Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarcijfers 2000 SNS Reaal Groep

Datum nieuwsfeit: 20-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

SNS REAAL GROEP
www.snsreaalgroep.nl

SNS Reaal Groep laat opnieuw gezonde winstgroei zien deel 1

's-Hertogenbosch, 20 maart 2001

Nettowinst neemt in 2000 toe met ruim 11%

SNS REAAL GROEP LAAT OPNIEUW GEZONDE WINSTGROEI ZIEN


- Nettowinst + 11,2% tot EUR 179 miljoen

- Hypotheekportefeuille + 31,0% tot EUR 22,9 miljard
- Premies levensverzekeringen + 18,7% tot EUR 1,1 miljard
- Beleggingsfondsen + 26,2% tot EUR 2,0 miljard
- Consumptief krediet + 47,5% tot EUR 1,1 miljard
- Aansprakelijk vermogen +21,9% tot EUR 2,6 miljard
- Balanstotaal + 25,7% tot EUR 40,9 miljard
- Efficiencyratio bankbedrijf verbetert met 0,4%-punt tot 68,4%
- Kosten/premieratio verzekeringsbedrijf verbetert met 0,9%-punt tot 30,8%


--- 000 ---

AANSCHERPING STRATEGIE

Hans Leenaars, voorzitter Raad van Bestuur: 'In de tweede helft van 2000 is de gedachtewisseling over aanscherping van de strategie in gang gezet. Het resultaat van deze herdefiniëring van het all finance/multichannel-concept is dat er méér focus komt op onze kerncompetenties, méér synergie uit de organisatie wordt gehaald, méér distributiekracht wordt gegenereerd en dat er méér rationalisaties zullen plaatsvinden. De hoofdmerken SNS bank en Hooge Huys zullen innovatieve producten - vooral in de vorm van productpakketten - snel en breed in de markt zetten, ondersteund door intensieve marktbewerking.'

Verwachting voor 2001
In het verlengde van de aangescherpte strategie verwacht SNS Reaal Groep de verkoopmogelijkheden in sterkere mate te benutten, niet alleen bij bestaande maar ook bij nieuwe klantengroepen. Stringente kostenbeheersing en efficiënte werkprocessen zullen bijdragen tot een gematigde kostenontwikkeling. Hoewel de economische vooruitzichten in toenemende mate minder rooskleurig lijken, verwacht SNS Reaal Groep dat in 2001 - onvoorziene omstandigheden voorbehouden - wederom een nettowinststijging kan worden gerealiseerd, die voldoet aan de financiële doelstelling van ten minste 10%.


--- 000 ---
SNS REAAL GROEP: GOEDE RESULTATEN IN 2000

In 2000 mondde de groei van de activiteiten uit in een resultaat vóór belastingen van EUR 249 miljoen en een nettowinst van EUR 179 miljoen. Alle concernonderdelen SNS bank, Hooge Huys en SNS Reaal Invest - hebben bijgedragen aan de nettowinstgroei van 11,2%. De nettowinst van SNS Reaal Invest, dat zich richt op verbreding van de financiële basis en ondersteuning van de financiële activiteiten binnen SNS Reaal Groep, groeide zelfs met meer dan 30%.

Kredietverlening: sterke groei op de particuliere markt De kredietverlening aan particulieren nam in 2000 sterk toe. De hypotheekportefeuille nam met 31,0% toe tot EUR 22,9 miljard. Bij SNS bank, inclusief de merken BLG Hypotheken, CVB Bank en ASN Bank, bedroeg de hypotheekproductie EUR 7,2 miljard, waardoor de portefeuille aangroeide met 33,6% tot EUR 20,9 miljard. Ook de consumptieve kredietverlening vertoonde een sterke toename: de portefeuille groeide met bijna 50% tot EUR 1,1 miljard, waarvan EUR 590 miljoen bij SNS bank en EUR 487 miljoen bij PrimeLine, een dochter van SNS Reaal Invest.
De zakelijke kredietportefeuille van SNS bank groeide met 11,7% tot EUR 3,3 miljard.

Toevertrouwde middelen: vooral belangstelling voor beleggingsfondsen De groepen beleggingsfondsen binnen SNS Reaal Groep lieten alle een duidelijke groei zien (+26,2%) tot EUR 2,0 miljard. Het belegd vermogen van de fondsen van SNS bank nam met 17,9% toe tot EUR 1,4 miljard. De op duurzaam beleggen gerichte fondsen van ASN Bank groeiden met 44,4% tot EUR 400 miljoen en de fondsen van Hooge Huys lieten vrijwel een verdubbeling zien met een groei tot EUR 143 miljoen.
Daarnaast vloeit een deel van de particuliere geldstroom richting spaargelden, die met 3,4% toenamen tot EUR 7,5 miljard, waarmee een duidelijk hogere groei is gerealiseerd dan gemiddeld in de markt.

SNS Effectenlijn: sterke groei rekeninghouders en orders Het aantal rekeninghouders bij de SNS Effectenlijn - waaronder zowel de telefonische als de via internet verstuurde opdrachten vallen - nam met bijna 60% toe. De orderstroom groeide met meer dan 60%. SNS bank heeft als eerste de combinatie van 'on line / real time' beleggen, betalen en sparen via internet mogelijk gemaakt. Inmiddels kunnen 'saldo-alerts' via een SMS-bericht of e-mail worden doorgegeven, zodat de klant via zijn mobiele telefoon of personal computer op de hoogte wordt gesteld van relevante (positieve of negatieve) veranderingen in het saldo.

Hans Leenaars: 'SNS Reaal Groep heeft zich bij het bank- en het verzekeringsbedrijf een koppositie verworven bij de financiële dienstverlening via internet. Zowel de relaties van de bank als de intermediairs hebben in diverse onderzoeken blijk gegeven van hun waardering voor deze dienstverlening. SNS Reaal Groep wil het tempo van de ontwikkeling ook in de toekomst mede blijven bepalen. Zonder de ontwikkeling van de overige distributiekanalen tekort te doen, zal de komende jaren fors in de dienstverlening via internet worden geïnvesteerd.'

Verzekeringen: groei Leven, lichte terugloop Schade De brutopremies Leven namen met 18,7% toe tot EUR 1,1 miljard; waarvan EUR 611 miljoen voor periodieke premies en EUR 506 miljoen voor premies ineens. Het nieuwe belastingstelsel, met een beperkte fiscale aftrek voor lijfrentes en koopsommen, kwam tot uiting in de (lichte) toename van periodieke premies en de (sterke) toename van premies ineens.
De brutopremies Schade liepen met 4,9% terug tot EUR 293 miljoen, met name door verkoop van de ziektewetportefeuille. Schadeverzekeringen worden door Hooge Huys als flankerend voor levensverzekeringen gezien. Het schadepercentage was laag, ondanks een aantal stormschades en de vuurwerkramp in Enschede.

Aansprakelijk vermogen stijgt
Het aansprakelijk vermogen van SNS Reaal Groep is met 21,9% toegenomen tot EUR 2,6 miljard. Het eigen vermogen groeide met EUR 123 miljoen tot EUR 1,6 miljard, als gevolg van de toevoeging van de nettowinst in 2000 van EUR 179 miljoen, waarbij het verschil grotendeels wordt verklaard door de afboeking van goodwill. Het rendement op het eigen vermogen is afgenomen van 12,2% tot 11,8%, wat onder de (lange termijn) financiële doelstelling van 12,5% ligt.

Efficiencyratio's verder verbeterd
De efficiencyratio van het bankbedrijf liet een verbetering zien van 68,8% tot 68,4%; doelstelling is om in een aantal jaren op maximaal 65% uit te komen. De kosten/premie-ratio van het verzekeringsbedrijf liet eveneens een verbetering zien, en wel van 31,7% tot 30,8%. De doelstelling is hier 27%.

Kantorenorganisatie: clustering vrijwel rond
Het bankkantoor krijgt de laatste jaren in snel tempo een aangepaste functie, namelijk gericht op een (geïntegreerd) advies over bank-, verzekerings- en beleggingszaken. De veranderende klantbehoefte heeft tot een clustering tot full service-kantoren geleid. Naar schatting zal het aantal kantoren hierdoor geleidelijk dalen van circa 300 begin 2000, tot ongeveer 200 in 2001. Naast de clustering van kantoren zijn en worden nog steeds nieuwe kantoren geopend, bijvoorbeeld in de Randstad. Deze regio is voor SNS bank van oudsher een gebied met lage aanwezigheidsgraad. Met het oog op de gewenste verbreding en verdieping van de distributie zal de marktbewerking met kracht ter hand worden genomen. Hierbij zal vooral gebruik worden gemaakt van eigentijdse middelen, zoals internet, telefoon, callcenter en adviseur-aan-huis.

Maatschappelijk betrokken
SNS Reaal Groep heeft haar marktleiderspositie op het gebied van duurzaam beleggen verder weten te versterken, zowel met beleggingsfondsen als institutionele portefeuilles. Het wereldwijd beleggende ASN Aandelenfonds heeft ook in 2000 laten zien dat beleggen op basis van duurzame criteria uitstekend samengaat met een goed rendement. Het SNS Eco Aandelenfonds, dat belegt in Europese ondernemingen die in hun sector de beste milieuprestaties laten zien, liet eveneens een positief rendement zien. SNS Asset Management ontwikkelde zich verder tot specialist op het gebied van duurzaam vermogensbeheer en duurzaamheidsanalyse.

Hans Leenaars: 'In de samenleving neemt de belangstelling voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam beleggen duidelijk toe. SNS Reaal Groep is van mening dat deze ontwikkeling van structurele aard is. Binnen SNS Reaal Groep is al jarenlang kennis en ervaring met betrekking tot deze onderwerpen opgebouwd. De kwaliteit op het gebied van analyse en research heeft zich vertaald in een uitstekend 'track-record'van beleggingen. Ook op dit gebied zal SNS Reaal Groep werken aan bestendiging en versterking van de voorlopersrol.'


--- 000 ---

SNS REAAL GROEP IN HET KORT

SNS Reaal Groep is een innovatieve en snelgroeiende Nederlandse financiële dienstverlener, die zich richt op vorming, beheer en bescherming van financiële vermogens van particuliere en zakelijke relaties, door het bieden van een samenhangend pakket van bancaire, beleggings- en verzekeringsproducten via verschillende distributiekanalen. De dienstverlening aan relaties geschiedt via de hoofdmerken SNS bank en Hooge Huys, alsmede een aantal nichelabels. SNS bank bedient haar klanten rechtstreeks via kantoren, adviseurs, telefoon en internet. Hooge Huys maakt bij de distributie gebruik van het onafhankelijke intermediair. Het derde concernonderdeel, SNS Reaal Invest, richt zich op verbreding en ondersteuning van de financiële activiteiten binnen SNS Reaal Groep. Hiertoe worden deelnemingen verworven in de sectoren lease, consumptief krediet, onroerend goed, financiële dienstverlening & distributie en venture capital. SNS Reaal Groep kenmerkt zich van oudsher door haar maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid.


--- 000 ---

SNS Reaal Groep in 2000

Kerncijfers SNS Reaal Groep
(in Miljoenen)
2000 1999 Mutatie EUR EUR

Bancaire rentemarge 422 375 12,5% Brutopremie verzekeringsbedr. 1410 1249 12,9%

Balanstotaal 40879 32527 25,7% Hypothecaire Kredieten 22909 17486 31,0% Andere Kredieten 4203 3662 14,8% Verzekeringstech. Voorz. 7683 7032 9,3% Eigen Vermogen 1575 1452 8,5%

Gem. aantal medewerkers 1) 5932 5603 5,9%

Resultaat voor belastingen:
Bankbedrijf 157 140 12,1% Verzekeringsbedrijf 111 102 8,8% SNS Reaal Invest 32 24 33,3% Resultaat voor belastingen 300 266 12,8% Groepsonderdelen:
Groep -51 -35 45,7% Resultaat voor belastingen 249 231 7,8%

Nettwinst:
Bankbedrijf 104 94 10,6% Verzekeringsbedrijf 78 67 16,4% SNS Reaal Invest 30 23 30,4% Nettowinst groepsonderdelen: 212 184 15,2% Groep -33 -23 43,5% Nettowinst 179 161 11,2%


1) Op basis van full-time equivalenten






20 mrt 01 14:24

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...