Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vervoersverboden MKZ Sprang-Capelle

Datum nieuwsfeit: 22-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

www.minlnv.nl

MIN LNV: Vervoersverboden MKZ Sprang-Capelle 2001

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224); Gelet op de artikelen 17, 30, eerste en vierde lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel 1

1. Het vervoer, met inbegrip van verplaatsing over de openbare weg zonder vervoermiddel, van
a. vee;
b. pluimvee;
c. rundersperma, varkenssperma en sperma van schapen en geiten, als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling handel levende dieren en levende producten, alsmede sperma van andere evenhoevigen; d. embryo.s van runderen, varkens, schapen en geiten, als bedoeld in artikel 10.1 van de Regeling handel levende dieren en levende producten, alsmede embryo.s van andere evenhoevigen; e. eicellen van runderen, varkens, schapen, geiten en ander evenhoevige dieren;
f. melk;
g. diervoeders en grondstoffen voor diervoeders; h. mest,
uit, binnen en naar het gebied, bedoeld in de bijlage, is verboden.
2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, geldt niet voor het vervoer van eendagskuikens, die rechtstreeks worden vervoerd naar een pluimveebedrijf, mits de aflevering plaatsvindt op de openbare weg, grenzend aan het pluimveebedrijf van bestemming.

Artikel 2
Het is verboden vervoermiddelen, bestemd of kennelijk bestemd voor het vervoer van vee, pluimvee, producten van dierlijke oorsprong, melk, diervoeders, grondstoffen voor diervoeders of mest, te verplaatsen over de openbare weg binnen en vanuit het gebied, bedoeld in de bijlage.

Artikel 3

1. Het is verboden vee te insemineren of te laten bevruchten, waaronder inbegrepen bevruchting door middel van embryotransplantatie of in-vitrofertilisatie, in het gebied, bedoeld in de bijlage.
2. Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet indien de inseminatie of bevruchting, waaronder inbegrepen bevruchting door middel van embryotransplantatie of in-vitrofertilisatie, plaatsvindt met reeds op een bedrijf aanwezig sperma.

Artikel 4

1. Het is verboden voor bezoekers, met inbegrip van personen die in het kader van de uitoefening van hun beroep of bedrijf vestigingen betreden waar dieren worden gehouden, een bedrijf, waar vee wordt gehouden, te bezoeken. Het is tevens verboden voor veehouders om bezoekers op het bedrijf, waar vee wordt gehouden, toe te laten.
2. Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet voor dierenartsen en monteurs en voor personen die in het kader van het loonbedrijf bedrijven, waar vee wordt gehouden, betreden indien op die bedrijven geen evenhoevigen gehouden worden of aanwezig zijn.
3. Indien op het bedrijf wel evenhoevigen gehouden worden of aanwezig zijn, geldt voor dierenartsen en monteurs het in het eerste lid bedoelde verbod niet, waarin er een acuut gevaar voor de gezondheid van het bedrijfsmatig gehouden vee aanwezig is en werkzaamheden van de monteur noodzakelijk zijn om deze situatie op te heffen, mits is voldaan aan de in het vijfde lid omschreven voorwaarden.
4. Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet voor degene die in het kader van bedrijfsverzorging op het bedrijf aanwezig zijn, mits is voldaan aan de in het vijfde lid omschreven voorwaarden.
5. De in het derde en vierde lid bedoelde voorwaarden zijn dat: a. de bezoeker ondergaat een afdoende reinigings- en ontsmettingsbehandeling voordat deze een stal betreedt, alsmede voordat deze het bezochte bedrijf verlaat en;
b. de bezoeker heeft geen andere bedrijf bezocht waar evenhoevigen aanwezig zijn of gehouden worden en;
c. indien het gebruik van gereedschappen noodzakelijk is, gebruikt de bezoeker zoveel mogelijk de reeds op het bedrijf aanwezige gereedschappen. Indien de benodigde gereedschappen niet op het bedrijf aanwezig zijn, draagt de bezoeker zorg voor een afdoende reiniging en ontsmetting van de gebruikte gereedschappen.

Artikel 5
Artikel 1 is niet van toepassing op het vervoer van destructiemateriaal als bedoeld in de Destructiewet naar een in artikel 5 van de Destructiewet bedoelde onderneming door vervoerders die door de directeur of de plaatsvervangend directeur van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV) daartoe zijn aangewezen, mits:
a. het vervoer naar het bedrijf waar zich het betrokken destructiemateriaal bevindt, alsmede het vervoer naar de in artikel 5 van de Destructiewet bedoelde onderneming geschiedt langs een door de directeur of de plaatsvervangend directeur van de RVV aangewezen route;
b. de voor dat vervoer gebruikte vervoermiddelen tijdens het vervoer op zodanige wijze zijn afgedekt dat verspreiding van smetstof niet kan plaatsvinden;
c. de voor dat vervoer gebruikte vervoermiddelen het in artikel 1 bedoelde gebied uitsluitend verlaten langs een door de directeur of de plaatsvervangend directeur van de RVV aangewezen plaats; d. het betrokken vervoermiddel bij aankomst op en voor vertrek vanaf het bedrijf wordt gereinigd en ontsmet overeenkomstig artikel 16 bij de Regeling inzake hygiëne-voorschriften besmettelijke dierziekten 2000, en
e. de inzittenden bij het verlaten en het opnieuw betreden van het betrokken vervoermiddel op het bedrijf, bedoeld in onderdeel a, een afdoende reinigings- en ontsmettingsbehandeling ter voorkoming van smetstofverspreiding ondergaan.

Artikel 6
Iedere eigenaar, houder of hoeder van vee in het in de bijlage omschreven gebied draagt er zorg voor dat het vee zijn verblijfplaats niet verlaat.

Artikel 7
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vervoersverboden mond- en klauwzeer Sprang-Capelle 2001.

Artikel 9
Deze regeling wordt op 22 maart 2001 om 12.15 uur bekendgemaakt aan de media en treedt onmiddellijk daarna in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,
Bijlage bij de Regeling vervoerverboden mond- en klauwzeer Sprang-Capelle 2001
Het in artikel 1 bedoelde gebied wordt als volgt begrensd:
1. Vanaf de Afslag Nieuwendijk nr 22 (Nieuwendijk) de N322 volgend in oostelijke richting tot de Provincialeweg-Oost de N267.
2. De Provincialeweg-Oost de N267 volgend in zuidoostelijke richting tot de De Kromme Nol.

3. De Kromme Nol volgend in oostelijke richting overgaand in de Bergsche Maasdijk.

4. De Bergsche Maasdijk volgend in oostelijke richting tot de Slijkwellsedijk.

5. De Slijkwellsedijk volgend in zuidelijke richting overgaand in de Maaijenstraat.

6. De Maaijenstraat volgend in oostelijke richting overgaand in de Dorpstraat in Well.

7. De Dorpstraat volgend in oostelijke richting overgaand in de Dreef.

8. De Dreef volgend in noordoostelijke richting overgaand in de Horenkamp.

9. De Horenkamp volgend in noordelijke richting tot de Wellsedam.
10. De Wellsedam volgend in oostelijke richting overgaand in de Ammerstraat.

11. De Ammerstraat volgend in noordoostelijke richting tot de Kerkstraat.

12. De Kerkstraat volgend in oostelijke richting overgaand in de Haarstraat.

13. De Haarstraat volgend in oostelijke richting overgaand in de Ammerzodenseweg.

14. De Ammerzodenseweg volgend in oostelijke richting overgaand in de Uithovensestraat (Ammerzoden).

15. De Uithovensestraat volgend in oostelijke richting overgaand in de Voorstraat.

16. De Voorstraat volgend in oostelijke richting overgaand in de Blankensteijn.

17. De Blankensteijn volgend in oostelijke richting tot de Oude Rijksweg.

18. De Oude Rijksweg volgend in zuidelijke richting overgaand in de Treurenburg.

19. De Treurenburg volgend in zuidelijke richting tot de A59 .s Hertogenbosch-Centrum (afslag nr. 47).

20. Vanaf de A59, .s-Hertogenbosch-Centrum (afslag nr. 47) de A59 volgend in westelijke richting tot de Ring .s Hertogenbosch-West (afslag nr.45).

21. De A59, Ring .s Hertogenbosch-West (afslag nr.45) de Vlijmenseweg volgend in zuidoostelijke richting tot de Koningsweg.
22. De Koningsweg volgend in zuidelijke richting overgaand in de Vughterweg.

23. De Vughterweg volgend in zuidelijke richting tot de Rijksweg West de N65.

24. De Rijksweg West de N65 volgend in zuidwestelijke richting overgaand in de A65.

25. De A65 volgend in zuidelijke richting overgaand in de A58.
26. De A58 volgend in westelijke richting tot de knooppunt St. Annabosch.

27. Vanaf knooppunt St. Annabosch de A27 volgend in noordelijke richting tot de Afslag Nieuwendijk nr 22 (Nieuwendijk). Toelichting voor de Staatscourant
In Olst en Welsum zijn gevallen van mond- en klauwzeer vastgesteld. Teneinde verdere verspreiding van deze uiterst besmettelijke ziekte te voorkomen is op grond van richtlijn nr. 85/511/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 november 1985 tot vaststelling van gemeenschappelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer (PbEG L 315; hierna: de richtlijn) voor geheel Nederland een pakket maatregelen afgekondigd. Daarnaast geldt een streng vervoersverbod binnen een gebied in een omtrek van 10 kilometer rond de besmette bedrijven, alsmede rond de bedrijven in Oene, Oosterwolde, Maren-Kessel en Herpen, in aanvulling op de in beginsel tijdelijke standstill voor geheel Nederland. Aangezien er door middel van diervervoer een relatie is te leggen tussen een bedrijf in Beesd en het bedrijf in Oene, waar een ernstige verdenking op aanwezigheid van mond- en klauwzeer heerst, wordt een gebied van 10 kilometer rond dat bedrijf ingesteld waarin dezelfde maatregelen van kracht zijn als in de bovengenoemde gebieden.

Elk vervoer van vee en pluimvee vanuit, naar en binnen het gebied, waarvan de begrenzing is aangegeven in de bijlage bij onderhavige regeling, is verboden. Dit verbod geldt ook voor sperma, eicellen en embryo.s van evenhoevigen, melk, diervoeders, grondstoffen voor diervoeders en mest. Ook het verplaatsen van vervoermiddelen van deze dieren en producten is niet toegestaan binnen het gebied.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

22 mrt 01 12:16

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...