Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Mededelingen gemeente Wervershoof

Datum nieuwsfeit: 13-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Nieuwsrubriek 14 maart

VERGADERINGEN GEMEENTERAAD EN COMMISSIES

datum tijd plaats
bijeenkomst

12-3 20.00 uur gemeentehuis Commissie EBOS

22-3 20.00 uur gemeentehuis Raadsvergadering

FRACTIEVERGADERINGEN POLITIEKE PARTIJEN

datum tijd
plaats bijeenkomst

19-3 19.00 uur de Schoof Fractie CDA

19-3 20.00 uur de Schoof Fractie PW

19-3 19.00 uur gemeentehuis Fractie VVD

19-3 19.00 uur Dorpshuis Zwaagdijk Fractie ZD

19-3 19.00 uur Dorpshuis Onderdijk Fractie ABC

26-3 19.00 uur gemeentehuis Fractie CDA

26-3 19.00 uur Dorpshuis Onderdijk Fractie ABC

26-3 19.00 uur Dorpshuis Zwaagdijk Fractie ZD

27-3 19.00 uur gemeentehuis Fractie VVDRAADSVERGADERING

De raad van de gemeente Wervershoof vergadert op donderdag 22 maart om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

De agenda voor de vergadering is als volgt:


1. Opening2. Aanwijzing raadslid voor rondvraag en eventuele hoofdelijke stemming


3. Vaststelling notulen raadsvergadering van 25 januari 2001

4. Voorstel ingekomen stukken en mededelingen

5. Voorstel tot uitbreiding met extra formatie 2001 Maatschappelijk Werk "De Omring"


6. Voorstel tot het in gang zetten van het fuseringsproces GGD Noord-Kennemerland, GGD Kop Noord-Holland en GGD West-Friesland


7. Voorstel tot het verstrekken van een geldlening aan de stichting De Zeehoek en tot het intrekken van het besluit tot het verstrekken van een gemeentegarantie


8. Voorstel tot het verstrekken van een bijdrage t.b.v. malus Vervangingsfonds Stichting Openbaar Onderwijs West-Friesland Oost


9. Voorstel tot het vervaardigen van een bestemmingsplan t.b.v. een 18-holes golfbaan bij bungalowpark De Vlietlanden


10. Voorstel tot goedkeuring van het verdagingsbesluit ex artikel 46, tweede lid, van de Woningwet terzake van de aanvraag van het hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen om bouwvergunning t.b.v. de verbetering van de IJsselmeerdijk


11. Voorstel tot het nemen van een aanvullend voorbereidingsbesluit t.b.v. het oprichten van een bedrijfsruimte en kantoor op het perceel Liederik 1


12. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het opstellen van een gemeentelijke welstandsnota


13. Voorstel tot aankoop van een strookje grond van de Fa. Van Ophem-Reus, Onderdijk 37


14. Voorstel tot vaststelling van het Milieuprogramma 2001

15. Voorstel tot vaststelling van de Startnotitie Vastgoedinformatievoorziening van Bureau Geon


16. Voorstel tot het verstrekken van opdracht aan Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken (SAOZ) om advies uit te brengen inzake 3 verzoeken tot planschadevergoeding op grond van artikel 49 WRO planschade


17. Voorstel tot vaststelling van de 6e wijziging van de legesverordening 1997


18. Voorstel inzake vaststelling begrotingswijzigingen

19. RondvraagDE WET WOZ

In het kader van de Wet waardering onroerende zaken (de Wet WOZ) heeft de gemeente Wervershoof alle onroerende zaken binnen de gemeente opnieuw laten taxeren.

De Wet WOZ is op 1 januari 1995 in werking getreden. Op grond van deze wet wordt eens in de vier jaar van alle onroerende zaken de waarde bepaald.

Met onroerende zaken wordt bijvoorbeeld een woning, een bedrijfsgebouw, of een stuk grond bedoeld.

De waarde van deze onroerende zaken is de basis voor een aantal belastingen en heffingen: de gemeente gebruikt de waarde voor de onroerende-zaakbelastingen, het waterschap voor de waterschapslasten en de belastingdienst voor de inkomstenbelasting.

In de Wet WOZ is vastgelegd dat de waardebepaling een gemeentelijke taak is en dat het waterschap en de belastingdienst ook van deze gegevens gebruik moeten maken.

De gemeente is verplicht de getaxeerde waarde aan deze instanties te verstrekken.

Per dagtekening 20 maart '01 wordt aan alle eigenaren en gebruikers van woningen, bedrijven en andere onroerende zaken een nieuwe waardebeschikking verzonden waarin de waarde is aangegeven naar peildatum 1 januari 1999.

Gelijktijdig worden de gemeentelijke belastingaanslagen 2001 verzonden, waaronder de aanslag onroerende-zaakbelastingen.

Aanslag en beschikking vallen iets voor de datum van 20 maart op de deurmat. Als u wel een WOZ-beschikking maar geen aanslag heeft ontvangen of u heeft wel een aanslag maar geen WOZ-beschikking ontvangen wordt u vriendelijk verzocht hierover contact op te nemen met de medewerkers van de sector Middelen, tel: 587125 of 587123.

TAXATIES

De bepaling van de waarde van onroerende zaken gebeurt via taxaties. Omdat de uitkomst daarvan de basis vormt voor een aantal belastingen, moet zo'n taxatie aan strenge eisen voldoen. Die eisen zijn nauwkeurig omschreven in de Wet WOZ en de ter uitvoering daarvan vastgestelde regelingen. Zo mogen er bijvoorbeeld alleen beëdigde taxateurs worden ingezet. Ook is er een instantie in het leven geroepen die toezicht houdt op de manier waarop de taxaties worden uitgevoerd, de Waarderingskamer.

In een aantal gevallen zijn de onroerende zaken niet alleen aan de buitenkant bekeken, maar heeft de taxateur ook binnen gekeken. Van een rij van dezelfde woningen wordt er overigens meestal maar één van binnen bekeken. Er wordt nauwlettend op toegezien dat de taxaties van gelijkwaardige panden geen onlogische verschillen opleveren.

Daarnaast wordt de vastgestelde waarde vergeleken met marktgegevens (de werkelijke verkoopcijfers die de gemeente van het kadaster ontvangt).

Kortom de waarde van het pand is getaxeerd op de werkelijke verkoopprijs.

WAARDESTIJGING

De waardebepaling van alle onroerende zaken vindt zoals vermeld eens in de vier jaar plaats. De vorige peildatum was 1 januari 1995. De waarden die toen zijn bepaald, hebben als grondslag gediend voor de periode 1 januari 1997 t/m 31 december 2000.

Voor de huidige taxatieronde geldt als peildatum 1 januari 1999. Er is dus getaxeerd hoeveel uw onroerende zaken waard waren op die datum. De waarden die deze keer zijn bepaald dienen als grondslag voor de periode 1 januari 2001 t/m 31 december 2004.

Het is algemeen bekend dat de prijzen van koopwoningen in Nederland in de periode van 1 januari 1995 tot 1 januari 1999 gemiddeld zeer fors zijn gestegen. De WOZ-taxaties zijn in de meeste gevallen dan ook aanzienlijk hoger dan vier jaar geleden. De gemiddelde waardestijging van woningen in Wervershoof (in de periode 1-1-1995/ 1-1-1999) bedraagt 50%. Voor niet-woningen is dit 17%. Dit betekent concreet dat bij de ene woning sprake is van een meer dan gemiddelde waardestijging en bij de andere van een minder hoge stijging.

VERGELIJKBARE OBJECTEN

In het taxatieverslag wordt melding gemaakt van vergelijkbare objecten. De term "vergelijkbaar" is regelmatig onderwerp van gesprek in contacten met u als inwoner van de gemeente Wervershoof. Enige verduidelijking is misschien voor een beter begrip van deze term van belang.

Met de term "vergelijkbaar" wordt niet bedoeld "identiek". In een gemeente als Wervershoof met vele vrijstaande woningen, elk met hun eigen karakter, is dat haast onmogelijk.

Met "vergelijkbaar" wordt in eerste instantie de vergelijking met het soort object bedoeld: een woning vergeleken met een woning, een bedrijf vergeleken met een bedrijf.

In tweede instantie wordt de categorie bekeken: woning of bedrijf. Een vrijstaande woning wordt vergeleken met een andere vrijstaande woning, een rijtjeswoning wordt vergeleken met een rijtjeswoning, enzovoorts.

Vervolgens wordt er, in willekeurige volgorde, een vergelijking gemaakt met de inhoud van de panden, de grondoppervlakte, de kwaliteit van de gebruikte materialen en de uitvoering van de bouw, de staat van onderhoud, enzovoorts, enzovoorts.

Hierbij wordt zoveel mogelijk gezocht naar vergelijkbare objecten die in de eigen buurt èn, zo mogelijk, binnen een half jaar vóór of na 1 januari 1999 daadwerkelijk zijn verkocht. De vergelijkbare objecten worden ook wel referentie-objecten genoemd. Soms komt het voor dat binnen een half jaar vóór of na 1 januari 1999 geen geschikt referentie-object kan worden gevonden. Bij gebrek aan bruikbare verkopen binnen de eigen wijk, binnen een half jaar vóór of na 1 januari 1999, mag gebruik worden gemaakt van objecten buiten deze "grenzen". In die gevallen houdt de gemeente uiteraard wel rekening met de specifieke verschillen ten aanzien van bijvoorbeeld de ligging van het pand. Ook een verkoopprijs gerealiseerd op een datum méér dan een half jaar vóór of na 1 januari 1999, wordt voor de waardebepaling gecorrigeerd. Hiermee wordt bereikt dat objecten die in eerste oogopslag "niet vergelijkbaar" lijken, uiteindelijk "vergelijkbaar" zijn.

EURO

Op de beschikking wordt de vastgestelde waarde zowel in guldens als in euro's vermeld. Dit omdat de beschikking nog drie jaar na het invoeren van de euro gebruikt moet worden voor de berekening van de verschillende aanslagen. Daarnaast is het nu al mogelijk uw aangifte bij de belastingdienst in euro's te doen. De waarde op de beschikking geldt dus voor het tijdvak 2001 t/m 2004. Als een object in de loop van dit tijdvak een wijziging ondergaat (verbouw, aankoop grond enz.) komt er wel een nieuwe beschikking.

TAXATIEVERSLAG

U kunt het taxatieverslag van uw woning direct op internet opvragen, www.taxatieverslag.nl.

Uit een oogpunt van beveiliging van de gegevens is een taxatieverslag alleen op te vragen indien u een juiste combinatie van het Woz-objectnummer, uw Sofinummer en de WOZ-waarde invult.

U kunt uw taxatieverslag ook via e-mail opvragen bij: (vdgulik@wervershoof.nl).

Uiteraard kunt u ook telefonisch (587125/587123) het taxatieverslag opvragen.

INFORMATIE

De Wet WOZ geeft de belastingbetaler recht op informatie. In de bijsluiter die u aantreft bij de beschikking staat een verder toelichting over de Woz-beschikking en de aanslagen gemeentelijke belastingen.

INFORMATIEAVOND

De gemeente Wervershoof houdt op dinsdag 20 maart bij partycentrum van Rooijen een informatieavond over de wet WOZ, de aanvang is 20.00 uur. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd.

NADERE INFORMATIE

U kunt desgewenst contact opnemen met de medewerkers van het taakveld belastingen van de sector Middelen, telefoon 0228-587125 of 587123.Collectes/inzamelingen

datum organisatie
actie plaats

12-3 t/m 17-3 Nationaal Jeugd Fonds
collecte gemeente

17-3 Peuterspeelzaal Duimelotje plantenactie Zwaagdijk

18-3 t/m 24-3 Nationaal Reuma Fonds
collecte gemeente

26-3 Handbalver. VVW
potplantenactie Wervershoof

26-3 t/m 31-3 Lourdesfonds
donateursactie Onderdijk

KENNISGEVING ONTVANGEN BOUWPLANNEN

Aanvragen bouwvergunningen:


1. P.J. Kaarsemaker, Van Velzenstraat 5, 1693 CV Wervershoof voor het vergroten van de woning op het perceel Van Velzenstraat 5;


2. A.J. Klein Gunnewiek, Belmolendijk 22, 1693 DJ Wervershoof voor het vergroten van de woning op het perceel Belmolendijk 22;


3. J.P.A. Dudink, Belmolendijk 24, 1693 DH Wervershoof voor het vergroten van

Belanghebbenden kunnen hier kennis van nemen. Bezwaren kunnen pas op basis van een vol-gende publicatie worden ingediend.

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN/POSITIEVE MELDINGEN

Bouwvergunningen:


1. Gemeentebestuur Wervershoof, Raadhuisplein 1, 1693 EA Wervershoof voor het vergroten van het schoolgebouw op het perceel Europasingel 110 ( 7 maart);


2. M.G.M. Visser, Slotlaan 34, 1693 KT Wervershoof voor het vergroten van de woning op het perceel Slotlaan 34 (7 maart);


3. P. Stap, Zwaagdijk 137, 1693 ND Zwaagdijk voor het plaatsen van een kas op het perceel Zwaagdijk 137 (7 maart)


4. De Vlietlanden B.V., Droge Wijmersweg 5, 1693 HP Wervershoof voor het plaatsen van tuinhuisjes op het perceel Droge Wijmersweg 5 (7 maart).

Melding bouwvoornemen:


1. M. en B. Bourree, Lessingstrasse 64, 44791 Bochum, Duitsland voor het plaatsen van een tuinhuisje op het perceel Droge Wijmersweg 5/188 (5 maart);VERLEENDE VERGUNNINGEN


- vergunning aan de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren voor het houden van een collecte in de gemeente in de periode van 30 september tot en met 6 oktober (verzenddatum 6 maart)


- vergunning aan handbalverniging Van Rooijen/VVW voor het houden van een potplantenverkoopactie op maandag 26 maart (verzenddatum 5 maart)VERLEENDE KAPVERGUNNING


- vergunning aan het Waterschap Westfriesland te Hoorn voor het kappen van 1 iep in de berm van de Ketellap bij het hek van de RZI (verzenddatum 7 maart)


BEGROTINGSWIJZIGING

Burgemeester en wethouders brengen ter openbare kennis dat de begrotingswijzigingen die in de raadsvergadering van 22 maart 2001 aan de raad van de gemeente Wervershoof ter vaststelling worden aangeboden vanaf heden ter inzage liggen.

Wervershoof, 14 maart 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...

GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening
GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening BRUSSEL -(BUSINESS WIRE)- De GSMA maakt zich ernstige zorgen om de herziene...