Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Hengelo

Datum nieuwsfeit: 09-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hengelo

Collecte

Tot en met 24 maart 2001 collecteert het Nationaal Reumafonds. Van
25 maart tot en met 31 maart 2001 collecteert Scouting Cunera Sint Marcellinus. Collectanten kunnen zich legitimeren.

SZW 22 maart 's middags gesloten
De dienst Sociale Zaken en Welzijn (SZW) is op donderdag 22 maart 2001 vanaf 15.30 gesloten, behalve wanneer u een afspraak heeft.
Openingstijden WOZ-infocentrum en Belastingbalie Openingstijden WOZ-infocentrum en Belastingbalie (raster)
Voor vragen over uw WOZ-aanslag kunt terecht bij het WOZ-infocentrum. Dit informatiecentrum is op werkdagen geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Het informatiecentrum is gevestigd in het gebouwtje tussen het stadhuis en de bibliotheek. De Belastingbalie is geopend iedere werkdag van 8.30 tot 13.00 uur.

Overdracht bevrijdingsmonument
Op de bevrijdingsdag van Hengelo, 3 april, draagt de Plechelmusschool de adoptie van het bevrijdingsmonument over aan de Bijenkorf. U bent bij deze overdracht, van 13.00 tot ca. 15.00 uur in de Burgerzaal van het stadhuis, van harte welkom.

Paasvuren
Vraag tijdig een vergunning aan

Voor het ontsteken van een paasvuur is een vergunning nodig. U kunt de vergunning tot 6 april 2001 schriftelijk aanvragen bij de Brandweer, afdeling Preventie, Lansinkesweg 59, 7553 AE Hengelo.
Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer H. Bus, telefoon 245 11 11.

30 km inrichting Weidedorp
In aansluiting op het landelijk verkeersveiligheidsbeleid "Duurzaam Veilig" heeft de gemeente Hengelo zich voorgenomen om de komende jaren alle woonwijken in Hengelo in te richten als verblijfsgebied met een maximale toegestane snelheid van 30 kilometer per uur. Op 30 mei 2000 is daarom een informatieavond gehouden waarbij een representatieve vertegenwoordiging van de buurtbewoners van Weidedorp de gelegenheid werd geboden verkeersknelpunten in de buurt aan te geven en toe te lichten.

De gemeente Hengelo heeft aan de hand van deze punten een inrichtingsvoorstel gemaakt voor de herinrichting van uw wijk, inclusief maatregelen voor de meest urgente punten. Op 14 september 2000 is dit ontwerp tijdens een zogenaamde "inloopavond" gepresenteerd. Aan de hand van de binnengekomen reacties stelt het College van B en W definitief een inrichtingsplan op. Dit plan is bijna gereed en zal binnenkort worden vastgesteld. Zodra de gemeenteraad het plan heeft goedgekeurd wordt u als buurtbewoner op de hoogte gebracht van het definitieve inrichtingsplan en het moment van uitvoering.

Raadscommissies
Sociale Zaken, Zorg en Volksgezondheid

De commissie SZV vergadert op dinsdag 20 maart 2001 vanaf 19.30 uur in kamer 210 van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
* Subsidieverzoek Maatjesproject VOC Tandem
* Afwijzing subsidieverzoek Stichting Verslavingszorg Nieuw Begin Noord-West-Twente

* Stand van zaken ESF

* Benoeming leden Seniorenraad

Financiën en Cultuur

De commissie FICU vergadert op donderdag 22 maart 2001 vanaf 19.30 uur in kamer 210 van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
* Kredietaanvraag Marktstraat/Willemsplein
* Evaluatie Accommodatiebeleid

* Verlenging intentie-overeenkomst met Woningbeheer St. Joseph & Laurus B.V. met betrekking tot planontwikkeling hoek Oelerweg/Geerdinksweg

* Verzoek Scoutingsgroep St. Christoffel om een gemeentelijke geldlening

* Eenmalig subsidie HOOV

Gemeenteraad
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 27 maart vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
* Verlenging intentieovereenkomst met Woningbeheer St. Joseph en Laurus B.V. met betrekking tot planontwikkeling hoek Oelerweg/Geerdinksweg

* Verzoek planschadevergoeding ex art. 49 WRO door dhr. Th.W.G. Weghorst en Th. Weghorst B.V.

* Evaluatienota Accommodatiebeleid

* Eenmalig subsidie HOOV

* Verzoek van NautaDutilh tot toekenning van een compensatie m.b.t. verkooppunt motorbrandstoffen aan de Deurningerstraat
* Toepassen artikel 19, lid 1/19a WRO t.b.v. de bouw van 2 kantoorgebouwen c.a. in het plan Oosterbos

* Toepassen artikel 19, lid 1/19a WRO en art. 50 lid 4 WW t.b.v. het oprichten van een bedrijfsgebouw aan de Oude Deldenerweg 12
* Het nemen van een voorbereidingsbesluit en het toepassen van artikel 19, lid 1/19a WRO en art. 50, lid 4 WW t.b.v. het oprichten van een opslagruimte met werkplaats aan de Anthoniusstraat 52

* Ruimte voor Ruimte

* Aanvraag waarderingssubsidie Stichting Verslavingszorg NIEUW BEGIN Noord-West Twente

* Subsidieverzoek Maatjesproject Tandem

* Project Intranet Scholen

* Garantie geldlening HVV Tubantia

* Verzoek Scoutinggroep St. Christoffel om een gemeentelijke geldlening t.b.v. nieuwbouw van de accommodatie
* Kredietaanvraag Marktstraat/Willemsplein
* Subsidiëring sociale woningbouwproject Korenbuurt en Thiemsland
De stukken liggen ter inzage bij De Gemeentewinkel, de bibliotheek en het "Hasselerhoes".

Spreekuur raadsfracties

Verschillende raadsfracties uit de gemeenteraad houden spreekuur voor geïnteresseerde burgers. Op

maandag 26 maart a.s. gebeurt dat door:

* de PvdA van 19.30 tot 20.00 uur, liefst op afspraak (telefoon 2427798)

* het CDA van 19.00 tot 19.30 uur, liefst op afspraak. Wilt u een bepaald raadslid spreken, bel dan vooraf 2594675
* de VVD van 18.30 tot 19.30 uur, liefst op afspraak (telefoon 2432294)

* het GPV/RPF van 19.30 tot 20.30 uur, liefst op afspraak (telefoon 2421703)

* Burgerbelangen van 19.15 tot 19.45 uur, liefst op afspraak (telefoon 2910691)

* Unie 55+ of afspraak (telefoon 2423781 en 2422956)
* D66 op afspraak (telefoon 2776677 of (schie.ljg.van.@gironet.nl))
* de SP van 19.00 tot 20.00 uur telefoon 2459277 (voor afspraak telefoon 2421042)

* Groen Links iedere maandagavond, na telefonische afspraak (telefoon 2569420)

De fracties houden spreekuur in het stadhuis (begane grond) en zijn 's avonds te bereiken via de zij-ingang onder de toren.

Een van de raadsleden spreken?

Wilt u een van de raadsleden spreken? Op pagina 20 in de Gemeentegids staan de adressen en telefoonnummers van alle raadsleden vermeld. Weet u niet precies wie u moet hebben? U kunt dan contact opnemen met het centrale nummer van de fractie van de politieke partij van uw keuze. De nummers staan hiervoor bij de spreekuren vermeld. Voor meer informatie kunt u ook De Gemeentewinkel bellen, telefoon 2459 555.
Bestemmingsplannen
Terug
Vaststelling uitwerkingsplan Westermaat, Campus

Bij besluit van 8 maart 2001, nummer 3534 heeft de directeur van de Dienst Stedelijk Beheer en Ontwikkeling, daartoe gemandateerd door burgemeester en wethouders, vastgesteld het uitwerkingsplan Westermaat, Campus. Het plangebied wordt begrensd door de aanwezige en in ontwikkeling zijnde infrastructuur: aan de zuidzijde door de Rijksweg 1, aan de westzijde door de Bornsestraat en aan de noordzijde door de nieuwe rondweg, de Europalaan. Het uitwerkingsplan heeft tot doel de ontwikkeling van een bedrijventerrein ter grootte van ca. 28 ha. Aangezien tegen het ontwerp-uitwerkingsplan geen zienswijzen zijn ingediend behoeft de vastgestelde uitwerking geen goedkeuring van Gedeputeerde Staten.

Inzage, beroep en voorlopige voorziening

Het vaststellingsbesluit ligt met het uitwerkingsplan van 21 maart tot 2 mei 2001 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115. Degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken, kan van 21 maart tot 2 mei 2001 tegen het genomen besluit beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Tevens kan een direct belanghebbende binnen de beroepstermijn een verzoek doen aan de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak om een voorlopige voorziening te treffen.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 2 mei 2001. Indien echter binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet eerder in werking dan wanneer op dat verzoek is beslist.

Partiële herziening bestemmingsplan Hengelose Es, deelplan Sterrenbuurt onherroepelijk

Met de partiële herziening van het bestemmingsplan Hengelose Es, deelplan Sterrenbuurt is de bouw van balkons aan de flatgebouwen welke zijn gelegen in het gebied omsloten door de Mercurius-, Uranus-, Saturnusstraat en de Landmansweg mogelijk gemaakt.
Ter inzage

Het bestemmingsplan ligt ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 van het Stadhuis.

Informatiemiddag Hengelose Es, deelplan Centrumgebied
Voor het centrumgebied van de Hengelose Es is een bestemmingsplan in voorbereiding. Dit centrumgebied zal worden gesitueerd aan het knooppunt rond de Uitslagsweg, de Sloetsweg en de Leefsmastraat. Het centrumgebied zal gaan bestaan uit een winkelcentrum, een dienstencentrum, een wijkcentrum en een aantal woningen.

Ter inzage

Het voorontwerp bestemmingsplan Hengelose Es, deelplan Centrumgebied ligt t.b.v. de inspraak ter inzage van 21 maart tot en met 10 april 2001 bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer R115.

Inloopmiddag

Om u nader met het plan kennis te laten maken, wordt op dinsdag 27 maart 2001 van 16.00 tot 19.30 uur een inloopmiddag in het speeltuingebouw aan de Sloetsweg 273A georganiseerd (achter de C 1000) Hier kunt u het voorontwerpplan inzien en vragen stellen.
Bouwplannen
Terug
Meldingen

Een melding is ingediend voor:

* oprichten tuinhuisje, Rika Hopperstraat 64
Bouwaanvragen

Bouwaanvragen zijn ingediend voor:

* oprichten bedrijfswoning/bedrijfsruimte, Turbinestraat 17 en 19
* veranderen en vergroten opleidingscentrum, Sportlaan Driene 2
* oprichten kantoorgebouw, Demmersweg 3

* veranderen bedrijfspand, Oldenzaalsestraat 537 en 539
* oprichten garage annex berging, Anninksweg 95
* veranderen en vergroten woonhuis en oprichten erker, Kretastraat 11

* oprichten schuur (wijziging vergunning 2000/0474), Wethouder Voogdgeertstraat 49

* veranderen en vergroten woonhuis, Rumkehof 20
* veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. een erker, Dinant Dijkhuisstraat 198

* veranderen en vergroten woonhuis, Elzasstraat 3
* veranderen en vergroten woonhuis, Zeehondstraat 65
* veranderen en vergroten woonhuis, Van Ostadestraat 13
* oprichten garage annex berging, Vinkweg 19
* oprichten scheidingswand, Binnenhavenstraat 76
* renoveren woonhuis, Beukweg 94

* oprichten berging, Louisestraat 6

* veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. een erker, Uitslagsweg 181
* veranderen en vergroten woonhuis, Morshoekweg 5
* veranderen bedrijfsgebouw, Wegtersweg 1
* veranderen en vergroten woonhuis, Berendinastraat 13
* veranderen en vergroten woonhuis, Bankastraat 13
* veranderen en vergroten woonhuis, Oldenzaalsestraat 110
* veranderen en vergroten woonhuis, Glanestraat 3
Ter inzage

Nadat het College van B en W over deze meldingen en bouwaanvragen een besluit heeft genomen, worden deze gepubliceerd. Daarna kunt u desgewenst bezwaar indienen.

Instemming melding

In de week van 5 tot en met 9 maart is ingestemd met:
* veranderen en vergroten woonhuis, Levantstraat 73
Bouwvergunningen

In de week van 5 tot en met 9 maart is vergunning verleend voor:
* verbouwen winkelpand, Drienerstraat 49

* veranderen bedrijfspand, Wegtersweg 35

* oprichten garage annex berging, Dr Schaepmanstraat 31
* oprichten fietsenstalling, Nieuwsteeg (achter Telgen 15A en 17)
* veranderen winkelpand, Nieuwstraat 39

* veranderen entree, Oldenzaalsestraat 15
* veranderen en vergroten bedrijfshal, Wegtersweg 7-19
* veranderen en vergroten woonhuis, Reitzstraat 30
* veranderen gevel winkelpand, Brinkstraat 26
* veranderen en vergroten woonhuis, Meijersweg 12
* veranderen en vergroten garage annex berging, Dahliastraat 22

* veranderen en vergroten woonhuis (wijziging vergunning 2000/0550), Nijhofslaan 3

* veranderen en vergroten woonhuis met een erker, Cruys Voorberghstraat 96

* veranderen en vergroten woonhuis met een erker, Cruys Voorberghstraat 94

* vergroten carport, Jacques Urlusstraat 26
* veranderen en vergroten magazijn, Robijnstraat 34
* veranderen en vergroten woonhuis, Dinant Dijkhuisstraat 140
* plaatsen 2 dakkapellen, Toulousestraat 28
* veranderen en vergroten woonhuis, Anthoniusstraat 19
* plaatsen dakkapel, Robert Stolzstraat 112
* veranderen en vergroten woonhuis, Fien de la Marstraat 16
* plaatsen dakkapel, Krabbenbosweg 259

* plaatsen dakkapel, Krabbenbosweg 257

* veranderen gevel, Hegemansweg 29

*

Sloopvergunning

In de week van 5 tot en met 9 maart is vergunning verleend voor het slopen van:

* een garage annex berging, Sloetsweg 292
Monumentenvergunning

In de week van 5 tot en met 9 maart is vergunning verleend voor:
* restaureren kerkgebouw, Onze Lieve Vrouwestraat 8
Ter inzage en bezwaar

De instemming melding, verleende bouw-, sloop- en monumentenvergunningen en de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, in kamer 135 van het stadhuis. Iedere belanghebbende, die door een van deze verleende vergunningen en/of instemming meldingen, rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Informatie

De besluiten zijn genomen in de week van 5 tot en met 9 maart 2001.
Informatie over de exacte data, kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen, telefoon 2459 647.

Inspraak artikel 6a Wet ruimtelijke ordening

Het gemeentebestuur betrekt inwoners van de gemeente en de in de gemeente belanghebbende natuurlijke en rechtspersonen bij de voorbereiding van gemeentelijke ruimtelijke plannen of herziening daarvan. Op grond van artikel 150 van de Gemeentewet kunnen gedurende vier weken inspraakreacties bij het College van B en W worden ingediend voor:

* het oprichten van een kapschuur op een perceel gelegen aan de Krombekkenweg 10

Het bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan maar stemt overeen met het in voorbereiding zijde bestemmingsplan. Vooruitlopend op het van kracht worden van het nieuwe bestemmingsplan kan medewerking worden verleend aan dit bouwplan met toepassing van het bepaalde in artikel 19, lid 1 Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Ter inzage en inspraak

Het bouwplan ligt van 21 maart tot 17 april 2001 voor een ieder ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 van het stadhuis. Eventuele zienswijzen met betrekking tot het voornemen de procedure voor te bereiden, kunt u van 21 maart tot 17 april 2001 indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Ontheffing Leefmilieuverordening Binnenstad (LMV)

Er is een aanvraag om bouwvergunning ingediend met het verzoek om ontheffing te verlenen van de bepalingen uit de LMV ten behoeve van:
* het veranderen van twee winkelpanden op het perceel Wemenstraat 8
+ 10

Volgens de LMV is het verboden zonder ontheffing van burgemeester en wethouders te bouwen. Zij zijn op grond van de bepalingen uit de LMV bevoegd hiervoor ontheffing te verlenen en zijn in principe bereid aan dit verzoek mee te werken.

Ter inzage en bedenkingen

Het voornemen ontheffing te verlenen ligt van 20 maart tot 3 april 2001 voor belanghebbenden ter inzage bij de afdeling, kamer 135 van het stadhuis. Eventuele zienswijzen tegen het voornemen tot het verlenen van ontheffing kunt u van 20 maart tot 3 april 2001 schriftelijk indienen bij het College van B en W, afdeling Bouwen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Doorbreking van de aanhoudingsplicht op grond van artikel 50 lid 4 Woningwet.

Bouwplannen zijn ingediend voor:

* oprichten berging, Louisestraat 6

* veranderen/vergroten woning, Thorbeckestraat 8
* oprichten van een wagenloods, Sluitersdijk 42
De raad heeft verklaard dat voor het gebied waarin deze percelen liggen een herziening van het bestemmingsplan in voorbereiding is. Hierdoor moeten burgemeester en wethouders op grond van artikel 50 lid
1 van de Woningwet de beslissing op de aanvraag om bouwvergunning aanhouden. Omdat de bouwplannen in overeenstemming zijn met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan en met de in voorbereiding zijnde herziening daarvan dan wel met het provinciaal- en nationaal ruimtelijk beleid kunnen burgemeester en wethouders op basis van artikel 50 lid 4 van de Woningwet de aanhoudingsplicht doorbreken en overgaan tot het verlenen van de gevraagde bouwvergunningen. Zij zijn van plan om door middel van bovengenoemde procedure medewerking te verlenen aan deze bouwplannen.

Ter inzage en zienswijzen

De bouwplannen liggen voor een ieder vier weken van 20 maart tot 17 april 2001 ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 van het stadhuis. Eventuele zienswijzen tegen het voornemen om de aanhoudingsplicht te doorbreken kunt u van 20 maart tot 17 april 2001 schriftelijk indienen bij het College van B en W, afdeling Bouwen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Binnenplanse vrijstellingen, artikel 15 Wet Ruimtelijke Ordening

Aanvragen om vrijstelling van de geldende bestemmingsplanbepalingen te verlenen, zijn ingediend ten behoeve van:

* het oprichten van een tuinhuisje op minder afstand van de zijdelingse perceelsgrens dan toegestaan, Rika Hopperstraat 64
* het veranderen en vergroten van een woning op de zijdelingse perceelsgrens, Johan Kaartstraat 15.

Burgemeester en wethouders zijn op grond van de planvoorschriften van de geldende bestemmingsplannen bevoegd hiervoor vrijstelling te verlenen. Zij zijn in principe bereid aan deze bouwaanvragen mee te werken.

Ter inzage en bedenkingen

De bouwaanvragen liggen van 20 maart tot 3 april 2001 voor belanghebbenden ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 van het stadhuis. Eventuele zienswijzen tegen het voornemen tot het verlenen van deze vrijstellingen dient u van 20 maart tot 3 april 2001 schriftelijk in bij het College van B en W, afdeling Bouwen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Artikel 19 lid 3 WRO

Bouwaanvragen zijn ingediend voor:

* veranderen en vergroten woning, Schneiderstraat 22
* veranderen en vergroten woning, Jacques Urlusstraat 31
* veranderen en vergroten woning, Nicolaas Beetsstraat 4
* veranderen en vergroten woning, Nicolaas Beetsstraat 8
* veranderen en vergroten woning, Uitslagsweg 181
* veranderen en vergroten woning, Lou Bandystraat 2
* veranderen en vergroten woning, Beppie Nooystraat 1
* veranderen en vergroten woning, Leliestraat 15
* veranderen en vergroten woning, Bankastraat 13
* veranderen en vergroten woning, Van Ostadestraat 13
* veranderen en vergroten woning, Dinant Dijkhuisstraat 198
* veranderen en vergroten woning, Jacques Urlusstraat 58
Deze bouwplannen zijn in strijd met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen. Burgemeester en Wethouders zijn op grond van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd om voor bouwwerken als bedoeld in artikel 20 van het Besluit op de ruimtelijke ordening, vrijstelling te verlenen van de bestemmingsplannen. Zij zijn in principe bereid de procedure op te starten die ertoe kan leiden dat de vrijstellingen wordt verleend, omdat de bouwplannen passen binnen het daarvoor gehanteerde beleid.

Ter inzage en zienswijzen

Het voornemen om de vrijstellingen te verlenen ligt voor een ieder van 20 maart tot 17 april 2001 ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 van het stadhuis. Eventuele zienswijzen tegen dit voornemen dient u van 20 maart tot 17 april 2001 schriftelijk in bij het College van B en W, afdeling Bouwen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo te worden ingediend.

Wet Milieubeheer
Terug
Vergunning Wet milieubeheer

Onder het stellen van voorschriften en/of beperkingen is, ingevolge de Wet milieubeheer, vergunning verleend aan:

* H.L.J. van Rijn te Hengelo. Het betreft een algehele nieuwe (revisie)vergunning voor een paardenhouderij/ fokkerij/stoeterij, Dalmedenweg 21. Het vergunningbesluit, dat strekt tot het vergunnen van een wijziging van de veestapel binnen het bestaande emissie- en depositierecht, is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp daarvan.

* H.J.J. ten Dam te Hengelo. Het betreft een algehele nieuwe (revisie)vergunning voor een rundvee-, vleesvarkens- en loonbedrijf, in verband met veranderingen, die in de inrichting hebben plaatsgevonden t.o.v. de geldige vergunning. Het bedrijf is gelegen aan de Rotersweg 8. Het vergunningbesluit is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp daarvan.
* F.B.M. Wielens en Y.T.M. Wielens-Kortier te Hengelo. Het betreft een algehele nieuwe (revisie)vergunning voor een rundvee- en vleesvarkensbedrijf, Bentelerweg 21a. Het vergunningbesluit, dat strekt tot het vergunnen van een wijziging van de veestapel binnen het bestaande emissie- en depositierecht, is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp daarvan.
* X-FLOW te Hengelo, voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor het ontwikkelen en produceren van membranen en module-elementen, Industrieplein 3. Het vergunningbesluit is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp daarvan.
* Röntgen Technische Dienst BV te Hengelo. Het betreft een veranderingsvergunning in verband met uitbreiding van een inspectiebedrijf met een penetrant installatie. Het bedrijf is gelegen aan de Topaasstraat 14. Het vergunningbesluit is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp daarvan.

Ter inzage en beroep

De vergunningen met andere van belang zijnde stukken liggen vanaf woensdag 21 maart tot donderdag 3 mei 2001 ter inzage bij de afdeling Milieu. Aangezien de vergunningsbesluiten niet gewijzigd zijn ten opzichte van de ontwerpen daarvan, kan alleen degene die tijdig bedenkingen heeft ingebracht tegen een van de betreffende ontwerpbesluiten tot donderdag 3 mei 2001 tegen de besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze mogelijkheid bestaat ook voor degene die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig bedenkingen in te brengen. Voor het instellen van beroep dient men een gedagtekend, gemotiveerd en ondertekend beroepschrift te zenden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA s Gravenhage. Tevens dient in dat geval binnen vier weken na een verzoek daartoe van de griffier een griffierecht van f. 225,- (Euro 102,10) (voor rechtspersonen f. 450,-- (Euro 204,20) te worden bijgeschreven op girorekeningnummer 507590 t.n.v. van de Raad van State. Dezelfde bedragen aan griffierecht dienen - boven op het griffierecht verschuldigd voor het instellen van beroep - te worden voldaan door degene die voor donderdag 3 mei 2001, naast een beroepschrift, een voorlopig voorzieningverzoek (bijvoorbeeld: schorsing) indient bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Een zodanig verzoek moet, evenals het beroepschrift, voorzien zijn van een dagtekening, een motivering en een handtekening.

Informatie

Voor nadere informatie over het instellen van beroep en/of het doen van een verzoek om voorlopige voorziening kunt u terecht bij de afdeling Milieu.

Weigeringsbesluit Wet milieubeheer

Bij de afdeling Milieu ligt van woensdag 21 maart tot donderdag 3 mei 2001 ter inzage het besluit tot weigering van de aanvraag van:
* J. Versteeg te Hengelo voor een oprichtingsvergunning voor een bedrijfsinrichting bestaande uit een detailhandel in ijzerwaren en vuurwerk, J. Haydnlaan 39 en een opslag van vuurwerk in een tweetal kluizen, Schubertstraat 13.

Het besluit strekt tot het weigeren van de gevraagde oprichtingsvergunning. De belangrijkste reden hiervoor is dat het voor de opslag van vuurwerk niet mogelijk is hieraan in voldoende mate voorschriften en eventueel beperkingen te verbinden ter voorkoming c.q. beperking van mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu. Gebleken is namelijk dat voor wat betreft de opslagkluizen niet kan worden voldaan aan de in acht te nemen veiligheidsafstanden tot de, in de onmiddellijke omgeving gelegen, kwetsbare objecten van derden. Verder geldt voor het bedrijfsonderdeel bestaande uit de ijzerwaren - en vuurwerkhandel als zodanig geen vergunningplicht, maar is van toepassing het bepaalde in het Besluit detailhandel- en ambachtsbedrijven milieubeheer.

Beroep en voorlopige voorziening

Het weigeringsbesluit is naar de strekking niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp daarvan. Heeft u tijdig bedenkingen ingebracht tegen het ontwerp of toont u aan hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, dan kunt u tot donderdag 3 mei 2001 schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wordt beroep ingesteld dan is het tevens mogelijk tot uiterlijk donderdag 3 mei 2001 de Voorzitter van deze Afdeling schriftelijk te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor het instellen van beroep dient men een gedagtekend, gemotiveerd en ondertekend beroepschrift te zenden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA s Gravenhage. Daarbij zendt u tevens een afschrift mee van het besluit waartegen u op komt en dient u binnen vier weken na een verzoek daartoe van de Griffier een griffierecht van f. 225,- (rechtspersonen f. 450,-) te laten bijschrijven op girorekeningnummer 507590 t.n.v. van de Raad van State. Nogmaals een zelfde bedrag bent u verschuldigd wanneer u vóór 3 mei 2001, naast een beroepschrift, tevens schriftelijk een voorlopige voorzieningverzoek (bijvoorbeeld: schorsing) indient bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Een zodanig verzoek moet evenals het beroepschrift zijn voorzien van naam en adres, een omschrijving van het besluit waarop het verzoek betrekking heeft, een dagtekening en een motivering van het verzoek.

Informatie

Voor nadere informatie over het instellen van beroep en/of het doen van een verzoek om voorlopige voorziening kunt u terecht bij de afdeling Milieu.

Melding artikel 8.41 Wet milieubeheer

Bij de afdeling Milieu liggen ter inzage de meldingen als bedoeld in onderstaande, op artikel 8.41 Wm gebaseerde uitvoeringsbesluiten, die ontvangen zijn van:

* Groene team vof, in verband met het van toepassing worden van het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer op de inrichting bestemd voor de handel en distributie van schoonmaakartikelen, Wegtersweg 33

* Lancier bv, in verband met het van toepassing worden van het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer op de groothandel in meubelstoffen, Vosboerweg 22
* Aako ontstoppingsservice, in verband met het van toepassing worden van het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer op de inrichting voor het verlenen van ontstoppingsdiensten, Berfloweg 19

De inrichtingen dienen te voldoen aan de voorschriften van de daarbij genoemde besluiten.

Ter inzage

De meldingen kunnen worden ingezien bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655. Tegen bovenstaande meldingen op grond van de Wet milieubeheer staat geen bezwaar en/of beroep open.

Invalidenparkeerplaatsen
Terug
In de week van 12 maart tot 16 maart 2001 zijn als invalidenparkeerplaatsen aangewezen:

* het parkeervak voor de woning Willem de Merodestraat 31
* het parkeervak voor de woning Leeuwerikstraat 26
De parkeervakken mogen, zodra de desbetreffende verkeersborden zijn aangebracht, alleen worden gebruikt door de eigenaar van de auto, waarvan het kenteken ter plaatse zal worden vermeld.


Ter inzage en bezwaar

De besluiten liggen gedurende 6 weken ter inzage bij de balie van de sector Wijkbeheer, stadskantoor kamer 407. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kan een belanghebbende binnen een termijn van 6 weken na de verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie