Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen Gemeente Grootegast

Datum nieuwsfeit: 14-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
AANVRAGEN BOUWVERGUNNING / MELDINGEN BOUWVOORNEMEN (13-03-2001)

De navolgende aanvragen voor een bouwvergunning/melding bouwvoornemen zijn ontvangen:
J. Haitsma te Niekerk, voor het verbouwen van de garage op het perceel Zandumerweg 12 te Niekerk;
I. de Vries te Grootegast, voor het uitbreiden van de garage op het perceel Lijsterbesstraat 47 te Grootegast;
B. Schuil te Doezum, voor het vervangen van de woning op het perceel Peebosserdwarsweg 6 te Doezum;
R. Westerdijk te Grootegast, voor het plaatsen van een kippenhok op het perceel Kok´s padje 9 te Grootegast;
H.T. van der Hoek te Grootegast, voor het bouwen van een garage/carport op het perceel Hoflaan 44 te Grootegast; Houtbouw Terpstra te Opende, voor het bouwen van een opslagloods op het perceel Openderweg 1 te Opende.

AANVRAGEN SLOOPVERGUNNINGEN
H.T. van der Hoek te Grootegast, voor het slopen van de garage op het perceel Hoflaan 44 te Grootegast;
J. Haitsma te Niekerk, voor het slopen van de garage op het perceel Zandumerweg 12 te Niekerk;
B. Schuil te Doezum, voor het slopen van de woning op het perceel Peebosserdwarsweg 6 te Doezum;
R. Zwama te Grootegast, voor het slopen van de berging op het perceel Lutjegasterweg 50 te Grootegast.

Burgemeester en wethouders moeten over de aanvragen dan wel meldingen nog beslissingen nemen met betrekking tot o.a. de ontvankelijkheid, de te volgen procedure en uiteindelijk het wel of niet verlenen van de bouwvergunning, de sloopvergunning, dan wel het accepteren van de melding.
Informatie over de aanvragen/meldingen en het eventueel kenbaar maken van bedenkingen is te verkrijgen bij de sector Ruimte, bureau VROM, mw. M. Beute.

DE VOLGENDE BOUWVERGUNNINGEN EN BEVESTIGINGEN MELDING EX.ART.42, EERSTE LID, WONINGWET ZIJN VERLEEND:
BOUWVERGUNNINGEN
Tennisclub Opende, voor het bouwen van een tennisclubgebouw aan de Verbindingsweg te Opende;
G.S. van Dijk te Sebaldeburen, voor het aanbouwen van een overkapping ten behoeve van een dierenverblijf en werktuigenberging op het perceel Provincialeweg 4 te Sebaldeburen;
M.W. Kol te Oldekerk, voor het plaatsen van een tuinberging op het perceel Kerkdreef 30 te Oldekerk.

GEWIJZIGDE BOUWVERGUNNING
A.J. Schreuder te Grootegast, voor het verplaatsen van de berging op het perceel Reiger 7 te Grootegast.

SLOOPVERGUNNINGEN/SLOOPMELDINGEN
Door de gemeente zijn de volgende sloopvergunningen/meldingen verleend

J. Tuinstra te Grootegast, voor het slopen van een kleinvee/hobbyruimte op het perceel Munnekeweg 3 te Grootegast; Familie Bouma te Doezum, voor het slopen van een berging op het perceel Ipo Haaimaweg 4 te Doezum;
J. de Vries te Opende, voor het slopen van een berging op het perceel Drachtsterdwarsweg 5 te Opende;
Informatie omtrent de afgegeven bouwvergunningen, de sloopvergunningen, respectievelijk van de bevestigde meldingen en het eventueel kenbaar maken van bezwaar is tevens te verkrijgen bij bovengenoemd bureau.
AANVRAAG OM EEN KAPVERGUNNING
Burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast maken bekend dat een aanvraag voor een kapvergunning is ontvangen van:
1. De heer J. Hesseling voor het rooien van een kastanjeboom op het perceel Millinghaweg 12 te Niekerk;

2. De heer H. Buivenga voor het rooien van 1 eikenboom (en enige beplanting bestaande uit coniferen) op het perceel Langeweg 28 te Grootegast.
Voordat een besluit wordt genomen op bovengenoemde aanvragen, kunnen belanghebbenden vanaf 14 maart gedurende 2 weken hun gemotiveerde zienswijze schriftelijk kenbaar maken. Deze zienswijze dient gestuurd te worden naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast, Postbus 46, 9860 AA Grootegast. Gedurende de bovengenoemde termijn van 2 weken liggen deze aanvragen ter inzage op het bureau Openbare Werken aan de Hoofdstraat 97 te Grootegast (gemeentehuis). Voor nadere informatie over bovengenoemde kapaanvragen kunt u contact opnemen met de heer R.A. Brouwer van het bureau Openbare Werken (tel. 695769).

Van 12- tot en met 17 maart zal er een collecte worden gehouden voor het Nationaal Jeugd Fonds.
Aan de tennisclub Opende is een vergunning afgegeven voor het venten met kip in Opende en omstreken op zaterdag 17 maart a.s.

Opbrengst inzamelingen
Het is wel eens aardig te weten, wat al die landelijke inzamelingen nu in de gemeente Grootegast hebben opgebracht. In 2000 zijn er 18 landelijke collectes gehouden en die hebben de volgende netto bedragen opgeleverd:
Nationaal Jeugd Fonds f. 2.536,55
Nationaal Reuma Fonds -. 7.994,80
Simavi -. 2.582,85
ZOA Vluchtelingenzorg -. 2.554,76
Nederlandse Hartstichting -. 11.070,75
Nationaal Fonds Kinderhulp -. 6.198,60
Nederlands Astma Fonds -. 6.200,--
Prins Bernhard Cultuurfonds/Anjerfondsen -. 8.555,10 Nat. Epilepsie Fonds -. 6.987,50
Alg. Ned. Gehandicapten Organisatie -. 3.816,75 Maag Lever Darm Stichting -. 2.750,90
Ned. Kankerbestrijding -. 12.790,10
Prinses Beatrix Fonds -. 5.220,70
Nier Stichting Nederland -. 8.393,35
Nat. Collecte Verstandelijk Gehandicapten -. 7.593,47 Ned. Ver. tot Bescherming van dieren -. 814,65
Nederlandse Brandwonden Stichting -. 6.311,--
Diabetes Fonds Nederland -. 8.230,50
Uit een tweetal landelijke collectes krijgen verenigingen uit de gemeente een bepaald deel van de opbrengst. Vanuit het Nationaal Jeugd Fonds was dat een bedrag van f. 1.268,28 en vanuit het Prins Bernhard Cultuurfonds f. 2.849,60.
Er zijn netto bedragen opgenomen en dat betekent, dat er voor sommige collectes door de organisatoren kosten zijn gemaakt. Die kosten variëren van f. 00,- tot maximaal f. 270,-. Dat de ene collecte veel meer heeft opgebracht dan de andere heeft te maken met het feit, dat voor sommige collecten niet in alle dorpen van de gemeente een rondgang is gemaakt bijvoorbeeld door het gebrek aan collectanten, maar natuurlijk ook omdat de ene collecte nu eenmaal op meer steun kan rekenen dan de andere.
In de eerste helft van 2000 heeft het Leger des Heils 7.640 kg kleding ingezameld wat een netto opbrengst heeft opgeleverd van f. 3.820,-. In de 3 kledingcontainers van Humana is in 2000 26.415 kg kleding gedeponeerd en dit heeft een opbrengst opgeleverd van f. 8.165,-. Een loket voor werk en inkomen
Centrum voor Werk en Inkomen Noordenkwartier
Op maandag 2 april gaat in Roden het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) Noordenkwar-
tier van start. Het CWI is gevestigd in het voormalige arbeidsbureau aan de Heerestraat 121. Deelnemers in het CWI zijn Arbeidsvoorziening, de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Noordenveld en de uitvoeringsinstellingen Cadans, GAK, Sfb en GUO. Het CWI is een loket voor werk en inkomen. Inwoners van de genoemde gemeenten kunnen daar terecht om werk te zoeken of een uitkering aan te vragen.
Het voordeel van het CWI is dat iemand die werkloos wordt, niet meer naar zowel het arbeidsbureau hoeft om een baan te zoeken, als naar de gemeente of de uitvoeringsinstelling om een uitkering aan te vragen. De beoordeling of iemand in aanmerking komt voor een uitkering blijft wel een zaak van de gemeente (Bijstand, IOAW en IOAZ) of de uitvoeringsinstelling (WW). Ook de contactperso- nen van het Bureau Sociale Zaken blijven bereikbaar in het gemeentehuis. Inwoners die een aanvraag willen indienen voor bijzondere bijstand, Participatiefonds Doe Met of de Regeling categoriale bijstand kunnen als vanouds bij de gemeente terecht. Het CWI is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt telefonisch een afspraak maken voor inschrijving of aanvraag van een uitkering. Het adres is Heerestraat 121, 9301 AE Roden tel. 050 - 5016450.

Waterschapslasten/Invordering door NUON
Het grondgebied van de gemeente Grootegast valt sinds enige tijd onder twee waterschappen namelijk waterschap Noorderzijlvest en het wetterskip Lauwerswâlden. Deze publicatie geldt alleen voor de inwoners van de gemeente, die onder het wetterskip Lauwerswâlden vallen.
Kortgeleden hebt u van dit wetterskip een aanslag ontvangen en daarover bestaat hier en daar wat onduidelijkheid. Wij willen proberen deze onduidelijkheid weg te nemen.
Over het jaar 2000 hebt u als nieuw ingezetene van het wetterskip Lauwerswâlden geen aanslag meer gehad van het waterschap Noorderzijlvest voor de waterschapslasten of van de provincie Groningen als het gaat om de verontreinigingsheffing. Inning van deze kosten vond plaats via uw energienota van Essent. Nu zou u kunnen denken: dat is dan mooi meegenomen, maar zo werkt het niet. Over 2000 hebt u nu een aanslag gekregen van het wetterskip waarop bedragen zijn vermeld voor de ingezetenen- en de verontreinigingsheffing (eigenlijk net als in de oude situatie). Met de invordering van deze bedragen is weer een energiebedrijf belast maar niet Essent, zoals u gewend was, maar NUON. Dit is één wijziging ten opzichte van het verleden. Een andere belangrijke wijziging is, dat u in 2001 de waterschapslasten en de verontreinigingsheffing over de jaren 2000 en 2001 moet betalen, dus dubbele kosten, hoewel het gespreid wordt ingevorderd. NUON stuurt u hiervoor in 2001 om de twee maanden een rekening. In 2002 loopt de zaak dan weer parallel. Nog even een laatste opmerking: Als u alleenwonend bent hebt u waarschijnlijk een aanslag gekregen waarop 3 zogenaamde vervuilingseenheden staan vermeld. In dat geval geven wij u het advies zo spoedig mogelijk telefonisch contact met het wetterskip op te nemen. Ook met uw andere vragen kunt u daar terecht. De verschillende telefoonnummers staan op het aanslagbiljet. Wij hopen met deze publicatie u een stukje duidelijkheid te hebben gegeven.


Overlast paardenmest

In deze voorlichtingsrubriek is al heel wat geschreven over overlast door uitwerpselen van honden. Steeds weer hoor je in de wandelgangen de opmerking: "daar moet de gemeente wat aan doen". Dat is gemakkelijk gezegd. Op het gemeentehuis denken wij vaak: "daar moeten de hondeneigenaren wat aan doen". Het is toch eigenlijk asociaal dat de gemeente, die geen eigenaar van honden is, de stront van anderen moet opruimen. Het is o zo gemakkelijk, om naar een ander te wijzen, maar op hetzelfde moment wijzen meestal drie vingers in de eigen richting. Dat geeft toch op z'n minst te denken. Als eigenaren van honden de uitwerpselen niet opruimen zal hondenstront een probleem blijven. Het is een kwestie van mentaliteit.
De problemen zijn de laatste tijd alleen nog maar toegenomen omdat er nu ook sprake is van een nieuw fenomeen namelijk overlast door paardenmest. Wij kunnen ons voorstellen dat het een genot is om op een paard over de verschillende paden in onze prachtige gemeente te rijden. Maar het is zeker niet de bedoeling, dat fietsers en wandelaars daardoor overlast ondervinden en hier en daar moeten uitwijken voor hopen mest. Voorzover paardeneigenaren dat nog niet weten: langs die paden, die niet voor paarden zijn afgesloten mag in de bermen worden gereden en niet op de verharding. Als het probleem van de paardenmest zich blijft voordoen zullen de fietspaden in de gemeente voor paarden verboden gebied worden. De keus ligt nu dus duidelijk bij de eigenaren van de edele dieren. De gemeente houdt de vinger aan de pols.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...