Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Import en export restricties MKZ 8 maart 2001

Datum nieuwsfeit: 08-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Persberichten / Dossier MKZ

Import en export restricties MKZ 2001
dd. 08-03-2001 18:30 uur

8 maart 2001

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn nr. 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEg L 224),
Beschikking van de Commissie met als kenmerk SANCO/1043/2001-Rev. 3, houdende wijziging van de Beschikking van de Commissie 2000/172 tot vaststelling van beschermende maatregelen in verband met mond- en klauwzeer in het Verenigd Koninkrijk en houdende intrekking van Beschikking 2001/145, de artikelen 30 en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren,

BESLUIT:

Artikel 1

1. In zoverre in afwijking van de Regeling handel levende dieren en levende producten, is het verboden evenhoevigen al dan niet van oorsprong afkomstig uit Frankrijk of Italië naar of uit Nederland te vervoeren.
2. In zoverre in afwijking van de Regeling handel levende dieren en levende producten, is het verboden paarden al dan niet van oorsprong afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk naar of uit Nederland te vervoeren.
3. De directeur van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees kan eveneens verbieden dat één of meer door hem aangeduide partijen evenhoevigen al dan niet van oorsprong afkomstig uit andere dan de in het eerste lid bedoelde lidstaten, naar of uit Nederland worden gebracht.

Artikel 2

Deze regeling wordt op 8 maart 2001 om 18:30 uur bekend gemaakt aan de media en treedt onmiddellijk daarna in werking.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Import- en exportrestricties mond- en klauwzeer 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

Toelichting voor de Staatscourant

Naar aanleiding van de ziektesituatie met betrekking tot mond- en klauwzeer in het Verenigd Koninkrijk, heeft de Commissie van de Europese Gemeenschappen in samenwerking met het Verenigd Koninkrijk, beschermende maatregelen vastgesteld, laatstelijk bij beschikking 2001/172. Deze beschikking is onlangs gewijzigd (kenmerk: SANCO/1043/2001 - Rev.3). Ingevolge deze wijzigingsbeschikking zijn de lidstaten bevoegd iedere noodzakelijk geachte voorzorgsmaatregel te treffen. Tegen deze achtergrond en naar aanleiding van de voorlopige uitslagen van de mond- en klauwzeertesten in Frankrijk, de in dat verband binnen Frankrijk getroffen maatregelen, alsmede de binnen Italië getroffen maatregelen, wordt het thans noodzakelijk geacht voorlopig het naar, uit of binnen Nederland vervoeren van evenhoevigen, afkomstig dan wel van oorsprong uit die landen, te verbieden. De onderhavige regeling strekt daartoe. Voor het Verenigd Koninkrijk gold ingevolge de Beschikking van de Europese Commissie reeds het verbod om levende evenhoevigen te exporteren. Dit verbod strekte zich echter niet uit tot paarden. Ingevolge de onderhavige regeling wordt dit verbod thans uitgebreid naar paarden al of niet van oorsprong afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, aangezien ook paarden het mond- en klauwzeervirus kunnen verspreiden en als zodanig een veterinair risico vormen.
Tenslotte is in de onderhavige regeling een expliciete basis opgenomen voor de directeur van de Rijksdienst voor Vee en Vlees om ten aanzien van specifieke partijen evenhoevigen uit andere lidstaten dan Frankrijk en Italië, conservatoire maatregelen te treffen. Voor het overige is in dit stadium het handelsverkeer tussen de andere lidstaten toegestaan, mits is voldaan aan de voorwaarden van artikel 11b, derde lid, van de Beschikking van de Commissie. In die zin is dus sprake van een generieke toestemming, als bedoeld in dat artikel. Voor het overige blijft de vigerende regelgeving, zoals het verzamelverbod en de bepalingen op het punt van reiniging en ontsmetting, onverkort van toepassing.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

Persreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie