Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Hengelo

Datum nieuwsfeit: 09-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hengelo

Raadscommissies
Sport, Personeelszaken, Onderwijs en Welzijn

De commissie SPOW vergadert op dinsdag 13 maart vanaf 19.30 uur in kamer 210 van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer: * Subsidieverzoek vereniging Hengelose Burger Belangen * Garantie geldlening H.V.V. Tubantia
* Project intranet Hengelose Scholen
* Brief kinderdagverblijf de Kleine Beer
* Toelichting (mondeling) m.b.t. ontwikkelingen binnen de kinderopvang
* Toelichting (mondeling) m.b.t mogelijke ontwikkelingen sportpark Veldwijk

Algemene en Bestuurlijke Zaken

De commissie ABZ vergadert op woensdag 14 maart vanaf 19.30 uur in kamer 210 van het stadhuis. Op de

agenda staan onder meer:
* Hart van Zuid
* Regiozaken
* Rapport van de werkgroep Cammaert inzake uitgaansoverlast * Huisvesting fracties in een Fractiehuis
* Zelfanalyse en visitatie GSB 2001 (offerte) * Communicatie rondom Grote Stedenbeleid Hengelo * Themabijeenkomst Veilig uitgaan in Hengelo

Stedelijk Beheer, Volkshuisvesting en Milieu

De commissie SVM vergadert op donderdag 15 maart vanaf 19.30 uur in kamer 210 van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer: * Kredietaanvraag Marktstraat/Willemsplein
* Subsidiëring sociale woningbouwproject Korenbuurt en Thiemsland. * Regiozaken

Sociale zaken, Zorg en Volksgezondheid

De commissie SZV vergadert op dinsdag 20 maart 2001 vanaf 19.30 uur in kamer 210 van het stadhuis.

Op de agenda staan onder meer:
* Stand van zaken Europees Sociaal Fonds
* Benoeming leden Seniorenraad.


Aankomende raadscommissies

Op donderdag 22 maart vergadert de commissie Financiën en Cultuur. De agenda van deze vergadering wordt gepubliceerd in het Hengelos Weekblad van 20 maart 2001.

Bestemmingsplannen
Bestemmingsplan Sportpark Slangenbeek onherroepelijk

Het bestemmingsplan Sportpark Slangenbeek is gericht op de realisatie van een sportpark in al zijn facetten en is gelegen aan de Torenlaan.

Ter inzage

Het bestemmingsplan ligt ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 in het stadhuis.

Ontwerp bestemmingsplan Rozenstraat

Voor de Rozenstraat, Boerhaavelaan en Resedastraat is een bestemmingsplan in voorbereiding. Dit plan maakt het mogelijk om op de locatie van de voormalige Mavo Woolde woningbouw te realiseren. Het betreft zes twee-onder-een-kap woningen aan de Rozenstraat, acht plintwoningen aan de Boerhaavelaan en 8 gestapelde woningen op de hoek van de Boerhaavelaan.

Ter inzage en zienswijzen

Het ontwerp bestemmingsplan Rozenstraat ligt van 14 maart tot en met 9 april 2001 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent dit plan kenbaar maken aan de Gemeenteraad, postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Ontwerp bestemmingsplan Flemingstraat

Voor de Flemingstraat is een bestemmingsplan in voorbereiding. Dit schept de mogelijkheid om op de locatie van de voormalige Jan van Nassau Mavo woningen te realiseren. Het betreft hier vrijstaande woningen op ruime kavels in verschillende bouwstijlen.

Ter inzage en zienswijzen

Het ontwerp bestemmingsplan Flemingstraat ligt van 14 maart tot en met 9 april 2001 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent dit plan kenbaar maken aan de Gemeenteraad, postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Ontwerp partiële herziening Anninks- en Nijhofshoek (Enschedestraat 309)

De herziening van het bestemmingsplan Anninks- en Nijhofshoek (Enschedestraat 309) maakt het mogelijk om op het perceel Enschedestraat 309 een zwembad voor privé-gebruik op te richten.

Ter inzage en zienswijzen

Het ontwerp van de partiële herziening Anninks- en Nijhofshoek (Enschedestraat 309) ligt van 14 maart tot en met 9 april 2001 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15. Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze omtrent dit plan kenbaar maken aan de Gemeenteraad, postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Voorontwerp bestemmingsplan Hengelose Es, deelplan Centrumgebied

Voor het centrumgebied van de Hengelose Es is een bestemmingsplan in voorbereiding. Dit centrumgebied zal worden gesitueerd aan het knooppunt rond de Uitslagsweg, de Sloetsweg en de Leefsmastraat. Het centrumgebied zal gaan bestaan uit een winkelcentrum, een dienstencentrum, een wijkcentrum en een aantal woningen. De ontwikkeling van het centrumgebied vormt een onderdeel van de grootschalige reconstructie van de buurt Hengelose Es Noord. De reconstructie heeft als doelstelling om van de Hengelose Es Noord weer een goede en aantrekkelijke leefbuurt te maken. Het voorontwerp bestemmingsplan heeft in het kader van de inspraak van 19 januari tot 2 februari 1999 ter inzage gelegen. Gezien de latere wijzigingen die in het ontwerp zijn doorgevoerd wordt het noodzakelijk geacht opnieuw inspraak te voeren.

Ter inzage, informatie en inspraak

Het voorontwerp bestemmingsplan Hengelose Es, deelplan Centrumgebied ligt van 14 maart tot en met 10 april 2001 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15. Gedurende deze termijn kunt u telefonisch informatie inwinnen over het plan bij de heer T. Kooistra, telefoon 074-2459880. Schriftelijke reacties kunt u gedurende bovengenoemde periode indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Bouwplannen
Meldingen

Meldingen zijn ingediend voor:

* veranderen en vergroten woonhuis, Schneiderstraat 22
* veranderen en vergroten woonhuis, Jacques Urlusstraat 31
* veranderen en vergroten woonhuis, Vechtlaan 110
* plaatsen tuinhuisje, Boekeloseweg 137


Bouwaanvragen

Bouwaanvragen zijn ingediend voor:

* oprichten woonhuis, Meester Verbernestraat 46
* veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. een erker, Nicolaas Beetsstraat 4

* veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. een erker, Nicolaas Beetsstraat 8

* veranderen en vergroten woonhuis, Robert Kochstraat 27
* veranderen en vergroten bedrijfshal, Topaasstraat 7
* oprichten monument, C T Storkstraat nabij nr. 18
* veranderen en vergroten bedrijfshal, Berfloweg 80
* veranderen en vergroten bedrijfsgebouw + bovenwoning, Deldenerstraat 252 + 254

* veranderen en vergroten woonhuis, Breemarsweg 189
* veranderen en vergroten woonhuis, Beppie Nooystraat 1
* veranderen en vergroten winkelpand, Sloetsweg 100
* veranderen en vergroten clubgebouw, Slachthuisweg 1B
* veranderen verkooppunt, Höltersweg 50

* veranderen en vergroten woonhuis, Vechtlaan 82
* veranderen en vergroten woonhuis, Jacques Urlusstraat 58
* oprichten schuur, Anthoniusstraat 13

* veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. een erker, Grimbergstraat 59


Ter inzage

Nadat het College van B en W over deze meldingen en bouwaanvragen een besluit heeft genomen, worden deze gepubliceerd. Daarna kunt u desgewenst bezwaar indienen.


Instemming melding

In de week van 26 februari tot en met 2 maart is ingestemd met:
* oprichten duivenhok, Josef Haydnlaan 21

Bouwvergunningen

In de week van 26 februari tot en met 2 maart is vergunning verleend voor:

* veranderen en vergroten woonhuis, Oude Postweg 113
* oprichten bedrijfspand, Deldenerstraat 26
* veranderen en vergroten bedrijfspand, Platinastraat 25
* verbouwen magazijn tot bedrijfswoning/ werkplaats, Berflobeekweg 11

* veranderen en vergroten woonhuis en oprichten garage annex berging, De Wilmskamp 6

* veranderen en vergroten woonhuis en het oprichten berging, Louis Bouwmeesterstraat 51

* oprichten berging, Kotmansweg 19

* veranderen en vergroten woonhuis, Weideweg 16
* veranderen en vergroten woonhuis, Jacques Urlusstraat 21
* oprichten erker, Suze Robertsonstraat 11
* veranderen en vergroten woonhuis, Fie Carelsenstraat 1
* oprichten erker, Plutostraat 5

* vernieuwen zijgevel woonhuis, Elsbeekweg 65
* veranderen gevel appartementencomplex, Coldstream 8 t/m 50

* veranderen gevels van drie appartementengebouwen, Coldstream 58 t/m 164

* plaatsen dakkapel, Wezelstraat 25

Sloopvergunningen

In de week van 26 februari tot en met 2 maart is vergunning verleend voor het slopen van:

* een opslaghal (gedeeltelijk), Wegtersweg 26
* plafonds en wanden, Nieuwstraat 39

Monumentenvergunning

In de week van 26 februari tot en met 2 maart is vergunning verleend voor:

* renoveren watermolen en toevoegen w.c. en keukenruimte, Olde Meulenweg 4


Ter inzage en bezwaar

De instemming melding, verleende bouw-, sloop- en monumentenvergunningen en de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, in kamer 135 van het stadhuis. Iedere belanghebbende, die door een van deze verleende vergunningen en/of instemming meldingen, rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, postbus 18, 7550 AA Hengelo.


Informatie

De besluiten zijn genomen in de week van 26 februari tot en met 2 maart 2001.

Informatie over de exacte data, kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen, telefoon 2459 647.

Wet Milieubeheer
Vergunning Wet Milieubeheer

Onder het stellen van voorschriften en/of beperkingen is een veranderingsvergunning ingevolge de

Wet milieubeheer verleend aan:

* Maatschap Brunnekreeft in verband met de nieuwbouw, c.q. herbouw van een jongveestal van een melkrundvee- en vleesvarkensbedrijf, Wolfkaterweg 80.

Het besluit tot vergunningverlening is, behoudens enkele redactionele aanpassingen, inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp daarvan.


Ter inzage

De vergunning en andere van belang zijnde stukken liggen van 14 maart tot 26 april 2001 ter inzage bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655.


Beroep en voorlopige voorziening

Voor degene die tijdig bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit staat desgewenst de mogelijkheid open tegen het besluit beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze mogelijkheid bestaat tot donderdag 26 april 2001 eveneens voor degene die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig bedenkingen in te brengen en voor degene die bezwaar heeft tegen wijzigingen die in de vergunning ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Voor het instellen van beroep dient men een gedagtekend, gemotiveerd en ondertekend beroepschrift te zenden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage. Tevens dient in dat geval binnen vier weken na een verzoek daartoe van de griffier een griffierecht van f. 225,- ( 102,10) (rechtspersonen f. 450,- ( 204,20)) te worden bijgeschreven op girorekeningnummer 507590 t.n.v. van de Raad van State. Het hiervoor vermelde geldt trouwens eveneens voor degene die voor 26 april 2001, behalve een beroepschrift, tevens een voorlopige voorzieningsverzoek (bijvoorbeeld: schorsing) indient bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Overigens is in dat geval nogmaals het hiervoor genoemde griffierecht van f. 225,- ( 102,10) (resp. f. 450,- ( 204,20)) verschuldigd, maar dan te voldoen binnen twee weken na een verzoek daartoe van de griffier.


Informatie

Voor nadere informatie over het instellen van beroep en/of het doen van een verzoek om voorlopige voorziening kunt u terecht bij de afdeling Milieu.


Rectificatie Vergunning Wet Milieubeheer

Onder het stellen van voorschriften en/of beperkingen is een veranderingsvergunning ingevolge de

Wet milieubeheer verleend aan:

* Alkondor B.V. te Hengelo voor het uitbreiden met een productiehal en het plaatsen van een nieuwe CNC-bestuurde machine in de bestaande hal, Wegtersweg 7-19.

Het besluit tot vergunningverlening is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp daarvan.


Ter inzage

De vergunning en andere van belang zijnde stukken liggen vanaf 14 maart tot 26 april 2001 (en niet zoals eerder vermeld tot 18 april) ter inzage bij de afdeling Milieu, Burg. Jansenplein 33, telefoon 2459655.


Beroep en voorlopige voorziening

Voor degene die tijdig bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit staat desgewenst de mogelijkheid open tegen het besluit beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze mogelijkheid bestaat tot donderdag 26 april 2001 eveneens voor degene die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig bedenkingen in te brengen en voor degene die bezwaar heeft tegen wijzigingen die in de vergunning ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht.

Voor het instellen van beroep dient men een gedagtekend, gemotiveerd en ondertekend beroepschrift te zenden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage.

Degene die beroep instelt, dient binnen vier weken na een verzoek daartoe van de griffier een griffierecht van f. 225,-- ( 102,10) (voor rechtspersonen f. 450,-- ( 204,20)) te voldoen door storting of bijschrijving op girorekeningnummer 507590 ten name van de Raad van State.

Vorenstaande geldt eveneens voor degene die voor 26 april 2001, naast een beroepschrift, een verzoek voor voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing) indient bij de Voorzitter van de Afdeling. Overigens is in dat geval nogmaals het hiervoor genoemde griffierecht van f. 225,-- ( 102,10) ( resp. f. 450,-- ( 204,20) verschuldigd. Het verschuldigde bedrag dient in dit geval echter binnen twee weken na verzoek van de griffier te worden voldaan.


Informatie

Voor nadere informatie over het instellen van beroep en/of het doen van een verzoek om voorlopige voorziening kunt u terecht bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655.


Hoorplicht ex artikel 4:8 Awb in verband met melding artikel 8.19, 2e lid Wm

Meldingen als bedoeld in artikel 8.19, tweede lid van de Wet milieubeheer (Wm) zijn ingediend door:

* Machinefabriek ten Heggeler, gevestigd aan de Celebesstraat 5, in verband met de voorgenomen verandering die betrekking heeft op het verplaatsen van machines ten behoeve van de routing en het vervangen van de dieselheftruck door een elektroheftruck;


* AFMI Verspanende Industrie, gevestigd aan de Lansinkesweg 30, gebouw 28, in verband met de voorgenomen verandering die betrekking heeft op het bouwen van een opslagplaats met vloeistofdichte verharding en het vergroten van de kleedruimte;
* Spenco Constructie, gevestigd aan de Oude Boekeloseweg 15, in verband met de voorgenomen verandering die betrekking heeft op het uitbreiden van de bedrijfshal met een magazijn;
* Stork Plastics Machinery BV, gevestigd aan de Industriestraat 12, in verband met de voorgenomen verandering die betrekking heeft op een nauwkeurige weergave van machines en opslag van stoffen;
* de heer R.M. Asbroek, gevestigd aan de Sluitersdijk 40/42, in verband met de voorgenomen verandering die betrekking heeft op het omwisselen van 11 vleesstierkalveren door 2 vleesstieren (6 24 maanden), 2 paarden in opfok (< 3 jaar), 2 volwassen ponys (> 3 jaar) en 2 ponys in opfok (< 3 jaar);

* de heer A.M. Kuiphuis, gevestigd aan de Granaatstraat 22, in verband met de voorgenomen verandering die betrekking heeft op de 70 m2 gesloten overkapping en het aanbrengen van een luifel van 25 m2, een en ander bestemd voor de opslag van goederen en stalling van autos.

Deze voorgenomen veranderingen zijn niet in overeenstemming met de voor de betreffende inrichtingen verleende vergunningen of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften, maar leidt naar ons voorlopig oordeel niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan door de betreffende bedrijven volgens de vigerende milieuvergunningen en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mogen worden veroorzaakt.

De voorgenomen veranderingen leiden voorts naar ons eerste oordeel niet tot andere inrichtingen dan waarvoor vergunningen zijn verleend en geven evenmin aanleiding tot toepassing van de artikelen 8.22. 8.23 of 8.25 Wet milieubeheer (actualisering, wijziging of intrekking van de vergunning, voorschriften of beperkingen).


Ter inzage en zienswijzen

De bovenstaande meldingen met eventuele daarbij behorende stukken liggen vanaf woensdag 14 maart 2001 tijdens kantooruren voor een ieder ter inzage bij de afdeling Milieu, Burg. Jansenplein 33, telefoon 2459655. Tegen betaling van de kosten wordt hiervan desgevraagd een afschrift verstrekt. Alvorens wij door middel van verklaringen als bedoeld in artikel 8.19, tweede lid onder c van de Wet milieubeheer besluiten nemen over de aanvaardbaarheid van de beoogde veranderingen worden belanghebbenden krachtens artikel 4:8 Algemene wet bestuursrecht gedurende twee weken in de gelegenheid gesteld hun zienswijze hierop mondeling of schriftelijk naar voren te brengen. Eventuele zienswijzen worden vervolgens betrokken bij het nemen van de definitieve verklaringen, welke gelden als besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen desgewenst bezwaar en beroep openstaat.

Kapvergunningen
In de week van 2 tot en met 9 maart 2001 zijn vergunningen verleend voor:

* het verplanten van 1 plataan in de Mozartlaan ter hoogte van winkelcentrum Klein Driene;

* het kappen van 2 eiken in de Dolf Nijhoffstraat 4b, hoek Jan Kroezestraat;

* het kappen van 4 eiken in de Laurastraat (Laurapark). Herplant: 10 bomen in de maat 18/20 van een duurzame houtsoort. De herplant vindt plaats in het jaar na het gereedkomen van het bouwplan Laurapark, in de strook tussen de woningen en het park.

Ter inzage en bezwaar

De besluiten liggen gedurende 6 weken ter inzage bij de balie van de sector Wijkbeheer, stadskantoor kamer 407. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen een termijn van 6 weken na de verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Informatie

De besluiten zijn genomen in de week van 2 tot en met 9 maart 2001. Informatie over de exacte data kunt u krijgen bij de sector Wijkbeheer, telefoon 245 9459.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie