Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Persberichten van de Provincie Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 22-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Week 12

Cultuurhistorische waardenkaart Amsterdam/Meerlanden gereed Werkconferentie `Kijken bij de buren'
Regionale samenwerking in Jeugdzorg wordt versterkt Dit jaar 85 miljoen gulden voor uitvoering projecten landinrichting, grondaankoop en natuurPersbericht, 22 maart 2001

Cultuurhistorische waardenkaart Amsterdam/Meerlanden gereed GS hebben de cultuurhistorische waardenkaart (CHW-kaart) voor de regio Amsterdam\Meerlanden vastgesteld. Na de regio's Gooi en Vecht en Kennemerland is dit de derde regio waarvoor een CHW-kaart wordt opgeleverd.

Cultuurhistorische waarden zijn archeologische-, historisch-stedebouwkundige en historisch-geografische waarden in een gebied. Het behoud van de cultuurhistorische waarden voor de huidige en toekomstige generaties is nodig om een goed inzicht te krijgen in de ontwikkelingsgeschiedenis van Noord-Holland. Bovendien is het gewenst dat de verscheidenheid in het landschap en de stad zichtbaar aanwezig blijft. Hiermee wordt de identiteit en de herkenbaarheid van de dagelijkse leefomgeving gewaarborgd. De CHW-kaart is bedoeld als inspiratiebron voor een integraal ruimtelijk kwaliteitsbeleid door onder andere het rijk, de gemeente en waterschappen.

Amsterdam\Meerlanden
Tot duizend jaar terug was het gebied van Amsterdam en Meerlanden een onherbergzaam moerasgebied. Pas in de Middeleeuwen lukte het de mens zich definitief in het zompige gebied te vestigen. De sporen die de mens heeft nagelaten zijn overal te herkennen in het landschap. De vele terpen in het veenweide gebied ten noordoosten van de stad Amsterdam, de grote polders, waarvan de polder Ronde Hoep nog zeer gaaf aanwezig is, maar ook de stadsgezichten van Amsterdam die de verschillende uitbreidingswijken weergeven. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van de elementen die op de Cultuurhistorische Waardenkaart zijn opgenomen.

Verdere procedure
De CHW-kaart voor de regio Amsterdam/Meerlanden wordt op 11 april 2001 overhandigd door Gedeputeerde dhr. E. Neef aan bestuurders van de gemeenten/deelraden uit de regio en de betrokken waterschappen (waterschap Groot Haarlemmermeer, hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, hoogheemraadschap van Rijnland.) Hiervoor zal de pers ook worden uitgenodigd.

Inlichtingen: Joke Lenten, tel. (023) 514 35 93, e-mail lentenr@noord-holland.nl

Print persberichtPersbericht, 22 maart 2001

Werkconferentie `Kijken bij de buren'
Wethouders, directeuren en managers uit de gehandicaptensector en het gemeentelijk sociaal en welzijnsbeleid moeten niet alleen buren, maar ook elkaars kennissen worden. De schotten die zij in de praktijk ervaren bij het integreren van gehandicapten in de maatschappij moeten hegjes worden waarboven zij de handen ineen kunnen slaan tot meer samenwerking.

Het is deze ambitie die de provincie heeft met het organiseren van de werkconferentie `Kijken bij de buren' op 29 maart in het Zaantheater in Zaandam.

Integratie van gehandicapten in de maatschappij is het uitgangspunt van alle regiovisies die in Noord-Holland voor deze groep burgers zijn opgesteld. Begrippen als community care, vraaggestuurde zorg, decentralisatie, normalisatie en integratie zijn vlot aan het papier toevertrouwd. De praktijk is weerbarstiger.

Hoe kan de daadwerkelijke deelname van iemand met een beperking aan het maatschappelijk leven verder worden vormgegeven en ondersteund? Niet alleen door de praktijk van alle betrokkenen tegen het licht houden, maar ook door samenwerking uit te bouwen.

Beleidsmakers en beslissers (wethouders, directeuren, managers) uit de gehandicaptensector en uit gemeentelijk sociaal en welzijnsbeleid zijn uitgenodigd om aan de hand van stellingen met elkaar te praten over de huidige praktijk en de mogelijkheden om samen te werken.

Het programma

8.30 - 9.00 u Ontvangst koffie\thee
09.00 u Opening door dagvoorzitter dhr. M. Ernsting 09.30 u Stemmen over de stellingen
09.45 u Casus 1: videopresentatie
10.15 u `Zorgvraag verduidelijking' door mevr. M.L. de Groot. RIO Zaanstreek
10.30 u pauze
11.00 u `Een integraal aanbod' door een integraal team 11.15 u `Eindelijk een aanbod' Discussie: bent u het eens met het aanbod?
11.45 u `De nastoot', commentaar op discussie door het Forum 12.00 u Lunch
13.00 u Aanvang middagprogramma
13.15 u Casus 2`Interactief theater'
15.00 u Pauze
15.30 u `Het nabranden', reactie van het Forum op het Interactief theater
16.00 u Stemmen over de stellingen
16.15 u `wat gaan we er morgen mee doen?', slotdiscussie o.l.v. dhr.M. Ernsting., dagvoorzitter en met medewerking van Dhr. E. Neef, gedeputeerde Zorg van de provincie Noord-Holland

Het integrale team om 11.00 uur bestaat uit:
Mevr. E. Kroese-Vrolijk (wethouder Purmerend), mevr. M. Mensink (AMW, Versa),
Dhr. T.N. Bruin (WVG-ambtenaar Langedijk) en dhr. W. Pieters (directeur Sherpa, instelling voor gehandicapten)

Het Forum bestaat uit de volgende leden:
Mevr. E. Overkamp, bestuurskundige te Enschede Dhr. G. van Tiggelen, Voorzitter regiocommissie lichamelijk gehandicaptenzorg het Gooi
Dhr. T. Lubbe, IMCO/Tympaan insituut
Dhr. J. Krokke, klaver 6 te Purmerend

Inlichtingen: Jan Pool, tel. (023) 514 35 48, e-mail poolj@noord-holland.nl

Print persberichtPersbericht, 22 maart 2001

Regionale samenwerking in Jeugdzorg wordt versterkt Organisaties op het gebied van Jeugdzorgbeleid in Noord-Holland willen beter met elkaar samenwerken. Voor opvoeders van jeugd en jongeren is het bovendien belangrijk dat een meer samenhangend aanbod van Jeugdzorg-voorzieningen wordt gerealiseerd dat op hun hulpvragen is afgestemd. Dit blijkt uit de doelstelling van de door Gedeputeerde Staten vastgestelde ontwerp-Regiovisie Jeugdzorg Noord-Holland 2001-2006.

De regiovisie heeft als doel om niet alleen binnen de jeugdzorg zelf (jeugdhulpverlening, jeugd-ggz en jeugdbescherming), maar ook tussen jeugdzorg en andere sectoren zoals bijvoorbeeld politie, onderwijs, lokaal preventief beleid, licht verstandelijk gehandicaptenzorg, te komen tot meer samenhang en afstemming van vraag en aanbod.
Adequaat jeugdbeleid helpt het aantal jongeren dat hulp nodig heeft beperkt te houden. Als er een hulpvraag is, is het van belang deze in een vroegtijdig stadium te signaleren. Scholen, schoolartsen, GGD, kinderopvang en peuterspeelplaatsen spelen daarbij een belangrijke rol. Jeugdbeleid en jeugdzorg liggen dan ook in elkaars verlengde. Bureau Jeugdzorg wordt in de Regiovisie Jeugdzorg de verbindingsschakel tussen jeugdzorg en jeugdbeleid.

De Regiovisie Jeugdzorg is opgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Jeugdzorg Noord-Holland. De Stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de provincie Noord-Holland, de jeugdhulpverlening, de jeugd-ggz, de jeugdbescherming, gemeenten en zorgkantoor. Per jaar stelt de provincie fl. 650.000,-- beschikbaar voor activiteiten die voortkomen uit de Regiovisie Jeugdzorg. Bij de regionale uitwerkingen zijn zo'n 200 personen vanuit diverse geledingen (gemeenten, onderwijs, GGD, jeugdzorg etc.) betrokken geweest.

De Regiovisie is uitgewerkt voor de regio's Kennemerland, Noord-Holland-Noord en 't Gooi. Voor Kennemerland zijn vijf pilotprojecten geselecteerd:

* Uitbreiding van de consultatieteams die zich bezighouden met preventie in Haarlem uitbreiden met organisaties in heel Zuid-Kennemerland.

* Versterking van de samenwerking van Bureau Jeugdzorg en het basisonderwijs met de onderwijsbegeleidingsdienst en met de commissie die leerlingen in het basisonderwijs volgt in zowel Midden- als Zuid-Kennemerland.

* Samen zoeken naar oplossingen om een passend aanbod te realiseren voor jongeren met psychiatrische problemen die nu tussen wal en schip dreigen te vallen.

* Opzetten van een opvoedingscursus voor allochtone ouders met pubers.

Voor Noord-Holland-Noord zijn vier pilotprojecten geselecteerd. Twee daarvan richten zich op het brengen van meer samenhang tussen lokaal preventief jeugdbeleid en jeugdzorg:

* Provincie, gemeenten, zorgverzekeraar gaan problemen in verschillende sectoren inventariseren. Vervolgens worden gezamenlijk oplossingen gezocht.

* Creëren van een adequate overlegstructuur met alle partijen in de regio zodat afstemming en samenhang wordt bevorderd en de vraag naar jeugdzorg in kaart kan worden gebracht.

Daarnaast richten 2 projecten zich op afstemming van vraag en aanbod:

* Het aanbod wordt in `modules' (blokjes hulp) beschreven en zorgprogramma's worden ontwikkeld en uitgevoerd.
* In kaart brengen van het zorgaanbod voor de doelgroepen 0-6 jarigen, 6-12 jarigen, 12-18 jarigen en 18+. Op 25 april organiseert het Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Noord, in samenwerking met IMCO een conferentie rond dit thema.

Voor 't Gooi zijn onder meer de volgende projecten geselecteerd.
* Bevorderen van de samenwerking tussen basisonderwijs en jeugdzorg door het in kaart brengen van vraag en bestaande netwerken, het aanwijzen van een regionaal contactpersoon, verbeteren van de doorverwijzing van hulpvragers en het gezamenlijk oplossen van knelpunten.

* Verbeteren van de samenwerking tussen voortgezet onderwijs en jeugdzorg op dezelfde wijze als hierboven voor het basisonderwijs beschreven.

* Periodiek overleg tussen gemeenten, provincie, Bureau Jeugdzorg en Stichting Versa, instelling van een regionaal platform van gemeenten voor jeugdbeleid en een regionaal aanspreekpunt voor jeugd in de regio.

Voor het beter afstemmen van vraag en aanbod van jeugdzorg in `t Gooi wordt verder:

* Een pilot uitgevoerd om de problematiek en het aanbod in kaart te brengen en wordt een adequaat signalerings- en monitoringsysteem voor 0-12 jarigen opgezet.

* Onderzoek naar trends in de jeudzorg op basis van gegevens van instellingen en organisaties in de regio.

Verdere procedure
Op 11 april 2001 wordt de ontwerp-Regiovisie Jeugdzorg voor advies voorgelegd aan de Statencommissie Zorg, Welzijn en Cultuur. Op 14 mei 2001 volgt behandeling van de ontwerp-Regiovisie Jeugdzorg in Provinciale Staten.

Inlichtingen: Annebeth Schaepman, tel. (023) 514 33 27, e-mail schaepmana@noord-holland.nl

Print persberichtPersbericht, 22 maart 2001

Dit jaar 85 miljoen gulden voor uitvoering projecten landinrichting, grondaankoop en natuur
Ter realisatie van provinciaal beleid laten Gedeputeerde Staten dit jaar voor circa 85 miljoen gulden projecten uitvoeren op het gebied van landinrichting, grondverwerving en natuur. Het gaat hierbij ondermeer om circa 45 miljoen gulden voor grondverwerving, 36 miljoen voor inrichtingswerkzaamheden, 1.2 miljoen voor gebiedsgerichte bestrijding van verdroging en circa 4 miljoen voor beheersovereenkomsten (exclusief overeenkomsten in het kader van het Programma Beheer van het ministerie van LNV). De projecten worden in opdracht van de provincie uitgevoerd door de Dienst Landelijk Gebied (DLG). Namens GS tekenen de gedeputeerden Bob Verburg en Ada Wildekamp maandag 26 maart hiervoor de `Prestatieovereenkomst 2001' met de DLG. Deze overeenkomst bevat o.a. duidelijke afspraken over de te leveren prestaties, besteding van middelen en data van realisatie.

Overzicht projecten die in 2001 worden afgerond:

kavelverbetering/aanvaarding:
100 ha

verbetering van de waterbeheersing: 3000 ha

kavelruil
665 ha

basisinrichting reservaten/natuurontwikkelingsgebied 165 ha

recreatiebos 40 ha

fietspaden 7,5 km

wandelpaden
5,0 km

wegen
2,1 km

erfbeplanting en tuinwallen
10 stuks

ecologische verbindingen 4 km

faunapassages
5 stuks

natuurvriendelijke oevers
10 km

`stepping-stones'
17 ha

helofytenflilter
10 ha

opheffen vernatting/verdroging 200 ha

verwerving gronden landinrichtingsprojecten/SGP's voor ruil, reservaatsvorming ,natuurontwikkeling en bufferzones ca 263 ha verwerving gronden voor natuurgebieden ca 205ha natuurvriendelijke bedrijfsvoering door boeren ca 7000 ha

Inlichtingen: Henk Kweekman, tel. (023) 514 46 41, kweekmanh@noord-holland.nl

Print persberichtPrint persbericht

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie