Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarcijfers 2000 Friesland Bank

Datum nieuwsfeit: 23-03-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Jaarcijfers 2000 Friesland Bank N.V.

Hoofdlijnen

Friesland Bank in 2000: opnieuw sterke toename van bedrijfsomvang en winst.


· Sterke groei in zakelijke markt bij de middelgrote bedrijven
· Participatiebedrijf zeer succesvol binnen en buiten Noord-Nederland
· Particulier bedrijf scoort met spaarvormen en special products
· Zeer gunstige ontwikkeling effectenbedrijven Friesland Bank en Friesland Bank Securities

· Balanstotaal stijgt met 16% tot f. 12,4 miljard
· Kredietverlening groeit met 16% tot f. 8,4 miljard
· Eigen vermogen bedraagt per eind 2000 f. 790 miljoen

· Bedrijfsresultaat na belastingen neemt toe tot f. 104,6 miljoen (+ 68%)
· Nettowinst inclusief buitengewone baten en lasten stijgt tot f. 125,9 miljoen (+ 44%)

· Verwachting 2001: voortzetting van de groei, gematigde stijging van het resultaat
Algemeen

Het jaar 2000 is voor de Friesland Bank uitstekend verlopen. De bank profileert zich als regionale professionele bank die kiest voor relatiegericht bankieren en is met deze strategie zeer succesvol. Dat komt met name door haar marktgerichte aanpak. Bovendien geven de strategische heroriëntaties bij de grootbanken de Friesland Bank de commerciële ruimte om sneller te groeien. In het lopende jaar zal tevens aandacht worden besteed aan het vergroten van de naamsbekendheid van de bank.

De bank versterkte haar marktpositie in het Noorden van Nederland aanzienlijk, de groei was naar verhouding het sterkst in Groningen en Drenthe. Het effectenbedrijf van de bank en haar 100%-deelneming Friesland Bank Securities te Amsterdam beleefden een zeer goed jaar. De verzekeringsbedrijven Friesland Bank Assurantiën en Aecum gaan na een goed 2000 gezamenlijk verder als professioneel intermediairsbedrijf met het gehele land als werkgebied. De bank is zeer tevreden met het resultaat dat behaald werd op alle markten waar de bank actief is. De kwaliteit van de winst verbeterde met een goede spreiding over alle inkomsten-categorieën.

In 2001 zal het kantorennet worden aangepast, waardoor een bedieningsconcept ontstaat waarin de advisering van de cliënten centraal staat. Internet zal daarbij een ondersteunende rol spelen, maar het persoonlijke contact blijft voorop staan. Kas- en betalingsverkeer worden voor cliënten makkelijker toegankelijk door het gebruik van moderne technieken, waarbij assistentie van bankmedewerkers mogelijk is.

Om de doorgaande groei te financieren zal de bank ook in 2001 een beroep doen op de Europese kapitaalmarkt. De Friesland Bank heeft een creditrating aangevraagd, om daarmee tegen de meest gunstige condities gelden te kunnen opnemen. De verwachting is dat de bank in de loop van dit jaar over een rating zal kunnen beschikken.

Ontwikkeling resultaat

De rentebaten namen toe met 14% tot f. 177 miljoen. Deze toename is volledig het gevolg van de groei van de bedrijfsomvang. De rentemarge daalde licht, mede onder invloed van het renteverloop op de geld- en kapitaalmarkt. De provisiebaten kwamen uit op f. 83 miljoen, een toename met 17%. Deze stijging werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door de goede gang van zaken in het effectenbedrijf, maar ook de verder uitgebreide assurantieactiviteiten droegen hieraan bij. Daarnaast was de bank zeer actief met speciale beleggingsproducten, waaronder scheeps- en film-c.v.'s. De zeer goede gang van zaken bij de bancaire deelnemingen en bij het participatiebedrijf van de bank leidde tot een sterke groei van de opbrengsten uit deelnemingen en effecten, waar een stijging met 72% kon worden geconstateerd tot een totaalbijdrage van f. 78 miljoen. Het resultaat uit financiële transacties nam toe met f. 3 miljoen ofwel 82%, hoofdzakelijk door de toegenomen handelsactiviteiten in het effectenbedrijf. De totale baten stegen in 2000 met 25% tot f. 348 miljoen.

De personeelskosten vertoonden een stijging met 12% tot f. 125 miljoen, samenhangend met de stijging van de CAO-lonen en een verdere kwalitatieve versterking van de organisatie. De overige beheerskosten namen toe met 11% tot f. 69 miljoen; hierbij zijn vooral de doorgaande uitgaven voor informatie- en communicatietechnologie zwaarwegend, naast incidentele kosten in verband met de invoering van de chartale Euro per 1 januari aanstaande. De eerstgenoemde factoren verklaren ook in hoofdzaak de stijging van de afschrijvingen met 18% tot f. 16 miljoen. De bedrijfslasten stegen daarmee tot f. 210 miljoen, een stijging met 12%.

De sterke groei van de kredietverlening werkt op grond van overwegingen van risicobeleid door in de post waardeverandering van vorderingen, die in 2000 werd verhoogd tot f. 20 miljoen, een toename van 14%. Daarnaast werd evenals in 1999 een bedrag van bijna f. 8 miljoen uitgetrokken voor de versterking van het fonds voor algemene bankrisico's.

Het bedrijfsresultaat voor belastingen steeg met f. 46 miljoen tot f. 111 miljoen, na aftrek van de verschuldigde belasting resulteerde een toename van het bedrijfsresultaat na belastingen tot f. 105 miljoen, ofwel 68% hoger.

In het verslagjaar genoot de bank een buitengewone bate als gevolg van de overname van het beursfonds Alpinvest ad f. 36 miljoen. Voorts boekte de bank een buitengewone last ter grootte van f. 14 miljoen na belastingen in verband met de vergaande aanpassingen in haar kantorennet die in 2001 volledig gerealiseerd zullen worden, alsmede in verband met kosten terzake van de nieuwbouw hoofdkantoor. Het buitengewoon resultaat na belastingen kwam uit op f. 22 miljoen.

Met inbegrip van het buitengewoon resultaat komt de nettowinst van de bank over het jaar 2000 uit op f. 126 miljoen, corresponderend met een toename van 44% ten opzichte van het jaar 1999.

Samenhangend met de resultaatstijging verbeterde de baten/bedrijfslastenverhouding in 2000 met 18 basispunten tot 1,66. Het rendement op het eigen vermogen steeg exclusief het buitengewoon resultaat tot 14,3%, en met inbegrip van het buitengewoon resultaat tot 17,4%. De solvabiliteit kon ook in 2000 op een zeer hoog niveau worden gehandhaafd: de Bis-solvabiliteitsratio op het totale vermogen kwam uit op 12,9%, waarmee de Friesland Bank in relatieve termen één van de sterkst gekapitaliseerde algemene banken van Nederland is.

Ontwikkeling balans

De sterke groei van de activiteiten werd zichtbaar in een toename van het balanstotaal met 16%. De commerciële kredietverlening, met name verantwoordelijk voor de groei van de bank steeg in het verslagjaar met f. 1,1 miljard, corresponderend met een 16%-aanwas. De portefeuille rentedragende waardepapieren werd met f. 206 miljoen verminderd op overwegingen van balansbeheer. De post aandelen nam toe met f. 105 miljoen als gevolg van de sterke groei in het participatiebedrijf. Ultimo 2000 hield de bank via haar dochteronderneming Friesland Bank Investments belangen in circa 60 ondernemingen. De stijging van de post deelnemingen met f. 56 miljoen is vooral terug te voeren op de vergroting van het bestaande belang in de merchant bank Kempen & Co tot ruim 9%, alsmede de toename van de waarde van het belang in Van Lanschot.

De groei van de bank werd voor een groot deel gefinancierd op de onderhandse kapitaalmarkt, waar in binnen- en buitenland leningen met een lange looptijd, deels met een achtergesteld karakter, werden aangetrokken van institutionele beleggers en van bankinstellingen. In totaal werd voor een bedrag van f. 665 miljoen aan lange middelen opgenomen, met daarin begrepen de onder het Medium Term Note programma opgenomen bedragen.

De bank was voorts actief op de spaarmarkt, wat ertoe leidde dat het spaargeldbestand groeide met 6% en daarmee de f. 3 miljard grens overschreed tot een bedrag van f. 3,1 miljard. Rekeninghoudend met een zeer succesvolle actie ter verwerving van particuliere achtergestelde deposito's kwam de totale groei van de middelen met een spaargeldkarakter uit op f. 270 miljoen. De bank blijft er ook in 2001 naar streven een wezenlijk deel van haar groei te financieren met gelden uit de eigen relatiekring.

Het eigen vermogen van de bank bedroeg aan het einde van 2000 f. 790 miljoen, een toename met 20%. Het fonds voor algemene bankrisico's heeft thans een omvang van f. 65 miljoen, waarmee een draagkracht voor risico's correspondeert van f. 100 miljoen. Het aansprakelijk groepsvermogen steeg met 28% ten opzichte van het voorgaande jaar en kwam uit op ruim f. 1,3 miljard.

Verwachting voor 2001

De bank rekent voor het lopend jaar op een verdere uitbreiding van haar activiteiten, waarbij het groeitempo in procenten wat lager zal kunnen uitkomen dan in het afgelopen jaar. De huidige situatie op de financiële markten, waar het klimaat veel minder uitbundig is dan twaalf maanden geleden, en de ontwikkeling van de korte en lange eurorente, maken het moeilijk een verwachting voor de ontwikkeling van het nettoresultaat af te geven. Mede rekening houdend met de ontwikkelingen in de eerste maanden van 2001 verwacht de bank een duidelijke toename van de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening.

Bijlagen:


* geconsolideerde balans per 31 december 2000
* geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2000
* kerncijfers 1996 - 2000

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Friesland Bank N.V.: Jouke Wijnalda (persvoorlichter) 058-299 41 10 of 06-51 50 56 00

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie