Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief LNV over verwijderen risico materialen bij runderen

Datum nieuwsfeit: 09-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
VVM 01.947
datum
09-03-2001

onderwerp
Naleving verwijderen SRM's
doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Mede namens de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil ik U informeren over de naleving van de verplichting voor slachterijen om Specifieke Risico Materialen (SRM's) te verwijderen bij runderen ouder dan 1 jaar.

up

datum
09-03-2001

kenmerk
VVM 01.947

bijlage

Vanaf 1997 heeft Nederland uit voorzorg nationaal maatregelen genomen, gericht op het verwijderen van SRM's uit karkassen. Deze nationale maatregel werd per oktober 2000 vervangen door een Europese verplichting. Dat hield voor de Nederlandse praktijk in, dat aan de lijst te verwijderen SRM's de dunne darm (ileum) werd toegevoegd en de verplichting werd ingevoerd tot het toevoegen aan de SRM's van een kleurstof ter identificatie. Kort na de inwerkingtreding van deze Europese maatregelen verrichtte de Keuringsdienst van Waren een onderzoek op de verwijdering van het ileum. Daarbij werd een aantal onvolkomenheden geconstateerd, die onmiddellijk zijn gecorrigeerd.

Vervolgens zijn per 1 januari jl. in verband met de invoering van de snelle BSE-test en het toevoegen van het hele darmpakket aan de te verwijderen SRM's, met alle runderslachterijen schriftelijke afspraken (protocollen) vastgelegd over de wijze van monstername voor BSE-onderzoek, identificatie van karkassen en organen en het verwijderen en afvoeren van SRM's.

De hierboven beschreven veranderingen hebben ingrijpende gevolgen gehad voor het logistieke proces in de slachterij. Dat is in de maand februari aanleiding geweest voor de Keuringsdienst van Waren en de interne kwaliteitsdienst van de RVV om een onderzoek in te stellen naar de naleving van respectievelijk de destructiewetgeving, in het bijzonder de behandeling van SRM's en de naleving van de boven genoemde afspraken van slachterijen met de RVV. De bevindingen waren dat niet in alle gevallen de SRM's volledig werden verwijderd en dat ook op enkele andere punten niet conform de vastgelegde afspraken werd gewerkt. Bij een vijfentwintigtal bedrijven werden op één of enkele karkassen in meer of mindere mate deeltjes van het ruggenmerg aangetroffen. Het betreffende materiaal is uiteraard alsnog verwijderd en ter destructie afgevoerd.

De bevindingen van de interne kwaliteitsdienst van de RVV en de KvW alsmede de recente meldingen uit het VK omtrent het aantreffen van SRM op enkele runderkarkassen uit Nederland hebben mij aanleiding gegeven de volgende maatregelen te treffen:

1. Het onverwijld bijeenroepen van het bedrijfsleven om erop te wijzen dat het zijn verantwoordelijkheden en verplichtingen niet is nagekomen, zodat de afpraken met betrekking tot de naleving van de voorschriften verder dienen te worden aangescherpt. 2. Voorts heb ik de RVV opdracht gegeven in de structurele keurings- en controleaanpak terstond een aanpassing door te voeren. Dit betekent dat de RVV in plaats van de gebruikelijke steeksproefsgewijze nacontrole een 100% nacontrole zal doorvoeren op het naleven door alle runderslachterijen van de verplichtingen tot verwijdering van alle SRM's bij runderen ouder dan 1 jaar. 3. De bedrijven waarbij een overtreding is geconstateerd hebben een schriftelijke waarschuwing ontvangen. Indien opnieuw een zodanige onregelmatigheid wordt geconstateerd zal het betrokken bedrijf onmiddellijk worden stilgelegd. In bovengenoemde lijn is in de afgelopen week ook opgetreden tegen een Nederlands bedrijf waarvan bij onderzoek in het VK resten SRM in vlees werden aangetroffen. Inmiddels heeft het betrokken bedrijf maatregelen getroffen die het mogelijk maken om de schorsing van de erkenning door de RVV weer op te heffen.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorstreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie