Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

De 12 puntenbrief voor Limburg

Datum nieuwsfeit: 13-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Partij van de Arbeid
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

De 12 puntenbrief voor Limburg

03- 13, 2001

Aan: Partij van de Arbeid Limburg, ter attentie van:
* Fons Tans, fractievoorzitter PvdA statenfractie
* 01- Tindemans en Odile Wolfs, gedeputeerden
* Irene Havermans, voorzitter PvdA-gewest Limburg
* Hans Bosch, Herman Jansen, Raymond Leenders, Wil Paes en Jos Zuidgeest, wethouders te Kerkrade, Venlo, Maastricht, Sittard/Geleen en Heerlen

In de afgelopen jaren zijn er intensieve contacten geweest tussen de PvdA fractie in de Tweede Kamer en het kader van onze partij in Limburg, over tal van onderwerpen. In een aantal werkbezoeken hebben mijn collega's en ikzelf ons op de hoogte kunnen stellen van wat er in Limburg leeft en herhaaldelijk hebben wij ook bezoek mogen ontvangen van Limburgse partijgenoten. Mede daardoor zijn wij in staat geweest ons sterk te maken voor het vinden van oplossingen voor de uitdagingen waar Limburg voor staat en de problemen waar het mee te kampen heeft.

Dat doen wij natuurlijk niet alleen. In een samenleving waarin bedrijven steeds maatschappelijker worden en de overheid klantgerichter, is er ruimte voor nieuwe vormen van samenwerking. Bij de invulling van het grotestedenbeleid en bij het oplossen van knelpunten in de infrastructuur zal in de toekomst niet alleen intensiever worden samengewerkt tussen gemeenten en Rijksoverheid, maar zullen ook afspraken met maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven een belangrijke bijdrage leveren aan het vinden van oplossingen. Ook door de vele contacten, is bij mij de overtuiging gegroeid dat de PvdA zich nog meer moet gaan inzetten voor een heldere samenwerking tussen de verschillende bestuurslagen in ons land, met betrokkenheid van alle maatschappelijke actoren. Zo kunnen het verder uitwerken van de afspraken zoals gemaakt in het Grotestedenbeleid en het invullen van afspraken in het Convenant met het Zuiden een bijdrage leveren aan een nieuwe vorm van samenwerking. De Partij van de Arbeid, die er op alle bestuursniveaus naar streeft verantwoordelijkheid voor het openbaar bestuur te dragen, zal op deze manier voor de kiezer inzichtelijker moeten maken welke afspraken worden gemaakt en hoe de politiek ervoor zorgt dat de overheid haar afspraken nakomt. Deze inzet zal een ingrijpende bestuurlijke omslag vergen, want ambtelijke verkokering en onduidelijke bevoegdheidsverdeling werpen nog vaak grote obstakels op. Daarom moeten wij als politieke partij inzichtelijk maken aan welke afspraken wij de overheid houden, zowel het Rijk, als de Provincie en de gemeenten.

Op 13 maart 2001 spraken wij over een aantal specifieke uitdagingen voor Limburg, die nu spelen en die op dit moment specifiek onderwerp moeten zijn van onze samenwerking. Wij spraken over een twaalf punten programma, dat als leidraad zal dienen. De inzet van de PvdA fractie in de Kamer zal rond de volgende punten concentreren. 1. Politie sterkte in Zuid Limburg
De PvdA fractie is steeds van oordeel geweest dat huidige sterkte van de politie in Zuid Limburg op peil moet worden gehouden. Wij zullen ons daar onverminderd voor blijven inzetten en voelen ons gesterkt door de resultaten van het onderzoek dat de Minister van BZK heeft laten doen naar de gevolgen van het zijn van grensregio, met zeer grote stedelijke gebieden vlak over de grens. Uit dit onderzoek blijkt overduidelijk dat de specifieke grensoverschrijdende problematiek een politiesterkte op het huidige niveau alleszins rechtvaardigt. De fractie staat ervoor dat de financiering moet worden geregeld om onze toezegging van handhaving van de huidige sterkte waar te kunnen maken. 2. Ondertunneling A2
Het is voor de PvdA fractie niet acceptabel dat Maastricht meer bekend dreigt te worden als de enige plek op de snelweg tussen Kopenhagen en Milaan waar verkeerslichten staan, dan als de stad waar de Economische en Monetaire Unie in een Verdrag werd vastgelegd. Ook tijdens mijn bezoek aan Maastricht heb ik namens mijn fractie aangegeven dat de ondertunneling van de A2 voor ons prioriteit heeft. Minister Netelenbos heeft inmiddels aangekondigd te streven naar een besluit nog in deze kabinetsperiode. Via prioriteitstelling in de nu beschikbare middelen kan de aanleg ook jaren vervroegd worden.
3. Zandmaas
Wij hebben gesproken over de onrust die is ontstaan over de bereidheid van het Rijk om de plannen voor de Zandmaas integraal uit te voeren. Wij steunen de visie van veiligheid voor de bewoners in overeenstemming met de eerste toezegging door het kabinet, gecombineerd met de voorziene natuurontwikkeling. Het is wenselijk dat spoedig, zo mogelijk nog in deze kabinetsperiode, de hiervoor benodigde financiële middelen worden veiliggesteld. Daarmee kan een einde worden gemaakt aan de onzekerheid over de veiligheid bij wateroverlast in Limburg.
4. Verstedelijking Zuid Limburg en positie Venlo Zuid Limburg is na de Randstad het meest verstedelijkte gebied van ons land. Maastricht, Parkstad Limburg en Sittard/Geleen vormen een driepoot van stedelijke knooppunten, die voor hun verdere ontwikkeling belang hebben bij versterkte onderlinge samenwerking. De ligging tussen Luik, Aken en Hasselt/Genk maakt dit gebied tot onderdeel van een internationale netwerkstad, die meer dan 3,5 miljoen inwoners telt. De regionale initiatieven om deze Europese netwerkstad verder uit te bouwen verdienen onze steun. Een pilot voor de Light Rail hoort daar bij. Ook Venlo is niet langer een grensstad, maar een Europees vervoersknooppunt. De laatste verbindingen dienen dan ook met spoed aangelegd te worden. De Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening erkent terecht te positie van de netwerksteden en biedt vele aanknopingspunten om onze ambities in de komende jaren in te vullen.
5. Het Grotestedenbeleid
In het kader van het GSB is afgesproken de steden te ondersteunen bij de integrale herontwikkeling van belangrijke binnenstedelijke gebieden. De drie GSB steden in Limburg hebben elk hun prioritair project vermeld in hun MOP (Meerjarig Ontwikkelings Plan). Voor Maastricht is dit het Belvedère Project (voorheen Noord West Entree). Voor Heerlen is dit het project Stadspark Oranje Nassau, waarvan de uitvoering binnenkort gestart kan worden. Voor Venlo is dit project Maasboulevard. De PvdA fractie zal er bij de betrokken bewindslieden op aandringen deze door de steden terecht gewenste integrale steun ook daadwerkelijk in de eigen prioritering vorm te geven. Bovendien zal de fractie bij de bewindslieden aandringen op prioriteit bij het formuleren van integrale steun voor de steden Sittard/Geleen en Roermond.
6. Versterking kennisinfrasructuur
De PvdA fractie ondersteunt de inspanningen van de instellingen van Hoger Onderwijs (een tweetal universiteiten, Universiteit Maastricht en Open Universiteit, en de Hogeschool Zuyd)om in samenwerking met het bedrijfsleven en de overheid de kennisinfrastructuur als element voor een duurzame economische ontwikkeling te versterken. De samenwerking met zusterinstellingen in eigen land en het nabije buitenland, zoals de onlangs gestarte Transnationale Universiteit Limburg (TUL, Universiteiten van Maastricht en van Diepenbeek), wordt terecht als noodzakelijk gezien. De PvdA fractie zal bij de Minister van Onderwijs bepleiten concrete projecten op dit terrein niet alleen financieel te steunen, maar ook regeltechnisch gemakkelijker te maken. Nu het consortium Digitale Universiteit, waarin de OU een prominente rol speelt, het afstandsonderwijs verder vorm gaat geven en daarin ook zelf fors investeert, staan wij op het standpunt dat er geen grond meer is de beoogde bezuinigingen van 10 miljoen (2002) en 15 miljoen (vanaf 2003) door te laten gaan.
7. Uitbouw grensoverschrijdende infrastructuur Parkstad Limburg De PvdA fractie onderschrijft dat de grensoverschrijdende infrastructuur op regionaal niveau meer aandacht nodig heeft. De problemen die dit oplevert doen zich het duidelijkst voor in Parkstad Limburg, stedelijke regio van bijna 300.000 inwoners, zonder aansluitingen op het op luttele kilometers afstand gelegen Duitse wegennet. De ringweg die de problemen moet oplossen, dreigt de noodzakelijke rijkssteun te verliezen als gevolg van de nieuwe financieringsregels van het MIT. De PvdA fractie heeft vorig jaar met een kamerbreed gesteunde motie gevraagd geld uit te trekken voor regionale investeringspakketten met de zuidelijke provincies. Dat moet de ruimte bieden om de aansluiting op het Duitse wegennet te realiseren.
8. De binationaliteit van het onderwijs
De grensoverschrijdende verstedelijking doet zich nergens in ons land zo duidelijk voor als in Zuid Limburg. Op lokaal niveau wordt al geruime tijd intensief samengewerkt. De arbeidsmarkten aan beide zijden van de grens vloeien steeds meer in elkaar over. Pilots om ook binationaal onderwijs mogelijk te maken hebben tot nu toe een geringe aandacht van het Rijk. De PvdA fractie zal aandringen op steun aan de pilots in Kerkrade en Eijsden, gericht op structurele inbedding van binationaal onderwijs binnen beide onderwijssystemen.
9. De vergrijzing in Zuid Limburg als voorloper van de vergrijzing in Nederland
Door de specifieke demografische situatie, heeft Zuid Limburg bij de vergrijzing een voorsprong van ruim 10 jaar op de rest van het land. Om de gevolgen hiervan in kaart te brengen, is een onderzoeksvoorstel gedaan, in samenwerking tussen lokale overheden, zorginstellingen en actoren binnen het economisch veld. Hierbij gaat het niet alleen om de bedreigingen zoals een toenemend beroep op zorg en knelpunten op de arbeidsmarkt, maar ook om het tijdig benutten van kansen op het terrein van de woningmarkt en het seniorenbeleid. Gelet op de waardevolle gegevens die ermee voor het beleid in het hele land kunnen worden verkregen, verdient dit onderzoek de steun van de PvdA-fractie. 10. Het landschappark Heuvelland
Het valt toe te juichen dat het Heuvelland in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening als Nationaal Landschap wordt erkend. Omdat dit nieuwe Nationale Landschap één van de drie bouwstenen is van het grensoverschrijdende `Drielandenpark', is het van groot belang dat de erkenning wordt gevolgd door het beschikbaar stellen van voldoende financiële middelen om er ook invulling aan te geven. De PvdA-fractie zal sich hiervoor inspannen.
11. De herstructurering van de intensieve veehouderij Door de enorme problemen als gevolg van BSE en MKZ, is het zicht op de noodzakelijke herstructurering van de intensieve veehouderij enigszins verloren gegaan. Na de uitbraak van klassieke varkenspest in 1997, heeft de sector in Limburg zeer grote problemen gekend. De Reconstructie Wet moet hiervoor een duurzame oplossing geven, een oplossing die echter tot nu toe te weinig concrete resultaten heeft laten zien. Het Rijk zal samen met de Provincie de handen ineen moeten slaan om de veehouderij een duurzame toekomst te kunnen bieden De PvdA-fractie zal zich ervoor inspannen dat de noodzakelijke herstructurering hoger op de politieke agenda komt.
12. Het criterium grensligging

Bij diverse vereveningsoperaties, waarbij voor rijksfinanciering in vele sectoren nieuwe critaria worden gehanteerd, is gebleken dat Zuid Limburg telkenmale moet inleveren. Grensligging komt als criterium zelden voor, maar als het wordt gehanteerd, zoals in de discussie over de politiesterkte, blijkt dat dit in Zuid Limburg zeer specifieke problemen oplevert. Nergens immers zijn de bevolkingsconcentraties aan beide zijden van de grens zo groot en nergens immers kent een Nederlandse regio zoveel verschillend buitenland. Het brengt ons tot de conclusie dat het criterium grensligging in voorkomende gevallen een zwaarder gewicht toekomt bij vereveningsoperaties.
Ik ben ervan overtuigd dat dit twaalf punten programma voor de mensen in Limburg veel kan betekenen en de samenwerking tussen de PvdA fractie en de partijleden in Limburg verder zal versterken. Graag blijf ik met jullie in de komende tijd de vinger aan de pols houden over de voortgang.

Partij van de Arbeid

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie