Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarcijfers 2000 HBG

Datum nieuwsfeit: 21-03-2001
Bron: Hollandsche Beton Groep
Zoek soortgelijke berichten

HBG, Hollandsche Beton Groep nv

21 maart 2001

Bedrijfsopbrengsten + 8,4 %: van € 5 miljard naar € 5,4 miljard Voorzieningen van € 154 miljoen zorgen voor nettoverlies van € 67 miljoen Ongewijzigd dividend: € 0,73 per gewoon aandeel
Orderportefeuille van uitstekende kwaliteit op recordniveau: € 5,9 miljard Vooruitzichten 2001: nettowinst van circa € 90 miljoen Ingrijpende herstructurering door programma's ter verbetering van verwerving en uitvoering van projecten, voor overhead-reductie en gecoördineerde inkoop Verbeterde risicomanagement-systemen breed geïmplementeerd

Rijswijk - Door eenmalige voorzieningen ten bedrage van € 154 miljoen heeft HBG, Hollandsche Beton Groep nv, het boekjaar 2000 afgesloten met een nettoverlies van € 67 miljoen , ofwel € 1,92 negatief per aandeel.

De reeds bij de publicatie van de halfjaarcijfers aangekondigde voorzieningen hebben voornamelijk betrekking op de Duitse activiteiten en komen grotendeels ten laste van de resultaten in de sector bouw en vastgoed en de sector civiel. In het tweede halfjaar van 2000 is € 10 miljoen ten laste van de voorzieningen van € 154 miljoen gebracht, waarna nog € 144 miljoen beschikbaar is.

HBG heeft in november met AGIV een schikking bereikt inzake de door HBG tegen AGIV aangespannen rechtszaak. Als gevolg daarvan is een bedrag van € 18 miljoen als bijzonder resultaat in de jaarrekening opgenomen. Dit bedrag is in mindering gebracht op de bovengenoemde voorziening, waardoor een bijzonder resultaat in de winst- en verliesrekening resteert van € 136 miljoen negatief.

Autonome groei en valuta-effecten

De bedrijfsopbrengsten van HBG namen in 2000 met ruim 8 procent toe tot € 5,4 miljard , zowel door autonome groei als valuta-omrekeningseffecten . De groei was het sterkst in de sector civiel , bij HBG Bouw en Vastgoed en bij baggeronderneming HAM. De werkvoorraad lag eind 2000 op het recordniveau van € 5,9 miljard . Zowel de kwaliteit als spreiding van de werkvoorraad is goed.

Het bedrijfsresultaat voor bijzondere posten bedraagt € 85 miljoen en ligt daarmee op hetzelfde niveau als in 1999. Na bijzonder resultaat bedraagt de EBIT € 51 miljoen negatief .

Dividendvoorstel: € 0,73

Aandeelhouders wordt voorgesteld een dividend op gewone aandelen uit te keren ten bedrage van € 0,73 per gewoon aandeel van € 0,91. Het dividend kan naar keuze van de aandeelhouder geheel in gewone aandelen ten laste van de fiscaalvrije agioreserve worden uitgekeerd, dan wel geheel in contanten worden opgenomen. De keuze dient uiterlijk 6 juni 2001 op de gebruikelijke wijze via bank of commissionair kenbaar te zijn gemaakt.

Invoering 'percentage of completion'-methode

HBG neemt met ingang van 2000 - in overeenstemming met ontwikkelingen in de branche - de winst op werken naar rato van voortgang van het werk . Voorheen werd de winst genomen bij oplevering, tenzij het een langlopend werk betrof. Verliezen worden onverminderd verantwoord op het moment dat ze worden onderkend. De wijziging van de accounting-standaard resulteert in een positieve bijdrage van netto € 31 miljoen, die als buitengewone bate is opgenomen in de jaarrekening. Door de invoering van de nieuwe accounting-standaard sluiten de gerapporteerde resultaten nauwer aan op de voortgang van de onderhanden werken. Dit draagt bij aan de grotere mate van transparantie die HBG nastreeft. Het bedrijfsresultaat over 1999 bedraagt op basis van 'completed contract' € 102 miljoen en op basis van 'percentage of completion' € 84 miljoen. Deze daling ad € 18 miljoen wordt veroorzaakt door de winstneming op projecten die in 1999 zijn opgeleverd, terwijl de productie voor een belangrijk deel heeft plaatsgevonden in de jaren 1997 en 1998.

Medewerkers - toekomstige aandeelhouders

Het gemiddeld aantal medewerkers daalde tot 20.081 . Door autonome groei nam het personeelsbestand toe met circa 1.000 medewerkers, met name in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk. Reorganisaties - in het bijzonder in Duitsland - leidden tot een vermindering van 1.200 medewerkers.

HBG zal de aandeelhoudersvergadering op 23 mei 2001 voorstellen een aandelenoptieplan, alsook een aandelenspaarplan voor medewerkers goed te keuren, bedoeld om de betrokkenheid van medewerkers bij de Groep te stimuleren. HBG kent thans geen aandelenoptie- of spaarplan.

Winstverwachting

Mede gebaseerd op de omvang en kwaliteit van de orderportefeuille zal de nettowinst in 2001 - onverwachte omstandigheden voorbehouden - circa € 90 miljoen bedragen. HBG heeft begin 2001 een 'full potential programme' ingezet dat tot doel heeft de winstgevendheid zo snel mogelijk te verhogen. HBG heeft zich ten doel gesteld in 2003 een EBIT te realiseren van minimaal € 200 miljoen, ofwel circa 4 procent van de geprognosticeerde omzet.

Bedrijfsresultaat vóór rente en belasting , bedrijfsopbrengsten en vooruitzichten per sector

In miljoenen euro's

Resultaat

 
              2000  1999 

Bouw en vastgoed -2 -5

Civiel 24 49

Baggeren 57 37

Consultancy en engineering 8 10

Overig - 2 -7Bedrijfsresultaat voor bijzondere posten 85 84

Bijzonder resultaat -136 -Bedrijfsresultaat -51 84
Bedrijfsopbrengsten Orderportefeuille
 
            2000  1999      2000  1999 

Bouw en vastgoed 2.445 2.321 2.547 2.020

Civiel 2.324 2.079 2.668 2.317

Baggeren 411 325 716 338

Consultancy en engineering 133 139 65 73

Overig 151 156 - 56


-------------------------------- ----------------------------------
5.464 5.020 5.996 4.804


-------------------------------- ----------------------------------
Interne leveringen -67 -41 -70 -80


-------------------------------- ----------------------------------
5.397 4.979 5.926 4.724

Het bedrijfsresultaat van de sector bouw en vastgoed bedroeg € 46 miljoen negatief, inclusief een voorziening van € 44 miljoen. De resultaatontwikkeling van HBG Construction in het Verenigd Koninkrijk was goed. HBG Bouw en Vastgoed behaalde een resultaat dat iets onder het goede niveau van 1999 lag. Echter, een sterk gestegen winstbijdrage op vastgoedactiviteiten compenseerde de sterk tegenvallende resultaten op utiliteitsbouwactiviteiten. Het nettoresultaat van HBG Bau was nog negatief, maar overeenkomstig de eerdere prognoses.

De bedrijfsopbrengsten stegen tot € 2,4 miljard . Dit komt overeen met 45 procent van de concernomzet. De werkvoorraad nam met 26 procent toe tot ruim € 2,5 miljard. De vooruitzichten in deze sector zijn gunstig, mede op grond van de verwachting dat het resultaat van HBG Bau in 2001 break-even zal zijn.

Het gezamenlijk bedrijfsresultaat van de groepsmaatschappijen actief in de sector civiel bedroeg € 37 miljoen negatief, inclusief een voorziening van € 61 miljoen. In lijn met voorgaande jaren leverden Nuttall en Ascon uitstekende winstbijdragen. Het resultaat van HBG Civiel lag op een hoger niveau dan in 1999, mede door goede winstbijdragen van de Belgische bedrijfsonderdelen. Het resultaat van Interbeton is weliswaar positief, maar aanzienlijk lager dan in het verleden. Tegen de verwachtingen in resulteerden de activiteiten van HBG Constructors op de Amerikaanse markt in verlies. Wayss & Freytag Ingenieurbau had te kampen met onder meer verliezen op enkele werken buiten Duitsland, waardoor de groepsmaatschappij een aanzienlijk nettoverlies boekte. De bedrijfsopbrengsten van de sector civiel stegen tot ruim € 2,3 miljard, ofwel 43 procent van de concernomzet. De in het algemeen gunstige marktomstandigheden komen tot uitdrukking in de sterk gestegen omzet en werkvoorraad. De vooruitzichten in de civiele sector zijn positief.

HBG opereert in de sector baggeren met groepsmaatschappij HAM. HAM behaalde in 2000 op de wereldwijde baggermarkt bedrijfsopbrengsten van € 411 miljoen , ofwel 8 procent van de concernomzet. Het bedrijfsresultaat nam toe met 54 procent tot € 57 miljoen , waarmee HAM zich handhaaft als een van de bestpresterende ondernemingen in de baggerindustrie. De vooruitzichten in deze sector blijven onverkort goed.

De bedrijfsopbrengsten in de sector consultancy en engineering - door Tebodin - lagen met € 133 miljoen op een gelijk niveau ten opzichte van 1999. Door een tijdelijk lagere bezettingsgraad op de Nederlandse markt nam het bedrijfsresultaat weliswaar af tot € 8 miljoen, maar blijft daarmee nog steeds op een zeer goed niveau. Tebodin verwacht voor 2001 dat omzet en resultaat zich op een vergelijkbaar niveau met het voorgaande jaar zullen bevinden.

Financiering en vermogen

Het eigen vermogen van de Groep daalde per saldo met € 99 miljoen tot € 281 miljoen ultimo 2000 met name als gevolg van de onttrekking door het nettoverlies over 2000 en aanpassing voor de invoering van 'percentage of completion'.

De solvabiliteit van HBG ultimo 2000 bedraagt 20 procent. In aansluiting op bancair gebruik, wordt de solvabiliteit gedefinieerd als het groepsvermogen, verhoogd met de belastinglatentie en de achtergestelde lening gedeeld door de totale activa. HBG streeft naar een solvabiliteit van minimaal 25 procent.

De bruto-investeringen bedroegen in 2000 € 165 miljoen . Hiertoe behoren de investeringen in de grote sleephopperzuiger HAM 318 , alsmede de bij acquisities overgenomen materiële vaste activa. Rekening houdend met onder meer de desinvesteringen die € 39 miljoen bedroegen, daalden de netto-investeringen van € 125 miljoen naar € 120 miljoen.

Het vermogensbeslag in projectontwikkeling daalde met € 34 miljoen tot € 287 miljoen. Het Verenigd Koninkrijk en Nederland bleven daarbij op een met ultimo 1999 vergelijkbaar niveau van respectievelijk € 89 miljoen en € 66 miljoen. Het vermogensbeslag in Duitsland bedroeg € 131 miljoen na afwaardering met een bedrag van € 44 miljoen als onderdeel van de totale door de Groep noodzakelijk geachte voorzieningen van € 154 miljoen. Ook het bedrijfsresultaat op projectontwikkeling in Duitsland was nog sterk negatief. In Nederland was het bedrijfsresultaat van de vastgoedactiviteiten zeer goed, met name als gevolg van een sterke bijdrage uit de verkoop en realisatie van koopwoningen. Op de Britse markt werd een goed bedrijfsresultaat behaald bij de verkoop en realisering van enkele commerciële vastgoedprojecten.

De netto-liquiditeitspositie van de Groep stijgt met € 72 miljoen tot € 389 miljoen ultimo 2000, onder meer door verbeteringen in de positie van het werkkapitaal.


Blad


Nadere informatie: drs. A.C. Pronk, Manager Public Relations HBG, telefoon 070 3722121.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
EuropaÂŽs grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGOÂźWorld 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (ComitĂ© Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nĂłg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...