Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toelichting regeling standstill MKZ Nederland 2001

Datum nieuwsfeit: 21-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

www.minlnv.nl

MIN LNV: Toelichting regeling standsill MKZ Nederland 2001

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op artikel 9 van Richtlijn 85/511/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 november 1985 tot vaststelling van gemeenschappelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer (PbEG L315) en op artikel 10, eerste lid van Richtlijn 90/425/EEG Van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);
Gelet op artikel 30, eerste en vierde lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel I
De Tijdelijke regeling standstill mond- en klauwzeer Nederland 2001 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding .1.. geplaatst.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, geldt niet voor het vervoer van eendagskuikens, die rechtstreeks worden vervoerd naar een pluimveebedrijf, mits de aflevering plaatsvindt op de openbare weg, grenzend aan het pluimveebedrijf van bestemming.

B

Artikel 2 komt te luiden:
Artikel 2

1. Het is verboden melk op te halen dan wel te vervoeren van een bedrijf, waar zich evenhoevigen bevinden.

2. Het is verboden vervoermiddelen, bestemd of kennelijk bestemd voor het vervoer van melk, voorhanden te hebben op een bedrijf, waar zich evenhoevigen bevinden.

C

Artikel 4 komt te luiden:
Het is verboden diervoeders, grondstoffen voor diervoeders of vervoermiddelen kennelijk bestemd voor het vervoer van diervoeders of grondstoffen voor diervoeders te vervoeren binnen en vanuit het in de bijlage bedoelde gebied.

D

Artikel 5 komt te luiden:
Artikel 5

1. Het is verboden vee te insemineren of te laten bevruchten, waaronder inbegrepen bevruchting door middel van embryotransplantatie of in-vitrofertilisatie, in het gebied, bedoeld in de bijlage.
2. Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet indien de inseminatie of bevruchting, waaronder inbegrepen bevruchting door middel van embryotransplantatie of in-vitrofertilisatie, plaatsvindt met reeds op een bedrijf aanwezig sperma.

Artikel II
De Regeling toezichtsgebied mond- en klauwzeer Oene, Olst en Oosterwolde 2001 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding .1.. geplaatst.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, geldt niet voor het vervoer van eendagskuikens, die rechtstreeks worden vervoerd naar een pluimveebedrijf, mits de aflevering plaatsvindt op de openbare weg, grenzend aan het pluimveebedrijf van bestemming.
3. Onderdeel c komt te vervallen.


B

Artikel 3 komt te luiden:
Artikel 3

1. Het is verboden vee te insemineren of te laten bevruchten, waaronder inbegrepen bevruchting door middel van embryotransplantatie of in-vitrofertilisatie, in het gebied, bedoeld in de bijlage.
2. Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet indien de inseminatie of bevruchting, waaronder inbegrepen bevruchting door middel van embryotransplantatie of in-vitrofertilisatie, plaatsvindt met reeds op een bedrijf aanwezig sperma.

Artikel III
De Regeling vervoersverboden mond- en klauwzeer Maren-Kessel en Herpen 2001 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding .1.. geplaatst.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, geldt niet voor het vervoer van eendagskuikens, die rechtstreeks worden vervoerd naar een pluimveebedrijf, mits de aflevering plaatsvindt op de openbare weg, grenzend aan het pluimveebedrijf van bestemming.
3. Onderdeel c komt te vervallen.


B

Artikel 3 komt te luiden:
Artikel 3

1. Het is verboden vee te insemineren of te laten bevruchten, waaronder inbegrepen bevruchting door middel van embryotransplantatie of in-vitrofertilisatie, in het gebied, bedoeld in de bijlage.
2. Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet indien de inseminatie of bevruchting, waaronder inbegrepen bevruchting door middel van embryotransplantatie of in-vitrofertilisatie, plaatsvindt met reeds op een bedrijf aanwezig sperma.

Artikel IV
Deze regeling wordt op 21 maart 2001 om 19.15 uur bekend gemaakt aan de media en treedt onmiddellijk in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NARTUURBEHEER
EN VISSERIJ,
Toelichting
Naar aanleiding van inmiddels opgedane praktijkervaringen en zonder afbreuk te doen aan veterinairewaarborgen terzake en mede gelet op het voorkomen van elk risico op de verspreiding op verspreiding van het mond- en klauwzeer zijn enkele aanpassingen aangebracht in de regelingen Tijdelijkeregeling standstill mond- en klauwzeer Nederland 2001, Regeling toezichtsgebied Oene, Olst en Oosterwolde 2001 en Regeling vervoersverboden mond- en klauwzeer Maren-Kessel en Herpen 2001. Het betreft hier ondermeer het verbod om melk van de bedrijven, waar evenhoevigen zich bevinden, op te halen, alsmede een verbod op het vervoer van diervoeders. Tevens is het mogelijk om eendagskuikens te vervoeren naar pluimveebedrijven, mits de aflevering niet op het bedrijf zelf gebeurt.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NARTUURBEHEER
EN VISSERIJ,

21 mrt 01 19:50

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie