Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen Gemeente Grootegast

Datum nieuwsfeit: 14-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
AANVRAGEN BOUWVERGUNNING / MELDINGEN BOUWVOORNEMEN (13-03-2001)

De navolgende aanvragen voor een bouwvergunning/melding bouwvoornemen zijn ontvangen:
J. Haitsma te Niekerk, voor het verbouwen van de garage op het perceel Zandumerweg 12 te Niekerk;
I. de Vries te Grootegast, voor het uitbreiden van de garage op het perceel Lijsterbesstraat 47 te Grootegast;
B. Schuil te Doezum, voor het vervangen van de woning op het perceel Peebosserdwarsweg 6 te Doezum;
R. Westerdijk te Grootegast, voor het plaatsen van een kippenhok op het perceel Kok´s padje 9 te Grootegast;
H.T. van der Hoek te Grootegast, voor het bouwen van een garage/carport op het perceel Hoflaan 44 te Grootegast; Houtbouw Terpstra te Opende, voor het bouwen van een opslagloods op het perceel Openderweg 1 te Opende.

AANVRAGEN SLOOPVERGUNNINGEN
H.T. van der Hoek te Grootegast, voor het slopen van de garage op het perceel Hoflaan 44 te Grootegast;
J. Haitsma te Niekerk, voor het slopen van de garage op het perceel Zandumerweg 12 te Niekerk;
B. Schuil te Doezum, voor het slopen van de woning op het perceel Peebosserdwarsweg 6 te Doezum;
R. Zwama te Grootegast, voor het slopen van de berging op het perceel Lutjegasterweg 50 te Grootegast.

Burgemeester en wethouders moeten over de aanvragen dan wel meldingen nog beslissingen nemen met betrekking tot o.a. de ontvankelijkheid, de te volgen procedure en uiteindelijk het wel of niet verlenen van de bouwvergunning, de sloopvergunning, dan wel het accepteren van de melding.
Informatie over de aanvragen/meldingen en het eventueel kenbaar maken van bedenkingen is te verkrijgen bij de sector Ruimte, bureau VROM, mw. M. Beute.

DE VOLGENDE BOUWVERGUNNINGEN EN BEVESTIGINGEN MELDING EX.ART.42, EERSTE LID, WONINGWET ZIJN VERLEEND:
BOUWVERGUNNINGEN
Tennisclub Opende, voor het bouwen van een tennisclubgebouw aan de Verbindingsweg te Opende;
G.S. van Dijk te Sebaldeburen, voor het aanbouwen van een overkapping ten behoeve van een dierenverblijf en werktuigenberging op het perceel Provincialeweg 4 te Sebaldeburen;
M.W. Kol te Oldekerk, voor het plaatsen van een tuinberging op het perceel Kerkdreef 30 te Oldekerk.

GEWIJZIGDE BOUWVERGUNNING
A.J. Schreuder te Grootegast, voor het verplaatsen van de berging op het perceel Reiger 7 te Grootegast.

SLOOPVERGUNNINGEN/SLOOPMELDINGEN
Door de gemeente zijn de volgende sloopvergunningen/meldingen verleend

J. Tuinstra te Grootegast, voor het slopen van een kleinvee/hobbyruimte op het perceel Munnekeweg 3 te Grootegast; Familie Bouma te Doezum, voor het slopen van een berging op het perceel Ipo Haaimaweg 4 te Doezum;
J. de Vries te Opende, voor het slopen van een berging op het perceel Drachtsterdwarsweg 5 te Opende;
Informatie omtrent de afgegeven bouwvergunningen, de sloopvergunningen, respectievelijk van de bevestigde meldingen en het eventueel kenbaar maken van bezwaar is tevens te verkrijgen bij bovengenoemd bureau.
AANVRAAG OM EEN KAPVERGUNNING
Burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast maken bekend dat een aanvraag voor een kapvergunning is ontvangen van:
1. De heer J. Hesseling voor het rooien van een kastanjeboom op het perceel Millinghaweg 12 te Niekerk;

2. De heer H. Buivenga voor het rooien van 1 eikenboom (en enige beplanting bestaande uit coniferen) op het perceel Langeweg 28 te Grootegast.
Voordat een besluit wordt genomen op bovengenoemde aanvragen, kunnen belanghebbenden vanaf 14 maart gedurende 2 weken hun gemotiveerde zienswijze schriftelijk kenbaar maken. Deze zienswijze dient gestuurd te worden naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast, Postbus 46, 9860 AA Grootegast. Gedurende de bovengenoemde termijn van 2 weken liggen deze aanvragen ter inzage op het bureau Openbare Werken aan de Hoofdstraat 97 te Grootegast (gemeentehuis). Voor nadere informatie over bovengenoemde kapaanvragen kunt u contact opnemen met de heer R.A. Brouwer van het bureau Openbare Werken (tel. 695769).

Van 12- tot en met 17 maart zal er een collecte worden gehouden voor het Nationaal Jeugd Fonds.
Aan de tennisclub Opende is een vergunning afgegeven voor het venten met kip in Opende en omstreken op zaterdag 17 maart a.s.

Opbrengst inzamelingen
Het is wel eens aardig te weten, wat al die landelijke inzamelingen nu in de gemeente Grootegast hebben opgebracht. In 2000 zijn er 18 landelijke collectes gehouden en die hebben de volgende netto bedragen opgeleverd:
Nationaal Jeugd Fonds f. 2.536,55
Nationaal Reuma Fonds -. 7.994,80
Simavi -. 2.582,85
ZOA Vluchtelingenzorg -. 2.554,76
Nederlandse Hartstichting -. 11.070,75
Nationaal Fonds Kinderhulp -. 6.198,60
Nederlands Astma Fonds -. 6.200,--
Prins Bernhard Cultuurfonds/Anjerfondsen -. 8.555,10 Nat. Epilepsie Fonds -. 6.987,50
Alg. Ned. Gehandicapten Organisatie -. 3.816,75 Maag Lever Darm Stichting -. 2.750,90
Ned. Kankerbestrijding -. 12.790,10
Prinses Beatrix Fonds -. 5.220,70
Nier Stichting Nederland -. 8.393,35
Nat. Collecte Verstandelijk Gehandicapten -. 7.593,47 Ned. Ver. tot Bescherming van dieren -. 814,65
Nederlandse Brandwonden Stichting -. 6.311,--
Diabetes Fonds Nederland -. 8.230,50
Uit een tweetal landelijke collectes krijgen verenigingen uit de gemeente een bepaald deel van de opbrengst. Vanuit het Nationaal Jeugd Fonds was dat een bedrag van f. 1.268,28 en vanuit het Prins Bernhard Cultuurfonds f. 2.849,60.
Er zijn netto bedragen opgenomen en dat betekent, dat er voor sommige collectes door de organisatoren kosten zijn gemaakt. Die kosten variëren van f. 00,- tot maximaal f. 270,-. Dat de ene collecte veel meer heeft opgebracht dan de andere heeft te maken met het feit, dat voor sommige collecten niet in alle dorpen van de gemeente een rondgang is gemaakt bijvoorbeeld door het gebrek aan collectanten, maar natuurlijk ook omdat de ene collecte nu eenmaal op meer steun kan rekenen dan de andere.
In de eerste helft van 2000 heeft het Leger des Heils 7.640 kg kleding ingezameld wat een netto opbrengst heeft opgeleverd van f. 3.820,-. In de 3 kledingcontainers van Humana is in 2000 26.415 kg kleding gedeponeerd en dit heeft een opbrengst opgeleverd van f. 8.165,-. Een loket voor werk en inkomen
Centrum voor Werk en Inkomen Noordenkwartier
Op maandag 2 april gaat in Roden het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) Noordenkwar-
tier van start. Het CWI is gevestigd in het voormalige arbeidsbureau aan de Heerestraat 121. Deelnemers in het CWI zijn Arbeidsvoorziening, de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Noordenveld en de uitvoeringsinstellingen Cadans, GAK, Sfb en GUO. Het CWI is een loket voor werk en inkomen. Inwoners van de genoemde gemeenten kunnen daar terecht om werk te zoeken of een uitkering aan te vragen.
Het voordeel van het CWI is dat iemand die werkloos wordt, niet meer naar zowel het arbeidsbureau hoeft om een baan te zoeken, als naar de gemeente of de uitvoeringsinstelling om een uitkering aan te vragen. De beoordeling of iemand in aanmerking komt voor een uitkering blijft wel een zaak van de gemeente (Bijstand, IOAW en IOAZ) of de uitvoeringsinstelling (WW). Ook de contactperso- nen van het Bureau Sociale Zaken blijven bereikbaar in het gemeentehuis. Inwoners die een aanvraag willen indienen voor bijzondere bijstand, Participatiefonds Doe Met of de Regeling categoriale bijstand kunnen als vanouds bij de gemeente terecht. Het CWI is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt telefonisch een afspraak maken voor inschrijving of aanvraag van een uitkering. Het adres is Heerestraat 121, 9301 AE Roden tel. 050 - 5016450.

Waterschapslasten/Invordering door NUON
Het grondgebied van de gemeente Grootegast valt sinds enige tijd onder twee waterschappen namelijk waterschap Noorderzijlvest en het wetterskip Lauwerswâlden. Deze publicatie geldt alleen voor de inwoners van de gemeente, die onder het wetterskip Lauwerswâlden vallen.
Kortgeleden hebt u van dit wetterskip een aanslag ontvangen en daarover bestaat hier en daar wat onduidelijkheid. Wij willen proberen deze onduidelijkheid weg te nemen.
Over het jaar 2000 hebt u als nieuw ingezetene van het wetterskip Lauwerswâlden geen aanslag meer gehad van het waterschap Noorderzijlvest voor de waterschapslasten of van de provincie Groningen als het gaat om de verontreinigingsheffing. Inning van deze kosten vond plaats via uw energienota van Essent. Nu zou u kunnen denken: dat is dan mooi meegenomen, maar zo werkt het niet. Over 2000 hebt u nu een aanslag gekregen van het wetterskip waarop bedragen zijn vermeld voor de ingezetenen- en de verontreinigingsheffing (eigenlijk net als in de oude situatie). Met de invordering van deze bedragen is weer een energiebedrijf belast maar niet Essent, zoals u gewend was, maar NUON. Dit is één wijziging ten opzichte van het verleden. Een andere belangrijke wijziging is, dat u in 2001 de waterschapslasten en de verontreinigingsheffing over de jaren 2000 en 2001 moet betalen, dus dubbele kosten, hoewel het gespreid wordt ingevorderd. NUON stuurt u hiervoor in 2001 om de twee maanden een rekening. In 2002 loopt de zaak dan weer parallel. Nog even een laatste opmerking: Als u alleenwonend bent hebt u waarschijnlijk een aanslag gekregen waarop 3 zogenaamde vervuilingseenheden staan vermeld. In dat geval geven wij u het advies zo spoedig mogelijk telefonisch contact met het wetterskip op te nemen. Ook met uw andere vragen kunt u daar terecht. De verschillende telefoonnummers staan op het aanslagbiljet. Wij hopen met deze publicatie u een stukje duidelijkheid te hebben gegeven.


Overlast paardenmest

In deze voorlichtingsrubriek is al heel wat geschreven over overlast door uitwerpselen van honden. Steeds weer hoor je in de wandelgangen de opmerking: "daar moet de gemeente wat aan doen". Dat is gemakkelijk gezegd. Op het gemeentehuis denken wij vaak: "daar moeten de hondeneigenaren wat aan doen". Het is toch eigenlijk asociaal dat de gemeente, die geen eigenaar van honden is, de stront van anderen moet opruimen. Het is o zo gemakkelijk, om naar een ander te wijzen, maar op hetzelfde moment wijzen meestal drie vingers in de eigen richting. Dat geeft toch op z'n minst te denken. Als eigenaren van honden de uitwerpselen niet opruimen zal hondenstront een probleem blijven. Het is een kwestie van mentaliteit.
De problemen zijn de laatste tijd alleen nog maar toegenomen omdat er nu ook sprake is van een nieuw fenomeen namelijk overlast door paardenmest. Wij kunnen ons voorstellen dat het een genot is om op een paard over de verschillende paden in onze prachtige gemeente te rijden. Maar het is zeker niet de bedoeling, dat fietsers en wandelaars daardoor overlast ondervinden en hier en daar moeten uitwijken voor hopen mest. Voorzover paardeneigenaren dat nog niet weten: langs die paden, die niet voor paarden zijn afgesloten mag in de bermen worden gereden en niet op de verharding. Als het probleem van de paardenmest zich blijft voordoen zullen de fietspaden in de gemeente voor paarden verboden gebied worden. De keus ligt nu dus duidelijk bij de eigenaren van de edele dieren. De gemeente houdt de vinger aan de pols.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie