Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoorden op kamervragen over gijzeling helden

Datum nieuwsfeit: 22-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Justitie
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Justitie


www.justitie.nl

antwoorden op kamervragen gijzeling helden

Kamervragen Nicolaï en Niederer over de rol van de media bij een gijzeling.

In antwoord op Uw brief van 23 maart 2000, nr. 2990008720, deel ik U mede, dat de vragen van de leden van Uw Kamer Nicolaï en Niederer inzake de rol van de media bij een gijzeling en welke geralateerd waren aan het verloop van de gijzeling welke zich voordeed in het Noord-Limburgse Helden op 17 maart 2000, worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage van deze brief.

Het feit, dat thans pas inhoudelijk tot beantwoording van de gestelde vragen wordt overgegaan is gelegen in het feit, dat het Crisis Onderzoeks Team (C.O.T.) op verzoek van de beheersdriehoek in de politieregio Limburg-Noord een evaluerend onderzoek heeft ingesteld naar het verloop hiervan.
De resultaten van dit onderzoek zijn heden, donderdag 22 maart 2001 door het Crisis Onderzoeks Team (C.O.T.) aangeboden aan de betreffende beheersdriehoek.

In samenhang met de uitkomsten van dit evaluatie-onderzoek bied ik U thans de beantwoording van de betreffende kamervragen hierbij aan.

De Minister van Justitie,

Antwoorden van de Minister van Justitie op schriftelijke vragen van de leden Nicolaï en Niederer inzake de rol van de media bij een gijzeling (ingezonden d.d. 22 maart 2000, nr. 2990008720)


1 tot en met 3 :


Indien zich een gijzeling voordoet, wordt, overeenkomstig de door het college van procureurs-generaal vastgestelde handleiding opsporing in ontvoeringen en gijzelingen terstond een beleidscentrum ingericht, waarin in elk geval de betrokken (fgd) hoofdofficier van justitie als voorzitter van het beleidscentrum, de betrokken korpschef en doorgaans ook de burgemeester participeren.
Dit beleidscentrum is belast met de aanpak van de gijzeling. Bij het (doen) uitvoeren van maatregelen ter beëindiging van de gijzeling wordt gebleven binnen de daartoe door het beleidscentrum vastgestelde c.q. vanwege het college van procureurs-generaal en mij vastgestelde kaders. Deze kaders behelzen tevens de uitgangspunten van het bij de opsporing in acht te nemen beleid. Het beleidscentrum pleegt bij monde van de hoofdofficier van justitie daartoe overleg met het college van procureurs-generaal en met mij, zodat ieder van hen op elk moment zijn verantwoordelijkheid kan verwezenlijken. Het beleidscentrum heeft bovendien tot taak de strafvorderlijke en beheersmatige voorwaarden te scheppen, waarbinnen het beleid kan worden verwezenlijkt. Onder dit laatste wordt nadrukkelijk ook begrepen het sturen van de onderhandelingen met de gijzelnemers en/of ontvoerders. Het onderhandelingsproces is bij gijzelingen altijd zeer complex en dient overgelaten te worden aan professionele, specifiek opgeleide onderhandelaars op basis van een door deskundigen opgemaakt psychologisch profiel van de gijzelnemers onder constante evaluatie van de effecten daarvan en van de risico.s voor de gegijzelde(n). In het voorlichtingsbeleid van het beleidscentrum staan de belangen van de slachtoffers en van de opsporing en de vervolging van de daders voorop. Het behoeft dan ook geen betoog dat het van belang is dat de media het te voeren onderhandelingsproces niet doorkruisen. Ik verwacht van de media, dat zij hun verantwoordelijkheid in deze nemen en dat zij zich aan dit principe houden.
Bij iedere gijzelingsactie dient het beleidscentrum één of meer professionele voorlichters aan te stellen, die met uitsluiting van andere (overheids-)-voorlichters belast is/zijn met de betrekkingen met de media binnen de door het beleidscentrum daarvoor vastgestelde kaders.

Bij de gijzeling in Helden zijn de media actief geïnformeerd. Het was evenwel, zeker ook omdat de gijzelnemers de berichtgeving via radio en televisie konden volgen, in de opvattingen van het beleidscentrum onwenselijk dat journalisten tot op korte afstand van de woning kwamen om foto.s en video-opnamen te maken en met vliegtuigen boven het huis circuleerden. Al deze activiteiten zouden de gemoedsrust van de gijzelnemers in negatieve zin kunnen beïnvloeden. Dit klemde temeer nu de gemoedstoestand van de gijzelnemers zeer wisselend was. Ook de zorg voor de privacy, de omstandigheden waarin de slachtoffers verkeerden en de gemoedstoestand van de slachtoffers speelden hierbij een rol. Door het afkondigen van noodverordeningen (vliegverbod en afzetting rond de woning) en een strikte handhaving daarvan, in combinatie met de werkzaamheden van de onderhandelaars, is dit risico zoveel mogelijk beperkt. In het licht van het vorenstaande was het in de opvatting van het beleidscentrum ook onwenselijk dat journalisten contacten onderhielden met de gijzelnemers. Naar het oordeel van het beleidscentrum hebben de telefonische contacten van de heer De Vries, ook al geschiedden deze op initiatief van de gijzelnemers, geen bijdrage geleverd aan een snelle en geweldloze afloop.

Toen de heer De Vries aan de gijzelnemers namelijk had laten weten, dat hij geen toestemming had gekregen om tot hen toegelaten te worden, was de aanvankelijke reactie van de gijzelnemers dat hun eisen dan zouden veranderen en alles veel langer zou duren. Voorts is, later op de avond, de daadwerkelijke overgave enige malen uitgesteld omdat de gijzelnemers eerst nog uitzendingen van SBS-6 wilden zien. Overigens heeft de heer De Vries geen toestemming gekregen vanuit het beleidscentrum om als bemiddelaar op te treden. Het is op dit moment moeilijk concreet aan te geven of en zo ja in hoeverre de overgave zonder de tussenkomst van de heer De Vries vlotter zou zijn verlopen. In de visie van de verantwoordelijk hoofdofficier van justitie heeft hij mogelijk enige apaiserende invloed gehad op de gijzelnemers. Vast staat in elk geval dat de gijzelnemers aan de onderhandelaars al ver voor de komst van de heer De Vries hadden aangekondigd, dat zij zich wilden overgeven. Naast de heer De Vries hebben ook twee andere journalisten telefonisch contact gehad met de gijzelnemers. Buiten het bezet houden van de lijn hebben deze contacten geen aantoonbare nadelige invloed gehad op de onderhandelingen.
Ik voeg hier aan toe, dat de politie technisch gezien de telefoonverbindingen tussen de gijzelnemers en de journalisten had kunnen afsluiten en op een andere manier een nieuwe verbinding tussen de onderhandelaars en de gijzelnemers tot stand had kunnen brengen. Het beleidscentrum achtte het handhaven van de status quo, gelet op de gemoedstoestand van de gijzelnemers, een belangrijke voorwaarde voor een goede afloop. Omdat een gewijzigd communicatiepatroon deze status quo zou kunnen verstoren en dus risicovol was, is besloten de bestaande telefoonverbindingen in stand te laten. Om dezelfde reden is de heer De Vries door het beleidscentrum ook niet verzocht of verboden (zo dat juridisch gezien al mogelijk zou zijn) contact te onderhouden met de gijzelnemers.

Het college van procureurs-generaal acht de hiervoor bedoelde door het beleidscentrum gemaakte afwegingen, gelet op de concrete omstandigheden van de gijzeling te Helden, verantwoord. Dit geldt in zijn algemeenheid ook voor de wijze waarop politie en openbaar ministerie de gijzeling hebben aangepakt. Ik deel dit standpunt.

Ik merk nog op dat het Crisis Onderzoeks Team (C.O.T.) zich in zijn evaluatie voornamelijk in beschrijvende zin heeft uitgelaten over de activiteiten en werkzaamheden van de heer De Vries. Een oordeel daaromtrent wordt (anders dan ik had verwacht) niet ingenomen.

Vraag 4 :

Het college van procureurs-generaal heeft een aantal richtlijnen opgesteld waarin aandacht wordt besteed aan de rol van de media in strafzaken. Zij gaan er alle vanuit dat de belangen van de opsporing en vervolging niet doorkruist mogen worden.
Met het oog op gijzelingssituaties als die in Helden heeft het college van procureurs-generaal de in het antwoord op de vragen 1 tot en met 3 genoemde handleiding opsporing in ontvoeringen en gijzelingen, in nader overleg met mij opgesteld. Deze handleiding wordt momenteel, mede naar aanleiding van de evaluatie van de gijzeling te Helden, geactualiseerd. Bij de handleiding is gevoegd een bijlage over de persvoorlichting. De handleiding beschrijft het in het antwoord op de vragen 1 tot en met 3 uiteengezette standpunt dat het beleidscentrum bepaalt op welke wijze de gijzelingsactie aangepakt moet worden. Een journalist heeft daarin geen rol in het onderhandelingsproces toebedeeld gekregen, zeker niet wanneer hij of zij buiten de regie van het beleidscentrum en het door het beleidscentrum gestuurde onderhandelingsteam om opereert.
De mediawereld is actiever, alerter, veelvormig, commerciëler en competitiever geworden. Dit manifesteert zich bij uitstek bij piekgebeurtenissen, zoals een ernstige gijzeling. Het risico is daardoor dat men actor wordt
Het college van procureurs-generaal heeft mij bericht dat met het oog daarop hieraan in de nieuwe handleiding opsporing in ontvoeringen en gijzelingen aandacht wordt besteed. Daarnaast heeft het college van procureurs-generaal mij laten weten dat het hierover ook reeds in het periodieke overleg van gedachten heeft gewisseld met het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren en met de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Dit heeft niet geleid tot concrete afspraken.

22 mrt 01 11:59

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...