Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws van de Vlaamse regering: in kort bestek

Datum nieuwsfeit: 09-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING
VERGADERING VAN 9 MAART 2001
IN KORT BESTEK

Hieronder vindt u in kort bestek een overzicht der overige dossiers die de Vlaamse regering vandaag goedgekeurd heeft.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL :

In het verlengde van een der voorstellen van de Voorzitter van het Vlaams Parlement voor deze legislatuur keurt de Vlaamse regering een Protocol met het Vlaams Parlement betreffende de jaarlijkse rapportering over de samenstelling van de ministeriële kabinetten goed. Deze rapportering zal een overzicht van alle kabinetsmedewerkers omvatten, met inbegrip van de externe kabinetsmedewerkers, dat zijn de personen die in opdracht van een kabinet specifieke studieopdrachten uitvoeren.


* * *

De Vlaamse regering bepaalt het standpunt dat zij zal innemen bij de bespreking in het Vlaams Parlement van het voorstel van decreet van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers Sonja Becq, Ludwig Caluwé en Carl Decaluwe tot opheffing van drie ondertussen overbodig geworden wetten.


* * *

De ontwerpovereenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en Bosnië-Herzegovina inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen wordt goedgekeurd.


* * *

De Vlaamse regering stemt principieel in met het voorontwerp van decreet tot goedkeuring van de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en Turkmenistan. Het voorontwerp van decreet zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

De Vlaamse regering stemt principieel in met het voorontwerp van decreet tot goedkeuring van de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschappen en Zuid-Afrika. Het voorontwerp van decreet zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Het ontwerpprogramma Interreg III A Frank-rijk/Wallonië/Vlaanderen voor de programmaperiode 2000-2006 van de Europese Structuurfondsen wordt goedgekeurd. Het Interreg III A programma wil de grensoverschrijdende samenwerking langsheen de binnen- en buitengrenzen bevorderen. De budgettaire implicaties zullen afhangen van de uiteindelijke invulling van de programma's met concrete individuele projecten.


* * *

Vier inspecteurs van financiën worden aangesteld als afgevaardigde van de Vlaamse minister voor Financiën en Begroting bij Vlaamse universitaire instellingen. Bij de UFSIA gaat het om Marc Verelst, bij het RUCA om Jan Vermander, bij de KUB om David Van Herreweghe, en bij het Universitair Ziekenhuis Gent om dhr. Daniël Ketels.


* * *

Met het oog op de definitieve invoering van de euro begin 2002 beslist de Vlaamse regering principieel tot aanpassing van haar besluit van 21/5/1997 betreffende een geïntegreerde economische boekhouding en budgettaire rapportering voor de Vlaamse openbare instellingen. Het aangepaste besluit zal nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL en Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN :

Op 15/12/2000 keurde de Vlaamse regering het Verdrag met Nederland inzake de transnationale Universiteit Limburg goed. Zij stemt nu principieel in met het voorontwerp van decreet tot goedkeuring van dit Verdrag. Het voorontwerp van decreet zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL en Vlaams minister Vera DUA :

Ter opvolging van dhr. Jan Laga, die met pensioen gegaan is, wordt mevr. Anne Van Renterghem, afdelingshoofd van de afdeling Juridische Dienstverlening van het departement Leefmilieu en Infrastructuur, aangesteld als voorzitter van de Geschillenadviescommissie betreffende de milieuheffingen op vaste afvalstoffen.

Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :

De Vlaamse regering stemt in met het ontwerp-KB dat een geharmoniseerde veiligheidsregeling voor vissersvaartuigen inhoudt en het bestaande zeevaartinspectiereglement aanpast. Het gaat om een omzetting van Europese Richt-lijn 97/70/EG in Belgisch recht.


* * *

De Vlaamse regering verleent voorwaardelijk positief advies aan het wetsvoorstel van de Volksvertegenwoordigers Dalila Douifi en Daan Schalck tot aanvulling van het wegverkeersreglement met een statuut voor skaters. Zij schaart zich achter het principe dat voor de skaters een apart statuut nodig is, dat in het verkeersreglement opgenomen moet worden. Zij vraagt dat de federale overheid het initiatief neemt om in gezamenlijk overleg met de gewesten en het BIVV het specifieke statuut voor de skater verder in te vullen, met inbegrip van de specifieke veiligheidsmaatregelen.


* * *

De notulen van de vergadering dd. 16/1/2001 van de Interministeriële Conferentie voor Mobiliteit, Infrastructuur en Telecommunicatie worden goedgekeurd. Specifiek werd toen een voorstel geformuleerd voor de oprichting door de federale overheid van een klachtenbank ten behoeve van de luchthaven van Zaventem.

Op voorstel van Vlaams minister Mieke VOGELS :

Het Kwaliteitsdecreet voor de welzijnsvoorzieningen voorziet dat de sectorale erkenningsvoorwaarden binnen drie jaar (tegen eind 1999 dus) in overeenstemming gebracht moeten zijn met de bepalingen van het Decreet. Het Begrotingsdecreet 2000 voorziet dat deze termijn verlengd kan worden met maximaal twee jaar. De Vlaamse regering keurt nu een besluit goed dat deze verlenging regelt voor de sectoren algemeen welzijnswerk, bijzondere jeugdbijstand, maatschappelijk opbouwwerk, voorzieningen voor bejaarden, voorzieningen in de thuiszorg, diensten voor oppashulp, en het Vlaams Overlegcentrum etnisch culturele minderheden, integratiecentra en integratiediensten.


* * *

De Vlaamse regering beslist tot een kleine aanpassing van de procedure die gevolgd moet worden bij de behandeling van investeringssubsidiedossiers voor infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden.

Op voorstel van Vlaams minister Bert ANCIAUX :

Zes ambtenaren van de administratie Cultuur en één ambtenaar van de administratie Buitenlands Beleid van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap worden aangeduid als de nieuwe vertegenwoordigers van de Vlaamse regering in de algemene vergadering van vzw JINT - Coördinatie-orgaan voor internationale jongerenwerking. Het zijn mevr. Marleen Bosmans, Hilde Van Dyck, Gerda Van Roelen en Raymonda Verdyck, en de hh. Eric Gorus, Dirk Vandeweyer en Jan Vanhee.

Op voorstel van Vlaams minister Marleen VANDERPOORTEN :

De Vlaamse regering beslist principieel tot een aanpassing van het besluit inzake de organisatie van het schooljaar in het secundair onderwijs. Een aantal bestaande bepalingen hebben immers interpretatiemoeilijkheden opgeleverd of brachten voor de scholen heel wat administratieve rompslomp en onzekerheid met zich mee, omdat elke afwijking een voorafgaande goedkeuring van de minister of administratie vereiste. Omdat deze problemen zich vooral in het secundair onderwijs voordeden, is nu specifiek voor dit onderwijsniveau een eigen reglement uitgewerkt. Er zal nog over onderhandeld worden met de vakbonden en in het overkoepelend onderhandelingscomité voor het vrij gesubsidieerd onderwijs.


* * *

Na advies van de Raad van State keurt de Vlaamse regering definitief enkele aanpassingen van de regelgeving m.b.t. het deeltijds beroepssecundair onderwijs goed. De wijzigingen hebben betrekking op het schoolverlet van leerlingen, het getuigschrift voor de basiskennis bedrijfsbeheer, en enkele technische aanpassingen.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een besluit goed dat de besluiten van 17/6/1997 betreffende de programmatie- en rationalisatienormen in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs in overeenstemming brengt met de nieuwe bepalingen in het Onderwijsdecreet XII over de teldag. Over dit besluit zal nog onderhandeld worden met de vakbonden en in het Overkoepelend Onderhandelingscomité voor het vrij gesubsidieerd onderwijs, en het zal voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


* * *

Na advies van de Raad van State beslist de Vlaamse regering definitief het richtgetal voor de paramedische omkadering voor het buitengewoon basisonderwijs voor kinderen met ernstige emotionele en/of gedragsproblemen (type 3) te verhogen van 0,7 tot 1,7. Tot nu toe kregen de scholen die type 3 inrichten de meest beperkte paramedische omkadering.

Op voorstel van Vlaams minister Renaat LANDUYT :

Nadat de SERV er advies over uitbracht, keurt de Vlaamse regering opnieuw principieel het voorontwerp van Toezichtsdecreet Werkgelegenheid goed, zodat het voor advies kan worden voorgelegd aan de Raad van State. Dit decreet regelt het toezicht en de controle op de naleving van de reglementering inzake het werkgelegenheidsbeleid, en bepaalt de administratieve geldboeten in dit verband.


* * *

Reeds sinds 1993 ondersteunt de Vlaamse overheid via het VIONA (Vlaams Interuniversitair Onderzoeksnetwerk Arbeidsmarktrapportering) strategisch wetenschappelijk onderzoek inzake de arbeidsmarkt. In dat kader stemt de Vlaamse regering nu in met de voorgestelde onderzoeksthema's voor de periode 2001-2004, en keurt zij de onderzoeksoproep 2001 goed. Aandachtsthema's zijn: levenslang leren en de kennismaatschappij, activerend arbeidsmarktbeleid, ontwikkellingen in arbeidsorganisatie en HRM-beleid, werking van de arbeidsmarkt en het combinatiebeleid. Ook zal aandacht worden besteed aan wetenschappelijk onderzoek rond discriminatiets op de arbeidsmarkt en genderaspecten.

Op voorstel van Vlaams minister Johan SAUWENS :

Om invulling te geven aan de sectorale CAO 1999-2000 keurt de Vlaamse regering principieel drie besluiten goed tot aanpassing van resp. het Vlaams Personeelsstatuut en de personeelsstatuten van de Vlaamse wetenschappelijke en openbare instellingen. De drie besluiten zullen nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.

Op voorstel van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN :

Bij het Limburgfonds volgt dhr. Pol Verhaegen dhr. Alfons Maes op als leidend ambtenaar.


* * *

De Vlaamse regering keurt principieel een uitvoeringsbesluit goed dat de toekenning van zendvergunningen aan de erkende landelijke radio-omroepen regelt. Het gaat om specifieke technische voorschriften i.v.m. de zendvergunningen. Het besluit zal nog voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State.


-----
einde

-----

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie