Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

NHG neemt initiatief tot actualisering Referentiemodel

Datum nieuwsfeit: 20-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

NHG neemt initiatief tot actualisering van het Referentiemodel

26 maart 2001 , verzorgd door Bas Baanders, algemeen directeur NHG

Deze voordracht werd gehouden tijdens het symposium "De uitdaging opgepakt" op 20 maart 2001.

Het rapport Hasman
Graag dank ik professor Hasman voor het uitbrengen van zijn rapport. Het geeft antwoord op een aantal vragen met betrekking tot het Referentiemodel, bevestigt sommigen van ons in hun mening over het model, nuanceert wellicht de visie van anderen. Het is goed dat een onafhankelijk deskundige ernaar gekeken heeft en een uitspraak heeft gedaan over de sterke en ook zwakke punten van het model en enkele aanbevelingen heeft geformuleerd. Daarmee zullen we in de toekomst ons voordeel moeten doen.

Vandaag wil ik vooral stilstaan bij de toekomst, het werk dat voor ons ligt. Ik ben blij te hebben kunnen lezen dat het referentiemodel op zich een kwalitatief goed stuk is. Op een aantal plekken zijn - soms ingrijpende - aanpassingen nodig, maar als uitgangspunt voldoet het. Enige tijd geleden sprak ik met een buitenlandse collega. Hij vertelde jaloers te zijn op het Nederlandse referentiemodel. Toen ik daarop antwoordde dat dat niet zonder meer betekent dat de ICT in de huisartsgeneeskunde nu ook eenvoudig is, wuifde hij die reactie weg met de opmerking hoe blij ze in zijn land al zouden zijn met basismateriaal als het Referentiemodel.

Het is goed dat we ons dat realiseren. Wij beschikken over een uniek product: een Referentiemodel dat geworteld is in de praktijk van het huisartsgeneeskundig handelen. Dit is een voorsprong die we moeten behouden. We staan nu voor de taak het Referentiemodel aan te passen aan de eisen van deze tijd. Het NHG neemt hiertoe het initiatief. Hierop zal ik in de rest van deze voordacht nader ingaan.

ICT in de zorg: waar gaat dat ook al weer over? Dit rapport laat ons even stil staan bij de vraag: waar gaat het om in alle discussies over ICT in de zorg?

ICT staat primair ten dienste van het zorgproces en de praktijkvoering.
De ICT in de zorg staat ten dienste van het zorgproces en de praktijkvoering. Het gaat om de dokter en patiënt in de spreekkamer. Hoe kan de dokter zijn werk zo goed mogelijk doen? Wat mag de patiënt verwachten? Hoe wordt deze het beste geholpen? Op welke manier kan de ICT hierbij de kwaliteit en eventueel de snelheid van het werk bevorderen? De ICT in de zorg moet de kwaliteit van het handelen ondersteunen en faciliteren. ICT gaat over kwaliteit van de zorg. Alle andere vragen daaromheen zijn daarvan afgeleide vragen, wat bepaald niet wil zeggen dat ze onbelangrijk zijn.

Tegelijkertijd moeten we vaststellen dat het ICT-veld in voortdurende beweging is, zowel technologisch als organisatorisch. In dit veld zijn weinig dingen zeker, maar één ding is dat wel: zolang de huisarts werkt, zal er een informatiesysteem voor huisartsen nodig zijn en voor zo'n informatiesysteem zal een Referentiemodel bestaan. Dat model zal nooit eeuwigheidswaarde hebben. Het moet dynamisch zijn: het Referentiemodel moet mee-ademen met de ontwikkelingen in het vak, binnen de zorg en om ons heen. Het Referentiemodel moet steeds een goede én actuele vertaling van het specifieke huisartsgeneeskundig handelen zijn.

Voor de huisartsgeneeskunde in het algemeen is het Referentiemodel van belang omdat de beroepsgroep eenduidig vastlegt welke eisen aan een systemen en/of componenten gesteld moeten worden. Daarvan kan de individuele huisarts gebruik maken bij de keuzes voor systemen of componenten.

Daarnaast moet het Referentiemodel bruikbaar zijn bij het ontwikkelen van passende software. Met het Referentiemodel moeten huisarts en programmeur uit de voeten kunnen. Om dat laatste te bevorderen nemen we Hasmans suggestie over om naast of in plaats van een tekstuele beschrijving ook een formele notatiewijze te gebruiken.

Het NHG neemt initiatief tot vernieuwing van het Referentiemodel. We moeten verder, we kunnen met het Referentiemodel niet blijven stilzitten. Het NHG wil hier het voortouw nemen. Ik wil hier stilstaan bij de vragen: Waarom het NHG? En: Hoe pakken we dat aan?

Waarom het NHG?
Het Referentiemodel gaat over kwaliteit en inhoud van de zorg. Het gaat om de inhoud en kwaliteit van het huisartsgeneeskundig vak, en als het om die inhoud gaat, is het NHG aan zet. Het NHG is - zoals u weet - het kenniscentrum van de huisartsgeneeskunde in Nederland. Wij ontwikkelen de grondslagen voor het kwaliteitsbeleid van de beroepsgroep en wij ondersteunen de beroepsgroep bij de uitvoering van het kwaliteitsbeleid.

ICT neemt een belangrijke plaats in binnen het takenpakket van het NHG. We hebben een duidelijke en erkende rol. Deze betreft de inhoud en de ondersteuning van de implementatie van dit onderdeel van het kwaliteitsbeleid.

Wat de inhoud betreft: wij ontwikkelen en beheren wij het Referentiemodel (inclusief tabellen), richtlijnen voor berichtenverkeer, generieke modellen voor zorg aan chronisch zieken, en voor consultondersteuning, zoals het elektronisch formularium.

Wat de implementatie betreft ontwikkelen wij scholingspakketten (zoals pakketten voor Deskundigheidsbevordering, 2 CD Roms EVS en Programma's Individuele Nascholing), waarvan de districten gebruik kunnen maken bij hun kwaliteitsbeleid.

Hoe willen we het Referentiemodel vernieuwen?
Het NHG is een werkplaats van actieve huisartsen. Het NHG doet zijn werk dus niet alleen, maar graag met anderen. Voor de vernieuwing van het Referentiemodel willen we de volgende uitgangspunten hanteren:


1. Het NHG ziet het als haar verantwoordelijkheid om initiatief te nemen tot vernieuwing van het Referentiemodel.


2. Het Referentiemodel zal wat ons betreft samenhang moeten hebben met de andere ontwikkelingen in de zorg, zoals - om er enkele te noemen - IPZ, ZPG, CSIZ, ViZi. Bovenal zal het echter een product moeten zijn dat gedragen wordt door de beroepsgroep. Daarom willen we ervaringsdeskundige huisartsen bij het gehele proces betrekken. We willen nadrukkelijk ook andere belanghebbenden en deskundigen uitnodigen mee te werken en te denken bij dit vernieuwingsproces. De uitkomst moet een product worden van deze tijd, goed afgestemd met (organisatorische en technologische) ontwikkelingen in de zorgsector.


3. Het NHG neemt initiatief en is katalysator. Het NHG faciliteert en wil de kar trekken. Maar we hoeven niet alles zelf te doen. We brengen in waar we goed in zijn: de inhoud en kwaliteit van het huisartsgeneeskundig vak en een uitgebreide ervaring op het gebied van standaardontwikkeling. Verder moeten er duidelijke lijnen liggen naar nationale en internationale initiatieven op het gebied van standaardisatie en normalisatie, zoals voor Nederland (CSIZ, NEN). Voor het huisarts-specifieke deel is het NHG verantwoordelijk. Dat betekent dat we een zorgvuldig ontwikkeltraject moeten uitzetten. Daarmee heeft het NHG ruime ervaring. Betrokken partijen kunnen erop rekenen dat zij in de loop van het traject volop betrokken worden en hun eigen inbreng kunnen hebben. Hasman suggereert in zijn rapport dat we bijvoorbeeld de helpende hand van de universiteiten kunnen gebruiken. Wij nemen dergelijke suggesties graag over, maar willen dat wat breder zien. Wij willen iedereen stimuleren en vragen hun bijdrage te leveren door hun specifieke kennis beschikbaar te stellen. Waar het ons om gaat, is een goed en bruikbaar product te maken.


4. ICT gaat over de praktijk van het huisartsgeneeskundig handelen. Hasman stelt in zijn rapport voor dat er een procesmodel van het huisartsgeneeskundig bedrijf komt, dat vervolgens uitgangspunt is voor het Referentiemodel. Dit idee nemen we mee bij de uitwerking van het plan van aanpak. In dit verband wil ik overigens wijzen op het 'Visieproject' van NHG en LHV. In dit project willen we een visie ontwikkelen op de plaats, rol en werkwijze van 'de huisarts' in de toekomst. De uitkomsten van dit project zullen ongetwijfeld hun weerslag krijgen op het procesmodel.


5. We willen toewerken naar een Referentiemodel dat - conform Hasmans suggesties - modulair is opgebouwd. Op die manier is meer differentiatie nodig. Per module kan aangegeven worden aan welke eisen die zou moeten voldoen, waarbij dan ook een aantal centrale modules onontbeerlijk en dus "verplicht" zouden moeten zijn voor ieder systeem. Daarnaast ontstaat de mogelijkheid om "stukjes functionaliteit" te ontwikkelen, iets wat sommige partijen in de markt prefereren boven het ontwikkelen van een geheel HIS.


6. We willen werken aan een model dat systeemonafhankelijk beschreven is. Gebruikers, andere opdrachtgevers en software bedrijven moeten de vrijheid hebben zelf te bepalen welke componenten voor hun situatie van toepassing zijn en hoe deze te bouwen. De beroepsgroep legt vast welke functies het verlangt van software, waarbij het uitwisselen van gegevens tussen systemen en componenten natuurlijk een essentiële randvoorwaarde is. De individuele huisarts kan - waarschijnlijk getrapt via DHV'en, ICT-medewerkers, zorgverzekeraars - het Referentiemodel gebruiken bij de beoordeling welk systeem of welke componenten aangeschaft zullen worden. Zij of hij moet erop vertrouwen dat systemen en componenten die voldoen aan het Referentiemodel, van kwalitatief voldoende niveau zijn om de praktijkvoering daadwerkelijk te ondersteunen en verbeteren.


7. Dit vernieuwingsproject kan wat het NHG betreft snel van start. Het is niet nodig eerst af te wachten wat de uitkomsten zijn van alle initiatieven die op het moment bestaan. Wij hebben werk te doen, waarmee anderen aan de slag kunnen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en hopen dat daarvan een stimulerende werking uitgaat. Te vaak zitten we op elkaar te wachten. Hier is dat niet nodig: er liggen mogelijkheden om concrete verbeteringen te realiseren. Wij hopen dat iedereen met een constructieve bijdrage wil meedenken en meewerken.


8. Aan de slag dus!!

© copyright NHG 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie