Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarcijfers NBM-Amstelland NV

Datum nieuwsfeit: 22-03-2001
Bron: NBM-Amstelland NV
Zoek soortgelijke berichten
NBM-Amstelland NV

PERSBERICHT
Strategie en vooruitzichten
Jaarcijfers 2000

Nettoresultaat 2000 daalt tot § 40,1 miljoen (1999:§ 73,2 miljoen) door aanvullende voorzieningen van § 52,2 miljoen voor de Duitse activiteiten. Hierdoor bedragen de totale buitengewone lasten voor Duitsland in 2000 § 71,5 miljoen.

Amstelland richt zich op verdere groei in vastgoedontwikkeling en verkoopt handelsdivisie aan CVC Capital Partners


∑ Amstelland NV gaat zich volledig richten op de ontwikkeling van woningen, kantoren en winkels. Daarmee verwacht zij in de komende jaren telkens een dubbelcijferige groei te realiseren. De divisie projectontwikkeling (Amstelland Ontwikkeling BV) groeit sneller dan de markt. Mede door een omvangrijke grondportefeuille heeft zij zich verzekerd van de ontwikkeling van ruim 37.000 woningen en vele kantoor- en winkellocaties. Daarnaast is Amstelland Ontwikkeling gestart met projecten in de groeimarkt van herstructurering van verouderde stadswijken (zie ook pagina 6).

∑ Amstelland NV is met CVC Capital Partners BV in onderhandeling over de overname van de handelsdivisie van Amstelland (Cementbouw Handel & Industrie BV). Zij achten de verwachting gewettigd dat zij hierover overeenstemming kunnen bereiken. Cementbouw Handel & Industrie produceert, verhandelt en transporteert bouwmaterialen en exploiteert 53 doe-het-zelf-bouwmarkten (Gamma en Karwei). De koopsom bedraagt circa § 908 miljoen, zijnde § 685 miljoen voor de aandelen en § 223 miljoen voor de schulden van Cementbouw Handel & Industrie. Met CVC kan Cementbouw Handel & Industrie BV verder groeien en zich ontwikkelen tot een Europese speler. Binnen Amstelland zijn onvoldoende strategische en financiŽle mogelijkheden aanwezig voor de noodzakelijke internationalisatie en een duurzame groei van deze divisie (zie ook pagina 3)

∑ De opsplitsing van Amstelland NV biedt de beste groeiperspectieven voor zowel Projectontwikkeling als Handel en Industrie. Amstelland biedt als vastgoedont-wikkelaar een helder focus voor beleggers. Zij kan zelfstandig gemakkelijker strategische samenwerkingsverbanden aangaan met zakelijke en financiŽle partners. De opbrengstwaarde van de handelsdivisie komt grotendeels ten goede aan aandeelhouders (zie volgende pagina).

∑ Mede met het oog op de strategische heroriŽntatie is besloten tot versnelde afbouw van de Duitse activiteiten. Voor afwaardering van gronden en gebouwen en voor toekomstige verliezen is thans een aanvullende voorziening van § 52,2 miljoen getroffen, waardoor de totale voorzieningen voor 2000 netto § 71,5 miljoen bedragen. Op 31 december 2000 bedroeg het totaal der voorzieningen voor Duitse activiteiten § 90,7 miljoen. De sterk verslechterde Duitse marktomstandigheden zullen daardoor geen effect hebben op de toekomstige winstontwikkeling van Amstelland NV. (Maatregelen Duitsland: zie pagina 13)


∑ Jaarresultaten 2000 (zie ook pagina 8 en volgende)
∑ Bedrijfsopbrengsten: § 2.544 miljoen (1999: § 2.581 miljoen), - 1 %
∑ Bedrijfsresultaat: § 184,8 miljoen (1999: § 138,6 miljoen), + 33 %
∑ Nettoresultaat voor buiten-
gewone baten/lasten: § 117,5 miljoen (1999: § 87,0 miljoen), + 34 %
∑ Nettoresultaat na buiten-
gewone baten/lasten: § 40,1 miljoen (1999: § 73,2 miljoen), - 45 %
∑ Winst per aandeel fully diluted: § 0,77 (1999: § 1,43) - 46 %
∑ Dividend per aandeel: § 0,30 (1999: § 0,79) - 62 %

∑ De verkoopopbrengst van de divisie Handel & Industrie bedraagt na aftrek van schulden § 685 miljoen (per aandeel § 13,-). Daarvan wil Amstelland een extra uitkering doen van § 9,50 per aandeel aan de houders van gewone aandelen. Deze extra uitkering wordt voor een belangrijk deel gevormd door de fiscaal vrije agioreserve toe te voegen aan het aandelenkapitaal en hierop vervolgens een terugbetaling te doen door middel van kapitaalvermindering. Amstelland heeft hierbij rekening gehouden met volledige omzetting van converteerbare obligaties en converteerbare preferente aandelen in gewone aandelen (zie ook pagina 5). Het overige deel van de opbrengstwaarde wordt aangewend ter versterking van de balansverhoudingen. Hierdoor krijgt de nieuwe organisatie ultimo 2001 een solvabiliteit van circa 40 procent (eigen vermogen).

∑ Winstverwachting. Amstelland verwacht na verkoop van Cementbouw Handel & Industrie in 2001 een jaaromzet van § 730 miljoen te realiseren, met een bedrijfsresultaat van circa acht procent. Het nettoresultaat zal dan circa § 33 miljoen bedragen, exclusief het verwachte transactieresultaat uit verkoop van de divisie Handel en Industrie. Voor de komende jaren wordt uitgegaan van een groei van de winst van circa vijftien procent.

∑ De voorgenomen transactie wordt toegelicht tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 16 mei 2001.Bestuursvoorzitter Andrť Baar over de voorgenomen splitsing:

" De groeiperspectieven in Nederland voor Amstelland NV liggen in vastgoedontwik-keling en niet in bouwmaterialen en de exploitatie van doe-het-zelf-bouw-markten. Tot deze slotsom zijn wij gekomen na een strategische heroriŽntatie, waarbij eerder de uitvoerende bouwactiviteiten werden verkocht. In vastgoedontwikkeling is de komende jaren een omzet- en resultaatgroei mogelijk die kan beantwoorden aan de wensen van beleggers en investeerders. In bouwmaterialen zijn de uitbreidingsmogelijkheden in concernverband zeer beperkt. Wij missen bovendien de aansluiting met de grote spelers op een consoliderende Europese markt. Cementbouw Handel & Industrie zou zonder een sterke internationale partner vanaf 2001 de fraaie, dubbelcijferige groeicijfers uit het verleden niet kunnen continueren. Na een brede oriŽntatie op zakelijke en financiŽle partners bleek dat CVC in financieel en strategisch opzicht de meest geŽigende partner was voor Cementbouw. De opbrengst uit verkoop komt in belangrijke mate direct toe aan onze aandeelhouders door een extra uitkering vanuit de belastingvrije agioreserve. De voorzieningen die wij voor de Duitse activiteiten hebben getroffen betekenen een forse winstdaling voor 2000. Gezien haar uitstekende staat van dienst en de vooraanstaande marktposities hebben wij er alle vertrouwen in dat Amstelland als vastgoedontwikkelaar prestaties kan laten zien die tot de verbeelding spreken van beleggers, opdrachtgevers en medewerkers."Verkoop Cementbouw Handel & Industrie BV aan CVC Capital Partners

Cementbouw Handel & Industrie is met een omzet van § 1 miljard en bijna 4.000 werknemers de grootste Nederlandse onderneming in productie, handel en transport van bouwmaterialen en bouwstoffen en de exploitatie van Gamma en Karwei doe-het-zelf-bouwmarkten. De koopsom bedraagt circa § 908 miljoen, zijnde § 685 miljoen voor de aandelen en § 223 miljoen voor de schulden van Cementbouw Handel & Industrie. De verkoop zal met terugwerkende kracht plaatsvinden vanaf 1 januari 2001. De overname als zodanig heeft geen negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid.

Motivatie Amstelland
In het huidige concernverband zijn onvoldoende mogelijkheden voor financiering van verdere groei van de activiteiten van Cementbouw Handel & Industrie. Deze groei is dringend gewenst gezien de snelle consolidatie op de Europese bouwmaterialenmarkt. De Raad van Bestuur is van mening dat er betere perspectieven ontstaan als de handelsdivisie samengaat met een sterke partner die al gevestigde belangen in Europa heeft en verdere groei wil en kan financieren.

Motivatie CVC Capital Partners
CVC Capital Partners is ťťn van de grootste investeringsmaatschappijen van Europa die zich richt op het verwerven van bedrijven in samenwerking met het management. Sinds haar oprichting in 1981 heeft CVC meer dan 200 transacties gearrangeerd voor een totale waarde van US$ 30 miljard. In december 2000 heeft CVC een nieuw investeringsfonds gestart, ter grootte van US$ 3,5 miljard, waardoor haar totale beschikbare investeringsbedrag meer dan US$ 8 miljard bedraagt. CVC heeft een sterke marktpositie in Nederland, waar zij sinds 1990 circa 30 overnames heeft gerealiseerd. Recente Nederlandse transacties zijn onder meer Heiploeg (voeding), Wavin (Europees marktleider pijp en leidingsystemen), Glasspack (Europese marktleider glasfabrieken), Acordis (vezels en overige toepassingen), Kappa (verpakkingen) en Bols (gedestilleerd). Daarnaast heeft CVC controlerende belangen in een aantal Europese bedrijven dat actief is in de bouwmaterialensector, zoals Armacell, Amatek en Lafarge Specialty Building Materials.

CVC ziet door de consolidatie in de Europese bouwmaterialensector interessante groeimogelijkheden voor Cementbouw Handel & Industrie. CVC wil dat realiseren door middel van acquisities, waardoor de productgroepen van Cementbouw Handel & Industrie kunnen worden versterkt. CVC wil net als bij haar investeringen in Kappa, Wavin en Bols een Europees perspectief creŽren. Na een track record te hebben opgebouwd als volwaardige, onafhankelijke Europese speler verwacht CVC dat een zelfstandige beursnotering kan volgen.

Samenspraak
CVC zal de toekomstplannen in nauw overleg en samenspraak met het huidige management van Cementbouw Handel & Industrie ontwikkelen. Als uitgangspunt dienen de reeds bestaande ondernemingsplannen. De huidige directie en het directievoorzitterschap worden gecontinueerd. Cementbouw Handel & Industrie behoudt de in de markt gevestigde naam en identiteit en blijft gevestigd te Cruquius.

De SER-fusiecommissie, de betrokken vakorganisaties en de ondernemingsraden zijn geÔnformeerd. Het due diligence onderzoek start dezer dagen. Amstelland en CVC verwachten rond de aandeelhoudersvergadering van Amstelland op 16 mei definitieve overeenstemming te kunnen bereiken.

Aandeelhouderswaarde

De opbrengstwaarde uit de verkoop van Cementbouw Handel & Industrie wordt deels gebruikt voor versterking van de balansverhoudingen van Amstelland NV. Het grootste deel wordt direct uitgekeerd aan houders van gewone aandelen Amstelland.

Van het nettoresultaat over 2000 (§ 40,1 miljoen) wordt § 9,3 miljoen uitgekeerd aan de houders van converteerbare preferente aandelen. Van het resterende deel wordt voorgesteld § 18,3 miljoen in het bedrijf te houden, zodat § 12,5 miljoen als dividend kan worden uitgekeerd. Het dividend bedraagt dan § 0,30 per aandeel (1999: § 0,79). Het dividend op het gewone aandeel en het converteerbare preferente aandeel wordt betaalbaar gesteld op 30 mei 2001. Het vaste dividend op de converteerbare preferente aandelen bedraagt § 0,88.

Verdeling verkoopopbrengst per aandeel

Verkoopopbrengst Cementbouw Handel & Industrie § 13,00 Af: versterking balansverhoudingen, transactiekosten etc. - § 3,50 Beoogde uitkering aan aandeelhouders § 9,50 Dividend 2000 op gewone aandelen § 0,30 Totaal uitkering + dividend 2000 op gewone aandelen § 9.80

Na verkoop van de handelsdivisie vindt geen aandelenreductie plaats. De aandeelhouders behouden een aandeel in Amstelland NV, dat zich volledig richt op projectontwikkeling.

Verwachte fully diluted winst per aandeel 2001 Amstelland na verkoop Cementbouw Handel & Industrie: § 0,62 (exclusief transactieresultaat)

Vastgoedontwikkeling goed gepositioneerd voor voortgaande groei

Amstelland Ontwikkeling BV behoort met een omzet van § 628 miljoen tot de grootste projectontwikkelingsmaatschappijen van Nederland. Zij bekleedt topposities in de ontwikkeling van woningen (75 procent van de omzet) en kantoren en winkels (25 procent van de omzet). De onderneming beschikt als een van de weinige marktpartijen over een eigen grondbedrijf dat een omvangrijke grondportefeuille beheert en daarnaast facilitair werkt voor gemeenten, corporaties en andere marktpartijen.

Sinds 1996 is de omzet van Amstelland Ontwikkeling gemiddeld met dertig procent per jaar gegroeid en de brutomarge met veertig procent. Amstelland Ontwikkeling is een gerespecteerde marktpartij die reeds vele jaren samenwerkt met gemeenten, corporaties en vastgoedbeleggers in de (her)ontwikkeling van woonwijken, kantorenparken en winkelcentra.

In 2000 werden 4.250 woningen ontwikkeld en verkocht en 125.000 m2 kantoor- en winkelruimte. Volgend jaar stijgen deze aantallen en daarmee het marktaandeel. De groeistrategie is gestoeld op een aantal pijlers:


∑ Grondbank. Amstelland Ontwikkeling kan mede op basis van een omvangrijke grondportefeuille ruim 37.000 woningen ontwikkelen en beschikt tevens over goede posities voor de ontwikkeling van kantoren en winkels.

∑ Expertise in herontwikkeling. Een belangrijk aandeel van de toekomstige productie zal niet op eigen gronden maar in binnenstedelijke samenwerkings-verbanden met o.a. woningcorporaties tot stand komen. Op basis van de jarenlange ervaring met herontwikkeling in binnensteden is Amstelland Ontwikkeling op een aantal plaatsen in Nederland al gestart met de herstructurering van verouderde stadswijken (Utrecht, Amersfoort, Zwolle en Enschede). Meer strategische samenwerkingsverbanden met woningcorporaties zitten in de pijplijn.

∑ Meer duurdere woningen. Amstelland Ontwikkeling zal in 2001 opnieuw meer woningen ontwikkelen. Bovendien zal de nadruk liggen op de ontwikkeling van duurdere woningen, in het prijssegment vanaf § 200.000. De nieuwe programmering op Vinex-wijken laat de ontwikkeling van ruimere en duurdere woningen toe.

∑ Wonen op maat. Amstelland zal meer woningen en woondiensten op maat van de woonconsument aanbieden. Amstelland is al succesvol met het realiseren van individuele woonwensen via besloten websites voor haar kopers. Dit jaar worden veertig van deze sites actief.

∑ Meer hoogwaardige kantoren. Door de blijvend grote vraag naar kwalitatief hoogwaardige kantoorruimte zal de markt zich bij gelijkblijvende conjunctuur op een hoog niveau handhaven. Amstelland Ontwikkeling verwacht in 2001 meer kantoorruimte te ontwikkelen en te verkopen dan in 2000. Amstelland Ontwikkeling richt zich steeds meer op het integreren van kantoren met bijbehorende diensten en op langdurige samenwerking met vastgoedbeleggers.


Jaarcijfers 2000

Het nettoresultaat van Amstelland NV daalde in 2000 tot § 40,1 miljoen (1999: § 73,2 miljoen). De buitengewone last voor Duitsland (§ 71,5 miljoen) is hier debet aan. Het nettoresultaat voor buitengewone baten / lasten nam toe met 35 % tot § 117,4 miljoen. De omzet (totaal der bedrijfsopbrengsten) bleef met § 2.544 miljoen nagenoeg gelijk aan 1999 (§ 2.581 miljoen). De omzet uit de bouwactiviteiten daalde met § 331 miljoen, omdat de bouwbedrijven per 1 november 2000 werden verkocht en hun omzet daardoor alleen in de eerste tien maanden meetelde. Dit werd grotendeels gecompenseerd door een sterke omzetgroei in de voortgezette activiteiten in handel en industrie (+ § 138 miljoen) en projectontwikkeling (+ § 89 miljoen). Het bedrijfsresultaat ontwikkelde zich positief. Het nam met 33 procent toe van § 138,6 miljoen in 1999 tot § 184,8 miljoen in 2000. De toename is volledig op het conto te schrijven van de divisies Handel en Industrie en Projectontwikkeling. De winst per gewoon aandeel daalde in 2000 tot § 0,76 (1999: § 1,64).

Belangrijkste Ontwikkelingen in 2000

Divisie Handel en Industrie (Cementbouw Handel & Industrie BV) Voortgaande groei ondanks lagere woningbouwproductie en hogere energiekosten

De omzet van Cementbouw Handel & Industrie BV steeg met vijftien procent van § 919 miljoen in 1999 tot § 1.057 miljoen in 2000. Het bedrijfsresultaat vermeerderde met een zelfde percentage van § 99,7 miljoen tot § 114,4 miljoen. Hierin zijn begrepen incidentele baten ter grootte van § 10 miljoen. Het bedrijfsresultaat bedraagt daarmee 10,8 procent van de omzet. De groei in het afgelopen jaar werd gedragen door de acquisities van bouwmarkten, kalkzandsteenfabrieken en groothandelsondernemingen in 1999 en 2000, de verdere optimalisatie van bedrijfsprocessen en het ontwikkelen en verkopen van producten met een hogere toegevoegde waarde. De sterke stijging van de brandstof- en energieprijzen heeft de resultaatontwikkeling van de industriŽle en transportactiviteiten gedrukt. De afzet van een aantal van de activiteiten stagneerde door een naoorlogs dieptepunt in de productie van nieuwe woningen, onder invloed van capaciteitsproblemen in de bouw vanwege personeelstekorten. Daartegenover stond een hogere afzet van betonmortel en grondstoffen voor de infrastructurele markt.

Groothandel

De groothandelsactiviteiten bestaan uit 41 groothandelsvestigingen in bouw- en dakbedekkingsmaterialen en handels- en transportondernemingen in cement en andere bulkstoffen. De bedrijfsopbrengsten zijn in 2000 met bijna zeven procent gestegen van § 464 miljoen naar § 495 miljoen. Door een toename van de brutomarge en een verdere beheersing van de kosten steeg het bedrijfsresultaat in 2000 met ruim dertien procent van § 32,9 miljoen tot § 37,1 miljoen. De toename van de omzet is veroorzaakt door de sterke vraag naar grond- en reststoffen. De levering van hulpstoffen voor boringen kampte met afnemende activiteiten in de olie- en gaswinning en hogere inkoopprijzen in dollars. De binnenlandse vraag nam toe door de boorprojecten voor nieuwe spoorverbindingen als HSL en Betuweroute.

Detailhandel

Cementbouw Detailhandel exploiteert 53 Gamma- en Karwei-bouwmarkten (waarvan zes in joint-venture). Zij is met een belang van ruim 24% de grootste aandeelhouder in de franchisegever Intergamma. Het totale netto verkoopvloeroppervlak nam met tien procent toe tot ruim 134.000 m2 door de acquisitie en uitbreiding van bouwmarkten. De bedrijfsopbrengsten van Cementbouw Detailhandel zijn in 2000 met 56% gestegen van § 151 miljoen tot § 236 miljoen terwijl ook het bedrijfsresultaat met 56% steeg van § 13,3 miljoen tot § 20,8 miljoen. De toename van de omzet komt vrijwel geheel voor rekening van de acquisities in de afgelopen twee jaren. De autonome omzetgroei bedroeg circa twee procent. De brutomarge nam toe, mede door aanpassingen van het assortiment.

Industrie

De industriŽle activiteiten omvatten 27 betonmortelcentrales, vier zand- en grindhandelsondernemingen en 17 fabrieken voor producten van kalkzandsteen, beton en baksteen. De bedrijfsopbrengsten zijn in 2000 met ruim 10 procent gestegen van § 351 miljoen tot § 388 miljoen. De groep kampte met fors stijgende energieprijzen, een lagere productie van nieuwbouwwoningen en een vertraagde herstructurering bij casco-producent Heembeton . Het bedrijfsresultaat nam met § 0,2 miljoen af tot § 55,6 miljoen. De kalkzandsteenactiviteiten ondervonden hinder van het lagere woningbouwvolume. Maar de effecten op het resultaat bleven beperkt doordat de betonmortelactiviteiten profiteerden van het hoge volume aan infrastructurele werken en er in de markt voor bestratingen meer producten met een hogere toegevoegde waarde werden afgezet. Divisie Projectontwikkeling (Amstelland Ontwikkeling BV) Weer sterkere groei dan de markt

Met een stijging van de omzet van 16,5 procent en een forse toename van het bedrijfsresultaat van 49 procent is het jaar 2000 voor Amstelland Ontwikkeling BV voorspoedig verlopen. Zowel de ontwikkeling van woningen als die van commercieel vastgoed droegen bij aan de groei. De omzet steeg van § 539 miljoen tot § 628 miljoen. Sterker dan de omzet groeide het bedrijfsresultaat, dat met § 16,7 miljoen toenam tot § 50,5 miljoen. Amstelland Ontwikkeling BV groeide zo sterker dan de markt. Het bedrijfsresultaat bedraagt daarmee 8,0 procent van de omzet.

Amstelland Ontwikkeling Wonen

Amstelland Ontwikkeling Wonen ontwikkelde en verkocht in 2000 4.250 woningen (1999: 3800). De omzet bedroeg § 462 miljoen, er werd een bedrijfsresultaat van § 35,8 miljoen behaald. Door de samenvoeging van Amstelland Vastgoed en Wilma Vastgoed in combinatie met een splitsing in woning- en commercieel-vastgoedontwikkeling is een cijfermatige vergelijking met 1999 niet mogelijk. Met een toename van omzet en resultaat werd de positie als de op een na grootste aanbieder van woningen in Nederland geconsolideerd. De woningportefeuille van ruim 37.000 woningen bestaat voor 55 procent uit uitbreidingslocaties en voor 45 procent uit binnenstedelijke gebieden. Hiermee sorteert Amstelland Ontwikkeling Wonen al in belangrijke mate voor op het sterke accent dat de herstructurering van verouderde stadwijken de komende jaren krijgt. De vraag naar betere, ruimere en duurdere woningen deed zich in 2000 nog sterker gelden dan in de voorafgaande jaren. De voortgaande stijging van het inkomen per huishouden maakte toenemende bestedingen aan de woning en woonproducten mogelijk. Deze kwaliteitssprong zal de woningmarkt ook de komende jaren domineren. Zij wordt vergemakkelijkt doordat er meer vrijheid komt in het aanbod op de Vinex-locaties. Dit betekent meer variatie in onder meer woningconcepten, prijsklassen, architectuur en stedenbouwkundige dichtheid.

Door ruimtelijke-ordeningsprocedures en krapte op de arbeidsmarkt bij bouwbedrijven vertraagde de nieuwbouwproductie van woningen in Nederland; Amstelland Ontwikkeling Wonen groeide tegen deze trend in. De gemiddelde prijzen voor koopwoningen stegen in 2000 nog steeds, maar minder snel dan in de voorafgaande jaren. De schaarste aan kwalitatief betere en duurdere koopwoningen bleef echter aanwezig - zij zal in de komende jaren voortduren.

Amstelland Ontwikkeling Vastgoed

Amstelland Ontwikkeling Vastgoed maakte een krachtige groei door. De verkoop van commercieel vastgoed aan vastgoedbeleggers bereikte een omvang van circa 125.000 vierkante meters. De omzet bedroeg § 166 miljoen met een bedrijfsresultaat van § 18,3 miljoen. Door de samenvoeging van onderdelen en de splitsing in woning- en commercieel-vastgoedontwikkeling kan geen cijfermatige vergelijking met 1999 worden gemaakt. Amstelland Ontwikkeling Vastgoed versterkte met de in 2000 behaalde omzet en resultaten haar vooraanstaande positie op de markt voor commercieel vastgoed. De portefeuille bestaat voor tachtig procent uit kantoren en voor twintig procent uit geÔntegreerde projecten met een winkelfunctie.

De markt voor de ontwikkeling van kantoren maakte in 2000 opnieuw een sterke groei door. Gegeven de economische vooruitzichten, die duiden op een gematigde, stabiele groei, zal deze markt de komende jaren in volume blijven toenemen. In 2000 werden samenwerkingsverbanden aangegaan met de vastgoedbeleggers Achmea Global Property, Delta Lloyd Vastgoed en Kantoren Fonds Nederland (KFN). De retailmarkt zal naar verwachting omvangrijk blijven, maar stabiliseren. De kwaliteitsvraag die bij het wonen in Nederland actueel is, geldt evenzeer in het commercieel vastgoed.

Amstelland Ontwikkeling Grondbedrijf

Amstelland Ontwikkeling Grondbedrijf heeft in 2000 een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Zij heeft zich in korte tijd een professionele en gespecialiseerde partner getoond bij het verwerven, ontwikkelen en exploiteren van gronden voor onder meer gemeenten, corporaties, infrabedrijven en de eigen organisatie. Het grondbedrijf stuurt de grondexploitatie eenduidig aan en fungeert als manager van de bijbehorende risico's. Voor de zusterbedrijven binnen Amstelland Ontwikkeling werkt zij facilitair.

Overige en niet duurzaam voortgezette activiteiten

Door de verkoop per 1 november 2000 zijn de omzet en de resultaten van bouwbedrijven alleen over de eerste tien maanden meegenomen. Het bij de verkoop behaalde transactieresultaat was mede vanwege de afkoop van garanties te verwaarlozen. Het operationeel resultaat was positief, met een bedrijfs-resultaat van § 26 miljoen bij een omzet van § 1.026 miljoen. Het bedrijfsresultaat uit overige activiteiten bedroeg - § 6,0 en kwam met name voort uit holdingkosten.

Duitsland
De Duitse activiteiten bestaan uit een vastgoedfonds met nog te verkopen woningen ter waarde van circa § 100 miljoen en ontwikkelingsactiviteiten met een omzet in 2000 van § 38 miljoen. In 1999 was een afbouwscenario opgesteld om de activiteiten in circa vijf jaar af te bouwen. Daarbij kon de organisatie nieuwe projecten blijven ontwikkelen om de organisatiekosten deels te kunnen dekken.

De economische situatie in het oostelijk deel van Duitsland is sindsdien verder verslechterd. De grond- en bouwprijzen zijn fors gedaald, waardoor de afzet van projecten die eerder tegen hogere prijzen zijn ontwikkeld is gestagneerd. Ook de huurprijzen zijn gedaald, evenals de verhuurgraad. De organisatie gaat daardoor gebukt onder hoge lasten van in het verleden afgegeven huurgaranties.

Medio februari 2001 besloot de Raad van Bestuur tot een onafhankelijk onderzoek naar de Duitse activiteiten. De opdracht was mede bedoeld om een strategische keuze te kunnen maken waarbij de toekomstige winstontwikkeling van Amstelland NV niet zou worden beÔnvloed door negatieve Duitse ontwikkelingen. Op basis van het op 19 maart opgeleverde onderzoek heeft de Raad van Bestuur in overleg met de Raad van Commissarissen op 21 maart besloten tot ingrijpende maatregelen:
∑ Er zijn additionele voorzieningen getroffen ter grootte van § 71,5 miljoen, inclusief de nu getroffen additionele voorziening van § 52,2 miljoen. Op balansdatum bedraagt het totaal van voor Duitsland getroffen voorzieningen en afwaarderingen bruto § 90,7 miljoen. De additionele voorzieningen zijn direct ten laste van het jaarresultaat 2000 gebracht en verantwoord als buitengewone last. Het bedrag bestaat voor meer dan de helft uit afwaarderingen van grondstukken en gebouwen. Daarnaast zijn voor een versnelde afbouw extra verliezen en kosten voorzien.
∑ De waardering van gebouwen en grondstukken is aangepast aan de gewijzigde marktomstandigheden.
∑ Vanaf heden worden geen nieuwe ontwikkelingsactiviteiten meer gestart. Lopende projecten worden zo spoedig mogelijk afgebouwd.
De verkoop en afronding van projecten zullen in ieder geval nog twee jaren vergen. Gezien de getroffen voorzieningen wordt voor de komende jaren geen negatief effect verwacht van de Duitse activiteiten. In 1999 werd voor § 18,4 miljoen aan voorzieningen getroffen voor reorganisaties en integratie van onderdelen in de uitvoerende bouw. Naast de buitengewone last voor Duitsland zijn niet voorziene reorganisatiekosten ad § 6,2 miljoen als buitengewone last in de resultaten-rekening gepresenteerd.

Financiering

De financiŽle lasten stegen ten opzichte van 1999 met § 8 miljoen tot § 18,3 miljoen. De rente steeg vanwege een achtergestelde lening van § 113,4 miljoen ter versterking van de vermogenspositie en door een toename van het geÔnvesteerd vermogen in projecten en gronden voor de projectontwikkelingsactiviteiten. Na 1 november 2000 werden bovendien geen rentebaten meer ontvangen uit vooruitbetalingen door opdrachtgevers in de bouw.

Het eigen vermogen is gestegen tot § 262 miljoen (1999: § 238 miljoen). Het bedroeg eind 2000 27,4 procent van het balanstotaal, tegen 20,5 procent eind 1999. Behalve door een winstinhouding werd het eigen vermogen positief beÔnvloed door de omzetting in gewone aandelen van een belangrijk deel van de nog resterende achtergestelde converteerbare obligatielening, de uitoefening van personeelsopties en de keuze van contant dividend 1999 in stockdividend. Het eigen vermogen is in 2000 negatief beÔnvloed door o.a. de goodwill die werd betaald bij de overname van drie bouwmarkten en twee groothandelsondernemingen. Deze goodwill is dit jaar nog conform bestaande waarderings-grondslagen direct ten laste van het eigen vermogen gebracht.

Het garantie-vermogen daalde tot § 295 miljoen (1999: § 374 miljoen). Het nam af van 32,1% tot 30,9% van het balanstotaal, met name door de aflossing van § 95,3 miljoen van een eind 1999 aangetrokken achtergestelde lening van § 113,4 miljoen. De aflossing vond in de loop van het vierde kwartaal van 2000 plaats en werd betaald met de opbrengsten uit de verkoop van de bouwbedrijven.

Jaarverslag en Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Het Jaarverslag is beschikbaar op 23 april 2001. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders vindt plaats op 16 mei 2001 om 15.00 uur.

Den Haag, 22 maart 2001

Raad van Bestuur AMSTELLAND NV

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie