Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Stand van zaken Mond- en klauwzeer en getroffen maatregelen

Datum nieuwsfeit: 14-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
VVM/01.1034/LK
datum
14-03-2001

onderwerp
Mond- en Klauwzeer (MKZ)
doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u nadere informatie toekomen over de uitbraak van Mond- en klauwzeer in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en de maatregelen die in Nederland en Europa zijn genomen om insleep en mogelijke verspreiding van het MKZ virus te voorkomen.

up

datum
14-03-2001

kenmerk
VVM/01.1034/LK

bijlage

Situatie in het Verenigd Koninkrijk
In het VK zijn inmiddels 210 uitbraken van MKZ vastgesteld. Tot op heden deden de uitbraken zich voornamelijk onder schapen voor maar bij de recentere uitbraken zijn nu ook meer runderen aangetast. Wel zijn op deze bedrijven vaak schapen aanwezig. Aangenomen wordt dat het virus zich onder de schapen op deze bedrijven onopgemerkt heeft kunnen ophouden en de runderen, omdat deze gevoeliger zijn en duidelijker de ziekte verschijnselen vertonen, nu de aanwezigheid van het virus verraden.

Situatie in Frankrijk
In Frankrijk is dinsdag 13 maart het eerste MKZ geval bevestigd. Het betreft een melkveebedrijf in het departement Mayenne. Op maandag 12 maart waren op dit bedrijf klinische verschijnselen geconstateerd bij een 6 tal dieren. Alle dieren zijn maandag nacht geruimd en dinsdag verbrand. Het betreffende bedrijf ligt in de buurt van een schapenbedrijf, dat reeds onder controle stond. Dit bedrijf had namelijk in februari jl. Britse schapen geïmporteerd; deze dieren, alsook de overige MKZ gevoelige dieren die op het bedrijf aanwezig waren, zijn op 27 februari jl. geruimd. Rond dit bedrijf was inmiddels al een zone ingesteld waar extra maatregelen van kracht waren.

Frankrijk telt 77 bedrijven die Britse schapen hebben geïmporteerd. Deze schapen alsook de andere MKZ gevoelige dieren op deze bedrijven zijn geruimd en vernietigd. Bij de dieren van deze bedrijven zijn geen klinische verschijnselen aangetroffen. Voor het ruimen zijn bloedmonsters genomen voor serologisch onderzoek. Inmiddels zijn bij 19 bedrijven positieve uitslagen van serologisch onderzoek gemeld. Van 1000 monsters is nog geen uitslag bekend. Over de interpretatie en de waarde van de uitslagen van de testen is veel discussie in Frankrijk, dit omdat de testen die zijn gebruikt nogal eens "vals-positieve" uitslagen geven.

Een positieve serologische uitslag wil alleen zeggen dat de dieren contact hebben gehad met het virus; er is niet noodzakelijkerwijs sprake van een MKZ uitbraak en dus virusverspreiding op deze bedrijven. Om dit vast te kunnen stellen is nader onderzoek nodig. Gezien de uitslagen van de testen en onduidelijkheid die erover bestaat moet evenwel worden gevreesd dat het niet bij één uitbraak zal blijven.
Rond de genoemde bedrijven heeft Frankrijk een zone ingesteld van 10 kilometer waar een totaal vervoersverbod van kracht is. Daarnaast kent Frankrijk een vervoersverbod voor MKZ-gevoelige dieren en paarden, met uitzondering van dieren bestemd voor de slacht. Vanaf 8 maart hanteert Frankrijk een import verbod voor evenhoevige dieren.

Situatie Italië
Op 13 maart is tijdens het spoeddebat gemeld dat in Italië sprake is van een serieuze MKZ verdenking bij uit het VK geïmporteerde schapen die op een halte plaats in quarantaine stonden. Hedenochtend is bekend geworden dat de dieren MKZ negatief zijn en de verdenking is opgeheven.

Maatregelen Europese Unie
Op 13 maart is de situatie in Frankrijk en het VK besproken in het Permanent Veterinair Comité. Tijdens het PVC is besloten om een exportstop voor evenhoevigen voor het gehele grondgebied van Frankrijk in te stellen.
Daarnaast geldt voor het departement Mayenne, waar het MKZ bedrijf is gelegen en het aangrenzende departement Orne een exportstop voor de producten van evenhoevige dieren.
De genomen maatregelen ten aanzien van het VK blijven van kracht.

Maatregelen Nederland
Naar aanleiding van de eerste uitbraak in Frankrijk en de onduidelijke situatie aldaar is op 13 maart om 13.00 in Nederland een tijdelijk vervoersverbod voor evenhoevige dieren (runderen, geiten, varkens, herten etc.) afgekondigd. Hiertoe is besloten omdat in de weken voorafgaande aan de inwerkingtreding van het op 8 maart door Nederland afgekondigde importverbod voor evenhoevige dieren uit Frankrijk nog MKZ gevoelige dieren uit Frankrijk zijn geïmporteerd. Om verder transport van deze dieren te voorkomen is voor de periode van de tracering (= lokaliseren van de verblijfplaats dieren in Nederland) van de geïmporteerde dieren een vervoersverbod ingesteld.

Uit de voorlopige traceringsgegevens blijkt dat tussen 24 januari en 1 maart 2001 in totaal 52 zendingen van dieren zijn geïmporteerd. Na 1 maart zijn geen MKZ gevoelige dieren uit Frankrijk meer geïmporteerd. Het betreft 9 zendingen varkens, 4 zendingen schapen en 39 zendingen runderen. In totaal 1493 dieren. De dieren bevinden zich op een 50 tal bedrijven. De maatregelen die op deze bedrijven van toepassing worden zullen analoog zijn aan de maatregelen genomen bij bedrijven die dieren ontvangen hadden uit het VK.
Deze bedrijven en de bedrijven waaraan eventueel doorgeleverd is, zijn geblokkeerd. Blokkeren houdt in dat van deze bedrijven geen evenhoevige dieren afgevoerd mogen worden. Dit verbod geldt ook voor het vlees, embryo's, sperma en eicellen van deze evenhoevigen.

De bedrijven waar Franse schapen en geiten aanwezig zijn worden in hun geheel geruimd inclusief de overige aanwezige MKZ gevoelige dieren. Dit omdat schapen drager kunnen zijn van het MKZ virus en de dieren vaak geen duidelijke ziekte verschijnselen vertonen. Op de bedrijven waar Franse runderen en varkens aanwezig zijn zullen deze dieren meerdere malen klinisch worden onderzocht en zullen daarnaast bloedmonsters worden genomen.
Zodra de schapenbedrijven geruimd zijn en de runder- en varkensbedrijven tweemaal klinisch zijn onderzocht en als uit dit onderzoek blijkt dat geen sprake is van MKZ zal een eerste versoepeling van het huidige vervoersverbod tot de mogelijkheden behoren. Dit laatste in die zin dat 1 op 1 transport naar het slachthuis wordt toegestaan. Verwacht wordt dat deze onderzoeken en ruimingen aanstaand weekend afgerond kunnen worden. Zodra alle serologische uitslagen bekend zijn en er geen sprake is van MKZ zal ook 1 op 1 transport tussen veebedrijven weer worden toegestaan. Naar verwachting zal dit eind volgende week kunnen zijn. De uiteindelijke besluitvorming zal mede plaats vinden in het licht van de ontwikkelingen op het gebied van MKZ in Frankrijk.

Argentinië
Argentinië heeft de export van vlees naar de Verenigde staten, Canada en Chili gestopt vanwege een MKZ uitbraak. De EU heeft de import Argentijns vlees opgeschort totdat een EU missie kennis van zaken heeft genomen van de Argentijnse situatie.

De minister van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

mr. L.J. Brinkhorstreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie