Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws van de Vlaamse regering: in kort bestek

Datum nieuwsfeit: 09-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING
VERGADERING VAN 9 MAART 2001
IN KORT BESTEK

Hieronder vindt u in kort bestek een overzicht der overige dossiers die de Vlaamse regering vandaag goedgekeurd heeft.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL :

In het verlengde van een der voorstellen van de Voorzitter van het Vlaams Parlement voor deze legislatuur keurt de Vlaamse regering een Protocol met het Vlaams Parlement betreffende de jaarlijkse rapportering over de samenstelling van de ministeriële kabinetten goed. Deze rapportering zal een overzicht van alle kabinetsmedewerkers omvatten, met inbegrip van de externe kabinetsmedewerkers, dat zijn de personen die in opdracht van een kabinet specifieke studieopdrachten uitvoeren.


* * *

De Vlaamse regering bepaalt het standpunt dat zij zal innemen bij de bespreking in het Vlaams Parlement van het voorstel van decreet van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers Sonja Becq, Ludwig Caluwé en Carl Decaluwe tot opheffing van drie ondertussen overbodig geworden wetten.


* * *

De ontwerpovereenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en Bosnië-Herzegovina inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen wordt goedgekeurd.


* * *

De Vlaamse regering stemt principieel in met het voorontwerp van decreet tot goedkeuring van de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en Turkmenistan. Het voorontwerp van decreet zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering stemt principieel in met het voorontwerp van decreet tot goedkeuring van de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschappen en Zuid-Afrika. Het voorontwerp van decreet zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Het ontwerpprogramma Interreg III A Frank-rijk/Wallonië/Vlaanderen voor de programmaperiode 2000-2006 van de Europese Structuurfondsen wordt goedgekeurd. Het Interreg III A programma wil de grensoverschrijdende samenwerking langsheen de binnen- en buitengrenzen bevorderen. De budgettaire implicaties zullen afhangen van de uiteindelijke invulling van de programma's met concrete individuele projecten.


* * *

Vier inspecteurs van financiën worden aangesteld als afgevaardigde van de Vlaamse minister voor Financiën en Begroting bij Vlaamse universitaire instellingen. Bij de UFSIA gaat het om Marc Verelst, bij het RUCA om Jan Vermander, bij de KUB om David Van Herreweghe, en bij het Universitair Ziekenhuis Gent om dhr. Daniël Ketels.


* * *

Met het oog op de definitieve invoering van de euro begin 2002 beslist de Vlaamse regering principieel tot aanpassing van haar besluit van 21/5/1997 betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen. Het aangepaste besluit zal nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL en Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN :

Op 15/12/2000 keurde de Vlaamse regering het Verdrag met Nederland inzake de transnationale Universiteit Limburg goed. Zij stemt nu principieel in met het voorontwerp van decreet tot goedkeuring van dit Verdrag. Het voorontwerp van decreet zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL en Vlaams minister Vera DUA :

Ter opvolging van dhr. Jan Laga, die met pensioen gegaan is, wordt mevr. Anne Van Renterghem, afdelingshoofd van de afdeling Juridische Dienstverlening van het departement Leefmilieu en Infrastructuur, aangesteld als voorzitter van de Geschillenadviescommissie betreffende de milieuheffingen op vaste afvalstoffen.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

De Vlaamse regering stemt in met het ontwerp-KB dat een geharmoniseerde veiligheidsregeling voor vissersvaartuigen inhoudt en het bestaande zeevaartinspectiereglement aanpast. Het gaat om een omzetting van Europese Richt-lijn 97/70/EG in Belgisch recht.


* * *

De Vlaamse regering verleent voorwaardelijk positief advies aan het wetsvoorstel van de Volksvertegenwoordigers Dalila Douifi en Daan Schalck tot aanvulling van het wegverkeersreglement met een statuut voor skaters. Zij schaart zich achter het principe dat voor de skaters een apart statuut nodig is, dat in het verkeersreglement opgenomen moet worden. Zij vraagt dat de federale overheid het initiatief neemt om in gezamenlijk overleg met de gewesten en het BIVV het specifieke statuut voor de skater verder in te vullen, met inbegrip van de specifieke veiligheidsmaatregelen.


* * *

De notulen van de vergadering dd. 16/1/2001 van de Interministeriële Conferentie voor Mobiliteit, Infrastructuur en Telecommunicatie worden goedgekeurd. Specifiek werd toen een voorstel geformuleerd voor de oprichting door de federale overheid van een klachtenbank ten behoeve van de luchthaven van Zaventem.

Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS :

Het Kwaliteitsdecreet voor de welzijnsvoorzieningen voorziet dat de sectorale erkenningsvoorwaarden binnen drie jaar (tegen eind 1999 dus) in overeenstemming gebracht moeten zijn met de bepalingen van het Decreet. Het Begrotingsdecreet 2000 voorziet dat deze termijn verlengd kan worden met maximaal twee jaar. De Vlaamse regering keurt nu een besluit goed dat deze verlenging regelt voor de sectoren algemeen welzijnswerk, bijzondere jeugdbijstand, maatschappelijk opbouwwerk, voorzieningen voor bejaarden, voorzieningen in de thuiszorg, diensten voor oppashulp, en het Vlaams Overlegcentrum etnisch culturele minderheden, integratiecentra en integratiediensten.


* * *

De Vlaamse regering beslist tot een kleine aanpassing van de procedure die gevolgd moet worden bij de behandeling van investeringssubsidiedossiers voor infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden.

Op voorstel van Vlaams minister Bert ANCIAUX :

Zes ambtenaren van de administratie Cultuur en één ambtenaar van de administratie Buitenlands Beleid van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap worden aangeduid als de nieuwe vertegenwoordigers van de Vlaamse regering in de algemene vergadering van vzw JINT - Coördinatie-orgaan voor internationale jongerenwerking. Het zijn mevr. Marleen Bosmans, Hilde Van Dyck, Gerda Van Roelen en Raymonda Verdyck, en de hh. Eric Gorus, Dirk Vandeweyer en Jan Vanhee.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN :

De Vlaamse regering beslist principieel tot een aanpassing van het besluit inzake de organisatie van het schooljaar in het secundair onderwijs. Een aantal bestaande bepalingen hebben immers interpretatiemoeilijkheden opgeleverd of brachten voor de scholen heel wat administratieve rompslomp en onzekerheid met zich mee, omdat elke afwijking een voorafgaande goedkeuring van de minister of administratie vereiste. Omdat deze problemen zich vooral in het secundair onderwijs voordeden, is nu specifiek voor dit onderwijsniveau een eigen reglement uitgewerkt. Er zal nog over onderhandeld worden met de vakbonden en in het overkoepelend onderhandelingscomité voor het vrij gesubsidieerd onderwijs.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief enkele aanpassingen van de regelgeving m.b.t. het deeltijds beroepssecundair onderwijs goed. De wijzigingen hebben betrekking op het schoolverlet van leerlingen, het getuigschrift voor de basiskennis bedrijfsbeheer, en enkele technische aanpassingen.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een besluit goed dat de besluiten van 17/6/1997 betreffende de programmatie- en rationalisatienormen in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs in overeenstemming brengt met de nieuwe bepalingen in het Onderwijsdecreet XII over de teldag. Over dit besluit zal nog onderhandeld worden met de vakbonden en in het Overkoepelend Onderhandelingscomité voor het vrij gesubsidieerd onderwijs, en het zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse regering definitief het richtgetal voor de paramedische omkadering voor het buitengewoon basisonderwijs voor kinderen met ernstige emotionele en/of gedragsproblemen (type 3) te verhogen van 0,7 tot 1,7. Tot nu toe kregen de scholen die type 3 inrichten de meest beperkte paramedische omkadering.

Op voorstel van Vlaams minister Renaat LANDUYT :

Nadat de SERV er advies over uitbracht, keurt de Vlaamse regering opnieuw principieel het voorontwerp van Toezichtsdecreet Werkgelegenheid goed, zodat het voor advies kan worden voorgelegd aan de Raad van State. Dit decreet regelt het toezicht en de controle op de naleving van de reglementering inzake het werkgelegenheidsbeleid, en bepaalt de administratieve geldboeten in dit verband.


* * *

Reeds sinds 1993 ondersteunt de Vlaamse overheid via het VIONA (Vlaams Interuniversitair Onderzoeksnetwerk Arbeidsmarktrapportering) strategisch wetenschappelijk onderzoek inzake de arbeidsmarkt. In dat kader stemt de Vlaamse regering nu in met de voorgestelde onderzoeksthema's voor de periode 2001-2004, en keurt zij de onderzoeksoproep 2001 goed. Aandachtsthema's zijn: levenslang leren en de kennismaatschappij, activerend arbeidsmarktbeleid, ontwikkellingen in arbeidsorganisatie en HRM-beleid, werking van de arbeidsmarkt en het combinatiebeleid. Ook zal aandacht worden besteed aan wetenschappelijk onderzoek rond discriminatiets op de arbeidsmarkt en genderaspecten.

Op voorstel van Vlaams minister Johan SAUWENS :

Om invulling te geven aan de sectorale CAO 1999-2000 keurt de Vlaamse regering principieel drie besluiten goed tot aanpassing van resp. het Vlaams Personeelsstatuut en de personeelsstatuten van de Vlaamse wetenschappelijke en openbare instellingen. De drie besluiten zullen nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

Bij het Limburgfonds volgt dhr. Pol Verhaegen dhr. Alfons Maes op als leidend ambtenaar.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een uitvoeringsbesluit goed dat de toekenning van zendvergunningen aan de erkende landelijke radio-omroepen regelt. Het gaat om specifieke technische voorschriften i.v.m. de zendvergunningen. Het besluit zal nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


-----
einde

-----

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...