Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Winstherstel in 2001 Athlon Groep na winstdaling in 2000

Datum nieuwsfeit: 16-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Athlon Groep
Zoek soortgelijke berichten
Athlon Groep

Winstherstel in 2001 athlon groep na winstdaling in 2000

Hoofddorp, 15 maart 2001

Athlon Groep (autoleasing en verhuur, dealerbedrijven en autoschade herstel) heeft, zoals op 26 januari jl. aangekondigd, in 2000 zijn winst zien dalen door een fors verlies bij het Duitse verhuurbedrijf CC Raule. Het bedrijfsresultaat daalde met 14% tot § 30,8 mln (1999: § 35,8 mln). Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen daalde met 15% tot § 33,1 mln (1999: § 39,0 mln). De nettowinst bedroeg § 16,5 mln (1999: § 27,0 mln), een daling van 39%. Hierin is inbegrepen een buitengewone bate van § 2,4 mln. De terugval in nettowinst is geheel te wijten aan het verlies na belasting van § 16,4 mln bij CC Raule. De netto-omzet nam toe tot § 1.147 mln (1999: § 917 mln), een stijging van 25%. Van deze omzetgroei is 13% autonoom. Mede als gevolg van de verwatering met 13% door de emissie van juni 1999 daalde de winst per gewoon aandeel met 50% tot § 0,89 (1999: § 1,79). Houders van gewone aandelen wordt voorgesteld om ondanks de winstdaling een ongewijzigd contant dividend uit te keren van § 0,626 per aandeel. Na balansdatum heeft Athlon Groep besloten CC Raule te verkopen. Exclusief CC Raule bedraagt het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting § 30,5 mln (1999: exclusief CC Raule § 26,7 mln), een stijging van 14%. Voor 2001 wordt, onder voorwaarde van verkoop van CC Raule, exclusief acquisities, een nettowinst van circa § 33 mln verwacht. Negatieve resultaten met betrekking tot CC Raule in 2001 worden naar verwachting gecompenseerd door boekwinst uit de reeds voorgenomen verkoop van onroerend goed.

Daar waar in dit persbericht gesproken wordt van netto-omzet, betreft dit de omzet na aftrek van de omzet tussen kernactiviteiten. In 2000 bedroeg de omzet tussen kernactiviteiten evenals in 1999 § 33 mln. Onder autonoom wordt verstaan de ontwikkeling van omzet of andersoortige resultaten zoals deze in (enige periode van) het verslagjaar is geweest bij bedrijven die ook in de vergelijkbare periode van het voorafgaande verslagjaar deel uit maakten van de Groep ("oud op oud").

Kenmerken 2000
De gestegen netto-omzet heeft geen verandering gebracht in de geografische netto-omzetverdeling.


Het verslagjaar kenmerkt zich door een combinatie van ook voor de langere termijn gunstige ontwikkelingen en negatieve aspecten. Gunstige ontwikkelingen deden zich vooral voor bij de lease-activiteiten. Zowel het resultaat als het contractenvolume maakten een krachtige groei door. Hiermee is ook voor de komende jaren een stevige basis gelegd voor groei van de resultaten. De in september 1999 geacquireerde Mercedes Benz-dealer Baan Twente droeg positief bij aan zowel omzet als winst. CARe Schadeservice wist de keten uit te breiden tot een totaal van 43 vestigingen. De grote tegenslag was de sterk negatieve ontwikkeling bij het Duitse autoverhuurbedrijf CC Raule. Dit verliesgevende bedrijfsonderdeel zal in 2001 worden afgestoten. Daarnaast hadden de dealerbedrijven en CARe Schadeservice o.a. te maken met aanmerkelijk hogere personeelskosten als gevolg van de krappe arbeidsmarkt.

Mede vanwege de stijgende kapitaalmarktrente en de toegenomen kosten van kredietverlening is Athlon ook in 2000 actief geweest in het ontwikkelen van alternatieve financieringsvormen voor de Groep. Als gevolg hiervan zijn onder andere een syndicated loan en commercial paper ingezet als financieringsinstrumenten. De opbrengst van de syndicated loan faciliteit bedraagt § 230 mln. Het commercial paper programma heeft een maximum capaciteit van § 250 mln. Ultimo 2000 bedroeg het opgenomen bedrag § 26 mln. Een medium term note programma met een maximum van § 750 mln, start in april 2001.

Ook in 2000 werd door Athlon een aantal nieuwe e-commerce instrumenten toegepast. Bij Interleasing Nederland werd Interleasing Online geÔntroduceerd terwijl Autop Deutschland Autopnet. inzette. Bij beide systemen gaat het om on-line toepassingen voor berijders en wagenparkbeheerders zoals bestellen van nieuwe auto's, maken van offertes en opvragen van management informatie. Daarnaast wordt internet ingezet bij de verkoop van ex-leaseauto's. Ook bij de verhuurbedrijven spelen e-commerce toepassingen een steeds belangrijkere rol. Het gaat hierbij vooral om de mogelijkheid om langs digitale weg huurauto's te reserveren. De dealers van Athlon geven inmiddels via het net informatie over de voorraad gebruikte auto's. Elektronische schademelding en in toenemende mate ook afhandeling van administratieve processen via het net hebben een positief effect op de efficiency bij CARe Schadeservice.

CC Raule
Het besluit om CC Raule te verkopen is ingegeven door strategische en operationele overwegingen. De doelstelling deze autoverhuuronderneming na de overname in 1998 uit te bouwen tot een met autoleasing geÔntegreerde activiteit is niet gerealiseerd. Na een aanvankelijke groeiperiode is de Duitse verhuurmarkt geconfronteerd met een belangrijke beleidswijziging van de Duitse autofabrikanten. Daardoor werden aanzienlijk lagere kortingen en bonussen verkregen op inkoop van auto's. Eenmalige kosten en een afnemende vraag met name in het vierde kwartaal zetten de resultaten van CC Raule sterk onder druk. Intern zijn zowel de kwaliteit van het management als de procedures en systemen achtergebleven bij de eisen die aan de omvang van de onderneming worden gesteld. Dit heeft onder andere geleid tot fouten in de fleetplanning en schadeafhandeling. Ingrepen bij het bedrijf, waaronder managementwisselingen in het eerste halfjaar, hebben niet tot het gewenste resultaat geleid. Aan het eind van het jaar verslechterde het resultaat door nagekomen kosten van onder andere schadeafwikkeling en transport, en gemiste bonussen van fabrikanten. Nader onderzoek in januari jl. leidde tot een additioneel verlies en het ontslag op staande voet van de algemeen directeur. Het operationele verlies van CC Raule bedraagt § 11,5 bij een omzet van § 156 mln (1999: omzet § 140 mln; winst voor belasting § 0,4 mln); inclusief de uit het besluit tot verkoop rechtstreeks voorvloeiende belastingeffecten komt het totale verlies uit op § 16,4 mln.

Autoleasing en -verhuur
In het verslagjaar werd in autoleasing en -verhuur een forse omzetstijging behaald van 23% tot § 828 mln (1999: § 673 mln). Deze groei is in belangrijke mate autonoom (16%). Het resultaat, inclusief de 50%- deelneming Unilease, daalde met 17% tot § 24,9 mln. Indien de resultaten van CC Raule in 1999 en 2000 buiten beschouwing worden gelaten, bedraagt het resultaat voor belasting § 36,4 mln, een stijging van 23%. De overige verhuurbedrijven in Nederland, BelgiŽ en Frankrijk presteerden goed.


Autoleasing
Op de Nederlandse leasemarkt zette ook in 2000 de groei door (ca. 11%). In Nederland wisten de Athlon-leasebedrijven het contractenbestand met ruim 15% uit te breiden tot 40.300 (excl Unilease). Hierdoor werd een belangrijk hogere omzet en resultaat geboekt. In BelgiŽ en Luxemburg realiseerden de lease-activiteiten een groei van het aantal contracten met 20% tot 15.500 (excl. Unilease Belgium). Mede dankzij een verdere verhoging van de productiviteit per medewerker behaalden de leasebedrijven in de Benelux in het boekjaar gezamenlijk een duidelijk beter resultaat dan in 1999. De groei bij de Franse lease-activiteiten bedroeg 10%. Dit resulteerde in een totaal aantal contracten van 7.250. De resultaatontwikkeling lag in lijn met deze volumestijging. In Duitsland ontwikkelden de leasebedrijven AV Leasing en het in 1999 geacquireerde Autop Deutschland zich positief. Het aantal contracten groeide met 12% tot 15.400. Ook het resultaat nam sterk toe. De 50% deelneming Unilease Nederland behaalde een stijging van het contractenvolume van bijna 13% tot 17.300. Unilease Belgium, dochter van Unilease Nederland, groeide met bijna 10% tot 3.400 contracten. De Unilease-bedrijven behaalden, na eliminatie van een buitengewone bate in 1999, een lager resultaat door met name hogere kosten en rentelasten.

Autoverhuur
De meeste West-Europese markten voor autoverhuur stonden onder druk. Niet alleen verslechterden de inkoopcondities voor grootafnemers, ook de daling van de prijzen voor gebruikte auto's leidde tot druk op het resultaat. Het resultaatherstel bij AXXI Autoverhuur in Nederland werd gerealiseerd door onder meer een aanmerkelijk hogere bezettingsgraad, een verbeterde mix binnen het verhuurpark en flexibele inkoop van auto's. Aan het eind van het boekjaar is besloten de Nederlandse verhuurbedrijven AXXI Autoverhuur en Hiltermann Rental Service te integreren. In de 2e helft van het jaar is begonnen met de invoering van het verhuursysteem RentPro voor alle verhuurbedrijven in binnen- en buitenland.

De Nederlandse verhuurbedrijven hebben in 2000 een positieve ontwikkeling doorgemaakt. AXXI Autoverhuur breidde haar vloot uit met 21% tot bijna 2.000 auto's. Bij Hiltermann Rental Service groeide de vloot met 8% tot bijna 1.950 auto's. Bij de verhuuractiviteiten in BelgiŽ is de winst fors gestegen. Dit werd bereikt door zowel groei van de verhuurvloot tot 1.400 auto's, als een betere bezettingsgraad. In Frankrijk werd een sterke autonome omzetgroei in verhuur behaald. Autop Rent behaalde, inclusief het per 1 januari 2000 overgenomen verhuurbedrijf Locamat, een groei van 27%. Met in totaal 5.450 auto's realiseerden deze verhuuractiviteiten een aanmerkelijke groei van het resultaat. Belangrijke vorderingen werden geboekt met de integratie van de diverse overgenomen ondernemingen, waaronder Locamat.

Dealerbedrijven
In Nederland werden in 2000 597.000 nieuwe personenauto's verkocht, een daling van 2,3% ten opzichte van 1999. Het aantal verkochte bestelauto's kwam uit op 96.000 (-3%). De stijging van de verkoop van gebruikte auto's heeft zich ook in 2000, zij het fractioneel, doorgezet. De omzet van de dealerbedrijven van Athlon steeg in het afgelopen boekjaar van § 218 mln met 31% tot § 285 mln. Van de omzetstijging was 5% autonoom. De winst van de dealeractiviteiten steeg met 2% tot § 5,1 mln. De bij de omzetstijging achterblijvende winsttoename wordt veroorzaakt door lagere marges en hogere kosten, alsmede een gewijzigde activiteitenmix als gevolg van een hoger aandeel autoverkopen. De Athlon-dealers verkochten in totaal 6.600 nieuwe (+8%) en 5.900 gebruikte auto's (+16%). Per 1 november 2000 is het VW/Audi-dealerbedrijf Autolichtstad te Eindhoven afgestoten, hetgeen een buitengewone bate van § 2,4 mln. opleverde. Schadeherstel

De autoschadeherstelmarkt in Nederland kent een relatief stabiel volume van circa § 1,1 mld. De gestuurde schadestroom liet een groei zien van § 410 tot § 450 mln. De omzet van de inmiddels 43 vestigingen tellende keten CARe Schadeservice is in 2000 met 17% gestegen tot § 68 mln (1999: § 58 mln). Van deze omzetgroei was 5% autonoom en kwam 12% voort uit acquisities. De gemiddelde omzet per vestiging vertoonde een stijging van § 1,5 mln in 1999 tot § 1,6 mln in het afgelopen jaar. Het resultaat nam af met 6% tot § 3,2 mln (1999: § 3,4 mln). Oorzaken van deze winstdaling zijn de gestegen milieukosten, hogere personeelskosten en inefficiŽnties als gevolg van druk op de organisatie door het grote aantal moeilijk vervulbare vacatures. De kostenverhogingen zijn in de tarieven voor 2001 doorberekend.


Belastingen
De belastingdruk nam sterk toe van 30,4% tot 57%. Dit is nagenoeg geheel het gevolg van het besluit tot verkoop van CC Raule. Hierdoor kan het verlies fiscaal niet meer gecompenseerd worden door toekomstige winsten. Dit betekent dat een actieve latentie van § 4,9 mln moest worden afgeboekt terwijl het tevens niet mogelijk is over het verlies over 2000 een belastingvordering op te nemen.

Solvabiliteit
Ultimo 2000 bedroeg het balanstotaal § 1.342 mln, een stijging van § 177 mln ten opzichte van ultimo 1999. De in 1999 opgenomen achtergestelde lening van § 20 mln werd afgelost. In het verslagjaar werd een nieuwe achtergestelde lening opgenomen van § 31,8 mln. Deze faciliteit loopt tot april 2002. Na afboeking van goodwill en inhouding van winst daalde het eigen vermogen licht met § 1,1 mln tot § 98,7 mln. Het aansprakelijk vermogen bedroeg ultimo 2000 § 130,5 mln. Uitgaande van de door Athlon gehanteerde solvabiliteitsnorm van 30% voor dealer- en schadeactiviteiten, worden de autolease en verhuuractiviteiten voor 8% (1999: 9%) met aansprakelijk vermogen gefinancierd; dit is conform de norm voor deze financiŽle activiteiten die Athlon stelt. De solvabiliteit voor de gehele groep bedroeg ultimo 2000 10% (1999: 10%).

Winst per aandeel en dividend
Aan houders van cumulatief preferente aandelen komt een vast contant dividend toe van § 0,62 per aandeel.
Na aftrek hiervan bedraagt de beschikbare winst voor gewone aandelen § 13,9 mln (1999: § 24,7 mln). Mede door de toename van het gemiddeld aantal aandelen met 13% als gevolg van de emissie van juni 1999 komt de winst per gewoon aandeel uit op § 0,89 (1999: § 1,79). Voorgesteld wordt om een ongewijzigd contant dividend van § 0,626 per gewoon aandeel van nominaal f 0,50 uit te keren in het vertrouwen dat de daling van de winst per aandeel 2000 incidenteel is. Dit betekent dat het pay out percentage eenmalig wordt verhoogd van 35% naar 70%. Bij ongewijzigde aanname van dit voorstel zal § 4,1 mln worden toegevoegd aan de algemene reserves.

Vooruitzichten
De Raad van Bestuur verwacht in 2001 een resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting van ca. § 33 mln en een winst per aandeel van ca. § 1,94 onder voorbehoud dat CC Raule, zoals gepland, in het eerste halfjaar van 2001 wordt afgestoten. Ten opzichte van de nettowinst 2000 van § 16,5 mln is dit een verdubbeling. In vergelijking met 1999 (nettowinst § 27 mln) stijgt de nettowinst 2001 met 22%. Negatieve resultaten met betrekking tot CC Raule in 2001 worden naar verwachting gecompenseerd door boekwinst uit de reeds voorgenomen verkoop van onroerend goed.

Voor nadere informatie:
Athlon Groep N.V.
mr. J.E. Demper, secretaris Raad van Bestuur
Telefoon: 023 5615105 / E-mail: (info@athlon.nl)

Tot Athlon Groep behoren:

Autoleasing: Interleasing Nederland, Interleasing Belgium, International Fleetmanagement (B), Interleasing Luxembourg, Hiltermann Lease Service (NL), Sympalease (NL), Vemo (NL), Allease (NL), Zanlease (NL), Autop Lease (F), AV Leasing (D), Autop Deutschland (D), Unilease (NL/B, 50%) Autoverhuur: AXXI Autoverhuur (NL), Interleasing Rent (B), Hiltermann Rental Service (NL), CC Raule Autovermietung (D), Autop Rent (F), SDL (F)
Dealerbedrijven: Aura Opel Amstelveen, Baan Twente, Autobedrijf Beemsterboer, Autobedrijf Prinsenhof, Automobielbedrijf Boekenroode, Chrysler Heemstede, Chrysler Jeep Amstelveen, E.G.A.C., Romeyn & Van Zanten, Autohaus Taunus (D) Autoschadeherstel: CARe Schadeservice (NL, 43 vestigingen) Website: www.athlon.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie