Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rapport 'Branchemonitor Verblijfsrecreatie 2000'

Datum nieuwsfeit: 14-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten


Persbericht Branchemonitor Verblijfsrecreatie 2000 14 maart 2001

In januari van dit jaar presenteerde het Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toerisme (NRIT) te Breda het rapport 'Branchemonitor Verblijfsrecreatie 2000'. Deze jaarlijkse uitgave heeft als doel om ondernemers, bedrijfsadviseurs, accountants en bijvoorbeeld financiers te voorzien van relevante c.q. bruikbare inzichten in de markt- en economische situatie van de sector verblijfsrecreatie.
Op basis van intern (NRIT) en extern (o.a. CBS) beschikbare gegevensbronnen schetst de Branchemonitor in eerste instantie een beeld van de belangrijkste vraag- en aanbodontwikkelingen in de sector. Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen wordt vervolgens ingegaan op de economische sector- en bedrijfsprestaties. Tenslotte worden de belangrijkste actuele knelpunten in de sector verblijfsrecreatie beschreven, zoals gesignaleerd door brancheorganisatie RECRON.
Het onderstaande persbericht licht een tipje van de sluier, aan de hand van enkele belangrijke bevindingen en conclusies uit het rapport.

Algemene marktsituatie en -ontwikkelingen
In het algemeen kan op basis van gegevens uit het Continu Vakantie Onderzoek (CVO) worden geconcludeerd dat het aantal vakanties van Nederlanders in eigen land zich aan het eind van de jaren negentig min of meer heeft gestabiliseerd. Dit geldt met name ook voor de toeristische vakanties (dus exclusief vakanties in een eigen logiesmiddel op een vaste stand-/ligplaats of in een tweede woning). De positie van Nederland als (potentiële) bestemming voor vakanties in eigen land lijkt daarmee steeds meer onder druk te komen staan.
Van de overnachtingen in het kader van toeristische vakanties in eigen land komt het overgrote deel (ruim 80%) voor rekening van de kampeer- en bungalowsector. Bij de overnachtingen van buitenlanders in Nederland zien we juist een relatief sterke vertegenwoordiging van de hotel- en pensionsector (ruim 50%). Overigens maakte het totale overnachtingsvolume van buitenlanders in Nederland aan het eind van de jaren negentig een positieve ontwikkeling door, zo blijkt uit gegevens van het CBS.

Vraag- en aanbodsituatie deelsectoren
Binnen de Nederlandse kampeersector was in 1999 sprake van een toegenomen vraag naar toeristische kampeerplaatsen ten opzichte van 1998, welke relatief het sterkst was bij de buitenlandse gasten. Deze toename heeft geresulteerd in een betere gemiddelde standplaatsbezetting (van 40,8 naar 44,6 bezette nachten per plaats). Dit bij een nagenoeg ongewijzigde totale standplaatscapaciteit ten opzichte van 1998, die weliswaar verdeeld is over een wat groter aantal kampeerterreinen. Het gebruik van vaste standplaatsen (jaar- en seizoenplaatsen) door Nederlanders in eigen land vertoonde in de periode 1995-1999 een tamelijk fluctuerend patroon. Onder invloed van het door het CBS geregistreerde verhoogde totale vraagvolume in de verhuurbungalowsector (inclusief appartementen) en de verhoudingsgewijs geringere capaciteitsvergroting, is het aantal overnachtingen per verhuurbungalow ook toegenomen. Het gemiddeld aantal bezette weken per verhuurbungalow steeg van 23,4 in 1998 naar 25,5 in 1999. Dit na een periode waarin de bezettingsgraad in dit logiessegment onder druk stond, als gevolg van een relatief sterkere capaciteitsuitbreiding in vergelijking met de vraagontwikkeling.
In de jeugd- en groepsaccommodatiesector zien we tussen 1998 en 1999 een afname van zowel de binnenlandse als de buitenlandse vraag. Daar het aantal geopende accommodaties en hun bedcapaciteit nagenoeg gelijk bleven, lag in 1999 de gemiddelde bedbezetting op een duidelijk lager niveau dan in 1998. Het gemiddeld aantal overnachtingen per slaapplaats/bed daalde van 92 naar 83.
Economische situatie sector verblijfsrecreatie
Uit de meest recente beschikbare jaarcijfers van het CBS inzake statistische productiegegevens voor de sector verblijfsrecreatie blijkt dat het bedrijfsresultaat van de gehele sector in 1998 is gestegen ten opzichte van 1997 (+5%). De gemiddelde bedrijfsopbrengsten namen enigszins toe (+2%), terwijl de bedrijfslasten minder sterk stegen (+1,5%). Kijken we naar de belangrijkste deelsectoren van de sector verblijfsrecreatie, dan blijkt dat de omzet in de kampeersector in 1998 enigszins afnam, terwijl in de bungalowsector juist sprake was van een flinke stijging. Dit bij een beperkte toename van de bedrijfslasten in beide deelsectoren.
Overigens blijkt uit additionele gegevensbronnen dat de bungalowsector ook in 1999 een gunstiger omzetontwikkeling kende dan de kampeersector.

Schaalgrootte is in de sector verblijfsrecreatie een bepalend begrip. In het algemeen doen de grotere bedrijven het aanmerkelijk beter dan hun kleinere collega's. Bovendien is binnen de omzetstructuur van de grotere bedrijven (qua omzetklasse) het belang van nevenactiviteiten c.q. servicevoorzieningen als horeca en (detail)handel, toegangs-/attractiegelden etc. veel groter, hetgeen ten koste gaat van het aandeel van de accommodatie-opbrengsten (verhuur caravans/bungalows/standplaatsen e.d.).
Kenmerkend voor de kostenstructuur van de sector zijn, naast de personeelskosten, de relatief hoge kapitaallasten (rente en afschrijving) en huisvestingskosten.

Bedrijfseconomische situatie deelsectoren
De BedrijfsMonitor Recreatie van het NRIT is een
bedrijfsvergelijkingssysteem waarbinnen bedrijfseconomische kengetallen worden verzameld voor campings, gemengde bedrijven en groepsaccommodaties. Om zinvol te kunnen vergelijken worden binnen deze hoofdcategorieën referentiegroepen c.q. panels samengesteld. Naast een indeling naar opbrengstklasse wordt een indeling gehanteerd naar type markten waarop de bedrijven zich richten. Doordat de bedrijven binnen de BedrijfsMonitor Recreatie op bedrijfsniveau met elkaar vergeleken worden, wordt niet een sectorbeeld maar een gemiddeld bedrijfsbeeld verkregen. In tegenstelling tot bij een sectorbeeld (zoals hiervoor geschetst) hebben grote bedrijven hierdoor evenveel invloed op het gemiddelde dan kleine bedrijven. Per deelsector worden hierna enkele kenmerkende elementen uit het gemiddeld bedrijfsbeeld voor 1998 gepresenteerd.

Gemiddeld bedrijfsbeeld campings
Het gemiddeld bedrijfsbeeld van een camping laat, na toekenning van gewaardeerd (ondernemers)loon, een licht positief resultaat voor 1998 zien. In de voorlopige cijfers van 1999 blijkt het bedrijfsresultaat nog iets verder te zijn toegenomen. De situatie van licht winstgevende exploitatie geldt echter niet voor campings met een opbrengst tot f 500.000, waarvoor het ondernemersinkomen oftewel gewaardeerd loon gemiddeld duidelijk achterblijft op de normberekening.
De continuïteit van de onderneming wordt bij een gemiddelde camping vooral bedreigd door relatief zwaarwegende beheer- en onderhoudslasten. Daarnaast speelt ook intering een bedreigende rol, waarbij afschrijvingen voor een deel worden aangewend om te voorzien in voldoende (gezins)inkomen en onvoldoende middelen overblijven voor (her)investeringen in kwaliteitshandhaving of -verbetering.
De uitsplitsing naar bedrijfstype laat zien dat een keuze voor een al dan niet uitgesproken marktprofiel van wezenlijke invloed is op de bezetting en kosten/opbrengsten van de diverse typen accommodaties. Zo hebben de meer toeristische campings (m.n. verhuur van accommodatie/standplaatsen aan toeristische gasten) gemiddeld hogere opbrengsten per toeristische logieseenheid, die tevens gepaard gaan met hogere kosten.

Gemiddeld bedrijfsbeeld gemengde bedrijven
Evenals voor kleinere campings geldt voor kleine gemengde bedrijven dat er een discrepantie bestaat tussen de arbeidsinspanning en de verdiensten van de ondernemer(s), met hierdoor een te lage rentabiliteit op het eigen vermogen. Bij de grotere gemengde bedrijven werd reeds in 1995 een solvabiliteitsprobleem geconstateerd, een probleem dat sindsdien alleen nog groter geworden is.
Het gemiddeld totaalresultaat van een gemengd bedrijf, na correctie voor gewaardeerd loon, ligt in 1998 iets lager dan voor een camping. Naar bedrijfstype valt bovendien op dat de campinggerichte gemengde bedrijven het qua financiële resultaten in 1998 aanmerkelijk beter deden dan hun bungalowgerichte tegenhangers.

Gemiddeld bedrijfsbeeld groepsaccommodaties
Groepsaccommodaties kunnen vaak niet voorzien in een volledig ondernemersinkomen en worden daarmee vaak als vorm van nevenactiviteit gevoerd. Binnen de verblijfsrecreatieve sector moet een aanzienlijk deel van de groepsaccommodaties dan ook worden beschouwd als marginale bedrijven. In 1998 deden de groepsaccommodaties het aanmerkelijk beter dan in de jaren daarvoor, al noteert een gemiddelde groepsaccommodatie nog steeds een negatief totaalresultaat. Alleen de relatief grotere groepsaccommodaties (met een opbrengst van f 250.000 of meer) kenden in 1998 een positief totaalresultaat.

Knelpunten in de sector verblijfsrecreatie
Actuele knelpunten binnen de sector (verblijfs)recreatie hebben volgens brancheorganisatie RECRON onder meer betrekking op:
- de bereikbaarheid van recreatiebedrijven en -gebieden;
- de beschikbaarheid van grond voor recreatie en recreatiebedrijven;
- permanente bewoning van recreatiewoningen;

- toenemende lokale lasten c.q. heffingen.


Publicatie Overzicht Bestellen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...