Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief LNV inzake voortgang kabeljauwherstelplan

Datum nieuwsfeit: 19-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
Viss. 2001/2040
datum
19-03-2001

onderwerp
Voortgang kabeljauwherstelplan
TRC 2001/2580 doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

Naar aanleiding van uw verzoek (22-01-LNV) en in vervolg op mijn brief van 2 maart jl. (TK 2000-2001, 21 501-17, nr. 105) informeer ik u hierbij over de voortgang met betrekking tot het pakket afspraken, waarover ik op 1 maart jl. overeenstemming heb bereikt met de visserijsector. Tevens wil ik u informeren over de uitvoering van de moties die de Kamer heeft aangenomen naar aanleiding van het debat over de noodmaatregel in het kader van het kabeljauwherstelplan.

up

datum
19-03-2001

kenmerk
Viss. 2001/2040

bijlage

Uitwerking van het pakket afspraken met de visserijsector Het eerste element van dit pakket betreft richt zich op een vervroegde openstelling per 1 april a.s. van het zuidelijke deel van de Noordzee. Ik zal hiertoe steun proberen te vinden bij collega-visserijministers rond de Noordzee teneinde de Europese Commissie tot een dergelijk besluit te bewegen. Tegelijkertijd zal de Nederlandse visserijsector zich inspannen om steun te vinden bij de visserijsectoren in de Noordzeelanden.
Op dit moment vindt overleg plaats met de betrokken lidstaten en de Commissie.

Betreffende het tweede element van het pakket - de versnelde uitbetaling van de eerder toegezegde tegemoetkoming in de sociale premielasten van opvarenden - kan ik u melden dat op 5 maart jl. de regeling door het Productschap Vis voor aanvragers is opengesteld. De benodigde fondsen voor de begunstigden zijn inmiddels ter beschikking gesteld van het Productschap.

Het derde element van het akkoord betreft een samenhangend pakket van maatregelen ten behoeve van het herstel van het kabeljauwbestand in de Noordzee, waarmee in de periode tot 1 juli a.s. ervaring kan worden opgedaan. Over de uitwerking van dit onderdeel is de afgelopen 2 weken intensief overleg gevoerd tussen het ministerie en de sector. Het resultaat hiervan is 4 pakketten van maatregelen, die ieder op zich zijn toegesneden op een vlootsegment binnen de totale Nederlandse kottervloot.
Elk pakket bestaat minimaal uit technische aanpassingen die gericht zijn op minder bijvangst van kabeljauw, verplichte deelname aan mogelijke tijdelijke sluitingen ('real time closures') en een aantal stilligdagen. Naast deze verplichte onderdelen zijn er ook enkele vrijwillige maatregelen waar vissers aan deel kunnen nemen. Het staat vissers vrij om zich in te schrijven voor de uitvoering van een dergelijk pakket van maatregelen. Voor deze uitvoering ontvangen zij dan een financiële tegemoetkoming. In totaal heb ik hiervoor fl. 18 mln. beschikbaar gesteld.
Op dit moment wordt bovenstaande uitwerking in een regeling gevat en wordt bij LASER de uitvoering van deze regeling voorbereid.

Moties
Met betrekking tot de motie Van der Vlies (21501-17, nr. 101 d.d. 15/2/2001) heb ik u reeds op 1 maart een brief doen toekomen (TK 2000-2001, 21501-17, nr. 104).
In reactie op de motie Vos (21501-17, nr. 99 d.d. 15-2-2001) heeft u een vertrouwelijke brief van mij ontvangen (JZ01/2457 d.d. 22-2-2001). Voor wat betreft de motie Herrebrugh (21510-17, nr. 98, d.d. 15-2-2001) betreffende een inventarisatie van de economische gevolgen voor de sector en de uitwerking van het visverbod voor het kabeljauwbestand is inmiddels LEI en RIVO verzocht om daarvoor gegevens aan te leveren.

Verdere ontwikkeling kabeljauwherstelplan
De Commissie heeft bij het vaststellen van de noodmaatregel aangegeven dat zij voornemens is om per 1 mei a.s. met aanvullende technische maatregelen te komen, die de kabeljauw ook na de sluiting van 10 weken bescherming moet bieden. Ook deze technische maatregelen zullen worden besproken en afgestemd met Noorwegen. Op dit moment vinden de voorbereidende besprekingen plaats met de betreffende lidstaten, incl. consultaties door de Europese Commissie met de betrokken sectoren. Volgende week zullen in Oslo de eerste besprekingen hierover met Noorwegen gevoerd worden.

Nadat deze aanvullende technische maatregelen zijn vastgesteld, zal de Europese Commissie gaan werken aan een voorstel voor een structureel kabeljauwherstelplan, dat zij nog voor het zomerreces aan de Raad en het Europees Parlement hoopt aan te bieden. Nog dit jaar zal de Raad hierover overeenstemming moeten bereiken.

Het moge duidelijk zijn dat Nederland van mening is, dat het kabeljauwherstelplan een effectievere en evenwichtiger invulling moet krijgen dan de huidige noodmaatregel. Het maatregelenpakket voor de periode tot 1 juli in de Noordzee kan waardevolle gegevens opleveren, die een rol kunnen spelen in de afwegingen ten aanzien van het meerjarig kabeljauwherstelplan.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij,

G.H. Faberreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie