Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nettowinst Fortis conform verwachting

Datum nieuwsfeit: 22-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Fortis Bank
Zoek soortgelijke berichten
Fortis Bank

Fortis: nettowinst conform verwachting en nieuwe financiële doelstellingen


· Stijging nettowinst met 19% tot EUR 2,768 miljard
· Verzekeringsbedrijf: +15%
· Bankbedrijf: +27%

· Netto operationeel resultaat stijgt met 20%
· Stijging nettowinst per aandeel met 13% tot EUR 2,28
· Rendement op eigen vermogen neemt toe tot 20%
· Kosten-batenverhouding bankbedrijf verbetert van 66,3% tot 65,6%
· Versterking van positie in Benelux door overname ASR en BGL
· Totaal beheerd vermogen gestegen van EUR 278 miljard tot EUR 314 miljard (+13%)
· Het voorgesteld dividend neemt toe met 16% tot EUR 0,88 per aandeel

Fortis heeft in 2000 haar financiële doelstellingen opnieuw overtroffen. De nettowinst van de groep nam toe met 19% tot EUR 2,768 miljard. De autonome winstgroei (exclusief acquisities, desinvesteringen en valutakoerseffecten) bedroeg 11%. De nettowinst in het bank- en verzekeringsbedrijf steeg met respectievelijk 27% en 15%. Het integratieproces in zowel het bank- als verzekeringsbedrijf verloopt boven verwachting. De opbrengstensynergieën waren hoger dan verwacht terwijl de kostensynergieën volgens de planning verlopen.

Fortis blijft er naar streven de kwaliteit en duurzaamheid van haar resultaten te verbeteren. Om een beter inzicht te kunnen geven in de ontwikkeling van de resultaten zal voortaan het netto operationeel resultaat als maatstaf gelden. Het netto operationeel resultaat is gelijk aan de nettowinst inclusief recurrente meerwaarden gecorrigeerd voor niet-operationele elementen. In 2000 werd gecorrigeerd voor enkele niet-operationele meerwaarden en de vrijvallende millenniumvoorzieningen.

In 2000 steeg het netto operationeel resultaat met 20% tot EUR 2,355 miljard. Het netto operationeel resultaat per aandeel nam toe met 13%. In het bank- en verzekeringsbedrijf bedroeg de stijging van het netto operationeel resultaat respectievelijk 11% en 35%.

 
 
Kerncijfers (in miljoenen EUR) 
                 2000    1999   Stijging in % 
Fortis  
Resultaat vóór belastingen    4.135    3.392   22  
Nettowinst            2.768    2.316   19  
Niet-operationele baten     413     353  
Netto operationeel resultaat   2.355    1.963   20  
Eigen vermogen          15.197   13.508   13  
Balanstotaal           438.083   406.109  8  
Totaal beheerd vermogen     313.846   278.207  13  
Rendement op eigen vermogen   20,0%    18,7%  
 
Verzekeringsbedrijf  
Premie-inkomen          15.784   12.527   26  
Resultaat vóór belastingen    2.029    1.624   25  
Nettowinst            1.484    1.289   15  
Niet-operationele baten      219     353  
Netto operationeel resultaat   1.265     936   35  
 
Bankbedrijf  
Totale baten na aftrek van rentelasten 8.122 7.389   10  
Resultaat vóór belastingen    2.332    1.942   20  
Nettowinst            1.506    1.185   27  
Niet-operationele baten      194      0  
Netto operationeel resultaat   1.312    1.185   11  
 
Kerncijfers per aandeel (in EUR)  
Netto operationeel resultaat   1,94     1,71   13  
Nettowinst            2,28     2,02   13  
Nettowinst na volledige conversie 2,23     1,98   13  
Eigen vermogen          11,78    11,46   3  
Voorgesteld dividend        0,88     0,76  16  
 
Zoals eerder aangekondigd zou Fortis nieuwe en hogere financiële doelstellingen bekend maken ten tijde van het verschijnen van de jaarcijfers. De nieuwe groeidoelstelling voor het netto operationeel resultaat per aandeel bedraagt minimaal 12%. Voor het rendement op eigen vermogen hanteert Fortis voortaan een doelstelling van minimaal 15%. Onder het voorbehoud van een niet verder verslechterend economisch klimaat zal Fortis in 2001 haar nieuwe financiële doelstellingen behalen. In 2001 zal het bedrag aan recurrente baten het niveau van 2000 kunnen benaderen.

Verzekeringsbedrijf

· Nettowinst gestegen met 15%
· Netto operationeel resultaat gestegen met 35%
· Premie-inkomen Leven stijgt met 31%
· Bancassurance boekt uitstekend resultaat
· Technische resultaten Niet-Leven in alle branches positief en stijgend
· Vrijval millenniumvoorzieningen (EUR 70 miljoen niet-operationele baten)

Het verzekeringsbedrijf kende over de gehele linie een goed jaar. Het resultaat vóór belastingen liep op tot EUR 2,029 miljard (+25%), waarvan 72% (EUR 1,454 miljard) door Leven werd gerealiseerd. In deze sector dragen de beleggingsgerelateerde verzekeringsproducten sterk bij tot de groei. Ze zijn inmiddels goed voor 50% van het bruto premie-inkomen Leven (in 1999 40%). De resultaten in het verzekeringsbedrijf werden positief beïnvloed doordat het in 1999 overgenomen American Bankers Insurance (ABI) voor het eerst het gehele jaar werd geconsolideerd (vorig verslagjaar 5 maanden). ABI is inmiddels opgegaan in de Amerikaanse Fortis dochter Assurant. De bedrijven van Fortis, Inc. lieten ondanks de verslechterende Amerikaanse economie ieder kwartaal een stijging zien van de operationele resultaten. Het resultaat van het verzekeringsbedrijf werd ook positief beïnvloed door de vrijval van de millenniumvoorzieningen ter waarde van EUR 111 miljoen (na belasting EUR 70 miljoen). Tegenover een stijging van het premie-inkomen van 26% stond een toename van de kosten met 28% hoofdzakelijk als gevolg van de retrocessies van commissies bij Assurant, die als kosten worden verantwoord. Autonoom was er sprake van een kostendaling van 3%. Het netto operationeel resultaat van het verzekeringsbedrijf steeg van EUR 936 miljoen tot EUR 1,265 miljard, een stijging van 35%, met name dankzij een verbetering van het technisch resultaat bij zowel Leven als Niet-Leven.

Strategisch heeft Fortis met de acquisitie van ASR Verzekeringsgroep (ASR) eind 2000 een belangrijke stap gezet in haar thuismarkt. Hierdoor is Fortis thans de grootste verzekeraar in de Benelux en de tweede verzekeraar voor het intermediair in Nederland. ASR is wel in de balans van 2000 opgenomen, maar niet in de resultatenrekening. Fortis verwacht voor de komende jaren aanzienlijke kostensynergieën te behalen door zowel de integratie van activiteiten bij Assurant (circa EUR 55 miljoen tegen 2004) als door de fusie van AMEV en ASR (EUR 120 miljoen tegen 2004).

Leven

Het bruto premie-inkomen Leven nam toe met 31% tot EUR 9,733 miljard. De autonome groei van premies bedroeg 22%. Het resultaat vóór belastingen nam toe van EUR 1,302 miljard tot EUR 1,454 miljard (+12%). Beleggingsgerelateerde verzekeringsproducten winnen vooral in België en Nederland sterk aan populariteit. Fortis kon tegemoet komen aan de toenemende vraag naar particuliere pensioenproducten via haar ruime aanbod van gecombineerde verzekerings- en beleggingsproducten. De invoering van het nieuwe Nederlandse belastingstelsel op 1 januari 2001 had in 2000 een neerwaarts effect op de vraag naar sommige levenproducten. Daar staat tegenover dat AMEV met innovatieve producten zoals bijvoorbeeld beleggingshypotheken kon inspelen op de nieuwe fiscale regels. Ook toonden de klanten een grotere behoefte aan geïntegreerd financieel advies/personal financial planning.

Niet-leven

Het bruto premie-inkomen Niet-Leven steeg in 2000 met 37% tot EUR 9,693 miljard. Deze stijging kwam voor 70% voor rekening van Assurant. De autonome groei van Niet-Leven premies bedroeg 3%. Het resultaat vóór belastingen nam fors toe, met EUR 253 miljoen tot EUR 575 miljoen (+79%), voornamelijk door een verbetering van de technische resultaten (+ EUR 177 miljoen). De vrijval van de millenniumvoorzieningen van EUR 111 miljoen droeg bij aan de verbetering van het resultaat. De technische resultaten waren in alle branches positief en vertoonden bovendien een stijging (+ EUR 177 miljoen). Het grootste deel van de resultaatsverbetering (+ EUR 152 miljoen) werd gerealiseerd in de sector 'overige branches' doordat Assurant voor 12 in plaats van 5 maanden in de boeken is opgenomen. Bij Ongevallen en ziekte nam het technisch resultaat met EUR 9 miljoen toe tot EUR 79 miljoen. Uiteenlopende regionale ontwikkelingen mondden bij Motor per saldo uit in een resultaatsverbetering tot EUR 13 miljoen (+ EUR 10 miljoen). In het Verenigd Koninkrijk werd een gunstig resultaat bereikt (+ EUR 29 miljoen), maar in België/Nederland zag Fortis Corporate Insurance zich geconfronteerd met een daling van haar technisch resultaat met EUR 16 miljoen. Brand kende een verbetering van het resultaat met EUR 5 miljoen, tot EUR 23 miljoen. Dit was voornamelijk te danken aan de ontwikkeling in België. Claims als gevolg van de vuurwerkramp in Enschede drukten het resultaat in Nederland met EUR 6 miljoen.

Bancassurance

De verkoop van verzekeringsproducten via het netwerk van Fortis Bank heeft na een moeilijk eerste kwartaal wederom een goed jaar achter de rug. In het vierde kwartaal werd alleen in België al voor EUR 1 miljard aan premies ontvangen. Ook bij Caifor, de Spaanse joint venture met "la Caixa", was sprake van een sterke toename van het premie-inkomen, met name in beleggingsgerelateerde verzekeringsproducten. Fortis heeft in februari 2001 een overeenkomst gesloten met Maybank voor het ontwikkelen van bankverzekeringsactiviteiten in Maleisië. Maybank is de grootste financiële dienstverlener in Maleisië. Fortis heeft een aandeel van 30% in het verzekeringsbedrijf van Maybank verworven, dat verder gaat onder de naam Mayban Fortis Holdings Berhad.

Bankbedrijf


· Stijging nettowinst met 27%
· Netto operationeel resultaat stijgt met 11%
· Renteresultaat blijft stabiel
· Stijging netto commissies met 18%
· Opbrengsten vermogensbeheer met 29% gestegen tot EUR 650 miljoen
· Opbrengsten effectenverkeer met 28% gestegen tot EUR 780 miljoen
· Resultaten uit financiële transacties met 60% omhoog
· Kosten-batenverhouding bankbedrijf verbetert van 66,3% tot 65,6%

Het resultaat vóór belastingen in het bankbedrijf nam in 2000 toe tot EUR 2,332 miljard (+20%). Ondanks een verslechterd renteklimaat bleven de netto rentebaten vrijwel gelijk aan vorig jaar op EUR 4,156 miljard. De toename van de inkomsten (totale baten na aftrek van rentelasten) met 10% is voornamelijk te danken aan de hogere netto commissies en de opbrengsten uit financiële transacties. De netto commissies liepen in 2000 op tot EUR 2,164 miljard (+18%). Een groot deel van deze toename kwam voor rekening van het vermogensbeheer, waar de provisiebaten toenamen met 29% tot EUR 650 miljoen. Hogere inkomsten werden verder vooral gerealiseerd in het effectenbedrijf en het betalingsverkeer. Netto commissies waren in 2000 goed voor 27% van de inkomsten van de bank. De resultaten uit financiële transacties stegen met 60% tot EUR 1,124 miljard. De handel in valuta en effecten leverde samen EUR 455 miljoen op. Op de verkoop van beleggingen werden in totaal meerwaarden gerealiseerd van EUR 595 miljoen (+36%). Meerwaarden op obligaties liepen terug (met 24% tot EUR 208 miljoen). Daar staan hogere meerwaarden op participaties tegenover (EUR 158 miljoen, waaronder niet-operationele baten van EUR 98 miljoen door de omwisseling van de aandelen in Euronext). Daarnaast beliepen de opbrengsten uit venture capital EUR 121 miljoen (+116%). In het niet-operationele resultaat is begrepen de vrijval van de voorziening voor eventuele millenniumproblemen (EUR 94 miljoen na belasting). Wederom verbeterde de kosten-batenverhouding. In 2000 trad een daling op van 66,3% tot 65,6%. De stijging van de totale baten na aftrek van rentelasten met 10% was hoger dan de stijging van de bedrijfskosten, die 9% bedroeg. Autonoom (exclusief de invloed van acquisities en wisselkoersontwikkelingen) was sprake van een kostenstijging van 7%. Van de totale kostenstijging van EUR 428 miljoen werd EUR 282 miljoen veroorzaakt door toegenomen personeelskosten als gevolg van onder andere hogere resultaatafhankelijke beloningen en nieuwe CAO's.

Het netto operationeel resultaat van het bankbedrijf nam in 2000 toe met 11% van EUR 1,185 miljard tot EUR 1,312 miljard. In 1998 heeft Fortis Bank aangekondigd dat tegen het einde van 2003 de kosten-batenverhouding zal zijn teruggebracht tot 55% en dat zij met ingang van 2003 jaarlijks EUR 675 miljoen aan kosten- en opbrengstensynergieën zal realiseren als gevolg van het integratieproces binnen het bankbedrijf. Het is dan ook verheugend dat de tot dusverre behaalde synergieën aan de opbrengstenkant hoger zijn dan gepland en dat de realisatie van kostensynergieën volgens schema verloopt. Door enkele nieuwe activiteiten met een hogere kosten-batenverhouding, een verslechterend economisch klimaat en een hogere looninflatie dan verondersteld ten tijde van het formuleren van de doelstelling, is de kosten-batenverhouding minder snel gedaald dan beoogd. Fortis Bank blijft echter overtuigd van de haalbaarheid van deze doelstelling en heeft daartoe dan ook nieuwe initiatieven ontwikkeld. In lijn met de in december 2000 aangekondigde strategie zal de activiteitenmix versneld in evenwicht worden gebracht en worden de bestaande plannen in hoger tempo uitgevoerd. Fortis Bank herbevestigt haar doelstelling van een kosten-batenverhouding van 55% in het bankbedrijf tegen het einde van 2003. Naast de focus op het behalen van de synergiedoelstellingen, zal Fortis in lijn met haar strategie blijven investeren in toekomstige (internationale) groeiplatforms, zoals Private Banking, Asset Management en Bancassurance. Fortis Private Banking is marktleider in de Benelux en één van de top vijf spelers in onshore Private Banking in Europa. Het totaal particulier beheerd vermogen nam toe met 14% tot EUR 67 miljard eind 2000. In het afgelopen jaar is geïnvesteerd in uitbreiding van de activiteiten door de overname van de nog bij derden uitstaande aandelen van Banque Générale du Luxembourg (BGL) en Beta Capital in Spanje. Fortis zal blijven investeren in de versterking van haar Private Bankingactiviteiten.

Beheerd vermogen

Het totaal beheerd vermogen nam in 2000 toe met EUR 35,6 miljard tot EUR 313,8 miljard (+13%). Vooral de beleggingen voor derden lieten een sterke stijging zien, met EUR 23,0 miljard tot EUR 157,6 miljard (+17%). Dit werd grotendeels veroorzaakt door de instroom van nieuwe middelen ter waarde van EUR 16,2 miljard. Door de acquisities van Beta Capital en ASR liep het voor derden belegd vermogen op met EUR 7,6 miljard. Marktwaarde veranderingen hadden een daling tot gevolg van EUR 0,8 miljard. Het succes van beleggingsgerelateerde verzekeringsproducten komt tot uitdrukking in de stijging van het voor risico van polishouders belegde vermogen (+36%). Van deze stijging van EUR 5,8 miljard is EUR 2 miljard toe te rekenen aan de acquisitie van ASR. Het totaal voor derden (inclusief polishouders) belegde vermogen nam toe met 19% tot EUR 179,6 miljard.

 
 
In EUR miljard           2000   1999   Stijging in %  
Beleggingen voor eigen rekening  134,2   127,4  5  
Beleggingen voor derden      157,6   134,6  17  
Beleggingen voor polishouders    22,0   16,2  36  
Totaal beleggingen voor derden   179,6   150,8  19  
Totaal beheerd vermogen      313,8   278,2  13  
 

Solvabiliteit

Fortis heeft ten aanzien van haar solvabiliteitspositie doelstellingen geformuleerd, die bestaan uit een minimum niveau en een maximum niveau. Het minimum niveau eind 2000 bedroeg EUR 16,1 miljard en het maximum niveau EUR 20,4 miljard. De feitelijke solvabiliteit bedroeg EUR 19,4 miljard.

Mededeling van het college van externe auditors Het college heeft bevestigd dat zijn controlewerkzaamheden met betrekking tot de hiervoor en in de bijlagen opgenomen financiële informatie nagenoeg zijn afgerond en dat het college niets is gebleken op basis waarvan het zou moeten concluderen dat deze informatie materiële wijzigingen behoeft.

Employee Stock Option Plan
Het belangrijkste doel van het Aandelenoptieplan is de betrokkenheid van de medewerkers bij Fortis en haar bedrijfsresultaat te vergroten en daarmee de gezamenlijke inzet te stimuleren. In 2000 heeft Fortis haar medewerkers in de Benelux en in enkele andere landen in Europa opnieuw een optieplan aangeboden. Het aantal opties dat een medewerker toekomt, is echter gehalveerd ten opzichte van voorgaande jaren. Het sluit daarmee beter aan op wat gebruikelijk is in de markt. Het is verheugend te constateren dat 65% van de medewerkers heeft ingetekend. Een overzicht van het aantal uitgegeven opties wordt opgenomen in de jaarrekening.

Managementstructuur
Fortis heeft in 2000 haar managementstructuur ingrijpend vereenvoudigd. Het aantal leden van de Raden van Bestuur van Fortis (B) en Fortis (NL) is verminderd tot 15. Beide Raden kennen nu een identieke samenstelling en opereren als één enkele Raad van Bestuur. Zoals eerder aangekondigd zullen voor het einde van 2001 de aandelen Fortis (B) en Fortis (NL) worden vervangen door één aandeel. Op 1 september werd Anton van Rossum benoemd tot Chief Executive Officer van Fortis. Hij is tevens het enige executieve lid van de Raad van Bestuur. In september 2000 trad een nieuw Executive Committee aan, dat de verschillende klantgerichte "Businesses" rechtstreeks aanstuurt: Network Banking, Merchant Banking, Private Banking en Asset Management, Verzekeringen Nederland, Verzekeringen België en Internationaal en Fortis, Inc. De leden van het nieuwe Executive Committee hebben inmiddels hun managementteams gevormd.

Recente ontwikkelingen
De profilering van het merk Fortis is in het verslagjaar verder versterkt. De Belgische verzekeraar AG 1824 wijzigde haar naam in Fortis AG en in het Verenigd Koninkrijk zijn Bishopsgate en Northern Star samen verder gegaan onder de naam Fortis Insurance. Belangrijkste stap in het merkenbeleid is dat Fortis Bank sinds 21 maart 2000 visueel onder deze naam naar buiten treedt. Op enkele uitzonderingen na opereren nu alle banken van de groep onder de merknaam Fortis Bank. Naast de merken werden bij Fortis Bank productontwikkeling en marketing geïntegreerd. Het herstructureringsprogramma van het kantorennet verloopt naar wens en de integratie van de IT-systemen van de voormalige ASLK en Generale Bank zal voor het einde van september 2001 zijn afgerond. In 2000 heeft Fortis verdere invulling gegeven aan haar strategie om in de Verenigde Staten een selectieve portefeuille van gespecialiseerde activiteiten op te bouwen en te beheren, die op hun respectievelijke markten een leiderspositie bekleden. Met de overname van de American Memorial Life Insurance Company (AMLIC) versterkte Fortis haar leiderschapspositie in uitvaartverzekeringen. Voorts zal de marketingovereenkomst met State Farm de positie van Fortis Health in de markt voor individuele en kleine groepsverzekeringen versterken. Fortis heeft afscheid genomen van een aantal activiteiten.Vanwege de geringe vooruitzichten om een leidende positie in de markt te verkrijgen werd Fortis Long Term Care in het eerste kwartaal van 2000 verkocht en werd tevens het belang in Associated California State Insurance Agencies Inc. (ACSIA) afgestoten. Om dezelfde reden werd in januari 2001, in lijn met de strategie, de beslissing genomen om Fortis Financial Group aan The Hartford Financial Services Group te verkopen.

Fortis werkt aan transparantie Zoals eerder werd aangekondigd zou Fortis ten tijde van het verschijnen van de jaarresultaten meer inzicht verschaffen in het gebruik van het vermogen en de rentabiliteit van de verschillende bedrijfsonderdelen. Ook zullen de nieuwe financiële doelstellingen in het komende jaar verder verfijnd worden per onderdeel. Dit jaar geeft Fortis voor het eerst inzicht in voor risico gecorrigeerde vermogen en resultaat per onderdeel.

 
 
In miljarden EUR    Economisch kapitaal   RoRAC (na belasting) in % 
  
Network Banking        11,6       8  
Merchant Banking        1,2       43  
Private Banking         0,1       140  
Asset Management        0,1       120  
AMEV (exclusief ASR)      1,2       30  
Fortis AG            1,6       14  
Fortis International      0,6       18  
Fortis Inc.           0,6       46  
Totaal Fortis         17,0       15  
 
Return on Risk-Adjusted Capital (RoRAC) is een prestatiemaatstaf die risico's en opbrengsten van de activiteiten op een consistente manier met elkaar in verband brengt. RoRAC wordt berekend door de Risk-Adjusted Return te delen door het economisch kapitaal. Dit is de hoeveelheid kapitaal die vereist is om de solvabiliteit binnen een 99,7% betrouwbaarheidsinterval te waarborgen, gegeven de risico's die met de activiteiten samenhangen. Voor het berekenen van het economisch kapitaal baseerden wij ons op het nettto operationeel resultaat. Bij de berekening van de Risk-Adjusted Return zijn voorzieningen voor kredietrisico vervangen door de gemiddeld te verwachten verliezen. De berekening van economisch kapitaal is gebaseerd op een methode die is ontwikkeld binnen Fortis. Deze methode wordt voortdurend herijkt en verfijnd. Omdat dit de eerste cijfers zijn met betrekking tot economisch kapitaal en RoRAC die Fortis extern publiceert, moeten deze worden geïnterpreteerd meer als een indicatie van trends dan in absolute termen.

Vooruitzichten
Het jaar 2000 was een mijlpaal in de 10-jarige geschiedenis van Fortis. In de afgelopen tien jaar groeide het eigen vermogen van EUR 3,1 miljard tot EUR 15,2 miljard. Fortis is in deze periode uitgegroeid tot een van de grote financiële spelers van Europa. Voor de komende jaren heeft Fortis de hoofdlijnen van haar strategie geformuleerd en er zijn nieuwe financiële doelstellingen vastgesteld. In de komende maanden zal per "Businesses" de strategie in detail worden uitgewerkt en zullen ook de financiële doelstellingen per Businesses" worden verfijnd. Onder het voorbehoud van een niet verder verslechterend economisch klimaat zal Fortis in 2001 haar nieuwe financiële doelstellingen van minimaal 12% stijging van het netto operationeel resultaat per aandeel en een rendement op eigen vermogen van minimaal 15 % behalen. In 2001 zal het bedrag aan recurrente baten het niveau van 2000 kunnen benaderen.

Mijlpalen 2000
Januari:

· Verkoop van de verzekeringsactiviteiten van Fortis Long Term Care in de Verenigde Staten aan John Hancock.
· Lancering van een openbaar bod tot aandelenruil voor 44,7% van de aandelen in Banque Générale du Luxembourg die Fortis nog niet in bezit had. Fortis heeft nu een belang van 97% in Banque Générale du Luxembourg. Maart:

· Lancering Fortis Bank.
· Besluit tot benoeming van één CEO en de daarmee samenhangende aanpassing van de corporate structuur van Fortis. April:

· Aankoop van de resterende aandelen van Beta Capital (Spanje) waardoor deze onderneming een volledige dochter is geworden van Fortis. Beta Capital is nu volledig geconsolideerd. Juni:

· Besluit om Anton van Rossum te benoemen tot CEO van Fortis. Juli:

· Fortis koopt 12,2 miljoen eigen aandelen in.
· Fortis Health ondertekent een overeenkomst met State Farm in de Verenigde Staten voor het op de markt brengen van individuele ziektekostenverzekeringen.
· Banque Générale du Luxembourg gaat een samenwerkingsverband aan op het gebied van E-brokerage met TD Waterhouse, de op één na grootste Internet-discontomakelaar ter wereld.
· Overname van American Memorial Life Insurance Company door Fortis, Inc., waardoor Fortis één van de grootste aanbieders van natura uitvaartverzekeringen in de Verenigde Staten blijft. Augustus:

· Succesvol bod op de uitstaande aandelen van Belgolaise Bank waarin Fortis Bank nu een belang van bijna 100% heeft. September:

· Vereenvoudiging van de Corporate Governance-structuur van Fortis. De Raden van Bestuur van Fortis (B) en Fortis (NL) hebben nu een identieke samenstelling en opereren als één enkele Raad van Bestuur.

· Anton van Rossum wordt officieel benoemd tot Chief Executive Officer van Fortis.
· Anton van Rossum benoemt een nieuw Executive Committee. Oktober:

· Fortis kondigt plannen aan om een openbaar bod te doen op de uitstaande aandelen van de ASR Verzekeringsgroep. Door de combinatie is Fortis de grootste verzekeraar in de Benelux geworden.
· Fortis koopt 20 miljoen eigen aandelen in van ING als onderdeel van de ASR operatie. November

· Fortis koopt 3,75 miljoen eigen aandelen in. December

· Fortis koopt 1,84 miljoen eigen aandelen in.
· Fortis presenteert "De Weg Vooruit".
· Acquisitie ASR Verzekeringsgroep voltooid. Januari 2001

· Fortis verkoopt Fortis Financial Group aan The Hartford voor USD 1,12 miljard. Februari 2001

· Fortis sluit een joint venture met Maybank, de grootste financiële dienstverlener van Maleisië, op het gebied van bankverzekeren.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie