Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Eemnes

Datum nieuwsfeit: 13-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eemnes


Besluitenlijst (perslijst) van de vergadering van burgemeester en wethouders van Eemnes d.d. 13 maart 2001

PORTEFEUILLE BURGEMEESTER
Onderwerp Besluit

Uitbesteden notuleer werkzaamheden.
Door vertrek van medewerker moet nieuwe invulling worden gezocht voor notuleren van commissie I en III.
Voorstel:
Verslaglegging van commissie I, III en commissie bb aan MKW secretariaatservices op te dragen.

Conform.

Verlenen van mandaat.
Ter uitvoering van de bovenwettelijke werkloosheidsregeling dient aan USZO mandaat te worden verleend. De regeling mandaat 2000 voorziet niet in het verlenen van deze vorm van mandaat. Voorstel:
In afwijking van de regeling mandaat 2000 USZO ter uitvoering van de bovenwettelijke werkloosheidsregeling op een aantal terreinen mandaat te verlenen.

Conform.

Uitvoering Huisvestingsprogramma Onderwijs 2001. Uitbreiding Mariaschool met 2 noodlokalen.
Voorstel:
Ten behoeve van de uitbreiding Mariaschool AREC opdracht geven onderzoek te doen en offertes te vragen voor het plaatsen van 2 noodlokalen bij de Mariaschool.

Conform.


PORTEFEUILLE WETHOUDER J.M.G. AARSEN-WOLTERS
Onderwerp Besluit

Randstadvisie "Naar een blauwgroene Deltametropool". 12 Partners in de randstad (4 provincies, 4 grote steden en 4 Kaderwetgebieden) hebben op ambtelijk niveau een nota geschreven bedoeld als discussiestuk ten behoeve van de 5e nota RO en het nieuwe streekplan. De nota heeft geen bestuurlijke status. Voorstel:

1. De nota voor kennisgeving aannemen.

2. Agenderen voor de vergadering van commissie II en voorstellen deze voor kennisgeving aan te nemen.


1. Conform.

2. Eerst rapport Lörzing in commissie II behandelen, daarna de 5e nota gecombineerd met deze visie.

Clusterschool.
Opdrachtverlening stedenbouwkundige studie clusterschool. Na aanvulling zijn er thans drie offertes uitgebracht. Thans dient een keuze gemaakt te worden.
Voorstel:
Keuze maken uit bureau AMER en Oranjewoud.

Conform.

Dienstregeling openbaar vervoer 2001-2002.
In de nieuwe dienstregeling wordt lijn 73 ingekort van Eemnes tot Soestdijk Noord. Hierdoor kan overdag weer een uurdienst uitgevoerd worden.
Voorstel:
V.k.a. en mededeling doen aan commissie II.

Conform.

Bezwaarschrift van A.G.M. P. tegen aanschrijving tot verwijdering illegale schutting en beëindiging opslag damwandplaten en weigering vrijstelling ex art. 16, lid 9, van het bestemmingsplan voor recreatief gebruik van de caravan ter plaatse.
De commissie bb heeft op 19 februari jl. advies uitgebracht. Voorstel:
Conform advies commissie bb:

1. intrekken besluit voor zover dit betreft de aanschrijving tot verwijdering van de damwandplaten;

2. intrekken besluit voor zover het betreft de aanschrijving tot verwijdering, dan wel verlaging van de geplaatste erfafscheiding;
3. handhaving besluit voor wat betreft de weigering van de vrijstelling ex art. 16, lid 9 van het bestemmingsplan.
Conform.

Beroep op gelijkheidsbeginsel door de heer B.om woning te mogen bouwen op perceel A2544, ten noorden Meentweg .
De heer B. heeft 8 mei 2000 verzocht een burgerwoning te mogen bouwen op genoemd perceel.
Dit is geweigerd door zowel de raad als college. De heer B. heeft hiertegen bezwaar gemaakt. Deze procedure loopt nog. In een overleg met de wethouder beroept de heer B. zich op het gelijkheidsbeginsel. Voorstel:
De heer B. berichten conform conceptbrief.

Conform.

Bereikbaarheidsprofiel Eemnes.
In het kader van het Nationaal Verkeer en Vervoersplan (NVVP) heeft gewest Eemland met provincie en rijk een Bereikbaarheidsprofiel Eemland opgesteld.
Voorstel:
V.k.a. en ter informatie aan commissie II sturen.
Conform.

Bezwaarschrift van H. tegen aanschrijving tot verwijdering materialen, materieel en bouwwerk perceel Meentweg.
De commissie bb heeft op 19 februari jl. advies uitgebracht. Voorstel:
Conform advies commissie bb: Aanschrijving bestuursdwang handhaven, onder verbetering van de omschrijving van de last en daarbij een nieuwe begunstigingstermijn stellen, overeenkomstig de eerder gestelde termijn.

Conform.

Opslag perceel Meentweg 121.
Op het perceel Meentweg 121 bevindt zich diverse opslag van (oude) bouwmaterialen. Aangezien geconstateerd is, dat er te weinig / geen vorderingen zijn gemaakt ten aanzien van de ontruiming, dient thans de aanschrijvingsprocedure (onder oplegging van een dwangsom), te worden opgestart.
Voorstel:
Vooraanschrijving inzenden naar betrokkene. (Gehele terrein aan de Meentweg 121 dient ontruimd te worden; termijn 6 maanden, één en ander gekoppeld aan dwangsom van fl 250,00 per dag, met een maximum van fl 100.000,00).

Conform brief van 27-12-1999 nu aanschrijvingsprocedure (onder oplegging van dwangsom) starten.


PORTEFEUILLE WETHOUDER DRS A.A.E.M. GROTHAUZEN-ROBEERS

Onderwerp

Besluit

Capaciteitsproblemen in de huisartsenzorg.
Dr. J.A. V. brengt met een brief en kopieën van artikelen uit de media de huisartsenproblematiek aan de orde.
Voorstel:
Dr. J.A. V. meedelen:

- dat wij op korte termijn geen oplossing weten voor de huisvesting problematiek;

- dat er op langere termijn, 3 tot 5 jaar, misschien wel mogelijkheden zijn en dat wij deze mogelijkheden zullen onderzoeken.

Gesprek arrangeren met de gezamenlijke huisartsen en de heer V. bedanken voor de gegeven informatie.

Stichting peuterspeelzaal Eemnes.
Definitieve vaststelling subsidie 2000.
Voorstel:

1. looncompensatie 2000 vaststellen op fl 3.631 en na aftrek van het verstrekte voorschot nog een bedrag van fl. 88,-- betaalbaar stellen.
2. Het exploitatietekort over 2000 vaststellen op fl 16.018.

3. Voor dit exploitatietekort een aanvullende subsidie beschikbaar stellen van fl 16.018.

4. De aanvullende subsidie te dekken op de wijze zoals aangegeven in dit voorstel.

5. De raad een overeenkomstig voorstel te doen.
Conform; dekking uit de algehele middelen.

Uitwerking treasurystatuut 2000.
De raad heeft op 29 mei 2000 het treasurystatuut 2000 vastgesteld. De uitwerking hiervan, zoals het opstellen van procedures, wordt nu de wet Fido 2001 per 1 januari 2001 officieel in werking is getreden, gedaan.
Voorstel:
De procesbeschrijving en beleidsregels treasury vaststellen.
Conform.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie