Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarcijfers 2000 Volker Wessels Stevin

Datum nieuwsfeit: 15-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Volker Wessels Stevin NV
Zoek soortgelijke berichten
Volker Wessels Stevin NV

Persbericht jaarcijfers 2000

Koninklijke Volker Wessels Stevin nv in 2000

Voortzetting gunstige resultaatontwikkeling:
bedrijfsresultaat stijgt met 25%.

Kernpunten

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vr belastingen stijgt
met 25% tot 144 miljoen (1999: 115 miljoen)


Netto winst stijgt met 18% tot 97 miljoen (1999: 83 miljoen)


Winst per aandeel stijgt met 16% tot 2,96 (1999: 2,56)

Dividend 1,20 per aandeel in contanten (1999: 1,02 keuzedividend)


Orderportefeuille stijgt met 33% tot 3.075 miljoen (1999: 2.313 miljoen)


Netto winst in 2001 naar verwachting 8 ? 10% hoger dan over het jaar 2000
(in lijn met onze meerjaren-doelstelling)

Netto winst
De netto winst over het jaar 2000 komt uit op 97 miljoen (1999: 83 miljoen). De stijging van de winst ad 14 miljoen is nagenoeg geheel toe te schrijven aan autonome groei. De resultaten zijn een weerslag van de gunstige marktomstandigheden in Nederland, Belgi, het Verenigd Koninkrijk en Noord-West Amerika en de wijze waarop Koninklijke Volker Wessels Stevin daarop inspeelt. De marktomstandigheden in Duitsland worden nog steeds beheerst door overcapaciteit.
Onze activiteiten in Duitsland hebben dan ook niet bijgedragen aan het concernresultaat.

De belastingdruk in 2000 bedraagt 32% tegenover 29% in het voorgaande jaar.

Voortgang strategie en bereikte doelstelling ten aanzien van resultaat
De gunstige economische- en marktontwikkelingen in Nederland en de "thuismarkten" buiten Nederland, met uitzondering van Duitsland, hebben geleid tot het ruimschoots realiseren in 2000 van de
meerjaren-doelstellingen.

De werkelijk behaalde resultaten in het verslagjaar in vergelijking met onze meerjaren-doelstellingen zijn:

 
Werkelijk   Doelstelling 
%        % 

Operationele marge vr 5,3 5 belastingen
Rentabiliteit eigen 24,7 17,5 vermogen (n
belastingen)
Jaarlijkse groei van de 18 8 - 10 netto winst

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vr
belastingen
Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vr belastingen stijgt in het verslagjaar met 25% tot 144 miljoen (1999: 115 miljoen).
De operationele marge, zijnde het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen uitgedrukt in een percentage van de omzet opgeleverde werken, komt in 2000 uit op 5,3% (1999: 4,6%).


samenstelling naar sector

De samenstelling naar sector van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vr belastingen is als volgt:

 
(bedragen in miljoenen euro's)      2000   1999 

Bouw en Vastgoed 68 56 Infrastructuur 60 46 Specialismen 12 6 140 108 Niet toegerekend aan sectoren 4 7 Resultaat uit gewone 144 115 bedrijfsuitoefening vr
belastingen


De resultaten in de kernsectoren Bouw en Vastgoed en Infrastructuur hebben zich in 2000 in totaal, in lijn met de verwachtingen, positief ontwikkeld. De sector Bouw en Vastgoed stijgt ten opzichte van 1999 met ruim 20%. De sector Infrastructuur heeft een stijging van 30% gerealiseerd.

De resultaten in de sector Specialismen hebben zich bij nagenoeg alle werkmaatschappijen in het jaar 2000 volledig hersteld van de terugval in het voorgaande jaar.

De samenstelling van de operationele marge naar sectoren is als volgt:

 
Operationele marge           2000    1999 

Bouw en Vastgoed 5,1% 4,7% Infrastructuur 5,1% 4,0% Specialismen 3,5% 1,9%

Gemiddeld 5,3% 4,6%


samenstelling Nederland / Buitenland

De ontwikkeling van het resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening vr belastingen in Nederland en Buitenland is als volgt:

 
(bedragen in miljoenen euro's)      2000   1999 

Nederland 130 94 Buitenland 10 14 140 108 Niet toegerekend aan sectoren 4 7 Resultaat uit gewone 144 115 bedrijfsuitoefening vr
belastingen


De resultaatontwikkeling als geheel is in
overeenstemming met onze verwachtingen. Wat de
verschillende geografische gebieden betreft staan tegenover gunstige resultaten in Nederland, Belgi, Verenigd Koninkrijk en Noord-West Amerika, tegenvallende resultaten in Duitsland en op de Antillen.

De samenstelling van de operationele marge in Nederland en Buitenland is als volgt:

 
Operationele marge           2000    1999 

Nederland 6,1% 4,6% Buitenland 1,3% 2,4%

Gemiddeld 5,3% 4,6%

Productie-omzet
De productie-omzet neemt in 2000 toe met 0,3 miljard tot 2,8 miljard (1999: 2,5 miljard).
De toename is voor 7% autonoom en is voor 6% een gevolg van de volledige consolidatie in 2000 van F.C. Trapp.

De productie-omzet over het jaar 2000 is als volgt naar sector en regio verdeeld:

 
(bedragen in   Nederland Duitsland  Overig  Totaal Totaal 
miljoenen                      2000  1999 
euro's) 

Bouw en 1.040 364 - 1.404 1.274 Vastgoed
Infrastructuur 895 101 253 1.249 1.143 Specialismen 392 - - 392 317

Productie-omzet 2.327 465 253 3.045 2.734 sectoren
Af: -227 -9 - -236 -242 Intercompany
omzet

Productie-omzet 2.100 456 253 2.809 2.492

In procenten 75% 16% 9% 100%

Orderportefeuille
De orderportefeuille bedraagt ultimo 2000 3,1 miljard (ultimo 1999: 2,3 miljard) en is van goede kwaliteit en omvang. In de orderportefeuille zijn opgenomen getekende opdrachten en ontwikkelingsprojecten die in 2001 daadwerkelijk tot uitvoering komen.

De samenstelling naar sector van de orderportefeuille per 31 december is als volgt:

(bedragen in miljoenen 31-12-2000 31-12-1999 euro's)

Bouw en Vastgoed 1.830 1.563 Infrastructuur 1.223 736 Specialismen 143 112

Orderportefeuille 3.196 2.411 sectoren
Af: Intercompany -121 -98

Orderportefeuille 3.075 2.313

Investeringen
De netto-investeringen in materile vaste activa in 2000 hebben 70 miljoen (1999: 74 miljoen) bedragen.

De investeringen in financile vaste activa zijn per saldo in totaal toegenomen met 37 miljoen tot 105 miljoen ultimo 2000. Belangrijkste post is de 25% deelneming in Anthony Fokker Business Park C.V. voor een bedrag van 14 miljoen.

De met acquisities gemoeide bedragen zijn in het verslagjaar van beperkte omvang geweest.

Vermogenspositie
Het eigen vermogen per 31 december 2000 bedraagt 441 miljoen (31 december 1999: 395 miljoen).
De solvabiliteitspositie ultimo 2000 is uitgekomen op 28% (1999: 27%) van het balanstotaal.
Het door de vennootschap nagestreefde niveau bedraagt 30%.

Van de in depot gehouden eigen aandelen zijn in het jaar 2000, na goedkeuring van de aandeelhoudersvergadering,
1.056.535 stuks aandelen ingetrokken.
Per 31 december 2000 bedraagt het aantal eigen aandelen in depot 1.942.440 stuks (31 december 1999: 2.025.800). In januari 2001 zijn 397.000 eigen aandelen verkocht na herijking van mogelijke toekomstige uitgifte terzake van converteerbare obligaties en stockopties.
Het aantal eigen aandelen in depot per 14 maart 2001 bedraagt 1.545.440 stuks.

In 2000 is circa 17 miljoen goodwill ten laste van het eigen vermogen gebracht.
Hiervan heeft circa 15 miljoen betrekking op de periode voor uitbreiding van ons belang in Trapp. Het betreft voornamelijk nagekomen kosten voortkomende uit de reorganisatie alsmede voorzieningen voor
vorderingen uit hoofde van door opdrachtgevers nog niet goedgekeurde meerwerk- en eindafrekeningen.

Wijziging methode van winstneming in 2001
In het verslagjaar is binnen de bedrijfstak onder meer overeenstemming bereikt over de winstnemingsgrondslag om de transparantie en vergelijkbaarheid van bouwconcerns te verbeteren.

Vanaf 1 januari 2001 zal in afwijking van het tot en met het jaar 2000 gehanteerde beginsel van winstneming op projecten in het jaar van oplevering (completed-contract methode) de winsten op projecten verantwoord worden naar rato van de voortgang van het werk
(percentage-completion-methode).
Tegen de achtergrond van het voor de komende jaren toenemend aandeel in omzet en resultaat van de grote meerjarige projecten geeft deze stelselwijziging een beter inzicht in de werkelijke gang van zaken.

Ten gevolge van de wijziging ontstaat per 1 januari 2001 een nmalige bate van circa 33 miljoen na belastingen ten gunste van het eigen vermogen.

Vooruitzichten
De Raad van Bestuur ziet het jaar 2001 met vertrouwen tegemoet.

De orderportefeuille en de aanhoudende gunstige
marktomstandigheden in de meeste gebieden waar Volker Wessels Stevin actief is, resulteert in een verwachte productie-omzet op basis van autonome groei voor het jaar 2001 van circa 3.000 miljoen.

In alle regio's wordt een autonome groei van de omzet verwacht met uitzondering van Duitsland.

In Nederland zal de grootste omzetstijging zich voordoen in de sector Infrastructuur nu de grote infrastructurele projecten na zoveel jaren tot daadwerkelijke uitvoering komen.

Ten aanzien van de Duitse markt wordt voor 2001 nog geen verbetering verwacht. Er wordt van uitgegaan dat in 2001 in Duitsland een positief resultaat zal worden behaald.

Ook in het lopende jaar zal verder aandacht worden gegeven aan groei door middel van acquisities.

De Raad van Bestuur verwacht voor het jaar 2001 weer een hoger resultaat te behalen, dat in lijn zal zijn met de meerjaren-doelstelling.

Jaarverslag en Algemene Vergadering van Aandeelhouders Het jaarverslag is beschikbaar op 17 april 2001. De voorpublicatie is beschikbaar op onze website vanaf 15 maart 2001, 10.00 uur.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal
plaatsvinden op 9 mei 2001 om 15.00 uur in het Hilton International Hotel, Weena 10 te Rotterdam.

Aandeelhouders respectievelijk certificaathouders met gezamenlijk n procent van het geplaatste kapitaal kunnen voorstellen indienen met betrekking tot
agendapunten voor de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders.
Deze dienen uiterlijk 20 maart 2001 bij de vennootschap te zijn ingediend.

Bijlage: geconsolideerde balans per 31 december 2000 website: www.kvws.com
geconsolideerde winst- en verliesrekening 2000
kerncijfers per gewoon aandeel

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...