Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarcijfers 2000 Friesland Bank

Datum nieuwsfeit: 23-03-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Jaarcijfers 2000 Friesland Bank N.V.

Hoofdlijnen

Friesland Bank in 2000: opnieuw sterke toename van bedrijfsomvang en winst.


· Sterke groei in zakelijke markt bij de middelgrote bedrijven
· Participatiebedrijf zeer succesvol binnen en buiten Noord-Nederland
· Particulier bedrijf scoort met spaarvormen en special products
· Zeer gunstige ontwikkeling effectenbedrijven Friesland Bank en Friesland Bank Securities

· Balanstotaal stijgt met 16% tot f. 12,4 miljard
· Kredietverlening groeit met 16% tot f. 8,4 miljard
· Eigen vermogen bedraagt per eind 2000 f. 790 miljoen

· Bedrijfsresultaat na belastingen neemt toe tot f. 104,6 miljoen (+ 68%)
· Nettowinst inclusief buitengewone baten en lasten stijgt tot f. 125,9 miljoen (+ 44%)

· Verwachting 2001: voortzetting van de groei, gematigde stijging van het resultaat
Algemeen

Het jaar 2000 is voor de Friesland Bank uitstekend verlopen. De bank profileert zich als regionale professionele bank die kiest voor relatiegericht bankieren en is met deze strategie zeer succesvol. Dat komt met name door haar marktgerichte aanpak. Bovendien geven de strategische heroriëntaties bij de grootbanken de Friesland Bank de commerciële ruimte om sneller te groeien. In het lopende jaar zal tevens aandacht worden besteed aan het vergroten van de naamsbekendheid van de bank.

De bank versterkte haar marktpositie in het Noorden van Nederland aanzienlijk, de groei was naar verhouding het sterkst in Groningen en Drenthe. Het effectenbedrijf van de bank en haar 100%-deelneming Friesland Bank Securities te Amsterdam beleefden een zeer goed jaar. De verzekeringsbedrijven Friesland Bank Assurantiën en Aecum gaan na een goed 2000 gezamenlijk verder als professioneel intermediairsbedrijf met het gehele land als werkgebied. De bank is zeer tevreden met het resultaat dat behaald werd op alle markten waar de bank actief is. De kwaliteit van de winst verbeterde met een goede spreiding over alle inkomsten-categorieën.

In 2001 zal het kantorennet worden aangepast, waardoor een bedieningsconcept ontstaat waarin de advisering van de cliënten centraal staat. Internet zal daarbij een ondersteunende rol spelen, maar het persoonlijke contact blijft voorop staan. Kas- en betalingsverkeer worden voor cliënten makkelijker toegankelijk door het gebruik van moderne technieken, waarbij assistentie van bankmedewerkers mogelijk is.

Om de doorgaande groei te financieren zal de bank ook in 2001 een beroep doen op de Europese kapitaalmarkt. De Friesland Bank heeft een creditrating aangevraagd, om daarmee tegen de meest gunstige condities gelden te kunnen opnemen. De verwachting is dat de bank in de loop van dit jaar over een rating zal kunnen beschikken.

Ontwikkeling resultaat

De rentebaten namen toe met 14% tot f. 177 miljoen. Deze toename is volledig het gevolg van de groei van de bedrijfsomvang. De rentemarge daalde licht, mede onder invloed van het renteverloop op de geld- en kapitaalmarkt. De provisiebaten kwamen uit op f. 83 miljoen, een toename met 17%. Deze stijging werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door de goede gang van zaken in het effectenbedrijf, maar ook de verder uitgebreide assurantieactiviteiten droegen hieraan bij. Daarnaast was de bank zeer actief met speciale beleggingsproducten, waaronder scheeps- en film-c.v.'s. De zeer goede gang van zaken bij de bancaire deelnemingen en bij het participatiebedrijf van de bank leidde tot een sterke groei van de opbrengsten uit deelnemingen en effecten, waar een stijging met 72% kon worden geconstateerd tot een totaalbijdrage van f. 78 miljoen. Het resultaat uit financiële transacties nam toe met f. 3 miljoen ofwel 82%, hoofdzakelijk door de toegenomen handelsactiviteiten in het effectenbedrijf. De totale baten stegen in 2000 met 25% tot f. 348 miljoen.

De personeelskosten vertoonden een stijging met 12% tot f. 125 miljoen, samenhangend met de stijging van de CAO-lonen en een verdere kwalitatieve versterking van de organisatie. De overige beheerskosten namen toe met 11% tot f. 69 miljoen; hierbij zijn vooral de doorgaande uitgaven voor informatie- en communicatietechnologie zwaarwegend, naast incidentele kosten in verband met de invoering van de chartale Euro per 1 januari aanstaande. De eerstgenoemde factoren verklaren ook in hoofdzaak de stijging van de afschrijvingen met 18% tot f. 16 miljoen. De bedrijfslasten stegen daarmee tot f. 210 miljoen, een stijging met 12%.

De sterke groei van de kredietverlening werkt op grond van overwegingen van risicobeleid door in de post waardeverandering van vorderingen, die in 2000 werd verhoogd tot f. 20 miljoen, een toename van 14%. Daarnaast werd evenals in 1999 een bedrag van bijna f. 8 miljoen uitgetrokken voor de versterking van het fonds voor algemene bankrisico's.

Het bedrijfsresultaat voor belastingen steeg met f. 46 miljoen tot f. 111 miljoen, na aftrek van de verschuldigde belasting resulteerde een toename van het bedrijfsresultaat na belastingen tot f. 105 miljoen, ofwel 68% hoger.

In het verslagjaar genoot de bank een buitengewone bate als gevolg van de overname van het beursfonds Alpinvest ad f. 36 miljoen. Voorts boekte de bank een buitengewone last ter grootte van f. 14 miljoen na belastingen in verband met de vergaande aanpassingen in haar kantorennet die in 2001 volledig gerealiseerd zullen worden, alsmede in verband met kosten terzake van de nieuwbouw hoofdkantoor. Het buitengewoon resultaat na belastingen kwam uit op f. 22 miljoen.

Met inbegrip van het buitengewoon resultaat komt de nettowinst van de bank over het jaar 2000 uit op f. 126 miljoen, corresponderend met een toename van 44% ten opzichte van het jaar 1999.

Samenhangend met de resultaatstijging verbeterde de baten/bedrijfslastenverhouding in 2000 met 18 basispunten tot 1,66. Het rendement op het eigen vermogen steeg exclusief het buitengewoon resultaat tot 14,3%, en met inbegrip van het buitengewoon resultaat tot 17,4%. De solvabiliteit kon ook in 2000 op een zeer hoog niveau worden gehandhaafd: de Bis-solvabiliteitsratio op het totale vermogen kwam uit op 12,9%, waarmee de Friesland Bank in relatieve termen één van de sterkst gekapitaliseerde algemene banken van Nederland is.

Ontwikkeling balans

De sterke groei van de activiteiten werd zichtbaar in een toename van het balanstotaal met 16%. De commerciële kredietverlening, met name verantwoordelijk voor de groei van de bank steeg in het verslagjaar met f. 1,1 miljard, corresponderend met een 16%-aanwas. De portefeuille rentedragende waardepapieren werd met f. 206 miljoen verminderd op overwegingen van balansbeheer. De post aandelen nam toe met f. 105 miljoen als gevolg van de sterke groei in het participatiebedrijf. Ultimo 2000 hield de bank via haar dochteronderneming Friesland Bank Investments belangen in circa 60 ondernemingen. De stijging van de post deelnemingen met f. 56 miljoen is vooral terug te voeren op de vergroting van het bestaande belang in de merchant bank Kempen & Co tot ruim 9%, alsmede de toename van de waarde van het belang in Van Lanschot.

De groei van de bank werd voor een groot deel gefinancierd op de onderhandse kapitaalmarkt, waar in binnen- en buitenland leningen met een lange looptijd, deels met een achtergesteld karakter, werden aangetrokken van institutionele beleggers en van bankinstellingen. In totaal werd voor een bedrag van f. 665 miljoen aan lange middelen opgenomen, met daarin begrepen de onder het Medium Term Note programma opgenomen bedragen.

De bank was voorts actief op de spaarmarkt, wat ertoe leidde dat het spaargeldbestand groeide met 6% en daarmee de f. 3 miljard grens overschreed tot een bedrag van f. 3,1 miljard. Rekeninghoudend met een zeer succesvolle actie ter verwerving van particuliere achtergestelde deposito's kwam de totale groei van de middelen met een spaargeldkarakter uit op f. 270 miljoen. De bank blijft er ook in 2001 naar streven een wezenlijk deel van haar groei te financieren met gelden uit de eigen relatiekring.

Het eigen vermogen van de bank bedroeg aan het einde van 2000 f. 790 miljoen, een toename met 20%. Het fonds voor algemene bankrisico's heeft thans een omvang van f. 65 miljoen, waarmee een draagkracht voor risico's correspondeert van f. 100 miljoen. Het aansprakelijk groepsvermogen steeg met 28% ten opzichte van het voorgaande jaar en kwam uit op ruim f. 1,3 miljard.

Verwachting voor 2001

De bank rekent voor het lopend jaar op een verdere uitbreiding van haar activiteiten, waarbij het groeitempo in procenten wat lager zal kunnen uitkomen dan in het afgelopen jaar. De huidige situatie op de financiële markten, waar het klimaat veel minder uitbundig is dan twaalf maanden geleden, en de ontwikkeling van de korte en lange eurorente, maken het moeilijk een verwachting voor de ontwikkeling van het nettoresultaat af te geven. Mede rekening houdend met de ontwikkelingen in de eerste maanden van 2001 verwacht de bank een duidelijke toename van de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening.

Bijlagen:


* geconsolideerde balans per 31 december 2000
* geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2000
* kerncijfers 1996 - 2000

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Friesland Bank N.V.: Jouke Wijnalda (persvoorlichter) 058-299 41 10 of 06-51 50 56 00

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...