Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Scheiding publiek-privaat in 1999 onvoldoende gewaarborgd

Datum nieuwsfeit: 21-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: College van Toezicht Sociale Verzekeringen
Zoek soortgelijke berichten
College van Toezicht Sociale Verzekeringen

Inlichtingen:
Afdeling Communicatie
Postbus 100
2700 AC ZOETERMEER
Contactpersonen:
L. Hulshof, tel. (079) 329 18 08
D. Meiners, tel. (079) 329 18 13
M.M. Moerer-van der Drift, tel. (079) 329 18
92

Persbericht datum 20 maart 2001

Nummer 2001-05

Ctsv: scheiding publiek-privaat bij uitvoering werknemersverzekeringen in 1999 onvoldoende gewaarborgd
De wettelijk vereiste financiële scheiding tussen publieke taken en private op winst gerichte activiteiten bij de organisaties die de werknemersverze- keringen uitvoeren (uvi's), vertoonde over 1999 een aantal forse tekortko- mingen. Hierdoor bleef het risico bestaan dat publieke middelen ten behoeve van niet-publieke taken zijn ingezet. Wel vulde het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) zijn preventieve taak bij uitbestedingen door uvi's ten opzichte van het voorgaande jaar beter in. Dit concludeert het College van toezicht sociale verzekeringen (Ctsv) in een rapport over de financiële schei- ding van publiek en privaat bij de uitvoering van de werknemersverzekerin- gen in 1999.
De vijf uitvoeringsinstellingen (Gak, Cadans, Sfb, Uszo en GUO) waren tot voor kort onderdeel van private concerns of samenwerkingsverbanden. Het Ctsv onderzoekt sinds het verantwoordingsjaar 1996 jaarlijks de waarbor- gen rond de scheiding van publieke en private werkzaamheden. In 2000 zijn de uitvoeringsinstellingen losgemaakt van die concerns. Ze gaan per 1 janu- ari 2002 over in één publieke organisatie, de Uitvoeringsorganisatie Werk- nemersverzekeringen (UWV).
Het onderzoek over het verantwoordingsjaar 1999 vond plaats mede met het oog op de ontvlechting en de overgang naar de UWV. Tekortkomingen
Het Ctsv constateert dat de financiële scheiding van publiek en privaat in 1999 onvoldoende was gewaarborgd. Evenals in vorige jaren stelt het Ctsv tekortkomingen vast bij in- en uitbestedingen: de vereiste toestemming werd vaak niet gevraagd, de gestelde voorwaarden werden niet altijd nageleefd en afspraken over leveringen en onderbouwing van (afwijkingen van) de con- tracten werden vaak niet vastgelegd. In totaal ging het bij de in- en uitbe- stedingen over 1999 om een bedrag van ruim één miljard gulden. Huurcontracten Gak Nederland bv
Uit het onderzoek bij het Gak is het Ctsv gebleken dat de uvi Gak Nederland bv en de private onderneming Gak Onroerend Goed VOF eind 1999 ten behoeve van de regionale vestigingen van de uvi langlopende huurcontrac- ten (in meerderheid met een looptijd van 15 jaar) ter waarde van in totaal 420 miljoen gulden hebben gesloten. Het Ctsv heeft Gak Nederland een




2001-05 blad 2 van 2

toelichting op de achtergronden hiervan gevraagd. De uitleg van de uvi- directie, dat dat bedrijfseconomisch voordelig was, acht het Ctsv ontoerei- kend in het licht van de beleidsvoornemens van het kabinet tot wijziging van de uitvoeringsstructuur werk en inkomen (SUWI).
Eigendomsverhoudingen nauwkeurig in kaart gebracht Gelijktijdig met het ontvlechtingsrapport 1999 brengt het Ctsv ook een rap- port uit, waarin een actueel beeld wordt gegeven van de eigendomsverhou- dingen van de uitvoeringsinstellingen. Doel hiervan is ervoor te zorgen dat bij het losmaken van de uitvoeringsinstellingen uit de concerns duidelijkheid bestaat over de vraag of eigendommen en verplichtingen publiek danwel privaat zijn.
In het rapport `Boedelbeschrijving II' stelt het Ctsv vast dat de komende re- organisatie van het stelsel van sociale zekerheid op korte termijn niet voor extra problemen zorgt. Wel onderkent het Ctsv risico's, in het bijzonder op het gebied van ICT (vooral op de langere termijn). Acties
Het Ctsv voert overleg met het Lisv, het ministerie van SZW en het Veran- dermanagement om de noodzakelijke verbeteringen tot stand te brengen. Het Ctsv vindt dat in het kader van de vorming van de UWV de in- en uit- bestedingen door uvi's vanuit één centraal punt moeten worden aange- stuurd en gecoördineerd.




reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie