Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

De 12 puntenbrief voor Limburg

Datum nieuwsfeit: 13-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Partij van de Arbeid
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

De 12 puntenbrief voor Limburg

03- 13, 2001

Aan: Partij van de Arbeid Limburg, ter attentie van:
* Fons Tans, fractievoorzitter PvdA statenfractie
* 01- Tindemans en Odile Wolfs, gedeputeerden
* Irene Havermans, voorzitter PvdA-gewest Limburg
* Hans Bosch, Herman Jansen, Raymond Leenders, Wil Paes en Jos Zuidgeest, wethouders te Kerkrade, Venlo, Maastricht, Sittard/Geleen en Heerlen

In de afgelopen jaren zijn er intensieve contacten geweest tussen de PvdA fractie in de Tweede Kamer en het kader van onze partij in Limburg, over tal van onderwerpen. In een aantal werkbezoeken hebben mijn collega's en ikzelf ons op de hoogte kunnen stellen van wat er in Limburg leeft en herhaaldelijk hebben wij ook bezoek mogen ontvangen van Limburgse partijgenoten. Mede daardoor zijn wij in staat geweest ons sterk te maken voor het vinden van oplossingen voor de uitdagingen waar Limburg voor staat en de problemen waar het mee te kampen heeft.

Dat doen wij natuurlijk niet alleen. In een samenleving waarin bedrijven steeds maatschappelijker worden en de overheid klantgerichter, is er ruimte voor nieuwe vormen van samenwerking. Bij de invulling van het grotestedenbeleid en bij het oplossen van knelpunten in de infrastructuur zal in de toekomst niet alleen intensiever worden samengewerkt tussen gemeenten en Rijksoverheid, maar zullen ook afspraken met maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven een belangrijke bijdrage leveren aan het vinden van oplossingen. Ook door de vele contacten, is bij mij de overtuiging gegroeid dat de PvdA zich nog meer moet gaan inzetten voor een heldere samenwerking tussen de verschillende bestuurslagen in ons land, met betrokkenheid van alle maatschappelijke actoren. Zo kunnen het verder uitwerken van de afspraken zoals gemaakt in het Grotestedenbeleid en het invullen van afspraken in het Convenant met het Zuiden een bijdrage leveren aan een nieuwe vorm van samenwerking. De Partij van de Arbeid, die er op alle bestuursniveaus naar streeft verantwoordelijkheid voor het openbaar bestuur te dragen, zal op deze manier voor de kiezer inzichtelijker moeten maken welke afspraken worden gemaakt en hoe de politiek ervoor zorgt dat de overheid haar afspraken nakomt. Deze inzet zal een ingrijpende bestuurlijke omslag vergen, want ambtelijke verkokering en onduidelijke bevoegdheidsverdeling werpen nog vaak grote obstakels op. Daarom moeten wij als politieke partij inzichtelijk maken aan welke afspraken wij de overheid houden, zowel het Rijk, als de Provincie en de gemeenten.

Op 13 maart 2001 spraken wij over een aantal specifieke uitdagingen voor Limburg, die nu spelen en die op dit moment specifiek onderwerp moeten zijn van onze samenwerking. Wij spraken over een twaalf punten programma, dat als leidraad zal dienen. De inzet van de PvdA fractie in de Kamer zal rond de volgende punten concentreren. 1. Politie sterkte in Zuid Limburg
De PvdA fractie is steeds van oordeel geweest dat huidige sterkte van de politie in Zuid Limburg op peil moet worden gehouden. Wij zullen ons daar onverminderd voor blijven inzetten en voelen ons gesterkt door de resultaten van het onderzoek dat de Minister van BZK heeft laten doen naar de gevolgen van het zijn van grensregio, met zeer grote stedelijke gebieden vlak over de grens. Uit dit onderzoek blijkt overduidelijk dat de specifieke grensoverschrijdende problematiek een politiesterkte op het huidige niveau alleszins rechtvaardigt. De fractie staat ervoor dat de financiering moet worden geregeld om onze toezegging van handhaving van de huidige sterkte waar te kunnen maken. 2. Ondertunneling A2
Het is voor de PvdA fractie niet acceptabel dat Maastricht meer bekend dreigt te worden als de enige plek op de snelweg tussen Kopenhagen en Milaan waar verkeerslichten staan, dan als de stad waar de Economische en Monetaire Unie in een Verdrag werd vastgelegd. Ook tijdens mijn bezoek aan Maastricht heb ik namens mijn fractie aangegeven dat de ondertunneling van de A2 voor ons prioriteit heeft. Minister Netelenbos heeft inmiddels aangekondigd te streven naar een besluit nog in deze kabinetsperiode. Via prioriteitstelling in de nu beschikbare middelen kan de aanleg ook jaren vervroegd worden.
3. Zandmaas
Wij hebben gesproken over de onrust die is ontstaan over de bereidheid van het Rijk om de plannen voor de Zandmaas integraal uit te voeren. Wij steunen de visie van veiligheid voor de bewoners in overeenstemming met de eerste toezegging door het kabinet, gecombineerd met de voorziene natuurontwikkeling. Het is wenselijk dat spoedig, zo mogelijk nog in deze kabinetsperiode, de hiervoor benodigde financiële middelen worden veiliggesteld. Daarmee kan een einde worden gemaakt aan de onzekerheid over de veiligheid bij wateroverlast in Limburg.
4. Verstedelijking Zuid Limburg en positie Venlo Zuid Limburg is na de Randstad het meest verstedelijkte gebied van ons land. Maastricht, Parkstad Limburg en Sittard/Geleen vormen een driepoot van stedelijke knooppunten, die voor hun verdere ontwikkeling belang hebben bij versterkte onderlinge samenwerking. De ligging tussen Luik, Aken en Hasselt/Genk maakt dit gebied tot onderdeel van een internationale netwerkstad, die meer dan 3,5 miljoen inwoners telt. De regionale initiatieven om deze Europese netwerkstad verder uit te bouwen verdienen onze steun. Een pilot voor de Light Rail hoort daar bij. Ook Venlo is niet langer een grensstad, maar een Europees vervoersknooppunt. De laatste verbindingen dienen dan ook met spoed aangelegd te worden. De Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening erkent terecht te positie van de netwerksteden en biedt vele aanknopingspunten om onze ambities in de komende jaren in te vullen.
5. Het Grotestedenbeleid
In het kader van het GSB is afgesproken de steden te ondersteunen bij de integrale herontwikkeling van belangrijke binnenstedelijke gebieden. De drie GSB steden in Limburg hebben elk hun prioritair project vermeld in hun MOP (Meerjarig Ontwikkelings Plan). Voor Maastricht is dit het Belvedère Project (voorheen Noord West Entree). Voor Heerlen is dit het project Stadspark Oranje Nassau, waarvan de uitvoering binnenkort gestart kan worden. Voor Venlo is dit project Maasboulevard. De PvdA fractie zal er bij de betrokken bewindslieden op aandringen deze door de steden terecht gewenste integrale steun ook daadwerkelijk in de eigen prioritering vorm te geven. Bovendien zal de fractie bij de bewindslieden aandringen op prioriteit bij het formuleren van integrale steun voor de steden Sittard/Geleen en Roermond.
6. Versterking kennisinfrasructuur
De PvdA fractie ondersteunt de inspanningen van de instellingen van Hoger Onderwijs (een tweetal universiteiten, Universiteit Maastricht en Open Universiteit, en de Hogeschool Zuyd)om in samenwerking met het bedrijfsleven en de overheid de kennisinfrastructuur als element voor een duurzame economische ontwikkeling te versterken. De samenwerking met zusterinstellingen in eigen land en het nabije buitenland, zoals de onlangs gestarte Transnationale Universiteit Limburg (TUL, Universiteiten van Maastricht en van Diepenbeek), wordt terecht als noodzakelijk gezien. De PvdA fractie zal bij de Minister van Onderwijs bepleiten concrete projecten op dit terrein niet alleen financieel te steunen, maar ook regeltechnisch gemakkelijker te maken. Nu het consortium Digitale Universiteit, waarin de OU een prominente rol speelt, het afstandsonderwijs verder vorm gaat geven en daarin ook zelf fors investeert, staan wij op het standpunt dat er geen grond meer is de beoogde bezuinigingen van 10 miljoen (2002) en 15 miljoen (vanaf 2003) door te laten gaan.
7. Uitbouw grensoverschrijdende infrastructuur Parkstad Limburg De PvdA fractie onderschrijft dat de grensoverschrijdende infrastructuur op regionaal niveau meer aandacht nodig heeft. De problemen die dit oplevert doen zich het duidelijkst voor in Parkstad Limburg, stedelijke regio van bijna 300.000 inwoners, zonder aansluitingen op het op luttele kilometers afstand gelegen Duitse wegennet. De ringweg die de problemen moet oplossen, dreigt de noodzakelijke rijkssteun te verliezen als gevolg van de nieuwe financieringsregels van het MIT. De PvdA fractie heeft vorig jaar met een kamerbreed gesteunde motie gevraagd geld uit te trekken voor regionale investeringspakketten met de zuidelijke provincies. Dat moet de ruimte bieden om de aansluiting op het Duitse wegennet te realiseren.
8. De binationaliteit van het onderwijs
De grensoverschrijdende verstedelijking doet zich nergens in ons land zo duidelijk voor als in Zuid Limburg. Op lokaal niveau wordt al geruime tijd intensief samengewerkt. De arbeidsmarkten aan beide zijden van de grens vloeien steeds meer in elkaar over. Pilots om ook binationaal onderwijs mogelijk te maken hebben tot nu toe een geringe aandacht van het Rijk. De PvdA fractie zal aandringen op steun aan de pilots in Kerkrade en Eijsden, gericht op structurele inbedding van binationaal onderwijs binnen beide onderwijssystemen.
9. De vergrijzing in Zuid Limburg als voorloper van de vergrijzing in Nederland
Door de specifieke demografische situatie, heeft Zuid Limburg bij de vergrijzing een voorsprong van ruim 10 jaar op de rest van het land. Om de gevolgen hiervan in kaart te brengen, is een onderzoeksvoorstel gedaan, in samenwerking tussen lokale overheden, zorginstellingen en actoren binnen het economisch veld. Hierbij gaat het niet alleen om de bedreigingen zoals een toenemend beroep op zorg en knelpunten op de arbeidsmarkt, maar ook om het tijdig benutten van kansen op het terrein van de woningmarkt en het seniorenbeleid. Gelet op de waardevolle gegevens die ermee voor het beleid in het hele land kunnen worden verkregen, verdient dit onderzoek de steun van de PvdA-fractie. 10. Het landschappark Heuvelland
Het valt toe te juichen dat het Heuvelland in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening als Nationaal Landschap wordt erkend. Omdat dit nieuwe Nationale Landschap één van de drie bouwstenen is van het grensoverschrijdende `Drielandenpark', is het van groot belang dat de erkenning wordt gevolgd door het beschikbaar stellen van voldoende financiële middelen om er ook invulling aan te geven. De PvdA-fractie zal sich hiervoor inspannen.
11. De herstructurering van de intensieve veehouderij Door de enorme problemen als gevolg van BSE en MKZ, is het zicht op de noodzakelijke herstructurering van de intensieve veehouderij enigszins verloren gegaan. Na de uitbraak van klassieke varkenspest in 1997, heeft de sector in Limburg zeer grote problemen gekend. De Reconstructie Wet moet hiervoor een duurzame oplossing geven, een oplossing die echter tot nu toe te weinig concrete resultaten heeft laten zien. Het Rijk zal samen met de Provincie de handen ineen moeten slaan om de veehouderij een duurzame toekomst te kunnen bieden De PvdA-fractie zal zich ervoor inspannen dat de noodzakelijke herstructurering hoger op de politieke agenda komt.
12. Het criterium grensligging

Bij diverse vereveningsoperaties, waarbij voor rijksfinanciering in vele sectoren nieuwe critaria worden gehanteerd, is gebleken dat Zuid Limburg telkenmale moet inleveren. Grensligging komt als criterium zelden voor, maar als het wordt gehanteerd, zoals in de discussie over de politiesterkte, blijkt dat dit in Zuid Limburg zeer specifieke problemen oplevert. Nergens immers zijn de bevolkingsconcentraties aan beide zijden van de grens zo groot en nergens immers kent een Nederlandse regio zoveel verschillend buitenland. Het brengt ons tot de conclusie dat het criterium grensligging in voorkomende gevallen een zwaarder gewicht toekomt bij vereveningsoperaties.
Ik ben ervan overtuigd dat dit twaalf punten programma voor de mensen in Limburg veel kan betekenen en de samenwerking tussen de PvdA fractie en de partijleden in Limburg verder zal versterken. Graag blijf ik met jullie in de komende tijd de vinger aan de pols houden over de voortgang.

Partij van de Arbeid

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...