Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Informatievoorziening BUZA nieuwe commissievoorstellen

Datum nieuwsfeit: 13-03-2001
Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

www.minbuza.nl/content.asp?Key=411295Aan de Voorzitter van de Algemene Commissie voor Europese Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 DEN HAAG DIE Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 13 maart 2001 Auteur M.Th. Crucq

Kenmerk DIE-180/01 Telefoon 070 348 48 76

Blad /1 Fax 070 348 40 86

Bijlage(n) 2 E-mail die-(in@minbuza.nl)

Betreft Informatievoorziening aan de Tweede Kamer over nieuwe Commissievoorstellen

C.c.

Overeenkomstig de bestaande afspraken heb ik de eer u hierbij drie fiches aan te bieden die werden opgesteld door de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC):


1) Witboek Chemische Stoffen Beleid2) Initiatief van de Franse Republiek met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad tot instelling van een Europees netwerk voor justitiële opleiding

De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken

Fiche 1: Witboek Chemische Stoffen Beleid

Titel:

Witboek Chemische Stoffen Beleid

Datum Commissiedocument
: 2 maart 2001

nr. Raadsdocument
: 6671/01

nr. Commissiedocument
: COM (01)88

Eerstverantwoordelijke ministerie
: VROM i.o.m. EZ, SZW, V&W, VWS

Behandelingstraject in Brussel
:

Raadswerkgroep Milieu en agendering Milieuraad 8 maart 2001 (presentatie)

Agendering Interne Markt Raad 12 maart 2001 (presentatie)

Consequenties voor EG-begroting in EURO (per jaar) :

Het Witboek zelf heeft geen consequenties voor de begroting. De uiteindelijke voorstellen voor beleid voor toekomstige chemische stoffen zullen hier meer duidelijkheid over moeten geven. De in het Witboek voorgestelde strategie gaat uit van 0,2 miljard EUR per jaar voor de komende 11 jaar voor het testen van bestaande stoffen. Het witboek gaat er van uit dat deze kosten op rekening van de chemische industrie komen.

Het Witboek stelt dat voor een uitgebreid Europees Bureau voor chemische stoffen (ECB) ongeveer 190 extra personeelsleden nodig zijn. In het Witboek wordt nog niet aangegeven wat de kosten per jaar hiervoor bedragen, deze kunnen echter aanzienlijk zijn. De consequenties van uitbreiding van het ECB moeten kritisch worden gevolgd.

Korte inhoud en doelstelling van het voorstel
:

Het Witboek schetst een strategie voor een toekomstig EU chemische stoffen beleid uitgaande van de volgende doelstellingen,

(1) het handhaven van een hoog beschermingsniveau voor mens en milieu,

(2) een effectief functioneren van de interne markt, en

(3) het verbeteren van de mogelijkheden van de industrie tot innovatie en het versterken van de concurrentiepositie.

De hoofdelementen zijn:


· één dekkende regelgeving voor bestaande (vóór september 1981 op de EU-markt) en nieuwe stoffen (na september 1981 op de EU-markt) volgens een nieuw systeem van registratie van alle nieuwe en bestaande stoffen boven 1 ton per jaar op de EU-markt gebracht, beoordeling van de geregistreerde stoffen wanneer boven 100 ton per jaar op de EU-markt gebracht en een op maat gesneden autorisatieprocedure voor de meest gevaarlijke stoffen waarvoor stringente controle in toepassing noodzakelijk is.


· het genereren van het vastgestelde pakket aan gegevens en het beoordelen van de risico's behoort tot de verantwoordelijkheid van de industrie. Daarvoor is een tijdschema opgesteld, te weten voor stoffen op de EU-markt gebracht:


· > 1000 ton per jaar - uiterlijk eind 2005


· > 100 ton per jaar - uiterlijk eind 2008


· > 1 ton per jaar - uiterlijk 2012.


· het mogelijk maken van innovatie en concurrentieverhouding met inachtneming van een hoog beschermingsniveau door de stoffen met gering volume te ontzien,


·
het opzetten van een centrale eenheid voor de technisch administratieve werkzaamheden met ondersteuning vanuit de lidstaten die hun bestaande bevoegdheden behouden.

De Commissie stelt zich op het standpunt dat het voorgestelde beleid geen onderscheid mag maken ten nadele van geïmporteerde producten, maar in overeenstemming moet zijn met de WTO, onder andere TBT ( Agreement on Technical Barriers to Trade)
, artikel 2.1. De EU kan een maatregel voortvloeiend uit dit beleid alleen in WTO-kader verdedigen als er sprake is van een deugdelijke wetenschappelijke onderbouwing van de potentiële risico's voor mens en milieu.

Rechtsbasis van het voorstel:
Nog niet van toepassing

Subsidiariteit, proportionaliteit, deregulering
:

Positief. Chemische stoffen worden op wereldschaal geproduceerd en zijn volgens de huidige EU-regelgeving vrij verhandelbaar. De bestaande geharmoniseerde aanpak van de Europese Unie dient te worden voortgezet om de doelstelling van een vrije interne markt niet te doorkruisen. Er moet op worden ingezet dat het internationale systeem in lijn komt te liggen met het op stapel staande Nederlands beleid (via afspraken met het bedrijfsleven en, waar mogelijk, ondersteund door regelgeving).

Initiatieven voor de herziening van het chemische stoffen beleid komen vanuit een samenwerking tussen DG Milieu en DG
Ondernemingen.

Nederlandse belangen
:

Nederland is één van de voortrekkers in Europa op het gebied van herziening van het stoffenbeleid. In samenwerking met het bedrijfsleven en de milieu-organisaties heeft Nederland een nieuwe strategie voor het omgaan met stoffen ontwikkeld die zal resulteren in een notitie aan de Tweede Kamer. De notitie verkeert thans in RMC-versie (Rijks Milieuhygiënische Commissie). Tijdens het project heeft Nederland het gedachtegoed in internationaal verband actief naar voren gebracht. Verbreding van het Nederlandse stoffenbeleid naar Europees niveau is zeer wenselijk.

Consequenties voor nationale regelgeving/beleid c.q. decentrale overheden (betrokkenheid IPO/VNG)

(Nog) niet van toepassing

Rol EP in de besluitvormingsprocedure
: In dit stadium nog niet van toepassing

Fiche 2: Europees netwerk voor justitiële opleiding

Titel:

Initiatief van de Franse Republiek met het oog op de aanneming van een besluit van de Raad tot instelling van een Europees netwerk voor justitiële opleiding

Datum stuk
: 19.01.2001

Gepubliceerd in
PbEG 2001/C 18/03 dd. 19 01 2001

nr. Raadsdocument
: n.v.t. (lidstaatinitiatief)

nr. Commissiedocument
: n.v.t.

Eerstverantwoordelijke ministerie
: JUST

Behandelingstraject in Brussel
: Werkgroep nog niet bekend

Consequenties voor EG-begroting in EURO (per jaar) :

Het netwerk en de acties die daaruit voortvloeien worden gefinancierd uit de algemene begroting van de EU. Dit geldt zowel voor de technische automatiseringskosten als de werkingskosten van de op te zetten organen en programma's. Aan de acties kunnen de lidstaten een bijdrage leveren. De totale kosten zullen naar verwachting beperkt zijn nu voor de technische infrastructuur - een elektronisch informatiesysteem van gegevensuitwisseling en een internetsite - deels gebruik wordt gemaakt van bestaande voorzieningen.

Korte inhoud en doelstelling van het voorstel
:

Doelstelling is de totstandbrenging van een Europees netwerk dat tot taak heeft om de samenhang en doeltreffendheid van de opleidingsacties t.b.v. de leden van het gerechtelijk apparaat in de lidstaten te bevorderen. Dit geschiedt onder andere door ontwikkelen en uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van de wederzijdse gerechtsstelsels, de in Europa geldende Europese en internationale instrumenten, de wederzijdse opleidingsbehoeften en opleidingsacties en -instrumenten, en de bevordering van de onderlinge coördinatie en het toegankelijk maken van de opleidingsprogramma's.

Rechtsbasis van het voorstel:

Artikel 31 en 34 lid 2 onder c van Titel VI van het Verdrag betreffend de Europese Unie

Subsidiariteit, proportionaliteit, deregulering
:

Subsidiariteit: Positief. De doelstelling van het netwerk beantwoordt aan de behoefte tot het creëren van een gemeenschappelijke rechtsruimte en de samenwerking van de gerechtelijke autoriteiten, in casu door middel van verbetering en uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van de opleiding van de leden van de gerechtelijke autoriteiten. Het creëren van een netwerk en de structurele inbedding van dit netwerk op communautair niveau biedt duidelijke voordelen boven nationaal optreden.

Proportionaliteit en deregulering: Positief. De noodzaak tot structurering van de samenwerking rechtvaardigt een juridisch bindende regeling. De gekozen vorm - via een netwerk van nationale opleidingsinstituten- is zo eenvoudig mogelijk en gaat niet verder dan nodig is en biedt tevens voldoende ruimte voor nationale initiatieven en besluiten. Zie echter het onder sub d gestelde..

Nederlandse belangen
:

Het Nederlands belang is met de instelling van het netwerk en met structurele contacten met zusteropleidingsinstellingen gediend. Het initiatief sluit tevens aan bij het lopende Nederlandse project binnen de rechterlijke macht tot verbetering en versterking van de Europeesrechtelijke kennisinfrastructuur van de rechtspraak zoals dit mede op aandringen van de Tweede Kamer tot stand is gekomen en waarbij het Nederlandse opleidingsinstituut Stichting studiecentrum rechtspleging (SSR) een centrale rol vervult.

Te betreuren is wel dat het netwerk, nu het is gegrond op artikel 31 van het Verdrag, uitsluitend op
strafrechtelijk
gebied actief lijkt te kunnen zijn; terwijl er bij de rechterlijke organisaties en dus de opleidingsinstellingen ook een grote behoefte is aan samenwerking op andere terreinen van het recht.

Consequenties voor nationale regelgeving/beleid c.q. decentrale overheden (betrokkenheid IPO/VNG)
n.v.t.

Rol EP in de besluitvormingsprocedure
:

Europees Parlement heeft adviesrecht op basis van artikel 39 lid 1 van het EU-verdrag.

Kenmerk
DIE-180/01
Blad /1

===

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...