Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Resultaten 2000 Heijmans, acquisitie Koninklijke IBC

Datum nieuwsfeit: 14-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Heijmans N.V.
Zoek soortgelijke berichten
Heijmans N.V.

Recent nieuws

14 maart 2001

 
(x § 1 miljoen)            2000   1999  Toename 
Omzet 1.564 1.243 + 25,8 % Netto winst 48,1 34,3 + 40,2 % Uitstaande gewone aandelen
(x 1.000) * 18.859 18.127+ 4,04 % Winst per aandeel (x § 1) 2,47 1,78 + 38,8 %
* Stand Ultimo 2001

WINSTSTIJGING MET RUIM 40 PROCENT EN BEREIKT DEFINITIEVE OVEREENSTEMMING OVER ACQUISITIE VAN KONINKLIJKE IBC BV

'S HERTOGENBOSCH - Heijmans N.V. (bouw en aanverwante activiteiten) heeft in het jaar 2000 een omzet behaald van §
1,56 miljard, een stijging van 25,8% ten opzichte van de omzet van § 1,24 miljard in 1999. De autonome omzetgroei bedroeg 15,5%, de omzetgroei door acquisities 10,3%. De nettowinst steeg met 40,2% tot § 48,1 miljoen (1999: § 34,3 miljoen). Per aandeel groeide de winst met 38,8% van § 1,78 tot § 2,47. Na overname van Koninklijke IBC bv (IBC) zal de omzet in 2001 uitkomen op circa § 2,25 miljard en de nettowinst op circa § 68 miljoen (+ 40%). De winst per aandeel zal in 2001 met ongeveer 30% stijgen tot circa § 3,20. Heijmans handhaaft de lange termijn doelstellingen van een winstgevendheid van tenminste 3,5% netto in 2003 over een omzet (excl. acquisities) van § 2,5 miljard.

Dividendvoorstel
Er wordt over 2000 een dividend voorgesteld van § 1 (§ 0,72 over 1999) per gewoon aandeel van f 0,05 nominaal, naar keuze in contanten of in certificaten van aandelen ten laste van de (agio) reserve. De verhouding zal uiterlijk 5 mei 2001 worden bekendgemaakt. Dit komt neer op een pay- out van ruim 40%.

Wonen en Werken (Nederland)
De omzet van de divisie Heijmans Bouw en Vastgoedontwikkeling B.V. steeg in 2000 met 35% tot § 865 miljoen (1999 § 639 miljoen). Het bedrijfsresultaat nam toe met 32% tot § 44,1 miljoen (1999 § 33,4 miljoen). Van de omzetgroei was ruim § 33 miljoen het gevolg van de acquisitie van de Verenigde Hijbeek Bedrijven BV (Hijbeek Groep) in Zwijndrecht. De autonome omzetgroei bedroeg 30%. Van de omzet werd 40% gerealiseerd in eigen ontwikkeling en 60% door opdrachten van derden. Het aandeel van de woningbouw bedroeg 70%, het aandeel utiliteitsbouw 30%. De totale bouwproductie op het gebied van woning- en utiliteitsbouw beliep volgens het EIB in 2000 circa § 32 miljard. Het marktaandeel van Heijmans bedroeg derhalve
2,7%.
Het aantal in eigen beheer ontwikkelde en verkochte woningen bedroeg in 2000 2.513 tegen 2.948 in 1999. De grondposities en de voorraad door Heijmans nog te bouwen woningen bedroeg per 31 december 2000 circa 22.000 woningen. Naast woningen in eigen ontwikkeling werden 1.756 woningen voor derden gebouwd. In de utiliteitsbouw werd 294.042 m2 kantoorruimte en bedrijfsruimte gerealiseerd, waarvan 272.498 m2 in opdracht van derden en 21.544 m2 in eigen ontwikkeling. De overname van IBC zal leiden tot een aanzienlijke versterking in het segment wonen en werken. De nieuwe combinatie zal een marktaandeel hebben van ongeveer 5%. IBC beschikt over een werkvoorraad van bijna 9.000 woningen en ongeveer 225.000 m2 commercieel vastgoed. De totale werkvoorraad van Heijmans en IBC samen zal ongeveer 31.000 woningen bedragen en circa 600.000 m2 commercieel vastgoed.

Na de overname van IBC zal de divisie Heijmans Bouw en Vastgoedontwikkeling worden gesplitst in een divisie Heijmans IBC Vastgoedontwikkeling B.V. met een omzet van circa § 650 miljoen (voor eliminatie intercompany omzet) en een divisie Heijmans IBC Bouw B.V. met een omzet van circa § 950 miljoen (voor eliminatie).

Verkeer en vervoer (Nederland)
De markten voor verkeer en vervoer (boven- en ondergronds) zijn het werkterrein van de divisies Heijmans Infrastructuur & Milieu B.V. (wegen- en leidingbouw, verkeerstechniek) en Heijmans Beton- en Waterbouw B.V. (kunstwerken,
funderingstechnieken). Heijmans bereikte in deze sector in 2000 een omzet van § 705 miljoen. Het marktaandeel van Heijmans in de gww-sector in Nederland bedraagt daarmee circa 7%. Het bedrijfsresultaat steeg met 30% tot § 24,3 miljoen (1999 § 18,7 miljoen).

Van de omzet in deze sector werd § 565 miljoen gerealiseerd in de divisie Heijmans Infrastructuur & Milieu B.V., tegen § 476 miljoen in 1999. Daarvan was bijna § 32 miljoen het gevolg van de overname per 1 januari 2000 van Van Hees in Tilburg. De autonome omzetgroei bedroeg 12%. Het resultaat verbeterde zich in lijn met de omzetgroei.

De omzet van de divisie Heijmans Beton- en Waterbouw B.V. bedroeg in 2000 § 140 miljoen, tegen § 105 miljoen in 1999, een autonome groei van ruim 33%. Het bedrijfsresultaat steeg voor het eerst in jaren tot het Heijmans-gemiddelde. De investeringen die in voorgaande jaren zijn gedaan in de grote projecten, verdienen zich nu terug.

De markt werd in 2000 gedomineerd door het in uitvoering nemen van de langverwachte grote infrastructurele projecten als de Betuweroute en de Hogesnelheidslijn (HSL)-Zuid. In beide grote werken speelt Heijmans in combinatie met andere bouwers een belangrijke rol. In de Betuweroute zijn dat de Sophiatunnel en de aanleg van aardebanen en kunstwerken over een traject van 50 kilometer (tussen Zwijndrecht en Tiel) van de in totaal 160 kilometer Betuweroute. In de HSL-Zuid is Heijmans betrokken bij de realisatie van de trajecten vanaf het Groene Hart tot aan Rotterdam en het traject Prinsenbeek-Belgische grens. Ook bij de HSL- projecten op Belgisch grondgebied is Heijmans betrokken. Verder realiseert Heijmans in combinatie met derden voor de NS de fly-over tussen Schiphol en Zaandam, de zogenaamde Hemboog. Bij deze projecten werden diverse innovatieve aanbestedingsvormen toegepast.

Naast deze grote in het oog springende omvangrijke infrastructurele werken blijft Heijmans actief bij alle soorten werken in de GWW sector voor overheden, nutsbedrijven en particulieren. De positie in deze markt is versterkt door de vestiging van een tweetal regiokantoren voor beton- en waterbouw. Deze projecten zorgen ondanks de enorme omzet in de grote projecten, nog altijd voor ongeveer 55% van de omzet in de beton- en waterbouw en voor ongeveer 90% in de wegenbouw.

De vooruitzichten voor Heijmans in de grond-, weg- en waterbouw voor 2001 zijn uitstekend. De orderportefeuille is zowel in de beton- en waterbouw als in de wegenbouw beter dan ooit tevoren. Op basis hiervan wordt een verdere omzetgroei voorzien tot § 775 miljoen.

De overname van IBC heeft geen direct effect op de marktposities van Heijmans in de sector verkeer en vervoer omdat IBC op dit gebied geen eigen activiteiten heeft. Wel wordt verwacht dat de activiteiten van IBC in met name de ontwikkeling van binnenstedelijke gebieden en utiliteitsbouw in de toekomst interessante nieuwe mogelijkheden kan opleveren voor de bedrijven van Heijmans in deze sector.

Industrie en productie
Met ingang van 1 januari 2001 zijn Prefab beton Vebo B.V. in Bunschoten en NeHoBo B.V. in Tienray (productie van en handel in betonelementen en stalen lateien) samen met de activiteiten van Heijmans Industrie Services B.V. ondergebracht in de nieuwe divisie Heijmans Industrie en Productie B.V. In 2000 realiseerde deze divisie een omzet van § 99 miljoen. Het bedrijfsresultaat nam af tot § -1,8 miljoen (1999 § 3,3 miljoen). AGMI in Tegelen (verkeersborden en
verkeersregelinstallaties) is per 1 januari 2000 verkocht aan een industriŽle partij, Polyprofiel in Drachten (kunststof gevelelementen) is per 1 januari 2000 verkocht aan het management. Prefab beton Vebo B.V. presteerde in 2000 opnieuw zeer goed. De in 1999 doorgevoerde veranderingen bij NeHoBo B.V. leidden in 2000 tot een verbetering van processen. Het resultaat bleef echter in 2000 nog negatief.

De omzet van Heijmans Industrie Service B.V. daalde in 2000 naar § 60 miljoen, tegen § 75 miljoen in 1999. Deze daling was vooral het gevolg van de sterke stijging van de olieprijs en de daarmee samenhangende minder gunstige vooruitzichten voor de petrochemische industrie, waardoor veel investeringen werden uitgesteld. Het resultaat van Heijmans Industrie Services B.V. daalde voor het eerst in jaren tot onder het Heijmans gemiddelde.

Voor 2001 wordt een verbetering verwacht van de
marktomstandigheden in de industriŽle markt, als een aanhoudend hoge olieprijs zal leiden tot groei van de investeringen in olieproductie in Europa. De
marktvooruitzichten voor staalbouw zijn goed door het grote aantal infrastructurele projecten dat in uitvoering is genomen. Op het gebied van windenergie wordt in 2001 op verbetering van de marktomstandigheden gerekend. Voor 2001 wordt uitgegaan van een omzet van § 200 miljoen.

Activiteiten in het buitenland
Buiten Nederland is Heijmans actief in BelgiŽ en Duitsland. Heijmans International B.V. behaalde in 2000 een omzet van § 188 miljoen, tegen § 112 miljoen in 1999. Die omzetstijging werd grotendeels veroorzaakt door de overname van het kabel- en leidingbedrijf Van den Berg N.V. met een omzet van § 59 miljoen. De autonome omzetstijging bedroeg ruim 15%. De buitenlandse activiteiten maakten in 2000 12% uit van de omzet van Heijmans. Het bedrijfsresultaat steeg met ruim 300% tot § 8,3 miljoen (1999 § 1,9 miljoen).

De overname van IBC betekent een uitbreiding van de activiteiten van Heijmans in BelgiŽ met ongeveer eenderde. Heijmans en IBC versterken elkaar in BelgiŽ omdat IBC voornamelijk actief is in vastgoedontwikkeling, woning- en utiliteitsbouw en Heijmans voornamelijk in grond- weg- en waterbouw. De combinatie zal in BelgiŽ in 2001 vůůr eliminatie van intercompany, een omzet realiseren van circa § 240 miljoen.

De activiteiten in Duitsland hadden in 2000 te lijden onder stagnerende woningbouwprojecten. Door uit- of afstel van projecten in met name de regio Berlijn vielen de Heijmans- activiteiten daar tot een nulpunt terug. Daarom is besloten tot sluiting van de Berlijnse vestiging van Heijmans. De kosten hiervan veroorzaakten het licht negatieve resultaat van Heijmans Bau GmbH, voor het eerst sinds 1982. Tekenen van herstel in de bouwmarkt dienen zich nog niet aan. Niettemin zal Heijmans, mede gezien de goede orderportefeuille ultimo 2000, de Duitse activiteiten in 2001 winstgevend afsluiten.

Medewerkers
Het aantal medewerkers nam in 2000 toe met 843 tot gemiddeld 7139 (1999: 6296); een stijging met ruim 13 %. Van deze toename was ruim 14% ( 891 medewerkers) het gevolg van acquisities. Het verschil wordt veroorzaakt door een afname van het personeelsbestand als gevolg van deconsolidatie van ondernemingen. Het verloop is laag. Belastingdruk De belastingdruk bedroeg in 2000 25,7% tegen 30,8 % in 1999. De belastingdruk zal naar verwachting de komende jaren niet boven de 30% uitkomen door aanwezigheid van fiscaal compensabele verliezen in geacquireerde vennootschappen in Nederland en BelgiŽ. Ultimo 2000 bedragen de compensabele verliezen circa § 89 miljoen.

Solvabiliteit en vermogen
In 2000 is ruim § 30 miljoen goodwill op acquisities ten laste van het eigen vermogen gebracht. De solvabiliteit bedroeg ultimo 2000 26,5% tegen 31,1% ultimo 1999. De afname is een gevolg van onder andere afschrijving van goodwill en verhoging van het benodigde werkkapitaal door hogere
bedrijfsactiviteiten.

Emissie
Heijmans neemt alle aandelen IBC over tegen betaling van circa § 80 miljoen in contanten. Ter financiering van de overnamesom zal Heijmans in 2001 circa 1.850.000 gewone aandelen emitteren. Het resterende gedeelte van de koopsom zal worden gefinancierd uit leningen met een achtergesteld karakter (§ 45 miljoen) alsmede uit keuzedividend over het jaar 2000. Heijmans komt hiermee, uit overwegingen van kostenbesparing, terug op de in december gedane uitspraak het keuzedividend te laten vervallen. In de jaarstukken is hiermede reeds rekening gehouden.

Vooruitzichten

De orderportefeuille bedroeg eind 2000 § 1,67 miljard, een stijging van bijna 39% ten opzichte van de § 1,20 miljard eind 1999. IBC beschikte ultimo 2000 over een orderportefeuille van circa § 750 miljoen. Op basis daarvan wordt voor 2001 een omzet verwacht van circa § 2,25 miljard en een nettowinst van circa § 68 miljoen (+ 40%). De winst per aandeel zal naar verwachting met 30% stijgen. Daarbij is rekening gehouden met een emissie van aandelen voor de financiering van de overname van IBC en met activering van in verband daarmee te betalen goodwill. Heijmans handhaaft de lange termijn doelstellingen van een winstgevendheid van tenminste 3,5% netto in 2003 over een omzet (excl. acquisities) van § 2,5 miljard.

Voor nadere informatie:
A.H.M. van Lith
secretaris Raad van Bestuur
telefoon: 073 - 52 89 232
email:(FLith@Heijmans.nl)
www.heijmans.nl

Alle bedragen in EURO
Heijmans N.V.

 
Groepswinst- en verliesrekening over 2000 
(x §1.000)

2000 1999

Omzet aan derden 1.564.136 1.243.104

Bedrijfslasten
Externe kosten 1.173.004 917.247
Lonen en Salarissen 238.078 198.969
Sociale Lasten 53.965 43.414
Pensioenlasten 11.202 9.859
Afschrijvingen op
materiŽle vaste activa 22.750 22.852

1.498.999 1.192.341 Bedrijfsresultaat 65.137 50.763

FinanciŽle baten en lasten
Rentebaten en
soortgelijke
opbrengsten 3.258 3.103
Resultaat deelnemingen 3.668 670
Rentelasten en
soortgelijke kosten -7.153 -4.877

-227 -1.104
Resultaat vůůr
belasting 64.910 49.659

Belasting 16.687 15.257
Resultaat na belasting 48.223 34.402

Aandeel derden in
resultaten
geconsolideerde
groepsmaatschappijen 166 134
Netto resultaat 48.057 34.268

Alle bedragen in EURO

Heijmans N.V.
Groepsbalans per 31 december 2000 (x § 1.000)

31
december
ACTIVA 31-dec-00 1999

Vaste Activa
MateriŽle vaste activa 124.109 108.654
FinanciŽle vaste activa 14.960 13.591
139.069 122.245

Vlottende Activa
Onderhanden werken 50.470 5.336
Voorraden 15.923 12.159
Vorderingen 396.478 310.543
Effecten 10 5
Liquide middelen 5.312 22.574
468.193 350.617
607.262 472.862

PASSIVA

Eigen vermogen 160.638 146.584
Aandeel van derden in
geconsolideerde
groepsmaatschappijen 951 590

Groepsvermogen 161.589 147.174
Voorzieningen 55.926 39.319
Langlopende schulden 25.244 21.503

Kortlopende schulden 364.503 264.866
607.262 472.862

Alle bedragen in EURO

Kerncijfers Heijmans N.V. 1996 - 2000
(x § mln)

2000 1999 1998 1997 1996

Omzet gedeclareerde
termijnen 1.564 1.2431.078 899 734 Orderportefeuille per
31/12 1.666 1.203 818 790 561 Netto Winst 48,1 34,3 27,3 22,9 17,3 Eigen Vermogen 161 147 153 94 81

Verhoudingscijfers

Netto winst in % eigen
vermogen 31,3 22,9 22,1 26,1 23,2 Netto winst in % omzet 3,1 2,8 2,5 2,5 2,3 Eigen vermogen in %
totaal vermogen 26,5 31,1 39,1 30,2 30,8

Personeelsbezetting
Gemiddeld aantal
personen 7.139 6.2965.517 4.7614.106

Gegevens per aandeel (in euro's)

Winst per aandeel * 2,47 1,78 1,52 1,33 1,04 Dividend per aandeel 1 0,72 0,61 0,53 0,41 Eigen vermogen per
aandeel* 6,21 5,63 6,1 5,49 4,87 Hoogste koers 19,5 19,632,22 22,4616,15 Laagste koers 14,35 12,812,52 12,71 8,17
* gebaseerd op het
gemiddeld aantal
aandelen.

Alle bedragen in EURO

Heijmans in 2000
Omzet en resultaten (x § 1 mln)

2000 1999

Wonen en werken 865 639
Verkeer en vervoer 705 581
Industrie en produktie 99 112
International 188 112

omzet 1.857 1.444
omzet aan derden 1.564 1.243
orderportefeuille 1.666 1.203

bedrijfsresultaat 65,1 50,8
netto rente -3,9 -1,8
resultaat deelnemingen 3,7 0,7

resultaat voor
belasting 64,9 49,7
belasting -16,7 -15,3

netto resultaat 48,2 34,4
aandeel derden 0,1 0,1

netto resultaat na
belasting 48,1 34,3

vaste activa 139 122
vlottende activa 468 351
groepsvermogen 162 147
langlopende schuld 25 22
voorzieningen 56 39
vlottende passiva 365 265

Alle bedragen in EURO
Geconsolideerd kasstroomoverzicht

* § 1.000

2000 1999
Ontvangen van afnemers 1.709.890 1.334.569
Betaald aan
leveranciers* -1.398.386 -1.003.827

Bruto kasstroom 311.504 330.742

Rente -2.116 831
Loonkosten -297.115 -247.719
Betaalde
vennootschapsbelasting -15.431 -15.914
Betaald dividend -4.855 -4.633

Kasstroom uit
activiteiten* -8.013 63.307

Acquisities -46.652 -41.185
Investeringen materiŽle
vaste activa -28.910 -34.334
Verkoop deelnemingen en
activa 9.786 28.312

Investeringskasstroom -65.776 -47.207

Mutatie schulden aan
krediet
instellingen 52.708 -2.236
Mutatie langlopende
schulden 3.741 4.203
Emissie 78 55

Financieringskasstroom 56.527 2.022

Mutatie liquide
middelen -17.262 18.122
Saldo liquide middelen

1 januari 22.574 4.452

Saldo liquide middelen
31 december 5.312 22.574

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie