Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Definitieve jaarresultaten 2000 Delft Instruments N.V.

Datum nieuwsfeit: 22-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Delft Instruments N.V.
Zoek soortgelijke berichten
Delft Instruments N.V.P E R S B E R I C H T

DEFINITIEVE JAARRESULTATEN 2000 DELFT INSTRUMENTS N.V.

(x 1.000.000) 2000 1999 NLG EUR NLG EUR

· Netto omzet 385,9 175,1 410,8 186,4

· Bedrijfsresultaat 33,8 15,3 31,6 14,3

· Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (na belasting) 11,3 5,1 10,7 4,9
· Buitengewone baten/lasten (na belasting) 0,1 0,0 0,4 0,2
· Aandeel derden -0,4 -0,2 -0,4 -0,2

· Netto winst 11,1 5,0 10,7 4,9

· Netto winst per aandeel (x NLG/EUR) 1,38 0,63 1,37 0,62 (gewogen gemiddeld aantal uitstaande aandelen)

ALGEMEEN
Het verslagjaar 2000 stond in het teken van een verbetering van de bedrijfsprocessen, een verder rendementsherstel, alsmede een sterke verbetering van de vermogensverhoudingen.

Het is verheugend dat de doelstellingen met betrekking tot de solvabiliteit en de verlaging van de netto rentedragende schulden zijn gerealiseerd. De netto winst is slechts gering toegenomen ten opzichte van 1999 als gevolg van tegenvallende resultaten bij Nucletron (radiotherapie en thorax imaging) en door gemiste omzet als gevolg van onvoldoende toelevering door derden van producten en componenten.

RESULTATEN
Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen steeg tot NLG 11,3 miljoen (1999: NLG 10,7 miljoen). Alle bedrijfseenheden, met uitzondering van Nucletron, hebben aan de verbetering van het resultaat bijgedragen. Dankzij een sterke tweede helft lag de orderontvangst over geheel 2000 in lijn met het voorgaande jaar waarbij vermeld kan worden dat in de cijfers van 1999 een grote order uit Indonesië opgenomen was. Tezamen met vertraagde uitleveringen als gevolg van onvoldoende toeleveringen door derden steeg de totale orderportefeuille van NLG 94 miljoen ultimo 1999 tot NLG 132 miljoen ultimo 2000.

Het saldo buitengewone baten en lasten na belasting bedroeg NLG 0,1 miljoen positief (1999: NLG 0,4 miljoen). Na buitengewoon resultaat en aandeel derden (per saldo NLG 0,2 miljoen negatief) kwam de netto winst in 2000 uit op NLG 11,1 miljoen tegenover NLG 10,7 miljoen in 1999. De omzet daalde met NLG 24,9 miljoen tot NLG 385,9 miljoen, een daling van 6% (1999: NLG 410,8 miljoen). Gecorrigeerd voor de in 1999 en 2000 verkochte activiteiten bedroeg de omzetdaling 3,5%.

ORDERONTVANGST EN ORDERPORTEFEUILLE
De orderontvangst bedroeg in 2000 NLG 424,6 miljoen tegenover NLG 428,5 miljoen in het voorgaande jaar. Indien de in 1999 en 2000 verkochte activiteiten geëlimineerd worden, is de orderontvangst in 2000 NLG 421,6 miljoen ten opzichte van NLG 411,1 miljoen in 1999.

De orderportefeuille is eind 2000 gestegen tot NLG 132 miljoen (eind 1999: NLG 94 miljoen). Na eliminatie van de verkochte activiteiten was de orderportefeuille eind 1999 NLG 92,5 miljoen.

De verbetering van de orderportefeuille heeft zich in alle sectoren voorgedaan.

DESINVESTERINGEN EN ACQUISITIES

Desinvesteringen
Op 1 december 2000 werd de verkoop van Mechanical Parts Production B.V. naar de situatie per medio 2000 aan Hit groep B.V. geformaliseerd.

Acquisities
Op 7 februari 2000 nam Delft Instruments een belang van 35% in Rogan Medical Systems B.V. ontwikkelaar van software op het gebied van Picture Archiving & Communication Systems (PACS). Op 2 januari 2001 werd dit belang uitgebreid naar 52% met de intentie om het belang in de komende twee jaar tot 85% uit te breiden.

Investeringen en financiële positie
De netto investeringen zijn in 2000 uitgekomen op NLG 6,3 miljoen en bleven daarmee onder de afschrijving op materiële vaste activa van NLG 10,8 miljoen. De investeringen zijn met name gericht geweest op de uitbreiding van productiecapaciteiten en verbetering van de IT-systemen.

Na een daling van het balanstotaal van ruim 15% in 1999 is een verdere daling van 8,4% in 2000 tot NLG 370 miljoen gerealiseerd. De daling is bereikt bij alle categorieën van de activa. De verkoop van MPP heeft voor 2,2% bijgedragen aan de daling van het balanstotaal. Door de daling van het in de onderneming werkzaam vermogen en de stijging van het groepsvermogen zijn de netto rentedragende schulden teruggebracht van NLG 147 miljoen ultimo 1999 tot NLG 91 miljoen eind 2000. Het groepsvermogen is voor het eerst sinds 1991 weer hoger dan de rentedragende schulden. De omloopsnelheid van de totale activa in relatie tot de omzet is ten opzichte van 1999 met 2,5% verbeterd en daarmee onder de nagestreefde verbetering van 10% gebleven. Daarentegen overtreft de vermindering van de netto rentedragende schulden met 38% ruimschoots de nagestreefde 15%.

De ratio aansprakelijk vermogen ten opzichte van het totaal vermogen is eind 2000 na verwerking van de winstbestemming uitgekomen op 38,4% en daarmee hoger dan de doelstelling van minimaal 35%.

VOORSTEL WINSTVERDELING
Met het in 2000 behaalde netto resultaat en de verbeteringen van de balansverhoudingen is de financiële structuur van de onderneming zodanig versterkt dat dividenduitkering hervat kan worden. De onderneming wil een dividendbeleid voeren waarbij circa 30% van het netto resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen aan aandeelhouders wordt uitgekeerd en het restant aan de algemene reserves wordt toegevoegd. Conform dit voornemen staat NLG 3,24 miljoen ter beschikking van de op 26 april 2001 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De voorgestelde uitkering bedraagt NLG 0,40 per (certificaat van) gewoon aandeel en zal naar keuze van de aandeel- c.q. certificaathouder geheel in contanten danwel volledig in (certificaten van) gewone aandelen ten laste van de agioreserve in een nog nader te bepalen verhouding kunnen worden ontvangen, waarbij een meerwaarde wordt aangehouden voor het stockdividend van circa 5% ten opzichte van het contante dividend.

VOORUITZICHTEN
Het jaar 2001 staat in het teken van verder rendementsherstel. De in 2000 in gang gezette verbetering van bedrijfsprocessen bij bepaalde bedrijfseenheden zullen in 2001 afgerond worden, terwijl bij andere bedrijven het accent ligt op vergroting van de productie om aan de structureel hogere vraag te kunnen voldoen. De aandacht zal wederom gericht zijn op het middels autonome groei, winstgevend maken van recent in productontwikkelingen gedane investeringen. Als voorbeelden kunnen worden genoemd de in november 2000 tijdens de RSNA tentoonstelling in Chicago geïntroduceerde Thorascan* voor röntgenologisch borstkasonderzoek, de behandeling van prostaatkanker met "seed implants" en de nieuwe lijn van SmartRadar* precisie niveaumeters.
Aangezien Delft Instruments een meerderheid heeft verworven in Rogan Medical Systems zullen de synergieën die er bestaan tussen Nucletron, Oldelft Benelux en Rogan Medical Systems beter benut kunnen worden.
Nu de vermogensverhoudingen zijn hersteld staat externe groei eveneens op de agenda waarbij acquisities die de industriële marktpositie versterken, een lichte voorkeur hebben teneinde de omzetten van de sectoren Medisch en Industrieel meer in balans te brengen.

Op basis van de verbeterde interne organisatie, de gunstige orderportefeuille en de huidige positieve ontwikkeling in onze belangrijkste markten wordt voor het gehele jaar 2001 een verdere verbetering van het netto resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening verwacht.

Financiële agenda 2001 / 2002
Jaarvergadering 26 april 2001
Bekendmaking halfjaarcijfers 2001 26 juli 2001
Bekendmaking voorlopige jaarcijfers 2001 5 februari 2002
Bekendmaking jaarcijfers 2001 21 maart 2002
Jaarvergadering 25 april 2002
Bekendmaking halfjaarcijfers 2002 26 juli 2002

Raad van Bestuur Delft Instruments N.V. Delft, 22 maart 2001

Voor nadere informatie: E.H. de Groot, Voorzitter Raad van Bestuur Tel. +31 15 2601206
E-mail (ehdegroot@delftinstruments.nl)

Delft Instruments website: www.delftinstruments.com

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie