Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inventarisatie: is bouwbranche klaar voor Euro?

Datum nieuwsfeit: 21-03-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Bouwbranche nog verre van klaar voor de euro

Inleiding
USP Marketing Consultancy heeft in het kader van de overgang op de Euro die per 1 januari 2002 een feit is, medio maart onder ruim 300 bedrijven uit de bouwbranche geïnventariseerd hoe ver men hiermee is en hoe men tegen de gehele Euro conversie staat (de USP Euro Bouwbarometer). In het onderstaande artikel worden bevindingen gerapporteerd. De USP Euro Bouwbarometer is uitgevoerd onder directeuren van architectenbureaus, hoofdaannemers B&U, afbouwbedrijven zoals schildersbedrijven, stukadoors en tegelzetters en van installatiebedrijven.

Mate waarin Euro al is ingevoerd
Een graadmeter om te achterhalen in welke mate men de Euro reeds heeft ingevoerd, is het kijken naar de wijze van facturen. Gemiddeld factureert 65% van de ondernemingen in de bouw nog steeds alleen in guldens. Nog geen
1% factureert alleen in Euro's. Van de onderzochte bedrijven heeft 18% de specificatie op de factuur in guldens en het eindbedrag in guldens en Euro's en 17% van de onderzochte bedrijven heeft zowel de specificatie als het eindbedrag op de factuur in guldens en Euro's. Grote verschillen tussen architecten, hoofdaannemers, afbouwers en installateurs zijn er niet.

Om te kijken hoe ver men met de invoering van de Euro is, is ook gevraagd in welke munteenheid de interne boekhouding wordt gevoerd. Bij slechts 3% van de onderzochte bedrijven is de Euro de basis. De overige 97% administreert nog steeds in guldens. Verder is gevraagd wanneer men met de administratie over denkt te gaan op de Euro. Van de onderzochte bedrijven denkt het overgrote deel (47%) pas per 1 januari 2002 op de Euro over te gaan. Slechts een beperkt deel zal dit voorjaar of aanstaande zomer de conversie in de administratieve organisatie doorvoeren (21%). Opmerkelijk is dat 14% van de geïnterviewden aangeeft überhaupt niet te weten wanneer men op de Euro denkt over te gaan. Hoofdaannemers en afbouwers zeggen het meest pas in januari 2002 over te gaan op de Euro.

Mate waarin men voorbereidingen heeft getroffen voor invoering Euro Het invoeren van de Euro is geen eenvoudige zaak en vergt een goede inventarisatie en plan van aanpak. Gemiddeld heeft slechts 55% van de bedrijven in de bouw op dit moment een inventarisatie gemaakt en slechts 44% heeft reeds een plan van aanpak opgesteld. Installateurs hebben relatief gezien het meest een inventarisatie gemaakt (63%) en aannemers B&U het minst (41%). Verschillen ten aanzien van het reeds opgesteld hebben van een plan van aanpak tussen de onderzochte marktpartijen zijn gering.

Concreet ondernomen stappen ter invoering van de Euro Om te kijken welke concrete stappen men reeds ondernomen heeft is gevraagd: § Of iemand uit de organisatie verantwoordelijk is gesteld voor de invoering van de Euro
§ Of onder belangrijke afnemers is geïnventariseerd in welke munteenheid zij tot 2002 gefactureerd willen worden
§ Of stappen zijn ondernomen om personeel voor te lichten en daar waar nodig op te leiden
§ In welke mate de calculatieafdeling op dit moment al beschikt over prijslijsten van leveranciers in Euro's
§ En in welke mate men offertes ontvangt die zowel in guldens als in Euro's zijn gespecificeerd.

Bij gemiddeld 55% van de onderzochte organisatie is één persoon verantwoordelijk gesteld voor de invoering van de Euro. Gemiddeld heeft slechts 22% onder de belangrijkste klanten geïnventariseerd hoe men tot januari 2002 gefactureerd wil worden. Bij slechts 18% zijn stappen ondernomen om het personeel voor te lichten en eventueel op te leiden voor de Euro. Op alle drie de mogelijke stappen die men reeds heeft kunnen treffen voor de invoering van de Euro bestaan geen grote verschillen tussen de onderzochte marktpartijen.

Verder blijkt dat niet alleen de onderzochte marktpartijen uit de bouwkolom verre van gereed zijn voor de invoering van de Euro. Op basis van het feit dat gemiddeld 43% van de onderzochte bedrijven stelt dat de calculatieafdeling van haast geen enkele leverancier prijslijsten in Euro's heeft, kan worden geconcludeerd dat alle partijen uit de bouwkolom de nodige stappen moeten ondernemen om tot de invoering van de Euro te komen. Calculatieafdelingen bij installateurs en afbouwers beschikken relatief gezien nog het meest over prijslijsten in Euro's van leveranciers. Wel is zo dat 53% van de onderzochte organisaties aangeeft dat ontvangen offertes zowel in Euro's en guldens worden gespecificeerd. Afbouwers geven dit het meest aan terwijl dit volgens aannemers B&U het minst het geval is.

Houding ten aanzien van de Euro
Over de houding ten aanzien van de Euro kan het volgende worden gesteld: Van de geïnterviewde organisaties ervaart 61% (3% ruim voldoende en 58% voldoende) de informatieverstrekking over de invoering van de Euro in het algemeen als voldoende. Echter 14% staat tegenover deze stelling neutraal en 22% vindt de informatieverstrekking onvoldoende en 2% vindt de informatieverstrekking ruim onvoldoende. Architecten staan het meest kritisch tegenover de hoeveelheid aangereikte informatie en afbouwers het meest positief. Ruim 85% vindt de kennis van en over de Euro binnen de eigen organisatie voldoende. Dit percentage ligt bij aannemers B&U het laagst (81%) en bij architecten het hoogst (90%).

Een stevige discussie is momenteel gaande in Nederland of het bedrijfsleven de invoering van de Euro zal benutten om de eigen prijzen te verhogen. Van de binnen dit onderzoek onderzochte bedrijven is gemiddeld 85% het niet eens met de stelling dat de Euro een goede gelegenheid biedt om de eigen prijzen te verhogen. Verschillen tussen de onderscheiden partijen zijn gering. Afbouwers zijn degenen die het meest de neiging hebben de eigen prijzen te verhogen. Ten aanzien van collega bedrijven uit de bouw(kolom) is men in dit kader minder positief. Volgens gemiddeld 41% van de geïnterviewden zullen bedrijven in de bouw de invoering van de Euro aangrijpen om hun prijzen te verhogen. Architecten zijn het meest deze mening toegedaan (54%), terwijl aannemers B&U dit het minst verwachten (23%).

Een ander discussiepunt rond de éénwording van Europa en de invoering van de Euro is het feit dat het bedrijfsleven veel beter prijzen kan vergelijken tussen Nederland en het buitenland. Van de onderzochte bedrijven in de bouw stelt gemiddeld 27% dat men als gevolg van de invoering van de Euro vaker in het buitenland zal kijken wat aldaar de prijs van producten is. Bijna 65% van de bedrijven in de bouw geven aan dit niet te zullen doen. Architecten en afbouwers hebben het meest deze neiging (37% van de architecten en 29% van de afbouwers).

Conclusie
Van de bouw wordt veelal gesteld dat deze branche niet voorop loopt bij ontwikkelingen zoals internet, H&R management en nu ook de Euro. Op het gebied van internet en ICT is dit niet correct zoals al verschillende jaren uit onderzoeken van USP blijkt. Referentie cijfers op het gebied van de Euro zijn niet voor handen, maar het hoge percentage bedrijven in de bouw dat tot op heden weinig tot geen actie rond de invoering van de Euro heeft ondernomen is hoog. Zeker wanneer in beschouwing wordt genomen dat de invoering van de Euro binnen zo goed als 9 maanden een feit is. De bouw onderschatten gezien het late tijdstip waarop acties nog geïnitieerd moeten worden. Opmerkelijk in dit kader is het feit dat het percentage organisaties dat de te ondernemen acties geïnventariseerd heeft laag is, terwijl het percentage groot is dat aangeeft dat de benodigde interne Eurokennis voldoende is. Dus ondanks het feit dat men feitelijk niet weet wat moet gebeuren weet men wel aan te geven dat de benodigde kennis voldoende is. Als argumentatie voor het laat opstarten van acties rond de invoering van de Euro wordt ook veelal het millennium probleem aangehaald. Achteraf bleek de aandacht hiervoor overtrokken. Het grote verschil tussen het millennium probleem en de invoering van de Euro is het feit dat het millennium gebaseerd was op mogelijke fouten in de programmatuur van software pakketen, terwijl de invoering van de Euro per 1 januari 2002 toch echt een feit is.

drs. Jan-Paul Schop
De auteur is als managing partner verbonden aan het onderzoeks- en marketingadviesbureau USP Marketing Consultancy te Rotterdam. USP voert continu beschrijvend marktonderzoek binnen de bouwwereld uit, waarbij USP zich heeft gespecialiseerd in het uitvoeren van exclusieve onderzoeken waaronder veel klantentevredenheids- en imago onderzoeken.

Wanneer u meer informatie wenst over USP kunt u bellen naar USP (tel: 010-2066900). Ook op de site www.uspmarketingconsultancy.nl kunt u meer informatie over USP en door USP uitgevoerde onderzoeken terug vinden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie