Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontwerp besluiten wet milieubeheer Ede

Datum nieuwsfeit: 16-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Ede
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

WET MILIEUBEHEER

ONTWERP-BESLUITEN

Het gemeentebestuur is van plan een milieuvergunning te verlenen (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan:

T.G. van de Lee, voor een veehouderij op het adres Overwoudsesteeg 2 te Lunteren WM/2000-110

Tevens is het gemeentebestuur van plan de milieuvergunning van Mts. Overeem, Maanderbuurtweg 78 te Ede van d.d. 13 januari 1998, nr. WM/1997-122 gedeeltelijk in te trekken en wel voor 123 gespeende biggen, 148 guste/dragende zeugen, 2 beren en 38 kraamzeugen.

H. van den Berg, voor een veehouderij op het adres Roekelseweg 29 te Wekerom WM/2000-116

ONTWERP-INTREKKINGSBESLUITEN

Tevens is het gemeentebestuur voornemens om de vergunning Wet milieubeheer van:

Mw. J. Evers-Groeneveld, Kruisbeekweg 22 te Lunteren, nr. HW-75-137 geheel in te trekken.
J.W. van Roekel, Veendersteeg 2 te Bennekom, nr. HW-84-161 geheel in te trekken.
C. van Omme, Tepelenburgweg 2a te Harskamp, nr. HW-88-141 gedeeltelijk in te trekken en wel voor 8 vleesvarkens. E. Evers, Kruisbeekweg 14a te Lunteren, nr. HW-89-003 geheel in te trekken.
H. Theunissen, Koperensteeg 33 te Wekerom, nr. HW-91-048 gedeeltelijk in te trekken en wel voor 92 vleesvarkens. W. van Beek, Otterloseweg 42a te Wekerom, nr. HW-92-287 gedeeltelijk in te trekken en wel voor 47 vleesvarkens.

Bedenkingen

Naar aanleiding van de ontwerp-besluiten.
Een ieder kan tot 12 april 2001 gemotiveerde schriftelijke bedenkingen indienen naar aanleiding van het ontwerp-besluit. Voorts kan tot 5 april 2001 een ieder verzoeken om gelegenheid tot mondelinge gedachtenwisseling over het ontwerp-besluit en tot het mondeling indienen van gemotiveerde bedenkingen daartegen. Het verzoek kan telefonisch worden gedaan onder nummer (0318) 68 05 22.

Naar aanleiding van de ontwerp-intrekkingsbesluiten. Een ieder kan tot 29 maart 2001 gemotiveerde schriftelijke bedenkingen indienen naar aanleiding van het ontwerp-intrekkingsbesluit.

Adres indienen bedenkingen
: burgemeester en wethouders, p/a de directeur van de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 9024, 6710 HM EDE.

Geheimhouding
: alléén op verzoek van een bezwaarde worden naam en adres niet bekend gemaakt.

INZAGE

De stukken van bovenvermelde ontwerp-besluiten kunnen tot 12 april 2001 worden ingezien, voor wat betreft de ontwerp-intrekkingsbesluiten tot 29 maart 2001. Het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor 'De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede is dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag bovendien tot 20.00 uur. Op aanvraag kunnen de stukken ook na genoemde datum worden ingezien.

VERKLARING

(n.a.v. melding van veranderingen die niet door de verleende vergunning worden gedekt, maar

die wel voldoen aan de normen van die vergunning).

Op 6 maart 2001 heeft het gemeentebestuur verklaard dat voor de verandering waarvan J. Stroomberg, Scharrenburgersteeg 39 te Lunteren WM/1999-141 melding heeft gedaan waarvoor geen vergunning Wet milieubeheer is vereist. De verandering heeft betrekking op het wijzigen van de afmetingen van een nog te realiseren pluimveestal bij een gelijkblijvend aantal dieren.

Bedenkingen

Naar aanleiding van een verklaring
kan men, indien men het niet eens is met dit besluit, ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na publicatie ons bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Graag in de linkerbovenhoek vermelden: 'bezwaar'.

Wij zullen, na heroverweging, een beslissing op uw bezwaarschrift nemen.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten:

a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt; d. de gronden van het bezwaar.

Binnen zes weken na publicatie, kan men een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG.

Mocht genoemde bezwaarschriftenprocedure niet voldoende duidelijk zijn of wenst men nadere inlichtingen over deze procedures, dan kunt u zich in verbinding stellen met mevrouw mr R.C.J. Cremers, telefoon (0318) 68 01 63 van de afdeling Algemene en Juridische Zaken van de Bestuursdienst, Raadhuis, Bergstraat 4 in Ede.

Besluit horeca- sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer

Het gemeentebestuur maakt bekend dat zij d.d. 27 februari 2001 heeft besloten in het kader van het Besluit horeca- sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer nadere invulling te geven aan de geluidsnormen, de meetzones en een gedragsregel te stellen aan de horeca-inrichtingen in het horecaconcentratiegebied (Museumplein en omgeving) in Ede.

Inzage

Een exemplaar van het besluit en eventueel andere stukken liggen van 15 maart 2001 tot 26 april 2001 ter inzage bij het Informatiecentrum Bouw, Wonen en Milieu, stadskantoor 'De Doelen', Raadhuisplein 2 in Ede. Het Informatiecentrum is dagelijks geopend van 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag bovendien tot 20.00 uur.

Beroep

Tot 26 april 2001 kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, door:

degene die bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit; degene die bedenkingen heeft tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn aangebracht;
enige andere belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen het ontwerpbesluit.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit wordt van kracht met ingang van 26 april 2001. Indien echter gedurende de beroepstermijn aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek wordt gedaan om een voorlopige voorziening wordt het besluit niet van kracht, voordat op een dergelijk verzoek is beslist.Ede, 14 maart 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie