Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten van de gemeente Leeuwarden

Datum nieuwsfeit: 13-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Leeuwarden

Geen aankoop Cambuur-stadion ¦ Dertig Melkert III-trajecten voor alleenstaande ouders ¦ Multicultureel pand in Leeuwarden ¦ Tariefsverlaging paspoorten ¦ Succesvolle aanpak uitkeringsgerechtigden ¦ Overlegafspraken uitkeringsgerechtigden ¦ Tijdelijk Verkeersbesluit week 9 ¦ Stadsdebat over verkeersproblematiek
Geen aankoop Cambuur-stadion
Het gemeentebestuur van Leeuwarden gaat niet in op het aanbod van de voetbalvereniging Cambuur om het voetbalstadion aan te kopen voor 15 miljoen gulden ( 6.806.703,24). Het college is van mening dat er tot dusverre voldoende financiële middelen vanuit de gemeente in de voetbalvereniging zijn gestoken. Daarnaast vindt zij het ook niet haar taak om het stadion aan te kopen en daarna als verhuurder op te treden.

Besluit: 13 maart 2001.

Dertig Melkert III-trajecten voor alleenstaande ouders

Voor de periode 2001-juli 2002 heeft de gemeente Leeuwarden besloten om dertig oriëntatietrajecten in te kopen voor alleenstaande bijstandsgerechtigde ouders met kinderen tot 12 jaar. De trajecten worden uitgevoerd in het kader van de Melkert III-experimenten-regeling door het Friesland College.

Deze groep cliënten heeft vaak een gehele of gedeeltelijke ontheffing van sollicitatieplicht, die echter van tijdelijke aard is. Als de kinderen ouder zijn dan 5 jaar moet de ouder zich gaan voorbereiden op een uitkerings-onafhankelijke toekomst. Daarom wil de gemeente alle alleenstaande ouders met kinderen tot 12 jaar in de gelegenheid stellen zich te oriënteren op de arbeidsmarkt. De gemeente voert deze trajecten nu voor het vijfde achtereenvolgende jaar met succes uit. Dit jaar is tevens het laatste jaar dat de experimenten-regeling Melkert III van kracht is. Uit de resultaten tot nu toe blijkt dat de groep ouders jonger dan 23 jaar een veel grotere uitval en minder uitstroom naar een vervolgtraject laat zien dan de groep oudere ouders. Het blijkt dat er bij de groep jonge alleenstaande ouders sprake is van complexe problematiek met schulden, voortijdig schoolverlaten, slechte gezinssituatie en isolement.

Besluit: 13 maart 2001.

Multicultureel pand in Leeuwarden

Het college van burgemeester en wethouders van Leeuwarden stelt de gemeenteraad voor het gemeentelijke pand Voorstreek 106 als multicultureel pand geschikt te maken. Daarvoor wordt een bedrag van f 211.000 ( 95.747,63) beschikbaar gesteld voor herinrichting. Daarnaast is een krediet beschikbaar voor onderhoud aan het pand. De resterende kosten worden gedragen door bijdragen van het ministerie van BZK terwijl op korte termijn uitsluitsel wordt verwacht over een bijdrage van de provinsje Fryslân en enkele fondsenbijdragen.

De gemeente en de Stichting Kleurrijk Beraad hebben zich in het afgelopen jaar samen sterk gemaakt voor de realisering van een multicultureel pand in Leeuwarden. In dit pand zullen diverse activiteiten voor allochtonen worden ondergebracht. Het gaat dan om de activiteiten van de zelforganisaties in Leeuwarden maar ook om de activiteiten van het lokale platform van die zelforganisaties, Kleurrijk Beraad. In het pand komt verder een multicultureel café, dat ook voor autochtone Leeuwarders toegankelijk is. Verder zal, dankzij een bijdrage van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een computerles-lokaal ingericht worden en bestaat er voor de bezoekers de gelegenheid om informatie op internet te zoeken. Op de planning staat verder de ontwikkeling van een informatie- en adviespunt, waar allochtone Leeuwarders terecht kunnen met vragen over de voorzieningen in Leeuwarden.

Besluit: 13 maart 2001.

Tariefsverlaging paspoorten

De gemeente Leeuwarden verlaagt op 1 april a.s. het tarief van paspoorten met f 27,50 ( 12,48). De reden is dat op deze datum de rijksleges worden verlaagd. Het college van b. en w. heeft besloten dit prijsvoordeel te gunnen aan paspoort-aanvragers. Het tarief voor een paspoort waarvoor thans f 129,25 ( 58,65) in rekening wordt gebracht wordt de komende maand dus verlaagd tot f 101,75 ( 46,17).

Besluit: 13 maart 2001.

Succesvolle aanpak uitkeringsgerechtigden

In 1998 had ongeveer 2/3 deel van de bijstandsgerechtigden in de gemeente Leeuwarden een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Voor deze groep leek bemiddeling naar werk een moeilijke opgave. Reden voor het gemeentebestuur om in september 1998 het Bureau Maatwerk de opdracht te geven om het project Een actieve wijk uit te voeren. Het doel was om deze categorie bijstandsgerechtigden de kans te geven om op een manier die bij hen past weer aan de samenleving deel te nemen. De eindresultaten van het project tonen aan dat een deel van deze groep wel degelijk bemiddelbaar is naar werk. Van de 336 deelnemers zijn namelijk:

* 71 (= 21%) bemiddeld naar betaald werk;
* 50 (= 15%) bemiddeld naar een zgn. voorbereidend traject op werk;
* 15 (= 04%) bemiddeld naar vrijwilligerswerk. Het succes van het project wordt als volgt verklaard:
1. er samen met de cliënt een individueel traject naar werk is uitgezet en de cliënt bij het volgen van het traject intensief is begeleid. De begeleiding werd verzorgd door Bureau Maatwerk te Helmond.

2. de gemeente tijdig faciliteiten (bv. Schuldhulp-verlening, kinderopvang) beschikbaar stelde die noodzakelijk waren om een traject te kunnen uitvoeren.
Vanwege het behaalde succes is de gemeente Leeuwarden in 2000 gestart met het vervolgproject Een actief stadsdeel waaraan 700 fase 4 cliënten deelnemen.

Besluit: 13 maart 2001.

Overlegafspraken uitkeringsgerechtigden

De Cliëntenraad en de sectoren Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de gemeente Leeuwarden hebben een akkoord bereikt over de wijze waarop beide partijen met elkaar overleggen. In het overleg komen het gemeentelijk uitkeringsbeleid en de uitvoerende dienstverlening aan de Leeuwarder burgers aan de orde die aangewezen zijn op een gemeentelijke uitkering. Aan dat overleg nemen onder meer de volgende cliëntorganisaties deel:

* De Arme Kant van Leeuwarden,

* het Platform Een - en tweepersoonshuishoudens Leeuwarden,
* Stichting Blut,

* Vrouwen en de Bijstand en de vakcentrales FNV en CNV.
De belangrijkste verandering is dat in de toekomst ook cliënten op persoonlijke titel kunnen deelnemen aan het overleg. Maximaal vijf personen kunnen na een openbare oproep tot sollicitatie meedingen naar een plek aan de overlegtafel om de belangen van de gehele groep te behartigen. Ook zal een onafhankelijk voorzitter op dezelfde wijze worden geworven. Naar verwachting zullen deze procedures kort voor de zomervakantie worden afgerond.

Besluit: 13 maart 2001.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie