Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vervoersverboden MKZ Sprang-Capelle

Datum nieuwsfeit: 22-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

www.minlnv.nl

MIN LNV: Vervoersverboden MKZ Sprang-Capelle 2001

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224); Gelet op de artikelen 17, 30, eerste en vierde lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel 1

1. Het vervoer, met inbegrip van verplaatsing over de openbare weg zonder vervoermiddel, van
a. vee;
b. pluimvee;
c. rundersperma, varkenssperma en sperma van schapen en geiten, als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling handel levende dieren en levende producten, alsmede sperma van andere evenhoevigen; d. embryo.s van runderen, varkens, schapen en geiten, als bedoeld in artikel 10.1 van de Regeling handel levende dieren en levende producten, alsmede embryo.s van andere evenhoevigen; e. eicellen van runderen, varkens, schapen, geiten en ander evenhoevige dieren;
f. melk;
g. diervoeders en grondstoffen voor diervoeders; h. mest,
uit, binnen en naar het gebied, bedoeld in de bijlage, is verboden.
2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, geldt niet voor het vervoer van eendagskuikens, die rechtstreeks worden vervoerd naar een pluimveebedrijf, mits de aflevering plaatsvindt op de openbare weg, grenzend aan het pluimveebedrijf van bestemming.

Artikel 2
Het is verboden vervoermiddelen, bestemd of kennelijk bestemd voor het vervoer van vee, pluimvee, producten van dierlijke oorsprong, melk, diervoeders, grondstoffen voor diervoeders of mest, te verplaatsen over de openbare weg binnen en vanuit het gebied, bedoeld in de bijlage.

Artikel 3

1. Het is verboden vee te insemineren of te laten bevruchten, waaronder inbegrepen bevruchting door middel van embryotransplantatie of in-vitrofertilisatie, in het gebied, bedoeld in de bijlage.
2. Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet indien de inseminatie of bevruchting, waaronder inbegrepen bevruchting door middel van embryotransplantatie of in-vitrofertilisatie, plaatsvindt met reeds op een bedrijf aanwezig sperma.

Artikel 4

1. Het is verboden voor bezoekers, met inbegrip van personen die in het kader van de uitoefening van hun beroep of bedrijf vestigingen betreden waar dieren worden gehouden, een bedrijf, waar vee wordt gehouden, te bezoeken. Het is tevens verboden voor veehouders om bezoekers op het bedrijf, waar vee wordt gehouden, toe te laten.
2. Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet voor dierenartsen en monteurs en voor personen die in het kader van het loonbedrijf bedrijven, waar vee wordt gehouden, betreden indien op die bedrijven geen evenhoevigen gehouden worden of aanwezig zijn.
3. Indien op het bedrijf wel evenhoevigen gehouden worden of aanwezig zijn, geldt voor dierenartsen en monteurs het in het eerste lid bedoelde verbod niet, waarin er een acuut gevaar voor de gezondheid van het bedrijfsmatig gehouden vee aanwezig is en werkzaamheden van de monteur noodzakelijk zijn om deze situatie op te heffen, mits is voldaan aan de in het vijfde lid omschreven voorwaarden.
4. Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet voor degene die in het kader van bedrijfsverzorging op het bedrijf aanwezig zijn, mits is voldaan aan de in het vijfde lid omschreven voorwaarden.
5. De in het derde en vierde lid bedoelde voorwaarden zijn dat: a. de bezoeker ondergaat een afdoende reinigings- en ontsmettingsbehandeling voordat deze een stal betreedt, alsmede voordat deze het bezochte bedrijf verlaat en;
b. de bezoeker heeft geen andere bedrijf bezocht waar evenhoevigen aanwezig zijn of gehouden worden en;
c. indien het gebruik van gereedschappen noodzakelijk is, gebruikt de bezoeker zoveel mogelijk de reeds op het bedrijf aanwezige gereedschappen. Indien de benodigde gereedschappen niet op het bedrijf aanwezig zijn, draagt de bezoeker zorg voor een afdoende reiniging en ontsmetting van de gebruikte gereedschappen.

Artikel 5
Artikel 1 is niet van toepassing op het vervoer van destructiemateriaal als bedoeld in de Destructiewet naar een in artikel 5 van de Destructiewet bedoelde onderneming door vervoerders die door de directeur of de plaatsvervangend directeur van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (RVV) daartoe zijn aangewezen, mits:
a. het vervoer naar het bedrijf waar zich het betrokken destructiemateriaal bevindt, alsmede het vervoer naar de in artikel 5 van de Destructiewet bedoelde onderneming geschiedt langs een door de directeur of de plaatsvervangend directeur van de RVV aangewezen route;
b. de voor dat vervoer gebruikte vervoermiddelen tijdens het vervoer op zodanige wijze zijn afgedekt dat verspreiding van smetstof niet kan plaatsvinden;
c. de voor dat vervoer gebruikte vervoermiddelen het in artikel 1 bedoelde gebied uitsluitend verlaten langs een door de directeur of de plaatsvervangend directeur van de RVV aangewezen plaats; d. het betrokken vervoermiddel bij aankomst op en voor vertrek vanaf het bedrijf wordt gereinigd en ontsmet overeenkomstig artikel 16 bij de Regeling inzake hygiëne-voorschriften besmettelijke dierziekten 2000, en
e. de inzittenden bij het verlaten en het opnieuw betreden van het betrokken vervoermiddel op het bedrijf, bedoeld in onderdeel a, een afdoende reinigings- en ontsmettingsbehandeling ter voorkoming van smetstofverspreiding ondergaan.

Artikel 6
Iedere eigenaar, houder of hoeder van vee in het in de bijlage omschreven gebied draagt er zorg voor dat het vee zijn verblijfplaats niet verlaat.

Artikel 7
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vervoersverboden mond- en klauwzeer Sprang-Capelle 2001.

Artikel 9
Deze regeling wordt op 22 maart 2001 om 12.15 uur bekendgemaakt aan de media en treedt onmiddellijk daarna in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,
Bijlage bij de Regeling vervoerverboden mond- en klauwzeer Sprang-Capelle 2001
Het in artikel 1 bedoelde gebied wordt als volgt begrensd:
1. Vanaf de Afslag Nieuwendijk nr 22 (Nieuwendijk) de N322 volgend in oostelijke richting tot de Provincialeweg-Oost de N267.
2. De Provincialeweg-Oost de N267 volgend in zuidoostelijke richting tot de De Kromme Nol.

3. De Kromme Nol volgend in oostelijke richting overgaand in de Bergsche Maasdijk.

4. De Bergsche Maasdijk volgend in oostelijke richting tot de Slijkwellsedijk.

5. De Slijkwellsedijk volgend in zuidelijke richting overgaand in de Maaijenstraat.

6. De Maaijenstraat volgend in oostelijke richting overgaand in de Dorpstraat in Well.

7. De Dorpstraat volgend in oostelijke richting overgaand in de Dreef.

8. De Dreef volgend in noordoostelijke richting overgaand in de Horenkamp.

9. De Horenkamp volgend in noordelijke richting tot de Wellsedam.
10. De Wellsedam volgend in oostelijke richting overgaand in de Ammerstraat.

11. De Ammerstraat volgend in noordoostelijke richting tot de Kerkstraat.

12. De Kerkstraat volgend in oostelijke richting overgaand in de Haarstraat.

13. De Haarstraat volgend in oostelijke richting overgaand in de Ammerzodenseweg.

14. De Ammerzodenseweg volgend in oostelijke richting overgaand in de Uithovensestraat (Ammerzoden).

15. De Uithovensestraat volgend in oostelijke richting overgaand in de Voorstraat.

16. De Voorstraat volgend in oostelijke richting overgaand in de Blankensteijn.

17. De Blankensteijn volgend in oostelijke richting tot de Oude Rijksweg.

18. De Oude Rijksweg volgend in zuidelijke richting overgaand in de Treurenburg.

19. De Treurenburg volgend in zuidelijke richting tot de A59 .s Hertogenbosch-Centrum (afslag nr. 47).

20. Vanaf de A59, .s-Hertogenbosch-Centrum (afslag nr. 47) de A59 volgend in westelijke richting tot de Ring .s Hertogenbosch-West (afslag nr.45).

21. De A59, Ring .s Hertogenbosch-West (afslag nr.45) de Vlijmenseweg volgend in zuidoostelijke richting tot de Koningsweg.
22. De Koningsweg volgend in zuidelijke richting overgaand in de Vughterweg.

23. De Vughterweg volgend in zuidelijke richting tot de Rijksweg West de N65.

24. De Rijksweg West de N65 volgend in zuidwestelijke richting overgaand in de A65.

25. De A65 volgend in zuidelijke richting overgaand in de A58.
26. De A58 volgend in westelijke richting tot de knooppunt St. Annabosch.

27. Vanaf knooppunt St. Annabosch de A27 volgend in noordelijke richting tot de Afslag Nieuwendijk nr 22 (Nieuwendijk). Toelichting voor de Staatscourant
In Olst en Welsum zijn gevallen van mond- en klauwzeer vastgesteld. Teneinde verdere verspreiding van deze uiterst besmettelijke ziekte te voorkomen is op grond van richtlijn nr. 85/511/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 18 november 1985 tot vaststelling van gemeenschappelijke maatregelen ter bestrijding van mond- en klauwzeer (PbEG L 315; hierna: de richtlijn) voor geheel Nederland een pakket maatregelen afgekondigd. Daarnaast geldt een streng vervoersverbod binnen een gebied in een omtrek van 10 kilometer rond de besmette bedrijven, alsmede rond de bedrijven in Oene, Oosterwolde, Maren-Kessel en Herpen, in aanvulling op de in beginsel tijdelijke standstill voor geheel Nederland. Aangezien er door middel van diervervoer een relatie is te leggen tussen een bedrijf in Beesd en het bedrijf in Oene, waar een ernstige verdenking op aanwezigheid van mond- en klauwzeer heerst, wordt een gebied van 10 kilometer rond dat bedrijf ingesteld waarin dezelfde maatregelen van kracht zijn als in de bovengenoemde gebieden.

Elk vervoer van vee en pluimvee vanuit, naar en binnen het gebied, waarvan de begrenzing is aangegeven in de bijlage bij onderhavige regeling, is verboden. Dit verbod geldt ook voor sperma, eicellen en embryo.s van evenhoevigen, melk, diervoeders, grondstoffen voor diervoeders en mest. Ook het verplaatsen van vervoermiddelen van deze dieren en producten is niet toegestaan binnen het gebied.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

22 mrt 01 12:16

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie