Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord kamervragen aan Defensie over CIMIC

Datum nieuwsfeit: 14-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van DefensieKamervragen en antwoorden


Aanvullende vragen over CIMIC

14-03-2001

Antwoorden op aanvullende vragen van de Vaste Commissie voor Defensie over de notitie aangaande CIMIC (S2001002846)

1. Kan de regering een financieel overzicht geven van de uitgaven voor CIMIC-activiteiten in 1998, 1999 en 2000, uitgesplitst vanuit het defensie-, ontwikkelings- samenwerkings-, en HGIS-budget?

3. Op welke post in de Defensiebegroting worden de personele kosten van CIMIC verrekend?

Bij CIMIC dient een onderscheid te worden gemaakt tussen CIMIC-(staf)capaciteiten en CIMIC-activiteiten. In de tabel zijn de gerealiseerde uitgaven voor CIMIC-activiteiten opgenomen.

1998 Defensie Mf 0 HGIS/OS Mf 0,9
1999 Defensie Mf 0 HGIS/OS Mf 3,8
2000 Defensie Mf 0 HGIS/OS Mf 2,6

De bedragen van HGIS/OS betreffen onder meer de zogenaamde ´Pronk-gelden´, kleinschalige projecten uitgevoerd door het gemechaniseerde bataljon in Bosnië. De uitgaven voor de personele kosten van het CIMIC-personeel in de jaren 1998, 1999 en 2000 zijn op de reguliere personele begrotingsposten verantwoord. Voor een overzicht van de voorgenomen omvang en allocatie van personele CIMIC-capaciteit verwijs ik u naar de beantwoording van vraag 12 in mijn brief van 9 januari jl.

2. Kan de regering inzicht geven in de bedragen die voor het jaar 2001 voor CIMIC beschikbaar zijn gesteld via de defensiebegroting, de ontwikkelingssamenwerkingsbegroting en de HGIS-begroting?

Zoals reeds aangegeven in mijn antwoord op vraag 210 over Hoofdstuk X van de Rijksbegroting 2001 (kamerstuk 27 400 X nr 8) zullen in 2001 ten behoeve van de oprichting van de CIMIC Group North verplichtingen worden aangegaan tot een bedrag van Mf 10.
In totaal is in de Defensiebegroting Mf 15,1 opgenomen, waarvan Mf 14,5 beschikbaar is voor de Koninklijke landmacht, terwijl de overige Mf 0,6 verdeeld zijn over de drie overige krijgsmachtdelen. Binnen het HGIS/OS budget wordt in 2001 opnieuw rekening gehouden met een bedrag van Mf 3 (de `Pronk-projecten´).

De personele kosten van het CIMIC-personeel worden op de reguliere personele begrotingsposten verantwoord. Voor een overzicht van de voorgenomen omvang en allocatie van personele CIMIC-capaciteit verwijs ik u naar de beantwoording van vraag 12 in mijn brief van 9 januari jl.

4. Welke financiële middelen heeft de NAVO in 2000 voor CIMIC uitgetrokken? Welke bedragen trekt de NAVO voor het jaar 2001 voor CIMIC-activiteiten uit?

In 2000 heeft de NAVO DM 2 miljoen uitgetrokken voor CIMIC-capaciteiten. Het betreft hier met name exploitatie-uitgaven voor de Combined Joint CIMIC Task Force SFOR. In 2001 is daarvoor slechts DM 0,4 miljoen geraamd, omdat deze Task Force, zoals ik u in mijn brief van 31 oktober 2000 (Kamerstuk 26 900 nr 20, vergaderjaar 2000-2001) aangaf, in het eerste kwartaal van 2001 wordt opgeheven.

5. Wanneer zullen de in het vooruitzicht gestelde vorming van een CIMIC-stafcapaciteit bij de staf van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten en de vorming van een afzonderlijke CIMIC-sectie bij de staf van 1 Divisie 7 december een feit zijn?

Zoals aangegeven in mijn brief van 31 oktober (Kamerstuk 26 900 nr 20, vergaderjaar 2000-2001) gebeurt dit medio 2001.

6. Met welke landen beoogt de regering in het framework van een internationale CIMIC Group intensief samen te werken? Betreft het hier de landen van de CIMIC Group North of gaat het om andere landen? Welke afspraken gaat de regering met deze landen maken?

Zoals ik heb aangegeven in mijn brief van 31 oktober 2000 (Kamerstuk 26 900 nr 20, vergaderjaar 2000-2001) zal Nederland intensief gaan samenwerken met Duitsland, Denemarken, Noorwegen, Polen en Tsjechië. Deze landen vormen samen met Nederland de CIMIC Group North. De (parate) staf van de groep zal voornamelijk worden geleverd door Duitsland en Nederland. Structuur en optreden van de groep bieden ruimte voor deelname van andere landen. Dit voornemen is vastgelegd in een Letter of Intent (u aangeboden op 9 januari 2001) en wordt thans uitgewerkt in een Memorandum of Understanding. Hierin komen onder andere aspecten als onderbevelstelling, juridische status en financiën aan de orde.

7. Aan welke andere internationale organisaties dan de NAVO wordt de CIMIC capaciteit naar verwachting ter beschikking geesteld? Is hiervoor voldoende capaciteit aanwezig? Heeft de regering hierover al afspraken gemaakt?

Wat betreft de terbeschikkingstelling van de CIMIC-capaciteit verwijs ik u naar de u op 9 januari jl. aangeboden Letter of Intent (paragraaf 4). Hierin wordt gesteld: The CIMIC Group North will be established, with initial participation of Germany, the Netherlands, Czech Republic, Denmark, Poland and Norway and will form a CIMIC capacity for NATO and that may be made available to other international organisations. Bij de beschikbaarstelling voor andere internationale organisaties zou bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan de EU en de VN. Voor de te ontwikkelen afspraken hierover verwijs ik naar het antwoord op vraag 11. De in de CIMIC Group North deelnemende individuele landen behouden zich het recht voor de door hen aan de groep toegezegde capaciteit onder nationale vlag in ander verband in te zetten. Van geval tot geval zal worden bezien of er voldoende capaciteit is. Vooralsnog wordt ervan uit gegaan, dat de in NAVO-verband ontwikkelde capaciteit toereikend is.

8. Leidt tijdelijke uitbreiding van de parate CIMIC-capaciteit door de inzet van personeel dat elders bij de landmacht werkzaam is niet tot een verhoging van de uitzenddruk voor het betreffende personeel? Hoe wordt voorkomen dat de dubbelfunctie voor dit personeel, waarover in de brief gesproken wordt, leidt tot een onacceptabele verhoging van de werkdruk?

9. Hoeveel CIMIC-capaciteit is er bij de Koninklijke luchtmacht, Koninklijke marine en Koninklijke marechaussee aanwezig? Wanneer zal er op deze capaciteit een beroep worden gedaan? Waarom wordt de oplossing in eerste instantie gezocht in ´dubbelfuncties´ voor landmachtpersoneel?

In principe kan elk onderdeel van de krijgsmacht worden ingezet voor CIMIC gerelateerde werkzaamheden. Echter, deze eenheden leveren hun bijdrage aan CIMIC als nevenprodukt van hun militaire hoofdtaak. Uit hoofde van haar taakstelling heeft vooral de Koninklijke Landmacht behoefte aan CIMIC-capaciteit. De staf van de CIMIC Group North, de CIMIC Stafeenheid en de CIMIC Functionele Specialisten dient ter versterking van de collectieve Navo-inspanning, zij het dat deze ook nationaal kan worden gebruikt. Voor zover het militair (actief dienend en reserve-) personeel betreft zullen alle krijgsmachtdelen hieraan bijdragen. Geen der genoemde middelen zal buiten nationale besluitvorming worden ingezet. Voor uit te zenden personeel geldt reeds een uitzendbeleid. Dit is ook van toepassing op personeel met een CIMIC-functie of dubbelfunctie. Dit geldt eveneens voor de staven. Het gebruik van dubbelfuncties is niet ongebruikelijk: het is bedrijfsmatig efficient omdat immers geen extra personeel behoeft te worden geworven en omdat het betrokken personeel in geval van uitzending tijdig en doelgericht kan worden opgeleid. Deze systematiek voorkomt veeleer onderbenutting en onnodige dubbelingen in werkpakketten dan dat het risico van overbelasting aan de orde zou zijn.

10. Wanneer kan de regering meer resultaten geven over de samenwerking tussen het ministerie van Defensie en het bedrijfsleven in CIMIC-activiteiten? Wat is de huidige stand van zaken bij deze samenwerking? Wat is het tijdpad voor de samenwerking in het Platform Defensie-Bedrijfsleven?

Zoals ik in mijn brief van 31 oktober aangegeven heb, is CIMIC één van de vier thema´s in de samenwerking tussen Defensie en het bedrijfsleven in het Platform Defensie Bedrijfsleven. Binnen CIMIC worden thans vier sporen uitgewerkt, namelijk het gezamenlijk bestuderen van lessons learned van een eerder CIMIC-project, het inventariseren van de beschikbaarheid van functionele specialisten uit het bedrijfsleven, het begeleiden van een CIMIC-proefproject en het uitvoeren van een scenario-analyse. Wat betreft de inventarisatie van de functionele specialisten verwijs ik naar de beantwoording van de vragen 13, 14, 15 en 17 in mijn brief van 9 januari jl. Over het proefproject wordt u nader geïnformeerd in een separate brief. Het streven is de eerste resultaten van de vier CIMIC-sporen in de loop van de tweede helft van 2001 ter beschikking te krijgen. In beginsel is voor de samenwerking in het Platform Defensie-Bedrijfsleven geen afgebakend tijdpad opgesteld. De samenwerking berust op een permanente dialoog, op basis waarvan concrete projecten worden geïdentificeerd.

11. Is de Duits-Nederlandse CIMIC-capaciteit inmiddels aangeboden ten behoeve van de Headline Goal en de Capabilities Commitment Conference?

In mijn brief van 31 oktober 2000 maakte ik melding van het onderzoek naar de mogelijkheid om de Duits/Nederlandse capaciteiten van de CIMIC Group North of de volledige capaciteit van de CIMIC Group North aan te bieden in het kader van de Headline Goal. Nederland maakt zich hiervoor sterk. Dit onderzoek is nog gaande.

12. Op basis waarvan heeft de regering toegezegd een dergelijk groot deel van de 300 benodigde CIMIC-specialisten voor de CIMIC Group North te leveren?

Nederland en Duitsland spelen een voorname rol in de CIMIC Group North. Hieruit blijkt het belang dat de regering aan CIMIC hecht. Nederland heeft dan ook toegezegd 120 van de 300 benodigde CIMIC-specialisten te leveren. De haalbaarheid hiervan is geverifieerd met een onderzoek onder reserve-personeel en gesprekken bij enkele andere departmenten en een aantal bedrijven.

13. Wordt de Nederlandse CIMIC Stafeenheid van 60 personen ten behoeve van de CIMIC Group North apart opgezet naast de CIMIC-secties bij de Staf bevelhebber der Landstrijdkrachten en bij één Divisie van het Duits-Nederlandse legerkorps? Zo nee, hoe wordt in de uitvoering van de taken een verdeling aangebracht?

Ja, zie ook de antwoorden op de vragen 8 en 9 en de beantwoording van vraag 12 in mijn brief van 9 januari jl.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie