Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst vergadering gemeenteraad Enschede 13-03-2001

Datum nieuwsfeit: 13-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Enschede
Zoek soortgelijke berichten

Gemeente Enschede

Besluitenlijst vergadering van de raad op maandag 28 januari en maandag 5 februari 2002

Maandag 28 januari 2002

Aanwezig:

J.H.H. Mans (voorzitter) de heer A.H.P. van Gils (secretaris) M.G. Althof, R.W. Bleker, J.H.A. Goudt, E. Helder, M.P. Swart en G.J. Kok
en de leden:
mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn, A.S. Ari, L. Ascherman, D. Buursink, G. Dijkhuizen, mevr. E. Dirkzwager-Menko,
R.F. Echtermeijer, J. van der Graaf, J.F. Hassink, B. Heeringa, mevr. M. van Hees,. H. Klomp, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, mevr. A.Y. Kolkman, G.G.J.H.M. Leonards,
mevr. N. van Lijf-van Leeuwen, A. Moeliker, mevr. H. Morren, C. Örnek, G.E.N. Perik, H.A. van der Pluijm, mevr. M. Rauhé, mevr. J. Rotting-Braakman, I. Sümer, W.E. Wallinga, T.H.D. de Weger, T. Windmulder, A. Yilmaz en J. van der Zee.
Afwezig: A.H. Enklaar, mevr. A.R. Huffermann-Hagens, F.C.G. Lammerink en A.J. Le Loux,

I

Opening

III

mededelingen (stuk nummer 10651)


1 de stukken A 1 en A 2 voor kennisgeving aan te nemen
2 de stukken B 1 tot en met B 5 voor kennisgeving aan te nemen
3 het stuk B 6 in handen van B&W ter afdoening

4 het stuk C 1 voor kennisgeving aan te nemen

5 de stukken C 2 tot en met C 6 in handen van B&W ter afdoening


6 het stuk C 7 in handen van B&W ter afdoening na advies van de betrokken raadscommissies


7 het stuk C 8 in handen van B&W om pre-advies

8 de stukken C 9 en C 10 in handen van de commissie bezwaar en beroep om advies


9 de stukken C 11 en C 12 in handen van de planschadecommissie

10 het stuk C 13 als volgt te beantwoorden: Wij stemmen in met een verlenging totdat de fusie met de muziekscholen Almelo en Oldenzaal een feit is, echter tot uiterlijk 1 januari 2003.

Beslissing: Cf.

voorstellen tot

VI

benoeming van

a leden raad van advies voor de sport (stuk nummer 10652)

Beslissing: als leden zijn benoemd: mevrouw M. Schutte, mevrouw T. Röscher, mevrouw W.P.M. ten Bokkel Huinink, de heren M. Dost, P.P.M. Droog, C.W. Kuiper, J. Migchelbrink, J.E. Oeloff, N. Thies en als voorzitter is de heer J.W.A. Hidskes benoemd.

VIII

andere voorstellen

A 1 BMD

beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet voor het pleinobject op het H.J. van Heekplein - stuk nummer 10645


1 Voor het maken van een voorlopig en definitief ontwerp voor het pleinobject op het H.J. van Heekplein een voorbereidingskrediet te verlenen van
54.454,-.


2 Voor het pleinobject uit te gaan van een taakstellend budget van 408.400,- incl. BTW ( 340.300,- excl. BTW) en incl. ontwerp, voorbereiding en uitvoering.


3 Het definitieve kredietbesluit te nemen aan de hand van het definitieve ontwerp (gereed in juni 2002) en de hiervoor noodzakelijke dekking primair te zoeken binnen de post onvoorzien van het project Van Heekplein.


4 De kapitaallasten van het voorbereidingskrediet ( 6.099,-) thans reeds te dekken uit onvoorziene uitgaven 2002.


5 De gemeentebegroting 2002 dienovereenkomstig te wijzigen.
Beslissing: Cf.

A 3 BMD

instemmen met de subsidiëring aan VVV - stuk nummer 10654


1 Kennis te nemen van het terugtrekken van het raadsvoorstel fusie VVV, door uw college behandeld d.d. 20 november 2001, in verband met het door het beoogde bestuur van de Regio-VVV Twente genomen besluit de per

1 januari 2002 voorgenomen fusie van de VVVs in Enschede, Hengelo, Almelo, Haaksbergen, Ambt en Stad Delden, Diepenheim, Goor en Markelo uit te stellen.


2 Kennis te nemen van de intentie van betrokken VVVs de fusie per medio 2002 te laten ingaan.


3 De huidige subsidie aan de VVV Enschede, ad 259.653,- op jaarbasis, onder de bepalingen zoals genoemd in de subsidiebeschikking VVV Enschede 2002, te continueren tot aan de datum van notariële oprichting van de Stichting Regio-VVV Twente, doch uiterlijk tot en met 31 december 2002 (het genoemde subsidiebedrag is opgenomen in de gemeentelijke begroting 2002).


4 Vooruitlopend op de oprichting van de Stichting Regio-VVV Twente een voorstel tot besluitvorming aan de Raad voor te leggen inzake voortzetting alsmede voorwaarden en omvang van subsidieverlening aan de Regio-VVV Twente voor het (resterende) jaar 2002 en de daarop volgende jaren.


5 Als voorwaarden voor subsidiëring aan de Regio-VVV Twente te bepalen dat tussen de deelnemende gemeenten nadere afstemming heeft plaatsgevonden over het toeristisch beleid en dat tussen de bij de Regio-VVV Twente betrokken gemeenten afspraken zijn gemaakt over de bepaling van de hoogte van het subsidiebedrag per deelnemende gemeente.


6 De subsidiëring aan de Regio-VVV Twente in de toekomst afhankelijk te maken van de totstandkoming van een fusie met de andere twee Twentse Regio-VVVs; vanuit het besef dat het toerisme in Twente uiteindelijk is gebaat bij één Regio-VVV voor het gehele Twentse grondgebied.

Beslissing: Cf.

A 4 BMD

instemmen met een bijdrage ten behoeve van de doorstart van Enschede Airport Twente stuk nummer 10655


1 Kennis te nemen van het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van de NV Beheer Luchthaven Twente inzake de emissie van aandelen EAT BV ten behoeve van Ommeland Invest BV en de opstelling van de gemeente Enschede als aandeelhouder in deze vergadering.


2 In te stemmen met de voorgenomen transformatie van de NV Beheer Luchthaven Twente in een stichting en B&W te mandateren dit verder af te handelen.


3 In te stemmen met een finale eenmalige bijdrage aan de doorstart van EAT BV ter grootte van maximaal
331.260,-, dekking uit de post economisch beleid, onder in bijgevoegd voorstel genoemde en door B&W in de onderhandelingen nader uit te werken randvoorwaarden (met name inzake positie commissaris namens de nieuw te vormen stichting, behoud IATA-status en daadwerkelijke realisatie totale financiering en daarmee de privatisering).


4 Om de rentelasten, die samenhangen met het naar voren halen van jaarlijkse subsidie, ten laste van de gemeente te laten komen.

Beslissing: Cf., met dien verstande dat de fracties SAVE, D66, GroenLinks en Yilmaz geacht willen worden te hebben tegengestemd.

A 5 DMO

instemmen met de centrale agenda voor de toekomst stuk nummer 10656


1 In te stemmen met de centrale agenda voor de toekomst en het college opdracht te geven deze nader uit te werken naar een lokale agenda voor de toekomst, een overeenkomst tussen de minister van SZW en de gemeente Enschede.


2 In te stemmen met de nadere uitwerking van deze bestuurlijke overeenkomst naar personele consequenties en beleidsintensivering in het arbeidsmarktoffensief 2002, het beleidsplan Abw 2002 alsmede de benutting van de resterende gelden uit het budget FWI over 2001.

Beslissing: Cf.

B A 1 DMO

beschikbaar stellen van middelen voor uitvoering van de sociale pijler


- stuk nummer 10657


1 Voor de verdere uitvoering van de sociale pijler middelen beschikbaar te stellen, die eerder in het kader van het meerjarenbeleid 2002-2004 en onlangs vanuit de perspectiefnota 2002-2005 zijn toegewezen.


2 Over te gaan tot het instellen van een egalisatiereserve voor maatschappelijke opvang en verslavingszorg.


3 De hieruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting.

Beslissing: Cf.

B 2 DMO

instemmen met toepassing verkorte procedure voor afhandeling van de achterstand bezwaarschriften DMO - stuk nummer 10658


1 In te stemmen met de toepassing van een verkorte procedure voor afhandeling van de achterstand bezwaarschriften van de DMO, zulks met afwijking van het bepaalde in de Verordening inzake de behandeling van bezwaar-, beroep- en klaagschriften.

Beslissing: Cf.
Toezegging wethouder Goudt: over de voortgang van de afhandeling van de 400 bezwaarschriften zal worden gerapporteerd.

B 3 DMO

instemmen met het garanderen geldlening Dr. Ariënshuizen stuk nummer 10659


1 In te stemmen met de vervroegde aflossing van een geldlening, oorspronkelijk groot f 2.275.000,--, door de Stichting Dr. Ariënstehuis.


2 De betaling te garanderen van al hetgeen de Bank Nederlandse Gemeenten heeft te vorderen van de Stichting Dr. Ariënstehuis uit hoofde van een geldlening ad 680.901,41 (f 1.500.509,24), met een rentepercentage van 4,41% en een looptijd van 10 jaar.


3 De voorwaarde te stellen dat de hypotheek die werd gevestigd met betrekking tot de vervroegd af te lossen lening van kracht blijft voor de nieuwe lening.


4 Te besluiten dat het College van Burgemeester en Wethouders ten aanzien van de Stichting Dr. Ariënstehuis nadere voorwaarden aan deze garantie kan verbinden.

Beslissing: Cf.

B 4 DMO

instemmen met de gedeeltelijke doorhaling hypotheek Martha Oor
- stuk nummer 10660


1 In te stemmen met de gedeeltelijke doorhaling van hypotheek, voorzover betrekking hebbende op het gebouw, met ondergrond, erf en tuin, bekend als De Hörste, Marthalaan 1 te Enschede, kadastraal bekend: gemeente Enschede, sectie D, nummer 13260, groot 40,78 aren.

Beslissing: Cf.

B 5 DMO

instemmen met het verstrekken van een geldlening aan Stichting Dierenopvangcentrum De Heuwkamp - stuk nummer 10662


1 Aan de Stichting Dierenopvangcentrum de Heuwkamp een geldlening te verstrekken van maximaal 726.048,- voor de deelfinanciering van het nieuw te bouwen dierenopvangcentrum aan de Helmerstraat en de bouwkosten via een rekening bij de gemeente voor te financieren onder de gebruikelijke rentevoorwaarden.


2 De geldlening te verstrekken voor een periode van 25 jaar, tegen een rentepercentage van 5,335% op lineaire basis met een versnelde aflossing in de eerste 5 jaren en verder onder de voorwaarden zoals vermeld in de ontwerpovereenkomst van geldlening.


3 De hieruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting.

Beslissing: Cf.

C 1 BMD

instemmen met het verlenen van een krediet ten behoeve van vervangingsinvesteringen parkeren - stuk nummer 10663


1 Een krediet te verlenen van 410.000,- ten behoeve van vervangingsinvesteringen parkeren.


2 De kosten te dekken ten laste van de stelpost vervangingsinvesteringen van de begroting 2001.

Beslissing: Cf.

C 2 BMD

vaststellen de Wijzigingsverordening subsidieverordening stadsvernieuwing stuk nummer 10664


1 De Wijzigingsverordening subsidieverordening stadsvernieuwing vast te stellen.

Beslissing: Cf.

C 4 BMD

instemmen met het verlenen van een uitvoeringskrediet voor aanleg derde fase HOV-as Oost - stuk nummer 10666


1 Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot het project HOV-Oost as.


2 In te stemmen met de beantwoording van de inspraakreacties zoals verwoord in de concept inspraaknota HOV-tracé Oostweg-Beringstraat.


3 Voor de aanleg van het tracédeel vanaf het kruispunt Gronausestraat-Oostweg tot en met het kruispunt Gronausestraat-Beringstraat van de HOV-as naar Glanerbrug en De Eschmarke een uitvoeringskrediet te verlenen van 5.277.000,- ten laste van de begroting 2002 van de
Bouw- en Milieudienst.


4 De kosten worden gedekt door:
quotum straten en wegen (MIW 2001) 858.000,- Rijkswaterstaat, Infrafonds 3.061.000,- Rijkswaterstaat bijdrage BTW 536.000,- GDU

822.000,-
totaal

5.277.000,-.5 Deze wijzigingen in de gemeentebegroting 2002 aan te brengen.

Beslissing: Cf.

C 5 BMD

instemmen met het verlenen van een programmakrediet voor de uitvoering van MIW-projecten - stuk nummer 10667


1 Een programmakrediet te verlenen van 2.500.000,- door aanwending van het quotum straten en wegen 2002 voor de uitvoering van MIW-projecten conform bijgaande planning (zie bijlage 1).


2 De rente te bepalen op 3,5% en de afschrijving te bepalen op
25 jaar.3 De kapitaallasten van de kosten ad 2.500.000,- zijnde de afschrijving 100.000,- en de rente 87.500,- te dekken door verlaging van de stelpost straten en wegen 2002 van de Bouw- en Milieudienst.


4 De daaruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de begroting 2002 van de Bouw- en Milieudienst.


5 Kennis te nemen van de lijst van projecten die ten gevolge van het ontbreken van financiele middelen de afgelopen jaren noodgedwongen zijn doorgeschoven naar uitvoering in een later stadium (zie bijlage 2 en 3).


6 Kennis te nemen van de planning van MIR- en GO-projecten in het jaar 2002 (zie bijlage 1).

Motie van fractie VVD om bij de voorbereiding van het MIW 2003 de mogelijkheden te onderzoeken van vrijliggende fietspaden langs de Buurserstraat en de Zuid-Esmarkerrondweg. Deze motie wordt gesteund door de fracties CDA, Yilmaz, SAVE, AOV/Unie 55+ en GroenLinks.

Beslissing: motie wordt teruggenomen onder toezegging van wethouder Bleker dat het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van duurzaam veilig.

Beslissing: Cf.

C 6 PBW/bmd

instemmen met de vaststellingsovereenkomst Enschede Eschmarke
- stuk nummer 10668


1 Instemmen met de vaststellingsovereenkomst Enschede Eschmarke.

Beslissing: Cf.

D 1 CS

instemmen met deelname in de Stichting Stedenlink - stuk nummer 10669


1 Instemmen met deelname van de gemeente Enschede in de Stichting Stedenlink: het netwerk van kennissteden.

Beslissing: Cf.

D 2 DMO

instemmen met de start van het regionaliseringstraject HALT
- stuk nummer 10670


1 Kennis te nemen van en in te stemmen met het voornemen tot regionalisering van de drie bureaus HALT (Het Alternatief), te weten Midden Twente, Noord Twente en Regio Enschede (management summary), waarbij wordt onderzocht hoe de regionalisering/schaalvergroting van de drieTwentse HALT-bureaus het beste gestalte kan krijgen.


2 De volgende voorwaarden hierbij te stellen:

· met de regionalisering wordt beoogd dat de HALT-taken effectiever en efficienter kunnen worden uitgevoerd (schaal), er een betere aansluiting plaats kan vinden op diverse netwerken (justitie en jeugdhulpverlening) en er een harmonisering van de bijdragen van gemeenten kan worden gerealiseerd;

· de regionalisering dient budgettair neutraal plaats te vinden;

· ondanks uniformering van beleid en werkwijze dient de herkenbaarheid te blijven bestaan voor de subregios wat betreft specifiek beleid en bereikbaarheid (maatwerk);

· als uitgangspunt voor de juridische vorm geldt de stichtingsvorm;

· er worden minimaal twee alternatieven uitgewerkt.


3 In te stemmen met het leveren van een éénmalige bijdrage voor dit traject ad 4.537, 80.


4 Voor de sub 3 genoemde gelden dekking te zoeken ten laste van de reserve egalisatie HALT-afdoeningen, en de begroting 2001 van de gemeente overeenkomstig aan te passen.

Beslissing: Cf.

D 3 DMO

instemmen met de verzelfstandiging van de buurtvereniging Bultsweg
- stuk nummer 10671


1 Akkoord te gaan met de verzelfstandiging van de buurtvereniging Bultsweg.


2 De buurtvereniging Bultsweg een eenmalig subsidiebedrag van
18.151,21 te verstrekken, waarmee zij de bestaande hypotheek kan afkopen.


3 Deze kosten ten laste te brengen van de tbv de reorganisatie van St. Wijkwelzijn Oostbuiten opgenomen verplichtingen in de gemeentebegroting, nummer 211.184.0038 (verplichtingen voorgaande jaren).

Beslissing: Cf.

D 4 DMO

beschikbaar stellen van een bedrag voor nieuwbouw en inrichting van de accommodatie Thyro - stuk nummer 10672


1 Aan de roeivereniging Thyro een bijdrage ad 114.000,-- toe te kennen voor de nieuwbouw en inrichting van de accommodatie aan de Ir. Schiffstraat.


2 De bijdrage ad 114.000,-- te financieren door te putten uit de reserve herstructurering sportaccommodaties. De hieruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting
2002.


Beslissing: Cf.

D 5 DMO

instemmen met het verstrekken van geldleningen aan roeivereniging Thyro - stuk nummer 10673


1 Aan de roeivereniging Thyro twee geldleningen te verstrekken voor een totaalbedrag van 125.000,--. De eerste geldlening, ad
34.000,--, betreft een lineaire geldlening en wordt aangegaan voor de duur van 5 jaar, tegen een rentevergoeding van 3,975% per jaar. De tweede geldlening, ad

91.000,-- betreft een annuïtaire geldlening en wordt aangegaan voor de duur van 25 jaar tegen een rentevergoeding van 5,235% per jaar.


2 De voorwaarden waaronder de geldleningen worden verstrekt zijn conform de bij dit voorstel behorende geldleningsovereenkomsten. De geldleningen wordt verstrekt voor de financiering van de nieuwbouw van het gebouw en de inrichting van de roei-accommodatie.


3 De geldleningen aan te gaan onder voorwaarde van borgstelling van 50% van het leningsbedrag door de Stichting waarborgfonds sport.


4 De uit de lening voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting 2002.

Beslissing: Cf.

D 12 DMO

instemmen met ICT project voor allochtonen organisaties
- stuk nummer 10701


1 De budgettaire ruimte die binnen het product 3.03.01 in de begroting 2001 is ontstaan als gevolg van het niet tot betaling komen van een zestal verplichtingen uit 2000 van 56.720,71 via een sectorgebonden overlopend budget mee te nemen naar de begroting 2002.


2 Dit naar de begroting 2002, product 3.03.01, over te hevelen budget van

56.720,71 aan te wenden voor het realiseren van de infrastructuur en de aansluitingen van de migrantenorganisaties op het gemeentelijk digitale overheidsloket Ole 21.

Beslissing: Cf.

E 3

begrotingswijzigingen nrs. 2 en 3

Beslissing: Cf.

E 4 BMD

ongegrond verklaren bezwaarschrift Wet voorkeursrecht Enschede Noord (buitengebied) - stuk nummer 10679


1 Een besluit te nemen overeenkomstig het advies van de kamer ruimtelijke ordening en volkshuisvesting van de commissie voor bezwaar en beroep en de motivering van de commissie over te nemen en die tot die van de raad te maken en op grond daarvan:

a het bezwaarschrift van H.J.J. Grave ongegrond te verklaren;

b het bestreden besluit van 20 december 1999, waarbij de artikelen 10 tot en met 24, 26 en 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten onder meer van toepassing zijn verklaard op de kadastrale percelen waarvan bezwaard blijkens de bij dat besluit behorende lijst van kadastrale percelen (mede-) eigenaren is, te handhaven.

Beslissing: Cf.

E 5 DMO

beschikbaar stellen van middelen Perspectiefnota 2002
- stuk nummer 10680


1 De volgende middelen, toegewezen bij de Perspectiefnota
2002-2005, toe te voegen aan de desbetreffende producten van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

a 4.537,80 bewegingsonderwijs;

b 363.024,17 peuterspeelzaalwerk;

c 70.789,71 uitbreiding peuterspeelzaalwerk;

d 56.722,53 Stichting Vluchtelingenwerk;

e 95.293,85 NRO / amateurverenigingen;

f 111.176,15 IJshal.


2 De hieruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting 2002.

Beslissing: Cf.

E 6 BMD

instemmen met het verlenen van een krediet voor het aanschaffen van bedrijfsmiddelen BMD - stuk nummer 10681


1 Een krediet te verlenen van 101.000,-- voor het aanschaffen van bedrijfsmiddelen voor de Bouw- en Milieudienst.


2 De kapitaallasten te dekken door verlaging van de stelpost routine investeringen 2001.


3 De hieruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting 2002.

Beslissing: Cf.

E 7 BAZ

instemmen met het verlenen van een krediet voor legionella-preventie
- stuk nummer 10682


1 Een krediet van 1.844.612,- te verlenen ten laste van de jaarbegroting 2002 voor de aanpak van de legionella-preventie bij het gemeentelijk vastgoed zoals is aangegeven in de Perspectiefnota
2002-2005 en dit bedrag te dekken met een eenmalige bijdrage uit de reserve milieu, nog te bestemmen uitkeringen Regio Twente en dit te regelen bij begrotingswijziging.

Beslissing: Cf.

F 3 BMD

vaststellen het gewijzigde bestemmingsplan Oosterpoort
- stuk nummer 10688


1 Het bestemmingsplan Oosterpoort gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende plankaart nr. 60756, voorschriften en toelichting.

Beslissing: Cf.

F 4 BMD

vaststellen van de Verordening bodembescherming Enschede
- stuk nummer 10689


1 Besluiten tot vaststelling van de Verordening bodembescherming Enschede.


2 De inwerkingtreding van de verordening te bepalen op de dag gelegen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit.

Beslissing: Cf.

F 5 BMD

instemmen met de aanbesteding aanleg energie-infrastructuur Eschmarke
- stuk nummer 10690


1 De aanleg van de energie-infrastructuur voor de deelgebieden
8 tot en met 16 c.q. de te ontwikkelen woningbouwlocatie in de Eschmarke middels een openbare procedure te gunnen aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon en deze procedure te voeren volgens het Besluit Aanleg Energie Infrastructuur (BAEI).


2 De planvorming voor energielevering aan de woningbouwlocatie in de Eschmarke los te koppelen van de planvorming voor energielevering aan het Euregio-bedrijvenpark in de Eschmarke.


3 Voorbereiding van de openbare procedure en gunning van de aanleg van de energie-infrastructuur op te dragen aan het College van Burgemeester en Wethouders.

a voor het BAEI-traject een krediet te verlenen van 55.589,-;

b dit krediet te dekken uit:

· subsidie van Novem à 11.345,-;

· budget energiebeleid uit de gemeentebegroting 9.076,-;

· een deel van de in 2001 uitbetaalde maar nog niet belegde ISV-gelden à 35.168,-.


4 De wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting.

Beslissing: Cf.

G 5 BRW

beschikbaar stellen van een krediet voor de aanschaf van 3 dienstvoertuigen Brandweer - stuk nummer 10699


1 Een krediet beschikbaar te stellen, groot 38.571,- voor de aanschaf van 3 dienstvoertuigen en de kapitaallasten (afschrijving
12,5%) en de exploitatielasten te dekken uit de post kapitaallasten materieel repressie en preventie van de begroting 2002 brandweer.


2 De hieruit voortvloeiende wijziging aan te brengen in de gemeentebegroting 2002.

Beslissing: Cf.

Schorsing: 22.35 uur.

De vergadering wordt voortgezet op 5 februari om 19.00 uur.
---

maandag 5 februari 2002

Aanwezig:

J.H.H. Mans (voorzitter) de heer A.H.P. van Gils (secretaris) M.G. Althof, R.W. Bleker, J.H.A. Goudt (tot 23.09 uur), E. Helder, M.P. Swart en G.J. Kok

en de leden:

mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn, A.S. Ar
i, L. Ascherman, D. Buursink, G. Dijkhuizen, R.F. Echtermeijer, A.H. Enklaar, J. van der Graaf, J.F. Hassink, B. Heeringa, mevr. M. van Hees, mevr. A.R. Huffermann-Hagens, H. Klomp,
mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, mevr. A.Y. Kolkman, F.C.G. Lammerink, A.J. Le Loux, G.G.J.H.M. Leonards, mevr. N. van Lijf-van Leeuwen, A. Moeliker, mevr. H. Morren, C. Örnek, G.E.N. Perik, H.A. van der Pluijm, mevr. M. Rauhé, mevr. J. Rotting-Braakman, I. Sümer, W.E. Wallinga, T.H.D. de Weger, T. Windmulder, A. Yilmaz en J. van der Zee.

Afwezig:

mevr. E. Dirkzwager-Menko

I

Heropening

VII

andere voorstellen

G 1

CS

kennisnemen van rapportage rekeningencommissie inzake het onderzoek raming tekort Van Heekplein - stuk nummer 10695


1. Kennis te nemen van de brief van de rekeningencommissie over het verificatieonderzoek naar de ontwikkeling van het resultaat van het project "Van Heekplein" en het onderliggende rapport van Ernst & Young accountants.

2. Het College van Burgemeester en Wethouders op te dragen de nodige maatregelen te nemen opdat het tekort beperkt blijft tot het thans geraamde bedrag van 12,3 miljoen.

Beslissing: Cf.

A/E 2

BMD

instemmen met de dekking van de kosten project Van Heekplein stuk nummer 10653


1. Kennis te nemen van de geactualiseerde grondexploitatie project Van Heekplein zoals weergegeven in het memo van de directeur Bouw- en Milieudienst van 9 januari 2002 "Rapportages kostenontwikkeling grondexploitatie Van Heekplein".

2. De totale kosten en saldo van de grondexploitatie van het project Van Heekplein (tekort geraamd op 12 miljoen, eindwaarde 2004) ten laste van het MPG te brengen.

3. Kennis te nemen van ons besluit van 15 januari 2002 om de directeur Bouw- en Milieudienst opdracht te geven er voor zorg te dragen dat het eindsaldo van het MPG in 2010 tenminste 16 miljoen bedraagt door verbetering in de projecten tot stand te brengen, met name door fasering van planonderdelen en optimalisering van plangrenzen, programmas, grondgebruik en ambitieniveau; in het bijzonder in de projecten met bijsturingmogelijkheden te weten de Eschmarke, Josinkes, t Vaneker het Brunink en een deel van de Zuiderval.

Motie ingediend door CDA, gesteund door VVD, om in afwijking van het gestelde in de overwegingen 5 en 6 in het raadsvoorstel, ook naar het Van Heekplein zelf te kijken en het plan voor de mistfontein voorlopig niet uit te voeren.

Beslissing motie: de motie is aangehouden na toezegging wethouder Helder dat het definitieve ontwerp voor het waterobject in mei wordt behandeld. De informatie betrekken bij de inzichten voor het bijsturen van projecten in het kader van het MPG. Het aanbrengen van het kunstobject wordt uitgesteld.

Beslissing voorstel: Cf., met dien verstande dat de fracties Yilmaz, GroenLinks en SAVE geacht willen worden te hebben tegengestemd en met inachtneming van de volgende stemverklaringen:

Stemverklaring de heer Le Loux: akkoord met het voorstel met dien verstande dat Enschede Nu niet mee wenst te gaan met de kostendekking uit project t Vaneker/het Brunink.

Stemverklaring de heer Leonards: de fractie D66 stemt in met het voorstel met dien verstande dat D66 niet akkoord gaat met de herverdeling en herverkaveling van t Vaneker/het Brunink.

A 6

BMD

beschikbaar stellen van voorbereidingskrediet project Kennispark
- stuk nummer 10665


1. Een krediet ad 220.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de volgende planontwikkelingsfase Kennispark.

2. Dit ten laste te brengen van stelpost 27 van de pijler werk en economie (projecten versterken hoogwaardige werkgelegenheid). Te dekken uit
SECA 3middelen), van de gemeentebegroting 2002 en deze middelen terug te laten vloeien naar deze reserve zodra het exploitatieresultaat dit mogelijk maakt.

3. De hieruit voortvloeiende wijzigingen in de gemeentebegroting voor het jaar 2002 aan te laten brengen.

Beslissing: Cf., met dien verstande dat de fractie Stadspartij geacht wil worden te hebben tegengestemd.

D 6

DMO

beschikbaar stellen van een bedrag voor de herinrichting van het sportpark Geessinkweg Noord - stuk nummer 10674


1. In te stemmen met een herinrichting van het sportpark Geessinkweg Noord met als doel het sportpark geschikt te maken voor meerdere sporten.

2. Voor de herinrichting van het sportpark Geessinkweg Noord een bijdrage van 407.000,-- beschikbaar te stellen.
3. De bijdrage ad 407.000,-- te financieren door te putten uit de reserve herstructurering sportaccommodaties.
4. De hieruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting 2002.

Beslissing: Cf.

D 7

DMO

instemmen met overheveling subsidiegelden
schoolcounseling stuk nummer 10555


1. In principe akkoord te gaan met de overheveling van de middelen voor schoolcounseling (ambulante jeugdhulpverlening voortgezet onderwijs) van Stichting Jarabee naar de Stichting Bureau Jeugdzorg Overijssel (BJzO) onder de volgende voorwaarden:


* de overheveling van de gelden van Jarabee naar het BJzO dient met gesloten beurzen plaats te vinden;

* frictiekosten worden van gemeentewege niet vergoed.

2. De Stichting Bureau Jeugdzorg en de Stichting Jarabee voor te stellen een protocol van overdracht op te stellen voor een zo zorgvuldig mogelijke overdracht met de volgende randvoorwaarden:


* de bestaande werkwijze van en inzet voor schoolcounseling blijven gehandhaafd;

* er worden effectieve en efficiënte afspraken gemaakt rond de wijze van indicatiestelling voor de geïndiceerde jeugdzorg;
* de overdracht mag de huidige kwaliteit en inzet van de schoolcounseling niet aantasten.


3. Indien aan de voorwaarden sub 1 en 2 is voldaan de middelen voor schoolcounseling met ingang van komend schooljaar 2002 2003 over te maken aan BJzO, te weten 174.705,-.

Beslissing: Cf.

D 8

DMO

instemmen met voorbereidingskrediet project Muziekkwartier


- stuk nummer 10675


1. Instemmen met de opdrachtformulering Muziekkwartier 2002 en een krediet van 535.000,- voor de opdrachtuitvoering in 2002 toe te kennen.

2. Dit bedrag te dekken uit de in de jaarschijf 2002 van de meerjarenbegroting opgenomen incidentele middelen voor het Muziekkwartier.

3. De hieruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting 2002.

4. Kennisnemen van de voortgangsrapportage van de projectdirecteur Muziekkwartier december 2001.

Amendement ingediend door de fracties GroenLinks, PvdA en ChristenUnie, om aan de opdrachtformulering muziekkwartier 2002 onder punt 1 aan de resultaten toe te voegen:
een voorstel waarin inbedding van de amateuristische kunstbeoefening t.a.v. gebruik repetitieruimten en het huren van zalen op betaalbaar niveau en in de programmering mogelijk worden gemaakt.

Beslissing amendement: college neemt het amendement over.

Beslissing voorstel: Cf., met dien verstande dat de fracties SAVE en Stadspartij geacht willen worden te hebben tegengestemd.

D 9

DMO

instemmen met het verstrekken van een geldlening aan Stichting Wijkwelzijn Zuidwijken - stuk nummer 10676


1. Aan de Stichting Wijkwelzijn Zuidwijken een geldlening van
113.445,-- te verstrekken voor een extra investering in de kantoorautomatisering van deze stichting.

2. De lening te verstrekken voor een periode van 4 jaren, tegen een rentepercentage van 4,15% op basis van annuïteit en verder onder de voorwaarden zoals vermeld in de ontwerp-overeenkomst van geldlening.

3. Tegelijkertijd de aanvraag om een geldlening van totaal 108.907,25 voor de verbouwing van t Riet en het PC-privé- en fietsplan niet te honoreren.

4. De hieruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting.

Beslissing: Cf.

D 10

DMO

instemmen met de verhoging van de subsidie Twentse Schouwburg
- stuk nummer 10677


1. Aan de Twentse Schouwburg voor het jaar 2002 een verhoging van het subsidie toe te kennen van 136.134,- ten behoeve van de verbetering van het niveau van de programmering en voor de opbouw van een reservepositie.

2. Deze subsidieverhoging te dekken uit de in de perspectiefnota
2002-2005 opgenomen middelen.

3. De hiervoor noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting 2002.

Beslissing: Cf., met dien verstande dat de fractie Stadspartij geacht wil worden te hebben tegengestemd.

D 11

DMO

beschikbaar stellen van een subsidie voor Enschede Muziek Festival
2002 stuk nummer 10691

1. Voor de organisatie van het Enschede Muziek Festival 2002 een subsidie beschikbaar te stellen van maximaal 113.445,-.
2. Deze uitgave te dekken uit de in het kader van het Muziekkwartier voor festivals en het cultuureducatieve cluster beschikbare middelen (stelpost nieuw beleid, pijler fysiek nr. 16, productnr.
9.05.03).

3. De hieruit voortvloeiende wijziging aan te brengen in de gemeentebegroting 2002.

Beslissing: Cf., met dien verstande dat de fractie Stadspartij geacht wil worden te hebben tegengestemd.

E 1

rechtshandelingen grondbedrijf

a. Verkoop de blote eigendom onder bezwaar van het recht van erfpacht van koper aan de Chroomsteden aan OMEGA Engineering Holding B.V. te Enschede.
b. Aankoop een perceel grond met opstallen staande en gelegen aan de Emmastraat 67 van L.L. Huls, te Enschede.
c. Delegatie aan Burgemeester en Wethouders van de bevoegdheid tot aankoop en verkoop, ruiling, erfpachtsuitgifte, huur en verhuur, pacht en verpachting of op andere wijze ingebruikgeving van onroerend goed in de ruimste zin van het woord voor spoedeisende gevallen gedurende de periode tussen de raadsvergaderingen van 28 januari 2002 en

11 maart 2002.
d. Aankoop een perceel grond met opstallen aan de Schurinksdwarsweg
33 van J.T. Stuivenberg te Enschede.
e. Aankoop perceel grond met opstallen aan het Binnenhof 5 van S.B. Perez en B. de Vries te Enschede.
f. Aankoop perceel grond met opstallen aan de Kottendijk 82 van E. Rotgerink en I. Venema te Enschede.

Beslissing: Cf., met dien verstande dat de fractie SAVE geacht wil worden tegen punt E 1 c gestemd te hebben.

E 8

BAZ

instemmen met de bestemming De Noordmolen en Molenplein 1 en kosten voor beter geschikt maken van De Noordmolen voor verhuur
- stuk nummer 10661


1. In te stemmen met:


a. de overdracht van "de Noordmolen" (voormalig dienstgebouw van de Bouw- en Milieudienst) en het Molenplein 1 naar de Bouw- en Milieudienst (grondbedrijf) tegen de getaxeerde marktwaarde en terugboeking van "de Noordmolen" naar het vastgoedbedrijf tegen de nieuwe boekwaarde voor beheer van dit laatste gebouw, met inbegrip van verhuur aan potentiële gegadigden voor een periode van 5 jaar in verband met de ontwikkeling en uitvoering van ruimtelijke plannen voor het Muziekkwartier;
b. storting van de netto-opbrengst van de overdracht van deze twee vastgoedobjecten aan de Bouw- en Milieudienst (grondbedrijf) in de reserve vastgoedbedrijf na aftrek van de gemaakte taxatiekosten c.a.; het een en ander te regelen bij wijzigingen van de dienstbegrotingen 2001 van de dienst Burger- en Algemene Zaken en de Bouw- en Milieudienst;
c. de besteding van maximaal 226.890,- in de kosten van het beter geschikt maken van "de Noordmolen" uit de onderhoudsvoorziening vastgoedbedrijf ten behoeve van verhuur van dit gebouw voor een periode van 5 jaar, vooruitlopende op de besluitvorming over de besteding van gelden in 2002 voor onderhoud van het gemeentelijk vastgoed op basis van een eerste aanzet voor een voor te bereiden meerjarenonderhoudsplan vastgoed.

Beslissing: Cf.

E 10

CS

instemmen met de fusie van waterleidingbedrijven - stuk nummer 10702


1. In te stemmen met de fusie van Waterleiding Maatschappij Overijssel NV (WMO), met NV Waterbedrijf Gelderland (WG) en NV Nuon Water (NW), waarbij aan de aandeelhouders WMO aandelen in de houdstermaatschappij Vitens NV zullen worden toegekend.
2. In te stemmen met de afsplitsing van WMO Beheer (houdstermaatschappij waarin WMOs deelnemingen in Wavin en Wadinko worden ondergebracht) conform de voorgestelde structuur onder voorwaarde van de totstandkoming van de fusie van WMO, Waterbedrijf Gelderland en Nuon Water.

Beslissing: Cf.

F 1

voorbereidingsbesluiten

a. Westerval e.o. (stuk nummer 10683)
b. Binnenhaven 1 (stuk nummer 10684)
c. gebieden rondom de singels (stuk nummer 10685) d. Windmolenweg (stuk nummer 10686)
e. Veldbeekweg 130 (stuk nummer 10700)

Beslissing: Cf.

F 2

BMD

instemmen om geen medewerking te verlenen aan herziening bestemmingsplan Moorvenweg 2 - stuk nummer 10687


1. Aan de Gemeenteraad voor te stellen geen medewerking te verlenen aan het verzoek van de heer G.M. Hagting om op het perceel Moorvenweg 2, naast de uitoefening van het agrarisch bedrijf, een aantal nevenactiviteiten toe te staan door middel van een herziening van het bestemmingsplan "Buitengebied 1996".

Beslissing: Cf.

F 6

CS

instemmen met de integrale aanpak Lipperkerkstraat e.o.
- stuk nummer 10694


1. De integrale aanpak van de taskforce voor de Lipperkerkstraat en omstreken voor in elk geval 2002 en 2003 te vervolgen, bestaande uit een gekoppelde aanpak van integrale handhaving, probleemgerichte sociale interventies en een vastgoedtraject via de BV Neighbourhood Corporation; de uitvoering hiervan aan het College van Burgemeester en Wethouders op te dragen.
2. Middels de gemeentelijke regie op de integrale aanpak, te effectueren via het gemeentelijk aandeelhoudersschap, de te leveren commissaris in de Raad van Commissarissen, de door het College van Burgemeester en Wethouders nader te stellen voorwaarden aan de gemeentegarantie, de door het College van Burgemeester en Wethouders nader te stellen subsidievoorwaarden (onder andere via een beleidsplan van de subsidieontvanger), te waarborgen dat de integraliteit tussen het handhavingstraject, het sociale interventietraject en het vastgoedspoor (BV) steeds wordt bereikt.

3. In te stemmen met deelname van de gemeente Enschede aan de Neighbourhood Corporation Enschede BV, zulks op uitnodiging van deze BV.

4. Hiertoe als gemeente met een aandelenkapitaal groot 9.076,- te participeren in deze BV. De dekking van dit bedrag ten laste te brengen van het werkbudget voor de taskforce, zoals reeds eerder door de Raad is besloten.

5. Voor de financiering van de aan te kopen panden door deze BV aan deze BV een gemeentegarantie te verstrekken met een maximum van
11,25 miljoen op te delen in tranches van steeds 2,25 miljoen en deze te binden aan besluitvorming hierover van het College van Burgemeester en Wethouders eventueel onder nader te stellen voorwaarden. Aan deze gemeentegarantie de voorwaarde te verbinden dat de gemeente van deze panden het recht verkrijgt van eerste hypotheek.

6. Het College van Burgemeester en Wethouders op te dragen bij de effectuering van deze gemeentegarantie voorts de hieronder, in punt 7 tot en met 10, aangegeven randvoorwaarden te waarborgen, alsmede de benodigde flexibiliteit aan de BV ten behoeve van het uitoefenen van zijn activiteiten te bieden.
7. Een exploitatiesubsidie van 91.000,- aan de Neighbourhood Corporation ter beschikking te stellen, onder voorwaarde dat de Neighbourhood Corporation hiertoe een beleidsplan zal overleggen, dat een uitwerking zal bevatten van de wijze waarop de BV garandeert binnen de randvoorwaarden zoals hieronder zijn vermeld te zullen functioneren. Dit beleidsplan zal als overeenkomst onderdeel uitmaken van de subsidiebeschikking. het College van Burgemeester en Wethouders op te dragen deze subsidiebeschikking en bijbehorende overeenkomst binnen de gegeven randvoorwaarden nader te effectueren. De dekking van deze

91.000,- is reeds gerealiseerd in het kader van de kwaliteitsimpuls 2001.

8. Voorwaarde voor gemeentelijke participatie alsmede de gemeentegarantie en subsidie te verstrekken aan de BV Neighbourhood Corporation middels de gemeentelijke regie, wordt gevormd door de beperking van het geografisch gebied waarbinnen de BV vastgoedtransacties verricht. Dit gebied dient beperkt te worden tot de gebieden die door het College van Burgemeester en Wethouders, nauwkeurig geografisch afgebakend, worden aangewezen tot actiegebied voor de integrale handhaving.
9. Voorts wordt als voorwaarde gesteld dat de financiële aansprakelijkheid van de gemeente beperkt blijft tot de risicos die logischerwijs voortvloeien uit de hierboven aangegeven gemeentelijke bijdrage met de daarbij aangegeven voorwaarden.
10. Middels de ambtelijke coördinatie vanuit de Concernstaf (inclusief de stadsdeelmanager) te bereiken dat voldoende gemeentelijke regie op de gebiedsontwikkeling blijft bestaan.

11. Ten behoeve van de benoeming van een commissaris van de BV Neighbourhood Corporation namens de gemeente als aandeelhouder het College van Burgemeester en Wethouders te verzoeken een voordracht aan de Raad te doen.

12. De toetreding tot de BV valt onder toezicht van het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel; daarmee is goedkeuring van Gedeputeerde Staten voorwaarde voor effectuering van deze onderdelen van dit besluit

Beslissing: Cf.

F 7

BMD

beschikbaar stellen van een bedrag voor de uitvoering van het herinrichtingsplan Enschede Zuid - stuk nummer 10692


1. Een bedrag van 100.740,- uit de door u op 15 oktober 2001 vastgestelde Perspectiefnota 2002-2005 pijler fysiek, landinrichting Zuid beschikbaar stellen ten behoeve van de bijdrage van de gemeente in de kosten van uitvoering van het herinrichtingsplan Enschede-Zuid voor het jaar 2002. De hieruit voortvloeiende wijziging aanbrengen in de begroting
2002 ('Landinrichting Zuid', niet genummerd, te dekken uit de algemene middelen).

Beslissing: Cf.

F 8

BMD

gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Euregio-bedrijvenpark


- stuk nummer 10693


1. Het bestemmingsplan "Euregio-bedrijvenpark" gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende plankaart (nr.
58561), voorschriften en toelichting.

2. De indieners van de zienswijzen H.J.Robers en de Vereniging Behoud Hoge Boekel mede te delen dat hun zienswijzen geen aanleiding geven om het plan te wijzigen; V.J.A.van Dopperen en NS Railinfrabeheer mede te delen dat hun zienswijzen deels aanleiding hebben gegeven om het plan te wijzigen en de zienswijze van K.Klifman en J.J.Scholten (deels) buiten behandeling te laten en voor het overige ongegrond te verklaren.

Beslissing: Cf., met dien verstande dat de fractie SAVE geacht wil worden te hebben tegengestemd.

G 2

CS

vaststellen de Referendumverordening 2002 - stuk nummer 10696


1. de Referendumverordening voor de gemeente Enschede 1992 in te trekken;

2. een Referendumverordening 2002 volgens bijgaand concept vast te stellen;

Artikel 1: begripsbepalingen
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. de wet: de Tijdelijke Referendumwet;
b. een referendum: een correctief raadgevend referendum als bedoeld in de Tijdelijke Referendumwet over de in artikel 8 van de wet genoemde besluiten van de Gemeenteraad.

Artikel 2: uitzonderingen
Een referendum kan niet worden gehouden over: a. een besluit van de Gemeenteraad inhoudende een algemeen verbindend voorschrift dan wel de intrekking daarvan, dat uitsluitend betrekking heeft op:


1. de rechtspositie van ambtsdragers of gewezen ambtsdragers als zodanig dan wel hun nagelaten betrekkingen of hun rechthebbenden;
2. de gemeentelijke belastingen, bedoeld in hoofdstuk XV van de Gemeentewet;

b. een besluit van de Gemeenteraad, als bedoeld in artikel 155, eerste lid van de Gemeentewet;
c. een besluit van de Gemeenteraad, als bedoeld in artikel 1, eerste en derde lid, artikel 51, eerste en derde lid, artikel 61, eerste en derde lid, artikel 73, eerste en derde lid en artikel 96 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 3: Budget
Na de vaststelling dat er een referendum zal worden gehouden als bedoeld in artikel 105 van de wet, stelt de raad budget ter beschikking voor de voorlichting en de organisatie van een referendum.

Artikel 4: Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag gelegen zes weken na de dag van bekendmaking in het gemeenteblad.

Artikel 5: citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Referendumverordening 2002.

Beslissing: Cf.

G 4

CS

kennisnemen van de tweede voortgangsrapportage Oosting in uitvoering
- stuk nummer 10698


1. Kennis te nemen van de huidige voortgang van de verbeteracties zoals geformuleerd in de nota Lessen uit de vuurwerkramp, Oosting in uitvoering en vastgesteld in de Gemeenteraad d.d. 2 juli 2001.
2. In te stemmen met de nota Tweede voortgangsrapportage Oosting in uitvoering.

3. In te stemmen met het als afgedaan beschouwen van de verbeteracties die afgerond zijn.

4. Ermee in te stemmen om, naast reguliere rapportages en gemeenterekening, de volgende uitgebreide voortgangsrapportage uiterlijk in de maand september 2002 aan de Gemeenteraad aan te bieden.

Beslissing: Cf.

G 6

CS

instemmen met het advies van commissie bestuurszaken inzake de klacht VBU referendum Usseleres - stuk nummer 10703


1. Een besluit te nemen op grond van het advies van de commissie bestuurszaken d.d. 21 januari 2002 inzake de klacht van de VBU over het referendum Usseleres, voor zover het uw bevoegdheden betreft.

Beslissing: Cf.

Sluiting: 23.38 uur.

De volgende raadsvergadering wordt gehouden op maandag 11 maart 2002, aanvang 19.00 uur.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie