DNA-materiaal acht de Registratiekamer dit onverantwoord.

Bewaren van celmateriaal
De Registratiekamer schat in dat met name als gevolg van dit voorstel het bewaren van celmateriaal als onvermijdelijk zal worden ervaren. Nu al bepleiten deskundigen zoals het NFI voor het bewaren van het celmateriaal dat dient als grondslag voor het vervaardigen van een DNA-profiel. In de praktijk van de afgelopen jaren is, ondanks stringente wettelijke voorschriften omtrent vernietiging, het celmateriaal ook bewaard gebleven. De Registratiekamer gaf haar bezwaren hiertegen al aan in haar advies over het besluit DNA onderzoek in strafzaken van 17 februari 2000.
De politieke besluitvorming hierover moet nog plaatsvinden. Maar dit voorstel brengt dit vraagstuk in een stroomversnelling. Als de uitkomst hiervan is dat DNA-celmateriaal, zowel afgenomen bij verdachten als gevonden in sporenmateriaal, bewaard wordt dan betekent dit het begin van een biometrische databank. Naarmate uit het DNA-materiaal in de toekomst meer informatie kan worden afgeleid, wordt deze databank een basisregistratie van een groeiend aantal persoonskenmerken van een groeiend aantal justitiabelen. Dat de draagwijdte hiervan voldoende wordt onderkend blijkt niet uit de desbetreffende passages uit de toelichting op het wetsontwerp.

Geen zekerheid maar voorspelling
Het gebruik van DNA-profiel voor identificatie geeft een hoge mate van zekerheid. Anders is het met uit DNA-materiaal afleiden van persoonskenmerken. De memorie van toelichting maakt al een onderscheid tussen het kunnen vaststellen van het geslacht en het voorspellen van een raskenmerk. Deze voorspelling vormt dan de basis op grond waarvan een daderprofiel kan worden bepaald en op grond waarvan opsporingshandelingen kunnen worden verricht. Bij de inzet van dwangmiddelen dient met het voorspellende karakter van de uit het materiaal afgeleide kenmerken in hoge mate rekening te worden gehouden. Het breed gewortelde geloof in DNA-materiaal als opsporingsmethode maakt de Registratiekamer echter bezorgd over de aanwending van dwangmiddelen op grond van wat uiteindelijk slechts voorspellingen en geen redelijke vermoedens van betrokkenheid bij strafbare feiten zijn. Dat dit tot ongerechtvaardigde inbreuken op de privacy kan leiden is evident.

Privacywetgeving
De Registratiekamer constateert dat aan de inbedding van de in het wetsvoorstel geregelde materie in de regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens geen aandacht is besteed. Zowel bij het in relatie met een persoon brengen van gevonden sporenmateriaal als bij het afnemen van celmateriaal van een verdachte gaat het om persoonsgegevens. In haar eerder genoemde rapport "At face value" is de Registratiekamer op de toepasselijkheid van de Europese richtlijn bescherming persoonsgegevens uitvoerig ingegaan. Zij volstaat met een verwijzing hiernaar. Voor wat betreft de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) verwijst zij uitdrukkelijk naar de relevante bepalingen betreffende verwerking van bijzondere gegevens, zoals die met betrekking tot het ras en medische gegevens. Voorts is artikel 21, lid 4 Wbp aan de orde: Persoonsgegevens betreffende erfelijke eigenschappen mogen slechts worden verwerkt voor zover deze verwerking plaatsvindt met betrekking tot de betrokkene bij wie de gegevens zijn verkregen.

Toezicht
Los van de kritiek op het voorliggende wetsontwerp acht de Registratiekamer het van groot belang dat op mogelijk toekomstig gebruik van DNA-materiaal, anders dan voor het vervaardigen van een profiel, deskundig en onafhankelijk toezicht wordt uitgeoefend. De Registratiekamer denkt hierbij aan het instellen van een ethische commissie die over het gebruik hiervan de wetgever en de met de opsporing en vervolging van strafbare feiten belaste instanties adviseert.

Conclusie
De Registratiekamer acht het prematuur en gelet op de gevoelige aard van de materie daarmee onverantwoord om het voorliggende wetsvoorstel door te zetten zonder dat eerst een maatschappelijk debat is gevoerd over de aanwending van DNA-materiaal voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Zij beveelt u aan de uitkomst van de parlementaire behandeling van de aanhangige wijziging van de DNA-regeling af te wachten. Na afronding hiervan zou het voeren van een gestructureerd en in tijd begrensd debat met bij de materie betrokken deskundigen en organisaties kunnen leiden tot het vaststellen van de contouren van het maatschappelijk verantwoord gebruik van DNA-materiaal. Op grond hiervan kan de wetgeving ter uitvoering van dit verantwoord geachte gebruik ter hand worden genomen. De Registratiekamer hoopt dat u tot het voeren van dit debat het initiatief wil nemen en wil gaarne haar bijdrage hieraan leveren.

Hoogachtend,

De volledige brief staat onder de samenvatting

Zie ook Registratiekamer adviseert over DNA-profielen (17 februari 2000)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...