Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Resultaten 2001 TNT Post Groep

Datum nieuwsfeit: 12-03-2001
Bron: TNT Post Groep NV
Zoek soortgelijke berichten
TNT Post Groep NV

TPG BEHAALT RECORDWINST OVER 2000

Hoogtepunten 2000

∑ Stijging resultaat na belastingen van 25,5% ∑ Toename winst per aandeel van 25,0%
∑ Hogere marges in alle drie de divisies
∑ Voortzetting van de sterke groei in het tweede halfjaar 2000 ∑ De beste kwaliteitsscores ooit voor Post en voor het Expressnetwerk

TPG heeft een resultaat na belastingen bekendgemaakt van §526 miljoen over het jaar 2000, een stijging van 25,5% ten opzichte van 1999. Hiermee overtreft TPG ruim de verwachtingen. Na aftrek van de baten uit de verkoop van niet-kernactiviteiten in het eerste halfjaar bedroeg het resultaat na belastingen §511 miljoen, een stijging van 22,0%. De omzet is met 16,4% gestegen. Het bedrijfsresultaat is toegenomen met 25,3%.


Uitstekende jaarresultaten

"TPG heeft in 2000 een topresultaat behaald met een niet eerder behaalde stijging van zowel de omzet als het resultaat na belastingen", aldus Ad Scheepbouwer, CEO en Voorzitter van de Raad van Bestuur van TPG. "In alle drie de divisies is de winststijging hoger dan de omzetstijging. Post heeft haar marge weten te verbeteren ondanks de slechts bescheiden onderliggende groei van de binnenlandse postvolumes, en heeft het percentage post dat op de volgende dag wordt bezorgd, opgevoerd tot 95%. Express behaalde een marge van 5,1% en in de tweede helft van het jaar een marge van 6,0%. Logistiek bereikte wederom een record groei en heeft vorig jaar opnieuw haar marge verbeterd tot 5,8%."

Vooruitzichten 2001

De Raad van Bestuur ziet de resultaten over 2001 met vertrouwen tegemoet.

Uitgaande van stabiele wisselkoersen verwacht TPG een stijging van het resultaat na belastingen van 20% tot 25% (berekend op basis van de cijfers na toepassing van de gewijzigde Nederlandse berekeningsgrondslagen zie hierover blz. 5).

POST
De divisie Post heeft een succesvol jaar gehad met een hogere marge en een verbeterde dienstverlening. De postvolumes in Nederland vertonen van jaar tot jaar een bescheiden groei, hoewel de onderliggende volumegroei na correctie voor ťťnmalige gebeurtenissen in 2000 1,6% bedroeg. Desalniettemin is de winst met 4,2% duidelijk gestegen. In de toekomst zal Post zich steeds sterker richten op diensten met toegevoegde waarde en internationale expansie om een versnelde omzetstijging te realiseren. Met het oog op deze doelstelling is per 1 januari 2001 een nieuwe organisatiestructuur ingevoerd.


De omzet van Post is met 1,5% gestegen ten opzichte van 1999. De twee werkdagen minder ten opzichte van 1999 hebben een negatief effect van 0,8% gehad op de omzetstijging.

De autonome groei ten opzichte van 1999 bedroeg 0,9%, terwijl het netto effect van acquisities en vervreemdingen de groei met 0,1% drukte. Gunstige wisselkoerseffecten droegen voor 0,7% bij aan de omzetstijging.

Hieronder de nadere gegevens over de afzonderlijke business lines van Post.

Binnenlandse Post
Onder Binnenlandse Post vallen de collectie, sortering, transport en aflevering van traditionele post, zowel in Nederland als binnen de landsgrenzen van andere landen.


De omzet is met 0,4% gestegen ten opzichte van 1999. De volumes in termen van aantal poststukken liepen met 2,5% terug, waarvan 0,6% het gevolg is van twee werkdagen minder ten opzichte van het voorgaande jaar, en 2% het gevolg van een eenmalig lagere frequentie van toezending van bankafschriften. Na correctie voor deze factoren bedroeg de onderliggende volumegroei 0,1%.

De acquisitie van postactiviteiten in ItaliŽ droeg voor 0,7% bij tot de omzetstijging.

Direct Mail
Direct Mail omvat alle activiteiten op het gebied van de distributie van geadresseerd en ongeadresseerd reclamedrukwerk en kranten zowel binnen als buiten Nederland. Onder deze activiteiten vallen ook database management diensten en andere diensten met toegevoegde waarde op het gebied van direct marketing en document handling.


De omzet is met 3,6% gestegen ten opzichte van 1999. De autonome groei bedroeg 3,5%. De volumes in termen van aantal poststukken stegen met 1,1%, waarbij het volume drukwerken en mailings sterk groeide terwijl het volume ongeadresseerde post zoals verwacht terugliep. De overname van het Oostenrijkse GFW droeg over het gehele jaar 2000 voor 0,1% bij aan de omzetstijging.

Internationale Post

Onder Internationale Post vallen de grensoverschrijdende collectie, sortering, transport en aflevering van internationale post, pakjes en waardestukken. Onder deze activiteiten vallen ook de internationale grensoverschrijdende zakelijke postdiensten die wereldwijd worden geboden.


De omzet van Internationale Post liep met 0,9% terug ten opzichte van 1999. De beŽindiging van een kleine verliesgevende activiteit in Nederland in de tweede helft van 2000 had een negatief omzet-effect van §35 miljoen (5,3%). Gunstige wisselkoerseffecten droegen 4,1% bij tot de omzet.

Overige


De overige omzet kwam in totaal 6,3% hoger uit dan vorig jaar. De omzet van Postkantoren nam met 1,6% toe. De verkoop van vaste en financiŽle activa in 2000 droeg voor 11,8% bij aan de omzetstijging. De verkoop van Corporate Fashion Services in 1999 drukte de omzetstijging met 7,1%.

Post: Bedrijfsresultaat

Het bedrijfsresultaat van de divisie Post nam met 4,2% toe tot §772 miljoen. De totale operationele marge verbeterde van 20,3% tot 20,8%. De kwaliteit van de postbezorging uitgedrukt als het gewogen gemiddelde percentage post dat op de volgende dag wordt bezorgd, bedroeg in 2000 de beoogde 95%.

EXPRESS

De divisie Express bereikte in 2000 een belangrijke mijlpaal door voor het eerst een operationele marge van meer dan 5% te realiseren. Dankzij de succesvolle introductie van "yield management", in combinatie met het feit dat Express de snelste en meest betrouwbare expressdiensten levert, heeft Express in heel 2000 een goede prestatie geleverd. In alle regio's met uitzondering van AustraliŽ, vertoonden de activiteiten van Express een aanzienlijke groei.

De omzet van Express is met 17,2% gestegen ten opzichte van 1999. De onderliggende autonome groei bedroeg 8,6%, terwijl acquisities 5,1% bijdroegen. Wisselkoerseffecten hadden een positief effect van 3,5%, met name als gevolg van een sterke Britse pond.


De omzet van Express in Europa vertoonde een autonome groei van 9,4%. De overname van Jet Services, NVS en andere bedrijven in 1999 droegen 4,5% bij. Wisselkoerseffecten hadden een positief effect van 2,3%. In alle Europese regio's waren de prestaties goed.


Buiten Europa bedroeg de onderliggende autonome groei 5,3%, hetgeen met name te danken is aan de omzetstijging in AziŽ. AustraliŽ vertoonde een vlakke autonome groei als gevolg van problemen in verband met de integratie van verschillende TNT divisies. De overname van Ansett Air Freight in 1999 droeg 7,5% bij aan de omzetstijging.

Express: Bedrijfsresultaat

Het bedrijfsresultaat van Express in 2000 steeg met 41,1% of §62 miljoen tot §213 miljoen. De totale operationele marge was 5,1% in vergelijking met 4,3% in 1999.

LOGISTIEK

De divisie Logistiek is in 2000 snel gegroeid dankzij een aantal nieuwe overnames, met name die van CTI Logistx en het afsluiten van grote nieuwe contracten. De integratie van CTI met de TNT-activiteiten in Noord-Amerika is inmiddels afgerond. Ondanks de enorme groei overtrof de operationele marge met 5,8% in 2000 de gestelde doelstellingen. De vooruitzichten gaan uit van een voortzetting van de sterke groei, waarbij Logistiek zich richt op kritische massa in belangrijke landen en sectoren.


De omzet van de divisie Logistiek nam met 43,2% toe ten opzichte van 1999. De autonome groei droeg 7,0% bij en de overnames 31,5%. Alle onderliggende sectoren waarin TPG actief is vertoonden een groei van 30% of meer ten opzichte van 1999.

De autonome groei werd gedrukt doordat een aantal contracten in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk vrijwillig zijn beŽindigd. In de loop van 2000 en met name in het tweede halfjaar is een aanzienlijk aantal grote nieuwe contracten gesloten.

De grootste bijdrage aan de omzetstijging uit acquisities is afkomstig van CTI Logistx (§199miljoen), dat in september 2000 is overgenomen. Andere belangrijke overnames in 2000 waren Mendy Development, Taylor Barnard Holdings, Barlatier en de Schrader Groep. Het effect over het hele jaar van de overname van Tecnologistica in 1999 was §134miljoen. Gunstige wisselkoerseffecten droegen 4,7% bij aan de omzetstijging van Logistiek.

Logistiek: Bedrijfsresultaat

Het bedrijfsresultaat van de divisie Logistiek nam met 46,5% of §40miljoen toe tot §126miljoen. De totale operationele marge was 5,8% tegenover 5,7% in 1999.

AANVULLENDE INFORMATIE

Medewerkers

In 2000 nam het gemiddelde aantal taken (FTE's) toe van 89.641 tot 95.382. Deze stijging van het aantal medewerkers is voornamelijk het gevolg van acquisities. Per 31 december 2000 bedroeg het totaal aantal medewerkers 129.675 (116.523 per ultimo 1999).

Dividendbeleid

TPG wil over het gehele jaar een dividend uitkeren van 0,80 per gewoon aandeel, hetgeen resulteert in een uitkeringsratio van 30% tot 35%. Deze uitkeringsratio zal in de toekomst worden gehandhaafd, mits de financiŽle resultaten van TPG dit toelaten, hetgeen jaarlijks opnieuw zal worden beoordeeld.

Raad van Bestuur

De heer Carel Paauwe zal, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders op 25april2001 aftreden als lid van de Raad van Bestuur.

Wijziging van de berekeningsgrondslagen in 2001

TPG zal enkele berekeningsgrondslagen per 1januari2001 aanpassen aan de nieuwe Nederlandse grondslagen, vastgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Dit zal met name invloed hebben op de wijze waarop voorzieningen en pensioenkosten worden berekend, maar gťťn effect hebben op de kasstroom.

Indien de geconsolideerde winst- en verliesrekening zou zijn opgesteld overeenkomstig deze gewijzigde berekeningsgrondslagen, zou het resultaat na belastingen in 2000 §473miljoen bedragen en het resultaat uit gewone bedrijfsvoering (na aftrek van de bijdrage van de verkoop van niet-kernactiviteiten) §458miljoen.

TPG verleent wereldwijd, onder de twee merknamen TNT en Koninklijke PTT Post, een breed scala aan post, express en logistieke diensten. TPG heeft ruim 130.000 werknemers in 58 landen en is actief in meer dan 200 landen. De totale omzet van TPG bedroeg in 2000 §9,9miljard. TPG is aan de beurzen van Amsterdam, New York, Londen en Frankfurt genoteerd.

Voor meer informatie (

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie