Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kempen & Co N.V. jaarresultaten 2000

Datum nieuwsfeit: 09-03-2001
Bron: Kempen & Co
Zoek soortgelijke berichten
Kempen & Co

PERSBERICHT

Kempen & Co N.V. behaalt record resultaten over 2000


∑ Totale baten met 49% toegenomen tot § 161,4 miljoen (§ 108,4 miljoen);
∑ Nettowinst met 51% gestegen tot § 66,2 miljoen (§ 43,8 miljoen);
∑ Nettowinst per gemiddeld uitstaand aandeel toegenomen met 45% tot § 5,47 (§ 3,77);
∑ Netto rendement op eigen vermogen gestegen tot 35% (30%);
∑ Vermogen onder beheer door netto instroom van § 1,18 miljard met 30% gestegen tot § 6,77 miljard;

∑ Strategische focus verder aangescherpt naar Europese sectorspecialist.
Na het consolidatiejaar 1999 heeft Kempen & Co in 2000 de sterke groei van eerdere jaren hervat. Alle kernactiviteiten van de bank droegen bij aan de stijging van de winst.

De baten in het Effectenbedrijf stegen aanzienlijk, vooral gedreven door hogere volumes op de aandelenbeurzen, waarbij de marges door het toegenomen volume in small- en midcaptransacties op peil konden worden gehouden. De provisie-inkomsten op transacties in Europese vastgoedaandelen stegen fors. De handelsactiviteiten voor eigen rekening werden verder uitgebouwd, daarmee inspelend op de toenemende vraag van cliŽnten om liquiditeit in het small- en midcapsegment. Binnen Research werd het aantal gevolgde Europese beursfondsen significant uitgebreid en groeide de researchcapaciteit met name in de sectoren Property, TMT (technology, media en telecom), Staffing Services en Food & Food Retail. Door de overname van Global Property Research, die begin maart 2001 werd geŽffectueerd, zijn de vastgoed-teams van het Effectenbedrijf en Corporate Finance aanzienlijk versterkt.

Corporate Finance realiseerde een zeer forse stijging van de baten. Deze groei vond zowel plaats bij kapitaalmarkttransacties als bij fusie- en overname-adviezen. In het segment van small- en midcaps was het emissieklimaat ongunstig als gevolg van de relatief lage waarderingsniveaus en de matige liquiditeit. Kempen & Co behield in dit segment haar leidende marktpositie en was onder meer betrokken bij aandelenemissies van Wegener, Unit4, BE Semiconductors, Versatel en Fugro. Het volume aan fusies en overnames in Nederland is in 2000 enorm gestegen en Kempen & Co heeft hierbij een prominente rol gespeeld. Kempen & Co trad tevens op als adviseur voor buitenlandse ondernemingen ten behoeve van transacties op de Nederlandse markt. In de aandachtsgebieden Energy, TMT en Property werd een groot aantal transacties gedaan. Kempen & Co was onder meer adviseur bij de overname door de Duitse energiegigant RWE van Nutsbedrijf Haarlemmermeer, de overname van het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten door ABN AMRO en de fusie van de vastgoedfondsen VIB en WBN.

De baten uit Vermogensbeheer stegen zeer aanzienlijk tot ruim § 45 miljoen (28% van de totale baten). Tot de baten van vermogensbeheer worden gerekend de contractuele beheervergoedingen en de aan particuliere (beheer)cliŽnten toegerekende transactieprovisie en rentemarge. De netto instroom van vermogen onder beheer in het tweede halfjaar bedroeg § 780 miljoen (H1: § 400 miljoen). De netto instroom van vermogen over het gehele jaar 2000 bedroeg derhalve § 1,18 miljard, ruim boven de doelstelling van § 1,0 miljard. Gecombineerd met een toename van § 365 miljoen uit hoofde van beleggingsresultaten (bij een lichte daling van de aandelenkoersen op de Europese effectenbeurzen) steeg het vermogen onder beheer van § 5,22 miljard tot § 6,77 miljard (+30%) ultimo 2000. De toename van het vermogen onder beheer is met name te danken aan de groei van Particulier beheer en de verdere toename van het beheer van fondsen van andere financiŽle partijen. Zo profiteerde de bank van een verdere intensivering van de relatie met de ASR-Verzekeringsgroep en Levob en de introductie van nieuwe huisfondsen voor onder meer Bank Nederlandse Gemeenten en SNS Bank. Samen met SNS Asset Management ontwikkelt Kempen Capital Management momenteel een Socially Responsible Investment Product binnen de beleggingscategorie Europese small- en midcaps. In 2000 introduceerde Kempen & Co drie nieuwe beleggingsfondsen: het Hidden Value Fund, het Orange European Property Fund en het Orange European Largecap Fund. Alle beheerde aandelenbeleggingsfondsen behaalden in 2000 goede resultaten ten opzichte van de voor die fondsen relevante benchmark. Het extra rendement ('outperformance') varieerde van 1% tot 35%. Veel aandacht werd besteed aan het uitbouwen van distributiekanalen in het buitenland. In 2001 streeft Kempen & Co naar een netto instroom van vermogen onder beheer van tenminste § 1,5 miljard.

Het renteresultaat van de bank steeg met 27% tot § 13,7 miljoen. Door middelen kort uit te zetten heeft Kempen & Co vrijwel geen last gehad van de opgetreden stijging van de korte rente in 2000 waardoor de rentemarge op peil bleef. Ook de overige activiteiten (beleggingen, deelnemingen en activiteiten voor derden) lieten hogere inkomsten zien.

Van de totale baten kan 58% worden toegerekend aan het Effectenbedrijf en Corporate Finance, 28% aan Vermogensbeheer en 14% aan de overige activiteiten.

De totale lasten van Kempen & Co stegen met 42% tot § 64,8 miljoen. Deze groei was lager dan de stijging van de baten (49%). Als gevolg hiervan verbeterde de lasten-batenverhouding van 42% tot 40%. De belangrijkste kostenpost, personeelskosten, steeg met 46% tot § 47,5 miljoen. Het vaste deel hierin bedroeg 55% (1999: 67%) en het variabele deel 45% (1999: 33%). De stijging was allereerst het gevolg van de groei van het aantal medewerkers, welke zich voordeed over de gehele linie. De personeelskosten namen daarnaast vooral toe als gevolg van de met 51% gestegen winst. De totale kosten van automatisering en communicatie bedroegen in 2000 § 6,2 miljoen, een toename van 23% ten opzichte van 1999.

De financiŽle positie van Kempen & Co is in 2000 verder verbeterd. Het eigen vermogen nam met § 55 miljoen toe tot § 218,6 miljoen en de BIS-ratio handhaafde zich ruim boven de 30%.

Dividendvoorstel
Aan aandeelhouders wordt voorgesteld een dividend van § 2,75 (1999: § 1,92) per aandeel in contanten uit te keren (uitkeringspercentage: 51%).

Vooruitzichten
De start van 2001 was goed en stemt ons ook voor het lopende jaar positief. Dit is mede het gevolg van de in voorgaande jaren gedane investeringen in organisatie, marketing en productontwikkeling waardoor de positie van de bank aanzienlijk is versterkt. Omdat de inkomsten van een merchant bank als Kempen & Co voor een belangrijk deel onderhevig zijn aan moeilijk voorspelbare fluctuaties op de financiŽle markten, is het nog te vroeg voor een meer concrete uitspraak over 2001.

Jaarverslag / Algemene Vergadering van Aandeelhouders Drs H. Hooykaas, sinds 1990 lid en vanaf 1995 voorzitter van de Raad van Commissarissen van Kempen & Co, zal in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aftreden en het voorzitterschap overdragen aan Drs C.J. Brakel. Drs W.O. Wentges, statutair directeur van Kempen & Co sinds 1987, heeft de wens te kennen gegeven om in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders terug te treden. Hij zal als adviseur aan de vennootschap verbonden blijven. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld om de statutaire directie uit te breiden met Drs J.A. de Die en Drs I.A. Sevinga.

Het jaarverslag van Kempen & Co zal verschijnen op 4 april 2001. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal plaatsvinden op donderdag 19 april 2001 om 15.30 uur, ten kantore van de vennootschap te Amsterdam.

Amsterdam, 9 maart 2001
Directie Kempen & Co N.V.
Voor inlichtingen: Mw. Mr C. Horstra (tel. 020 - 5 571 571)

Nadere informatie omtrent Kempen & Co N.V. kunt u vinden op www.kempen.nl

Kempen & Co is een gespecialiseerde bank met drie kernactiviteiten: effectenbemiddeling en -advies, corporate finance en vermogensbeheer. De bank heeft in Nederland binnen deze drie kernactiviteiten een leidende positie in 'small- en midcaps', dat wil zeggen ondernemingen met een beurswaarde onder § 2,5 miljard en in vastgoedfondsen. De bank streeft ernaar deze positie in Europese context uit te bouwen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie