Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen aan Defensie over CIMIC

Datum nieuwsfeit: 14-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van DefensieKamervragen en antwoorden


Aanvullende vragen over CIMIC

14-03-2001

Antwoorden op aanvullende vragen van de Vaste Commissie voor Defensie over de notitie aangaande CIMIC (S2001002846)

1. Kan de regering een financieel overzicht geven van de uitgaven voor CIMIC-activiteiten in 1998, 1999 en 2000, uitgesplitst vanuit het defensie-, ontwikkelings- samenwerkings-, en HGIS-budget?

3. Op welke post in de Defensiebegroting worden de personele kosten van CIMIC verrekend?

Bij CIMIC dient een onderscheid te worden gemaakt tussen CIMIC-(staf)capaciteiten en CIMIC-activiteiten. In de tabel zijn de gerealiseerde uitgaven voor CIMIC-activiteiten opgenomen.

1998 Defensie Mf 0 HGIS/OS Mf 0,9
1999 Defensie Mf 0 HGIS/OS Mf 3,8
2000 Defensie Mf 0 HGIS/OS Mf 2,6

De bedragen van HGIS/OS betreffen onder meer de zogenaamde ´Pronk-gelden´, kleinschalige projecten uitgevoerd door het gemechaniseerde bataljon in Bosnië. De uitgaven voor de personele kosten van het CIMIC-personeel in de jaren 1998, 1999 en 2000 zijn op de reguliere personele begrotingsposten verantwoord. Voor een overzicht van de voorgenomen omvang en allocatie van personele CIMIC-capaciteit verwijs ik u naar de beantwoording van vraag 12 in mijn brief van 9 januari jl.

2. Kan de regering inzicht geven in de bedragen die voor het jaar 2001 voor CIMIC beschikbaar zijn gesteld via de defensiebegroting, de ontwikkelingssamenwerkingsbegroting en de HGIS-begroting?

Zoals reeds aangegeven in mijn antwoord op vraag 210 over Hoofdstuk X van de Rijksbegroting 2001 (kamerstuk 27 400 X nr 8) zullen in 2001 ten behoeve van de oprichting van de CIMIC Group North verplichtingen worden aangegaan tot een bedrag van Mf 10.
In totaal is in de Defensiebegroting Mf 15,1 opgenomen, waarvan Mf 14,5 beschikbaar is voor de Koninklijke landmacht, terwijl de overige Mf 0,6 verdeeld zijn over de drie overige krijgsmachtdelen. Binnen het HGIS/OS budget wordt in 2001 opnieuw rekening gehouden met een bedrag van Mf 3 (de `Pronk-projecten´).

De personele kosten van het CIMIC-personeel worden op de reguliere personele begrotingsposten verantwoord. Voor een overzicht van de voorgenomen omvang en allocatie van personele CIMIC-capaciteit verwijs ik u naar de beantwoording van vraag 12 in mijn brief van 9 januari jl.

4. Welke financiële middelen heeft de NAVO in 2000 voor CIMIC uitgetrokken? Welke bedragen trekt de NAVO voor het jaar 2001 voor CIMIC-activiteiten uit?

In 2000 heeft de NAVO DM 2 miljoen uitgetrokken voor CIMIC-capaciteiten. Het betreft hier met name exploitatie-uitgaven voor de Combined Joint CIMIC Task Force SFOR. In 2001 is daarvoor slechts DM 0,4 miljoen geraamd, omdat deze Task Force, zoals ik u in mijn brief van 31 oktober 2000 (Kamerstuk 26 900 nr 20, vergaderjaar 2000-2001) aangaf, in het eerste kwartaal van 2001 wordt opgeheven.

5. Wanneer zullen de in het vooruitzicht gestelde vorming van een CIMIC-stafcapaciteit bij de staf van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten en de vorming van een afzonderlijke CIMIC-sectie bij de staf van 1 Divisie 7 december een feit zijn?

Zoals aangegeven in mijn brief van 31 oktober (Kamerstuk 26 900 nr 20, vergaderjaar 2000-2001) gebeurt dit medio 2001.

6. Met welke landen beoogt de regering in het framework van een internationale CIMIC Group intensief samen te werken? Betreft het hier de landen van de CIMIC Group North of gaat het om andere landen? Welke afspraken gaat de regering met deze landen maken?

Zoals ik heb aangegeven in mijn brief van 31 oktober 2000 (Kamerstuk 26 900 nr 20, vergaderjaar 2000-2001) zal Nederland intensief gaan samenwerken met Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Polen en Tsjechië. Deze landen vormen samen met Nederland de CIMIC Group North. De (parate) staf van de groep zal voornamelijk worden geleverd door Duitsland en Nederland. Structuur en optreden van de groep bieden ruimte voor deelname van andere landen. Dit voornemen is vastgelegd in een Letter of Intent (u aangeboden op 9 januari 2001) en wordt thans uitgewerkt in een Memorandum of Understanding. Hierin komen onder andere aspecten als onderbevelstelling, juridische status en financiën aan de orde.

7. Aan welke andere internationale organisaties dan de NAVO wordt de CIMIC capaciteit naar verwachting ter beschikking geesteld? Is hiervoor voldoende capaciteit aanwezig? Heeft de regering hierover al afspraken gemaakt?

Wat betreft de terbeschikkingstelling van de CIMIC-capaciteit verwijs ik u naar de u op 9 januari jl. aangeboden Letter of Intent (paragraaf 4). Hierin wordt gesteld: The CIMIC Group North will be established, with initial participation of Germany, the Netherlands, Czech Republic, Denmark, Poland and Norway and will form a CIMIC capacity for NATO and that may be made available to other international organisations. Bij de beschikbaarstelling voor andere internationale organisaties zou bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan de EU en de VN. Voor de te ontwikkelen afspraken hierover verwijs ik naar het antwoord op vraag 11. De in de CIMIC Group North deelnemende individuele landen behouden zich het recht voor de door hen aan de groep toegezegde capaciteit onder nationale vlag in ander verband in te zetten. Van geval tot geval zal worden bezien of er voldoende capaciteit is. Vooralsnog wordt ervan uit gegaan, dat de in NAVO-verband ontwikkelde capaciteit toereikend is.

8. Leidt tijdelijke uitbreiding van de parate CIMIC-capaciteit door de inzet van personeel dat elders bij de landmacht werkzaam is niet tot een verhoging van de uitzenddruk voor het betreffende personeel? Hoe wordt voorkomen dat de dubbelfunctie voor dit personeel, waarover in de brief gesproken wordt, leidt tot een onacceptabele verhoging van de werkdruk?

9. Hoeveel CIMIC-capaciteit is er bij de Koninklijke luchtmacht, Koninklijke marine en Koninklijke marechaussee aanwezig? Wanneer zal er op deze capaciteit een beroep worden gedaan? Waarom wordt de oplossing in eerste instantie gezocht in ´dubbelfuncties´ voor landmachtpersoneel?

In principe kan elk onderdeel van de krijgsmacht worden ingezet voor CIMIC gerelateerde werkzaamheden. Echter, deze eenheden leveren hun bijdrage aan CIMIC als nevenprodukt van hun militaire hoofdtaak. Uit hoofde van haar taakstelling heeft vooral de Koninklijke Landmacht behoefte aan CIMIC-capaciteit. De staf van de CIMIC Group North, de CIMIC Stafeenheid en de CIMIC Functionele Specialisten dient ter versterking van de collectieve Navo-inspanning, zij het dat deze ook nationaal kan worden gebruikt. Voor zover het militair (actief dienend en reserve-) personeel betreft zullen alle krijgsmachtdelen hieraan bijdragen. Geen der genoemde middelen zal buiten nationale besluitvorming worden ingezet. Voor uit te zenden personeel geldt reeds een uitzendbeleid. Dit is ook van toepassing op personeel met een CIMIC-functie of dubbelfunctie. Dit geldt eveneens voor de staven. Het gebruik van dubbelfuncties is niet ongebruikelijk: het is bedrijfsmatig efficient omdat immers geen extra personeel behoeft te worden geworven en omdat het betrokken personeel in geval van uitzending tijdig en doelgericht kan worden opgeleid. Deze systematiek voorkomt veeleer onderbenutting en onnodige dubbelingen in werkpakketten dan dat het risico van overbelasting aan de orde zou zijn.

10. Wanneer kan de regering meer resultaten geven over de samenwerking tussen het ministerie van Defensie en het bedrijfsleven in CIMIC-activiteiten? Wat is de huidige stand van zaken bij deze samenwerking? Wat is het tijdpad voor de samenwerking in het Platform Defensie-Bedrijfsleven?

Zoals ik in mijn brief van 31 oktober aangegeven heb, is CIMIC één van de vier thema´s in de samenwerking tussen Defensie en het bedrijfsleven in het Platform Defensie Bedrijfsleven. Binnen CIMIC worden thans vier sporen uitgewerkt, namelijk het gezamenlijk bestuderen van lessons learned van een eerder CIMIC-project, het inventariseren van de beschikbaarheid van functionele specialisten uit het bedrijfsleven, het begeleiden van een CIMIC-proefproject en het uitvoeren van een scenario-analyse. Wat betreft de inventarisatie van de functionele specialisten verwijs ik naar de beantwoording van de vragen 13, 14, 15 en 17 in mijn brief van 9 januari jl. Over het proefproject wordt u nader geïnformeerd in een separate brief. Het streven is de eerste resultaten van de vier CIMIC-sporen in de loop van de tweede helft van 2001 ter beschikking te krijgen. In beginsel is voor de samenwerking in het Platform Defensie-Bedrijfsleven geen afgebakend tijdpad opgesteld. De samenwerking berust op een permanente dialoog, op basis waarvan concrete projecten worden geïdentificeerd.

11. Is de Duits-Nederlandse CIMIC-capaciteit inmiddels aangeboden ten behoeve van de Headline Goal en de Capabilities Commitment Conference?

In mijn brief van 31 oktober 2000 maakte ik melding van het onderzoek naar de mogelijkheid om de Duits/Nederlandse capaciteiten van de CIMIC Group North of de volledige capaciteit van de CIMIC Group North aan te bieden in het kader van de Headline Goal. Nederland maakt zich hiervoor sterk. Dit onderzoek is nog gaande.

12. Op basis waarvan heeft de regering toegezegd een dergelijk groot deel van de 300 benodigde CIMIC-specialisten voor de CIMIC Group North te leveren?

Nederland en Duitsland spelen een voorname rol in de CIMIC Group North. Hieruit blijkt het belang dat de regering aan CIMIC hecht. Nederland heeft dan ook toegezegd 120 van de 300 benodigde CIMIC-specialisten te leveren. De haalbaarheid hiervan is geverifieerd met een onderzoek onder reserve-personeel en gesprekken bij enkele andere departmenten en een aantal bedrijven.

13. Wordt de Nederlandse CIMIC Stafeenheid van 60 personen ten behoeve van de CIMIC Group North apart opgezet naast de CIMIC-secties bij de Staf bevelhebber der Landstrijdkrachten en bij één Divisie van het Duits-Nederlandse legerkorps? Zo nee, hoe wordt in de uitvoering van de taken een verdeling aangebracht?

Ja, zie ook de antwoorden op de vragen 8 en 9 en de beantwoording van vraag 12 in mijn brief van 9 januari jl.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...