Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Barendrecht Infopagina 22 maart 2001

Datum nieuwsfeit: 22-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Barendrecht
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Barendrecht


Commissie voor de Bezwaar- en Beroepschriften vergadert

Vanavond vergadert de commissie voor de Bezwaar- en Beroepschriften in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanvang openbaar deel 20.45 uur.

In deze vergadering worden de volgende bezwaren behandeld:


-tegen de negatieve reactie op een melding bouwvoornemen voor het oprichten van een tuinhuisje Zoommeer 21;


-tegen het verlenen van een vrijstelling voor het bouwrijp maken van sportpark Smitshoek;


-tegen het weigeren van een bouwvergunning voor de bouw van 2 dakkapellen op woning Van Minnebekevliet 16.

De secretaris van deze commissie is de heer D.N.J. van Horssen, tel. 698 241.

Ter inzage

De stukken liggen ter inzage bij Bureau Communicatie, loket 304. Voor openingstijden: zie boven.

Bouwen en Milieu

Meldingen bouwvoornemen en -aanvragen

Bij de afdeling Bouwen en Milieu zijn de volgende meldingen/aanvragen in behandeling:


-Bachlaan 21 (BA 2001-116), voor het vergroten van de woning (12-3-'01);


-Bakkersdijk 7 (BA 2001-120), voor het vergroten van de woning (16-3-'01);


-Hamburg/Lübeck (BA 2001-119), voor het oprichten van bedrijfsruimten (15-3-'01);


-Händelstraat 7 (BA 2001-117), voor het plaatsen van twee dakkapellen (14-3-'01);


-Kuilkant 169 (BA 2001-115), voor het vergroten van de berging/garage (12-3-'01);


-Meerwedesingel 18 (MB 2001-52), voor het plaatsen van een tuinhuis (16-3-'01);


-van Minnebekevliet 16 (MB 2001-54), voor het plaatsen van een dakkapel (16-3-'01);


-van Minnebekevliet 16 (BA 2001-121), voor het plaatsen van een dakkapel (16-3-'01);


-Mozartstraat 97 (BA 2001-118), voor het vergroten van de woning (14-3-'01);


-Noldijk 146 (MB 2001-50), voor het plaatsen van een blokhut (13-3-'01);


-Operastraat 13 (MB 2001-53), voor het plaatsen van een dakkapel (16-3-'01);


-Pottenbakkerij 10 (MB 2001-51), voor het plaatsen van een berging (14-3-'01);


-Riederhoek (BA 2001-114), voor het oprichten van 53 woningen (12-3-'01).

De bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen op de datum die erbij vermeld staat en in behandeling bij Bouw- en Woningtoezicht, loket 18 (begane grond).

Inspraak op vrijstellingsverzoek

Burgemeester en wethouders geven een ieder de mogelijkheid om in te spreken op het vrijstellingsverzoek. Door de Gemeente Barendrecht is een verzoek om vrijstelling ingediend voor:


- het bouwen van een brug ten behoeve van de bus, fietsers en voetgangers als verbinding tussen de Noordersingel en de wijk Riederhoek (Carnisselande) (BA2001-96).

Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan "Buitengebied 1986", maar past binnen het voorontwerpbestemmingsplan "Riederhoek", waarvoor inmiddels de inspraak- en overlegprocedure is gevoerd.

Het college is voornemens om een vrijstellingsprocedure in gang te zetten voor de oprichting van deze woningen. Voordat deze procedure wordt gestart, wordt een ieder op grond van artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) in de gelegenheid gesteld om tijdens een inspraakronde van vier weken zijn of haar reactie schriftelijk naar voren te brengen.

Ter inzage

De stukken liggen van vrijdag 23 maart tot en met 20 april 2001 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, loket 18 (Bouw-en woningtoezicht). Betreffend loket van het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Verdere procedure

Inspraakreacties kunnen binnen de bovengenoemde termijn schriftelijk bij ons college worden ingebracht. Na afloop van de inzagetermijn worden alle inspraakreacties gebundeld en van commentaar voorzien. De inspraakreacties zullen door het college meegewogen worden bij het besluit tot het in gang zetten de vrijstellingsprocedure. Wanneer die procedure wordt gestart, zal het verzoek om vrijstelling met de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing op grond van artikel 19a, lid 4 WRO gedurende vier weken ter inzage worden gelegd. Binnen die periode kan een ieder zijn schriftelijke bedenkingen naar voren brengen. Wanneer bedenkingen worden ingediend, zal een hoorzitting voor de wethouder ruimtelijke ordening worden gehouden. Vervolgens zal het college een besluit op de bedenkingen nemen en besluiten of de procedure wordt voortgezet met het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Wanneer deze wordt afgegeven, kan de uiteindelijke vrijstelling worden verleend.

Verleend

Verleende bouwvergunning/vrijstelling/positieve reactie op melding bouwvoornemen:


-Achterzeedijk 73 (BA 2000-278), voor het vergroten van de woning (15-3-'01);


-Ariahof 6 (MB 2001-44), voor het plaatsen van een dakkapel (13-3-'01);


-Avenue Carnisse 55 (BA 2001-46), voor het plaatsen van een rookgasafvoerkanaal (13-3-'01);


-3e Barendrechtseweg 434 (BA 2001-79), voor het oprichten van een afdak (15-3-'01);


-Bartokplantsoen 34 (BA 2001-76), voor het plaatsen van een dakkapel (13-3-'01);


-Beatrixstraat 16 (BA 2001-28), voor het vergroten van de woning (13-3-'01);


-Biezen 8 (BA 2001-8), voor het vergroten van de woning (12-3-'01);

-Binnenland-Noord (Scheldestraat en Maasstraat), voor het plaatsen van een basketbalpaal, een klimglijtoren en twee doeltjes (13-3-'01);


-Brucknerstraat 37 (MB 2001-5), voor het plaatsen van een blokhut (14-3-'01);


-Chopinstraat 10 (BA 2001-17), voor het vergroten van de woning (16-3-'01);


-Chopinstraat 12 (BA 2001-16), voor het vergroten van de woning (16-3-'01);


-Donk 6 (BA 2001-10), voor het plaatsen van een opslagruimte (15-3-'01);


-'t Fruit 5 (BA 2001-85), voor het vergroten van de woning (15-3-'01);

-Julianastraat 4 (BA 2001-59), voor het bouwen van een dak op de garage (13-3-'01);


-Klarinetweg 13 (BA 2001-86), voor het plaatsen van een dakkapel (13-3-'01);


-Koraallaan 64 (BA 2001-74), voor het plaatsen van een dakkapel (13-3-'01);


-Lijsterbeswede 51 (MB 2001-26), voor het plaatsen van een dakkapel (13-3-'01);


-Mazurkastraat 34 (MB 2001-45), voor het plaatsen van een dakkapel (16-3-'01);


-Mazurkastraat 36 (MB 2001-46), voor het plaatsen van een dakkapel (16-3-'01);


-Middeldijk 15 (BA 2001-2), voor het vergroten van de woning (13-3-'01);


-Middeldijk 71 (BA 2001-57), voor het vervangen van een schuur (13-3-'01);


-Noordersingel (Betula bouwnummer 8) (BA 2001-38), voor het plaatsen van een rookgasafvoerkanaal (13-3-'01);


-recreatiegebied "De Oude Maas" (BA 2000-419), voor het vervangen van een toiletgebouw (15-3-'01);


-recreatiegebied "De Oude Maas" (BA 2001-45), voor het plaatsen van een seinhuisje (15-3-'01);


-Polkastraat 2 (BA 2000-381), voor het vergroten van de woning (16-3-'01);


-Polkastraat 6 (BA 2000-382), voor het vergroten van de woning (16-3-'01);


-'t Rak (BA 2001-92), voor het vergroten van de woning (15-3-'01);

-van Ravesteyndreef 3 (BA 2001-62), voor het plaatsen van twee dakkapellen (15-3-'01);


-de Rooverevliet 11 (BA 2001-75), voor het vergroten van de woning (15-3-'01);


-Schoener 96 (BA 2001-106), voor het plaatsen van twee dakkapellen (15-3-'01);


-Talmaweg 40 (BA 2001-88), voor het plaatsen van een dakkapel (13-3-'01);


-Voordijk 402 (BA 2000-404), voor het vergroten van de woning (12-3-'01);


-Voordijk 404 (BA 2000-405), voor het vergroten van de woning (12-3-'01);


-Voordijk 481 (BA 2000-134), voor het oprichten van een garage/berging (13-3-'01);


-Prins Willemstraat 3 (BA 2001-48), voor het vergroten van de woning (13-3-'01);


-Zeemanstraat 7 (BA 2001-47), voor het plaatsen van reclames (16-3-'01);


-Zeemanstraat 9 (BA 2001-18), voor het plaatsen van een reclame (15-3-'01);


-Zeemanstraat 13a (BA 2001-98), voor het plaatsen van een reclame (16-3-'01).

Als u vindt dat een beschikking is afgegeven in strijd met het geldende bestemmingsplan of de gemeentelijke bouwverordening of wel dat hiervan ten onrechte vrijstelling is verleend, dan kunt u gedurende zes weken, na de dag van verzending of uitreiking van de beschikking, gemotiveerde bezwaren (schriftelijk) indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Hebt u bezwaar ingediend, dan kunt u bij de President van de Rechtbank Rotterdam (Sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM) verzoeken om de werking van de beschikking te schorsen.

Ter inzage

De bouwvergunningen met bijbehorende tekeningen liggen gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij Bouw- en Woningtoezicht, loket 18 (begane grond).

Kennisgeving goedgekeurd bestemmingsplan

"Thematische herziening bestemmingsplannen

naar aanleiding van de opheffing van het bordeelverbod"

Burgemeester en wethouders van Barendrecht maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 28 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat met ingang van 23 maart 2001 het door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland goedgekeurde bestemmingsplan "Thematische herziening bestemmingsplannen naar aanleiding van de opheffing van het bordeelverbod" gedurende zes weken ter inzage ligt. Het bestemmingsplan kan in het gemeentehuis bij de afdeling Bouwen en Milieu, balie kamer 21/22 (Ruimtelijke Ordening) tussen 09.00 en 16.30 uur worden ingezien.

Gedurende bovengenoemde periode kan tegen het besluit van Gedeputeerde Staten tot goedkeuring van het bestemmingsplan slechts beroep worden ingesteld door:

* de belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest zich met bedenkingen tot Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te wenden.

Beroepschriften dienen te worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van het bestemmingsplan - daags na afloop van bovengenoemde termijn - niet. Daartoe dient tevens een verzoek te worden gedaan aan de voorzitter van eerder genoemde Afdeling bestuursrechtspraak.

Wet Milieubeheer/ontwerp-beschikkingen

Burgemeester en Wethouders van Barendrecht hebben op 5 oktober 2000 een aanvraag om een vergunning op grond van de Wet milieubeheer ontvangen.

Het gaat om een aanvraag van Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden om een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van een afvalwaterzuiveringsinrichting (AWZI) aan de Achterzeedijk ongenummerd (nabij 64) te Barendrecht.

Hierbij zijn een aantal processen te onderscheiden:


-het ontvangen van afvalwater;


-de verwijdering van grove delen;


-de biologische reiniging van afvalwater in tanks;

-de afvoer van zuiveringsslib door middel van gesloten leiding;

-het lozen van effluent.

De hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland heeft op 4 december 2000 een aanvraag om vergunning op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren van bovengenoemde aanvrager ontvangen voor het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater van de Oude Maas.

Deze aanvragen worden gecoördineerd behandeld. De DCMR Milieudienst Rijnmond verzorgt de coördinatie.

Burgemeester en Wethouders van Barendrecht en de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland hebben het voornemen de gevraagde vergunningen te verlenen. Aan de vergunningen zullen voorschriften ter bescherming van het milieu worden verbonden.

Inzage

U kunt de ontwerp-beschikkingen, de aanvragen en de overige van belang zijnde stukken van 22 maart 2001 tot en met 18 april 2001 op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur op de volgende plaatsen inzien:


-het gemeentehuis van Barendrecht, Binnenhof 1 te Barendrecht;

-het kantoor van de directie Zuid-Holland van Rijkswaterstaat, Boompjes 200 te Rotterdam;


-het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond, 's-Gravelandseweg 565 te Schiedam.

Na telefonische afspraak kunnen de stukken gedurende deze periode ook buiten de kantooruren worden ingezien in het kantoor van Rijkswaterstaat (telefoonnummer (010) 4026 200), in het gemeentehuis van Barendrecht (telefoonnummer (0180) 698 332) en in het kantoor van de DCMR (telefoonnummer (010) 2468 402).

Na bovengenoemde periode is inzage van stukken mogelijk in het kantoor van Rijkswaterstaat, in het gemeentehuis van Barendrecht en in het kantoor van de DCMR.

Bedenkingen

Wanneer u bedenkingen hebt over de inhoud van een ontwerp-beschikking kunt u deze tot 18 april 2001 schriftelijk kenbaar maken aan het gezag dat bevoegd is op de aanvraag te beslissen, p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam. Uw persoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt als u daarom, het liefst in een aparte brief, vraagt.

Als u behoefte hebt aan een gedachtewisseling over het ontwerp van de beschikkingen kunt u hierom telefonisch bij de DCMR verzoeken. Tijdens deze bijeenkomst kunt u ook mondeling gemotiveerde bedenkingen inbrengen. Een verzoek om een gedachtewisseling kan tot uiterlijk één week voor het einde van de inzagetermijn worden ingediend.

U kunt te zijner tijd alleen beroep tegen een beschikking instellen als u bedenkingen hebt ingebracht tegen de betreffende ontwerp-beschikking. Dit is ook mogelijk als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet verweten kan worden dat u geen bedenkingen hebt ingebracht tegen de betreffende ontwerp-beschikking.

Inlichtingen

Voor nadere informatie over de aanvragen en de ontwerp-beschikkingen kunt u zich wenden tot de heer N.A. de Waal, van de DCMR (Wet milieubeheer) telefoonnummer (010) 2468 501 en Rijkswaterstaat (Wet verontreiniging oppervlaktewateren), telefoonnummer (010) 4026 200.

Voor vragen over de procedure en ter inzage legging en voor kopieën (tegen betaling) van de ter inzage gelegde stukken kunt u contact opnemen met het bureau Documentaire Informatievoorziening van de DCMR (telefoonnummer

(010) 2468 402).

De gebruikelijke openingstijden zijn van toepassing.

Theaternieuws

In de komende weken staan de volgende voorstellingen geprogrammeerd:

Datum: Artiest(en) Voorstelling: Prijs: Pashouders:

Do. 22-3 Ingeborg Elzevier & Sabri Saad el Hamus e.a. - Caïro Café 32,50 30,00

Wo. 28-3 Cees Brandt - Grondmonster 10,00 (<12 jr.7,50) Aanvang: 14.00 uur

Vr. 30-3 Opus One - Een Midzomernachtsdroom 25,00 22,50(<12 jr.15,00)

Do. 5-4 Kees Torn - Mooie Boel 25,00 22,50

Vr. 6-4 Hans Dorrestijn - Professor Dorrestijn en zijn sprekende kat Piël 27,50 25,00

Za. 7-4 Louis van Dijk & Rosenberg Trio - Vuurwerk UITVERKOCHT

Wo. 11-4 De Meekers Toverleerlingen 12,50 (<12 jr.10,00) Aanvang: 14.00 uur

Do. 12-4 Ernesto & Marcellino - Remmen!!! 22,50 20,00

Do. 19-4 Ton Vorstenbosch, Hidde Maas, Jan Derksen e.a. - Hendrik & Willemina 25,00 22,50

Vr. 20-4 Fernando Lameirinhas Trio - O destino 27,50 25,00

Za. 21-4 Pater Moeskroen - Diddelidee! 30,00 27,50

Do. 26-4 Mike Boddé - Hè mmm fijn 22,50 20,00

Vr. 27-4 Vera Mann - Diana 35,00 32,50

Za. 28-4 Njava - Concert 27,50 25,00

Losse verkoop

Voorstellingen beginnen om 20.15 uur, tenzij anders is aangegeven. Voor alle voorstellingen zijn er kaartjes in de losse verkoop verkrijgbaar, uiteraard zolang de voorraad strekt. Openingstijden balie: maandag tot en met vrijdag 13.30 - 16.30 uur, vrijdagavond 19.00 - 20.30 uur en vanaf een uur vóór de voorstelling, tel. 61 59 58

Filmtheater Het Kruispunt

Filmagenda

Datum: Film: Leeftijd: Aanvang:

Wo. 28-3 Meet the parents - v.a. 12 jr. 20.30 uur

Wo. 4-4 Himalaya-Filmspecial - v.a. 16 jr. 20.30 uur

Wo. 11-4 Unbreakable - v.a. 16 jr. 20.30 uur

Wo. 18-4 Cast away - v.a. 12 jr. 20.30 uur

Wo. 25-4 What woman want - alle leeft. 20.30 uur

Kaarten kosten f 10,00 voor kinderen, CJP-pashouders en CKV-pashouders en f 12,50 voor volwassenen en zijn verkrijgbaar bij de kassa in het Kruispunt gedurende de gewone openingstijden en een uur voor aanvang van de filmvoorstelling.

OPENBARE WERKEN

Buitendienst

Oud ijzer

Woensdag 28 maart is de laatste woensdag van de maand. Op die dag kunt u uw oud ijzer 's morgens aan de stoeprand zetten. Denkt u eraan dit bijtijds te doen. Wat niet is meegenomen dient u zelf weer weg te halen.

Rooster oud papier/oud ijzer

Oud papier (za): 31/3,28/4,26/5,30/6,28/7,25/8,29/9,27/10,24/11,22/12

Oud ijzer (wo): 28/3,25/4,30/5,27/6,25/7,29/8,26/9,31/10,28/11,19/12

Openingstijden afvalaanbiedstation


-ma. t/m vr.: 07.30-16.00 uur; za.: 08.30-12.30 uur.
Openingstijden kringloopwinkel


-di. t/m za.: 10.00-17.00 uur, tel: 0180-629 782
Invalidenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het instellen van een gereserveerde invalidenparkeerplaats:


-nabij de woning 2e Barendrechtseweg 192 a

Bezwaren

Tegen deze maatregel kan iedere belanghebbende tijdens de inzagetermijn tot en met donderdag 3 mei 2001, bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Na of bij het indienen van bezwaar kan aan de President van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam (sector Bestuursrecht), postbus 920, 3000 AX Rotterdam, worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. De stukken liggen ter inzage bij de sector Samenlevingszaken, Evertsenstraat 14, tel. 698 298.

Collecte

Voor de periode 25 maart tot en met 31 maart is een collectevergunning verleend aan Simavi.

In deze periode is het niemand anders toegestaan te collecteren. Iedere collectant heeft een legitimatiebewijs bij zich. U kunt hier altijd naar vragen.

Wijkavond Oranjewijk

Vanavond houdt het college van burgemeester en wethouders een wijkavond voor bewoners van de Oranjewijk. Deze wijkavond wordt gehouden in Theater Het Kruispunt aan de Middenbaan 111. De avond start om 20.00 uur.

In de komende jaren zal het college weer alle wijken in de gemeente bezoeken. Bewoners krijgen de gelegenheid om knelpunten aan te geven, vragen te stellen of suggesties te doen aan het gemeentebestuur over hun eigen omgeving.

Doelgroepenavond Carnisselande/Portland

De doelgroepenavond Carnisselande/Portland wordt gehouden op donderdag 29 maart. Deze tweemaandelijkse voorlichtingsavond over de ontwikkelingen in de nieuwbouwwijken Carnisselande en Portland begint om 19.30 uur en wordt gehouden in voorzieningencluster Waterpoort in Carnisselande (locatie mediatheek; boven basisschool De Zeppelin).

Op deze avond zal aandacht worden besteed aan:


-
TramPlus in Carnisselande

Wat is de betekenis van deze beoogde concurrent van auto en overig openbaar vervoer in Midden-IJsselmonde en in welke fasen zal het traject worden aangelegd?


-
Deelplan Vrijheidsakker

In het najaar zal gestart worden met de bouw van deze wijk. Wat betekent het woord vrijheid in deze wijk en hoe krijgt dat gestalte?

Wij vragen uw begrip voor het volgende:

Mocht de belangstelling voor TramPlus op 29 maart groter zijn dan de locatie aankan (thans berekend op ca. 80 mensen) dan wordt iedereen die op deze avond intekent voor een bijeenkomst over TramPlus, middels een persoonlijke brief daarvoor uitgenodigd. Speciaal voor hen organiseert de RET samen met de verantwoordelijke projectleider Infrastructuur Carnisselande op korte termijn een tweede bijeenkomst op dezelfde locatie. Ook hiervan wordt nog een aparte melding opgenomen in de Schakel.

De Reisgids, het programmaboek van Havens & Heerlijkheden

Havens & Heerlijkheden is het regionale programma van Rotterdam 2001, Culturele Hoofdstad van Europa. Het programma speelt zich af in zeventien gemeenten in de ring rond Rotterdam, waaronder Barendrecht.

De meer dan honderd programmaonderdelen van Havens & Heerlijkheden zijn gebundeld in een aantrekkelijk en kleurrijk (gratis) programmaboekje. U kunt een exemplaar van De Reisgids ophalen bij Bureau Communicatie, loket 304 in het gemeentehuis.

Herplant van beuk in Smitshoek

Naar aanleiding van een visuele boomcontrole door een onafhankelijk bureau is gebleken dat de beuk (Fagus silvatica Atropunicea) aan de voet van de Voordijk in de wijk Smitshoek aan ziekte onderhevig is.

Gezien de groeiplaatsomstandigheden, zoals grondsoort en windbelasting, is de oudere rode beuk een opvallende verschijning voor zijn omgeving. De beuk, die 12 jaar geleden al eens werd verplant in verband met een te bouwen woning, wordt momenteel gekenmerkt door een slechte vitaliteit. De boom kan niet worden behouden, maar heeft voor de wijk Smitshoek een zodanige symbolische waarde, dat de gemeente Barendrecht besloten heeft een nieuw exemplaar te planten in het plantseizoen 2001.

Informatieavond "hondenbeleid" voor de wijken Smitshoek en Meerwede-Noord

Op 4 april a.s. organiseert de gemeente Barendrecht een informatieavond over het hondenbeleid voor alle inwoners van de wijken Smitshoek en Meerwede-Noord. De informatieavond vindt plaats in de Rehobôthkerk, Bakkersdijk 1 in Smitshoek. Vanaf 19:30 uur wordt u daar verwelkomd met koffie. Om 20:00 uur geeft Wethouder Vermaat van milieu een toelichting op het gemeentelijk hondenbeleid en de manier waarop u er als wijkbewoner bij betrokken kunt zijn. Na een korte pauze krijgt u gelegenheid tot het stelllen van vragen en kunt u suggesties doen. Rond 21:30 uur is de informatieavond afgelopen.

Na de informatieavond wordt een werkgroep samengesteld waaraan een aantal wijkbewoners kan deelnemen. Deze werkgroep krijgt ondersteuning van een gemeenteambtenaar. Zij gaan gezamenlijk aan de slag met de suggesties die u heeft geuit op de informatieavond en in de antwoordformulieren. Om uw reacties mee te kunnen nemen, is het belangrijk dat de antwoordformulieren uiterlijk 10 april a.s. binnen zijn op het gemeentehuis! De werkgroep maakt een voorstel om hondenuitlaatplaatsen en, zo mogelijk, losloopgebieden in de wijken aan te wijzen. Dit voorstel wordt getoetst aan de daarvoor geldende criteria, waarna het wordt voorgelegd aan het college van Burgemeester en Wethouders en de raadscommissie Openbare Werken en Sociale Zaken c.a.

Woont u in Smitshoek of Meerwede-Noord en heeft u nog geen uitnodiging ontvangen voor de informatieavond? Dan kunt u deze aanvragen bij mw. H. Tiemensma, gemeente Barendrecht, tel: 0180-698338.

22 maart 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie