Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen Gemeente Hengelo

Datum nieuwsfeit: 23-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hengelo

23 mrt 2001
Collecte

Tot en met 31 maart collecteert Scouting Cunera Sint Marcellinus. Van 1 tot en met 7 april 2001 collecteert ZOA Vluchtelingenzorg. Collectanten kunnen zich legitimeren.

Kinderboerderij voorlopig gesloten
Kinderboerderij t Weusthag aan de Van Alphenstraat 27 is in verband met uitbraak van Mond- en Klauwzeer voorlopig uit voorzorg gesloten voor het publiek.

Openingstijden WOZ-infocentrum en Belastingbalie Voor vragen over uw WOZ-aanslag kunt u terecht bij het WOZ-infocentrum. Dit informatiecentrum is op werkdagen geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Het informatiecentrum is gevestigd in het gebouwtje tussen het stadhuis en de bibliotheek. De Belastingbalie is iedere werkdag geopend van 8.30 tot 13.00 uur.

Veilig uitgaan in Hengelo
Geef je mening en feest mee!

Op 29 maart 2001 kun je in discotheek MAXS veilig uitgaan. Er zijn optredens van DJ MAURICIO (Hardbeat/Trance), ARKA SOKAK (Hiphop) en DIDGETAL (Tribal Grooves). Het feest begint om 20.00 uur en duurt tot 01.00 uur. De toegang is gratis en je kunt tot 21.15 uur naar binnen. De organisatie van het feest is in handen van jongeren, jongerencentrum Radar, het Anti Discriminatie Bureau en de gemeente Hengelo. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Anja Hofman, 2459795.

Overdracht bevrijdingsmonument
Dinsdag 3 april, de bevrijdingsdag van Hengelo, draagt de Plechelmusschool de adoptie van het bevrijdingsmonument over aan de Bijenkorf. U bent bij deze overdracht, van 13.00 tot ca. 15.00 uur in de Burgerzaal van het stadhuis, van harte welkom. De Burgerzaal is vanaf 12.30 uur open.

Ieder jaar adopteert een andere basisschool het monument voor het stadhuis. Leerlingen laten met muziek en toneel zien dat de herdenking aan de gevallenen nog steeds leeft. Zij leggen rozen bij het monument en leggen namens de school een krans.

Compostactie: U gratis compost, wij een schone gft! Van 27 maart tot en met 27 april kunt u een tegoedbon voor compost afhalen in De Gemeentewinkel. Tegen inlevering van deze bon kunt u in dezelfde periode een vrachtje compost afhalen bij het afvalbrengpunt aan de Wegtersweg.

Afhalen compost

U kunt van maandag tot en met vrijdag van 8.00-12.00 en van 12.30-16.00 uur compost afhalen. De compostcontainer staat pal naast het depot voor klein chemisch afval. U moet zelf zakken en een schep meenemen. Tijdens de compostactie wordt extra gelet op het aanbieden van groente-, fruit- en tuinafval. Wanneer in de groene container afval zit wat er niet in hoort, wordt deze niet geleegd.
Paasvuren
Vraag tijdig een vergunning aan

Voor het ontsteken van een paasvuur is een vergunning nodig. U kunt de vergunning tot 6 april 2001 schriftelijk aanvragen bij de Brandweer, afdeling Preventie, Lansinkesweg 59, 7553 AE Hengelo.

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer H. Bus, telefoon 2451111.

Uitleg over ondergrondse afvalcontainers
U kunt vanaf 2 april uw afval via de ondergrondse container weggooien. Op 28 en 29 maart zullen medewerkers van Twente Milieu uitleg geven over het ondergrondse afvalsysteem. U bent hierbij van harte welkom. De uitleg vindt plaats via onderstaand schema:


Woensdag 28 maart

* 18.30-19.00 uur: Locatie Kattenhoek (aan de zijkant van de Telgenflat) en Locatie Hofstedestraat (BP) bij de parkeerplaats
* 19.15-19.45 uur: Locatie Stationsplein (tegenover de fietsenstalling) en Locatie Drienerstraat (ter hoogte van de Wereldwinkel)

* 20.00-20.30 uur: Locatie Marskant (tegenover de Rabobank) en Locatie Wetstraat (bij de parkeerplaats)


Donderdag 29 maart

* 18.30-19.00 uur Locatie Burg. Jansenstraat (tussen Stadhuis en Stadskantoor) en Locatie Thiemsbrug (achter de parkeergarage)
* 19.15-19.45 uur Locatie Marssteeg (hoek Marskant) en Locatie Enschedesestraat (tegenover Lambertuskerk)

* 20.00-20.30 uur Locatie Beekstraat (parkeerplaats)

30 km zone in Roershoek
De gemeente Hengelo gaat van de wijk Roershoek een 30 km gebied maken. Op woensdagavond 28 maart 2001 om 19.30 uur is hierover in de basisschool Telgenkamp aan de Luxemburgstraat een bijeenkomst voor bewoners en instellingen die betrokken zijn bij deze wijk. De bedoeling van deze avond is dat er informatie wordt verstrekt over de te volgen procedure van totstandkoming en dat er gelegenheid is om verkeersknelpunten die u ervaart kenbaar te maken.
Straatvertegenwoordigers gezocht

Wij zoeken voor deze avond ook mensen die bereid zijn hun straat te vertegenwoordigen. Wij gaan daarbij uit van zeker twee bewoners per straat. Mede naar aanleiding van de aangedragen knelpunten op deze avond zal daarna een inrichtingsplan worden opgesteld. Wilt u hieraan mee werken dan bent u bij deze van harte uitgenodigd. Informatie kunt u krijgen bij de heer H. Lubbers, telefoon 245 9618
Rioolvernieuwing Waarbekenweg en omgeving
Eind 1999 is er door de wijkraad Berflo Es een bewonersenquête uitgevoerd over de rioolvernieuwing in de wijk. De reacties op de enquête zijn door de gemeente Hengelo verwerkt in een voorlopig ontwerp, waarbij de belangrijkste knelpunten extra aandacht hebben gekregen.

Ter inzage, zienswijzen en toelichting

Van maandag 2 april tot en met vrijdag 6 april 2001 ligt het voorlopig ontwerp ter inzage bij de Gemeentewinkel (achter de hoofdingang van het stadhuis). In deze week kunt u in de Gemeentewinkel op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 16.00 en 17.00 uur een mondelinge toelichting krijgen op het ontwerp. Ter plaatse heeft u ook de mogelijkheid om uw schriftelijke reactie op het ontwerp kenbaar te maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. P. Jetten, telefoon 2459753

Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening ter inzage
Terug
In de Gemeentewinkel ligt tot en met 15 mei 2001 de nota Ruimte Maken, ruimte delen, de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening ter inzage. De nota bevat het ruimtelijk rijksbeleid voor de komende decennia. Deze nota bevat de Ontwerp Planologische Kernbeslissing Nationaal Ruimtelijk Beleid, waarin de belangrijkste besluiten zijn vastgelegd.

Zienswijze en informatie

U kunt uw zienswijze op de Ontwerp Planologische Kernbeslissing Nationaal Ruimtelijk Beleid schriftelijk kenbaar maken. Uw reactie kunt u sturen naar het Inspraakpunt Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, Postbus 1354, 3800 BJ Amersfoort. Voor informatie over de inspraakprocedure is een speciaal telefoonnummer opengesteld: 0900-4677722.

Raadscommissie
Terug
De commissie Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Economische Zaken vergadert op woensdag 4 april 2001 vanaf 19.00 uur, in kamer 210 van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:

* Toepassen art. 19 lid 1/19a WRO en artikel 50 lid 4 WW t.b.v. het verbouwen van een winkel met woonhuis tot een kantoor met woonhuis aan de C.T. Storkstraat 35

* Nota Duurzaam Veilig

* Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan

* Toepassen art. 19 lid 1/19a WRO en art. 50 lid 4 WW t.b.v. de aanleg van de eerste fase van de Amerikalaan
* Ontwerp van de partiële herziening van het bestemmingsplan Beekpark Noord "Droste"

* Vaststelling inrichtingsplan voor de open ruimte voor Tuindorp t Lansink in het kader van de Rijksstatus Beschermd Dorpsgezicht
* Nemen van een voorbereidingsbesluit voor een gebied gelegen op de hoek Geerdinksweg/Krabbenbosweg

*

Aankomende raadscommissies

Op dinsdag 3 april vergadert de commissie Sociale Zaken, Zorg en Volksgezondheid.

Op woensdag 4 april vergadert de commissie Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Economische Zaken.

Op donderdag 5 april vergadert de commissie Stedelijk Beheer, Volkshuisvesting en Milieu.

De agendas van de commissievergaderingen worden gepubliceerd in de gemeentelijke advertentie van dinsdag 3 april 2001.
Gemeenteraad
Terug
De gemeenteraad vergadert op dinsdag 27 maart vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het stadhuis. Op de agenda staan onder meer:
* Verlenging intentieovereenkomst met Woningbeheer St. Joseph en Laurus B.V. met betrekking tot planontwikkeling hoek Oelerweg/Geerdinksweg

* Verzoek planschadevergoeding ex art. 49 WRO door dhr. Th.W.G. Weghorst en Th. Weghorst B.V.

* Evaluatienota Accommodatiebeleid

* Eenmalig subsidie HOOV

* Verzoek van NautaDutilh tot toekenning van een compensatie m.b.t. verkooppunt motorbrandstoffen aan de Deurningerstraat
* Toepassen artikel 19, lid 1/19a WRO t.b.v. de bouw van 2 kantoorgebouwen c.a. in het plan Oosterbos

* Toepassen artikel 19, lid 1/19a WRO en art. 50 lid 4 WW t.b.v. het oprichten van een bedrijfsgebouw aan de Oude Deldenerweg 12
* Het nemen van een voorbereidingsbesluit en het toepassen van artikel 19, lid 1/19a WRO en art. 50, lid 4 WW t.b.v. het oprichten van een opslagruimte met werkplaats aan de Anthoniusstraat 52

* Ruimte voor Ruimte

* Aanvraag waarderingssubsidie Stichting Verslavingszorg Nieuw Begin Noord-West Twente

* Subsidieverzoek Maatjesproject Tandem

* Project Intranet Scholen

* Garantie geldlening HVV Tubantia

* Verzoek Scoutinggroep St. Christoffel om een gemeentelijke geldlening t.b.v. nieuwbouw van de accommodatie
* Kredietaanvraag Marktstraat/Willemsplein
* Subsidiëring sociale woningbouwproject Korenbuurt en Thiemsland
De stukken liggen ter inzage bij de Gemeentewinkel, de bibliotheek en het "Hasselerhoes".

Bestemmingsplannen
Terug
Vaststelling uitwerkingsplan Binnenveld, locatie Brusselstraat
Het college van B en W heeft bij besluit van 13 maart 2001, nummer 3803 vastgesteld het uitwerkingsplan Binnenveld, locatie Brusselstraat. Deze uitwerking maakt de oprichting van een aantal eengezinswoningen voor onder andere begeleid wonen mogelijk. Het plangebied is gelegen in het noordelijk deel van plandeel Binnenveld en wordt begrensd door de Brusselstraat, de Namenstraat, de Bastenakenstraat en de Ardennenstraat.

Ter inzage en beroep

Het uitwerkingsplan met de bijbehorende stukken ligt van 28 maart tot 10 mei 2001 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115. Gedurende bovengenoemde termijn kan door een belanghebbende tegen het vaststellingsbesluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA s Gravenhage.

Datum inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit treedt in werking op 10 mei 2001. Indien binnen de termijn de beroepstermijn een verzoek tot voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Bouwplannen
Terug
Meldingen

Meldingen zijn ingediend voor:

* veranderen en vergroten woonhuis, Johan Kaartstraat 15
* oprichten tuinhuisje, Louis Bouwmeesterstraat 54
Bouwaanvragen

Bouwaanvragen zijn ingediend voor:

* oprichten woonhuis, Pastoor Geertmanstraat 14
* oprichten bedrijfspand, Generatorstraat 34
* veranderen en vergroten woonhuis en oprichten erker, Kor Kuilerstraat 22

* veranderen en vergroten woonhuis, Vosboerweg 26
* oprichten woonhuis, Pastoor Geertmanstraat 12
* plaatsen dakkapel, Roggeweg 20

* veranderen en vergroten woonhuis d.m.v. een erker, Leedsstraat 9
* veranderen bedrijfscomplex, Goudstraat 7, 9, 11, 15, 17 en 19
* oprichten garage annex berging, Sloetsweg 50
* oprichten garage annex berging, Sloetsweg 52
* oprichten fietsenstalling, Geerdinksweg 141
* oprichten kantoorunit (tijdelijk), Goudstraat 20
* oprichten kapschuur, Krombekkenweg 10

Ter inzage

Nadat het College van B en W over deze meldingen en bouwaanvragen een besluit heeft genomen, worden deze gepubliceerd. Daarna kunt u desgewenst bezwaar indienen.

Instemming melding

In de week van 12 tot en met 16 maart is ingestemd met:
* plaatsen tuinhuisje, Boekeloseweg 137

Bouwvergunningen

In de week van 12 tot en met 16 maart is vergunning verleend voor:
* vergroten veestal, Korte Smienkweg 10

* veranderen en vergroten bedrijfshal, Robijnstraat 20
* plaatsen tribune, kassahokje, dugouts, scorebord en frame t.b.v. reclameborden, Torenlaan 60

* oprichten kapschuur, Oelersteeg 23

* vergroten erker, 't Kotte 35

* vergroten schoolgebouw, Bergweg 34

* oprichten kantoorruimte (tijdelijk), Boortorenweg 27
* veranderen dakkonstruktie B-silo, Boortorenweg 27
* veranderen 2 winkels in één winkel, Thiemsbrug 15
* plaatsen 2 dakkapellen, Libellestraat 24
* plaatsen 2 dakkapellen, Libellestraat 26
* veranderen en vergroten woonhuis, Nicolaasstraat 17
* veranderen en vergroten woonhuis, Berfloweg 39
* veranderen en vergroten restaurant, Beckumerkerkweg 20
Ter inzage en bezwaar

De instemming melding, verleende bouwvergunningen en de daarbij behorende stukken liggen gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Bouwen, in kamer 135 van het stadhuis. Iedere belanghebbende, die door een van deze verleende vergunningen en/of instemming meldingen, rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Informatie

De besluiten zijn genomen in de week van 12 tot en met 16 maart 2001.
Informatie over de exacte data, kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen, telefoon 2459 647.

Inspraak artikel 6a Wet ruimtelijke ordening

Bouwplannen zijn ingediend voor:

* oprichten van een berging op een perceel aan de Wolfkaterweg 50
* veranderen en vergroten van een woonhuis op een perceel Kettingbrugweg 40A

Deze bouwplannen zijn in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan, maar stemmen overeen met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan. Vooruitlopend op het van kracht worden van het nieuwe bestemmingsplan kan medewerking worden verleend aan deze bouwplannen met toepassing van het bepaalde in artikel 19, lid 1 Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Ter inzage en inspraakreacties

De bouwplannen liggen van 27 maart tot 24 april 2001 voor een ieder ter inzage bij de dienst Stedelijk Beheer en Ontwikkeling, kamer 135 van het stadhuis. Eventuele zienswijzen met betrekking tot het voornemen de procedure voor te bereiden dient u van 27 maart tot 24 april 2001 in bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Artikel 19 lid 3 WRO

Er is een bouwplan ingediend voor:

* veranderen en vergroten van een woning op het perceel Libellestraat 5.

Dit bouwplan is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bevoegd om voor bouwwerken als bedoeld in artikel 20 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan. Zij zijn in principe bereid de procedure te starten die ertoe kan leiden dat de vrijstelling wordt verleend, omdat het bouwplan past binnen het daarvoor gehanteerde beleid.

Ter inzage en zienswijzen

Het voornemen om vrijstelling te verlenen ligt van 27 maart tot 24 april 2001 ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 van het Stadhuis. Eventuele zienswijzen kunt u van 27 maart tot 24 april 2001 schriftelijk indienen bij het College van B en W, afdeling Bouwen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Doorbreking aanhoudingsplicht, artikel 50 lid 4 Woningwet
Een bouwplan is ingediend voor:

* het (intern) veranderen van een kantoorpand op het perceel Beursstraat 1b + 3 + 5

De raad heeft verklaard dat voor dit gebied een bestemmingsplan in voorbereiding is. Hierdoor moeten burgemeester en wethouders op grond van artikel 50 lid 1 van de Woningwet de beslissing op de aanvraag om bouwvergunning aanhouden. Omdat het bouwplan in overeenstemming is met het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan of met de in voorbereiding zijnde herziening daarvan dan wel met het provinciaal en nationaal ruimtelijk beleid en met de bouwverordening kunnen zij op basis van artikel 50 lid 4 van de Woningwet de aanhoudingsplicht doorbreken en overgaan tot het verlenen van de gevraagde bouwvergunning. Burgemeester en wethouders zijn van plan om door middel van bovengenoemde procedure medewerking te verlenen aan dit bouwplan.
Ter inzage en zienswijze

Het bouwplan ligt van 27 maart tot 24 april 2001 ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 van het stadhuis. Eventuele zienswijzen tegen het voornemen om de aanhoudingsplicht te doorbreken kunt u van 27 maart tot 24 april 2001 indienen bij het College van B en W, afdeling Bouwen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Binnenplanse vrijstelling, artikel 15 WRO

Een verzoek om vrijstelling te verlenen van de geldende bestemmingsplanbepalingen is ingediend ten behoeve van:
* het veranderen en vergroten van een woning op het perceel Jean Louis Pissuissestraat 36

Burgemeester en wethouders zijn op grond van de planvoorschriften van het bestemmingsplan Hasseler Es, Middelhoek C2-5-6-7 bevoegd hiervoor vrijstelling te verlenen. Zij zijn in principe bereid aan dit verzoek mee te werken.

Ter inzage en bedenkingen

Het voornemen vrijstelling te verlenen ligt van 27 maart tot 10 april 2001 voor belanghebbenden ter inzage bij de afdeling Bouwen, kamer 135 van het stadhuis. Eventuele zienswijzen tegen het voornemen tot het verlenen van vrijstelling kunt u van 27 maart tot 10 april 2001 schriftelijk indienen bij het College van B en W, afdeling Bouwen, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.

Wet Milieubeheer
Terug
Besluit tot gedeeltelijke intrekking vergunning
Op grond van artikel 8.26 Wet milieubeheer juncto paragraaf 3.5.6. Algemene wet bestuursrecht is besloten over te gaan tot gedeeltelijke intrekking van de revisievergunning die eerder op 2 juli 1993 onder nummer 59 ingevolge artikel 8.4 van de Wet milieubeheer is verleend aan:

* de heer G.J. Bijen voor een melkrundvee- en vleesstierenhouderij alsmede varkensmesterij, een en ander met opslag van mest, veevoer en kunstmest, Haarweg 5.

De gedeeltelijke intrekking heeft betrekking op het vergunningrecht voor het houden in stallen van in totaal 82 vleesvarkens, met bijbehorende ammoniakemissie- en depositie, te stellen op 287,0 kg ammoniak per jaar respectievelijk 31,0 mol potentieel zuur per ha per jaar. Dit besluit tot gedeeltelijke intrekking staat in onmiddellijk verband met de wens de vrijvallende ammoniakproductieruimte te doen betrekken bij het verlenen van een milieuvergunning voor het agrarisch bedrijf van de heer A.F. Pot, gelegen aan de Wolfkaterweg 63 te Hengelo.

Ter inzage en beroep

Dit gedeeltelijke intrekkingsbesluit ligt vanaf 28 maart 2001 gedurende zes weken ter inzage bij de Afdeling Milieu, Burg. Jansenplein 33. Aangezien er geen bedenkingen zijn ingebracht tegen het ontwerpbesluit kan gedurende deze periode van zes weken in beginsel slechts door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit, beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State te Den Haag. Daarbij geldt slechts als belanghebbende degene wiens belang rechtstreeks is betrokken bij het intrekkingbesluit. Een beroepschrift moet voorzien zijn van dagtekening, motivering en ondertekening. Het kan desgewenst vergezeld gaan van een bij de Voorzitter van deze Afdeling in te dienen verzoek om een voorlopige voorziening (schorsing). In beide gevallen is een griffierecht verschuldigd van f 225,- (f 450,- voor rechtspersonen).

Informatie

Meer informatie hierover is tijdens kantooruren verkrijgbaar bij de afdeling Milieu, telefoon 245 9655.

Hoorplicht ex artikel 4:8 Awb in verband met melding artikel 8.19, 2e lid Wm

Een melding als bedoeld in artikel 8.19, tweede lid van de Wet milieubeheer is ingediend door:

* de heer J. Scholten, in verband met een voorgenomen verandering van de bedrijfsinrichting, dan wel de werking daarvan, Kerkpad 8 te Beckum, gemeente Hengelo.

De voorgenomen verandering, die betrekking heeft op het afstoten van 314 varkens in de stallen 2 en 3 om vervolgens de vrijkomende NH3 (ammoniak) deels in te vullen met het houden van 12 paarden extra, waarvoor 12 boxen worden gerealiseerd in stal 4 en de niet meer benodigde NH3 te laten vervallen, is niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften, maar leidt naar ons voorlopig oordeel niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan door het bedrijf volgens de geldige milieuvergunning en de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften mag worden veroorzaakt. De voorgenomen verandering leidt naar ons eerste oordeel niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en geeft evenmin aanleiding tot toepassing van de artikelen 8.22. 8.23 of 8.25 Wet milieubeheer (actualisering, wijziging of intrekking van de vergunning, voorschriften of beperkingen)

Ter inzage en zienswijzen

De melding met eventuele daarbij behorende stukken ligt vanaf woensdag 28 maart 2001 ter inzage bij de afdeling Milieu. Tegen betaling van de kosten wordt hiervan desgevraagd een afschrift verstrekt. Alvorens wij door middel van een verklaring als bedoeld in artikel 8.19, tweede lid onder c van de Wet milieubeheer een besluit nemen over de aanvaardbaarheid van de beoogde verandering worden belanghebbenden van 28 maart tot 11 april 2001 in de gelegenheid gesteld hun zienswijze hierop mondeling of schriftelijk naar voren te brengen. Eventuele zienswijzen worden vervolgens betrokken bij het nemen van een definitieve verklaring, welke geldt als besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen desgewenst bezwaar en beroep openstaat.

Ontwerpbesluit tot intrekking vergunning

Op grond van artikel 8.25, eerste lid onder a en c van de Wet milieubeheer (Wm) juncto par. 3.5.6. Algemene wet bestuursrecht bestaat het voornemen over te gaan tot intrekking van de vergunning welke eerder in 1990 op grond van de Hinderwet (nu Wet milieubeheer) is verleend aan:

* H.A. Kuipers voor een drogisterij annex verkoop van vuurwerk en de opslag van maximaal 2000 kg daarvan in 2 kluizen, Schubertstraat 13.

De intrekking houdt verband met de opheffing van de eerder ter plaatse gevestigde drogisterij (annex postagentschap) en met veranderde inzichten en regelgeving ten aanzien van de aan opslag in kluizen van vuurwerk te stellen veiligheidseisen (met name de in acht te nemen afstand tot kwetsbare objecten van derden)

Ter inzage, beroep en voorlopige voorziening

Het ontwerpbesluit ligt vanaf woensdag 28 maart 2000 gedurende veertien dagen ter inzage bij de Afdeling Milieu. Tijdens deze periode kunt u, al dan niet met het verzoek uw persoonlijke gegevens niet te vermelden, hiertegen schriftelijk bedenkingen inbrengen. Bedenkingen kunt u richten aan het College van B en W, afdeling Milieu, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. In beginsel kan slechts degene die tijdig bedenkingen heeft ingebracht tegen het te nemen besluit tot intrekking, schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tevens staat beroep open voor degene die bedenkingen heeft tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht of voor een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp. Een beroepschrift kan desgewenst vergezeld gaan van een aan de Voorzitter van deze Afdeling te richten schriftelijk verzoek om een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld schorsing),

Ontwerpbesluit geluidseis

Bij de afdeling Milieu ligt vanaf 28 maart tot 26 april 2001 ter inzage het ontwerpbesluit inzake het stellen van een nadere geluidseis op grond van de Wet milieubeheer aan:

* Paraat Hengelo BV te Hengelo, Binnenhavenstraat 56
Het stellen van deze nadere eis aan dit, op het geluidsgezoneerde bedrijventerrein Twentekanaal-Noord gelegen bedrijf houdt verband met een lagere maximale geluidsbehoefte van het bedrijf dan in de wet voorzien en vindt plaats door vervanging van het betreffende geluidsvoorschrift.

Bedenkingen en beroep

Gemotiveerde bedenkingen tegen het ontwerpbesluit kunnen tot 26 april 2001 worden ingebracht. Schriftelijke bedenkingen richt u aan burgemeester en wethouders en stuurt u naar de afdeling Milieu. Brengt u bedenkingen in, dan kunt u het gemeentebestuur verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Tegen de later op de aanvragen te nemen besluit kan in een aantal gevallen beroep worden ingesteld. Bij het definitieve besluit wordt u geïnformeerd hoe, wanneer en door wie beroep kan worden ingesteld.

Openbare zitting

Gedurende de inzage termijn kunt u om een openbare zitting vragen. Op deze zitting is het mogelijk mondeling bedenkingen in te brengen en van gedachten te wisselen over het ontwerp van het besluit.

Ontwerpbeschikking Wet milieubeheer

Bij de afdeling Milieu liggen vanaf 28 maart tot 26 april 2001 ter inzage de ontwerpbeschikkingen inzake de aanvragen om een revisievergunning op grond van de Wet Milieubeheer van:
* H. Nieuwenhuis, handelend onder de naam Blankhout reinigers voor de inrichting voor meubelontlakking en meubelspuiterij, Binnenhavenstraat 6

* J. Vos, handelend onder de naam Machinefabriek Vos bv, voor de machinefabriek, Beckumerstraat 3-5

Beide aanvragen hebben betrekking op wijzigingen ten opzichte van de voor de inrichtingen thans geldende vergunningen. Er wordt vooralsnog van uitgegaan dat de gevraagde vergunningen kunnen worden verleend, nu het mogelijk lijkt hieraan in voldoende mate voorschriften en eventueel beperkingen te verbinden ter voorkoming cq. beperking van mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Bedenkingen en beroep

Gemotiveerde bedenkingen tegen de ontwerpbeschikkingen kunt u tot 26 april 2001 indienen bij het College van B en W, afdeling Milieu, postbus 18 7550AA Hengelo. Aan de afdeling Milieu richt u ook uw eventuele mondelinge bedenkingen. Brengt u bedenkingen in, dan kunt u het gemeentebestuur verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Tegen de later op de aanvraag te nemen beschikking kan in een aantal gevallen beroep worden ingesteld. Bij de definitieve beschikking wordt u geïnformeerd hoe, wanneer en door wie beroep kan worden ingesteld.

Openbare zitting

Gedurende de inzage termijn kunt u om een openbare zitting vragen. Op deze zitting is het mogelijk bedenkingen in te brengen en van gedachten te wisselen over het ontwerp van de beschikking.
Vergunning Wet milieubeheer

Onder het stellen van voorschriften en/of beperkingen is een tijdelijke vergunning, geldend voor de periode van een jaar, ingevolge de Wet milieubeheer verleend aan:

* Transport Toepassing en Produktie BV (TTP) te Enschede voor het oprichten en in werking hebben van Machinefabriek Thole BV uit Enschede in een bedrijfspand, Topaasstraat 23. De activiteiten van de machinefabriek betreffen het bewerken en samenstellen van stalen produkten en de handel daarin. Het besluit tot vergunningverlening is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp daarvan.


Ter inzage

De vergunning en andere van belang zijnde stukken liggen vanaf woensdag 28 maart tot 10 mei 2001 ter inzage bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655.

Beroep en voorlopige voorziening

Voor degene die tijdig bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit staat desgewenst de mogelijkheid open tegen het besluit beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze mogelijkheid bestaat tot donderdag 10 mei 2001 eveneens voor degene die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig bedenkingen in te brengen en voor degene die bezwaar heeft tegen wijzigingen die in de vergunning ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht. Voor het instellen van beroep dient men een gedagtekend, gemotiveerd en ondertekend beroepschrift te zenden naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage. Tevens dient in dat geval binnen vier weken na een verzoek daartoe van de griffier een griffierecht van f. 225,- (Euro 102,10) (rechtspersonen f. 450,- (Euro 204,20)) te worden bijgeschreven op girorekeningnummer 507590 t.n.v. van de Raad van State. Het hiervoor vermelde geldt trouwens eveneens voor degene die voor 26 april 2001, behalve een beroepschrift, tevens een voorlopige voorzieningsverzoek (bijvoorbeeld: schorsing) indient bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Overigens is in dat geval nogmaals het hiervoor genoemde griffierecht van

f. 225,- (Euro 102,10) (resp. f. 450,- (Euro 204,20)) verschuldigd, maar dan te voldoen binnen twee weken na een verzoek daartoe van de griffier.

Informatie

Voor nadere informatie over het instellen van beroep en/of het doen van een verzoek om voorlopige voorziening kunt u terecht bij de afdeling Milieu.

Kapvergunningen
Terug
In de week van 16 tot 23 maart 2001 is een kapvergunning verleend voor:

* 3 acacias aan de De Wetstraat hoek Smutsstraat, 1 acacia aan de Wemenstraat en 2 sierkersen, 3 sierappels, 5 acacias. Verplant: 1 plataan aan de Enschedesestraat. Herplant: 12 bomen worden herplant.

* 1 paardekastanje en 3 kardinaalsmutsen aan het Schouwburgplein. Herplant: 4 bomen worden herplant.

* 2 acacias aan het Stationsplein.

* 2 platanen aan de Krabbenbosweg 47G. Herplant: 1 boom wordt herplant.

* 1 els aan de Dinkelstraat 29. Herplant: 1 boom wordt herplant.
Ter inzage en bezwaar

Het besluit ligt gedurende 6 weken ter inzage bij de balie van de sector Wijkbeheer, stadskantoor kamer 407. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen een termijn van 6 weken na de verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het College van B en W, Postbus 18, 7550 AA Hengelo.
Informatie

De besluiten zijn genomen in de week van 16 tot 23 maart 2001. Informatie over de exacte data kunt u krijgen bij de sector Wijkbeheer, telefoon 245 9459.

Verkeersbesluiten
Terug
Voorrang Bestuurders van Rechts

Met ingang van 1 mei 2001 zal landelijk een wijziging van de huidige voorrangsregeling worden doorgevoerd. Vanaf die datum moet aan alle bestuurders van rechts op gelijkwaardige kruispunten voorrang worden verleend. Onder bestuurders worden verstaan: bestuurders van motorvoertuigen, (brom)fietsers, bestuurders van invalidenvoertuigen, bestuurders van wagens, ruiters en geleiders van rij- en trekdieren of vee. Wel moeten bestuurders op onverharde wegen voorrang blijven verlenen aan bestuurders op verharde wegen en aan bestuurders van trams. Door de nieuwe regeling wordt de bestaande voorrangsregeling vereenvoudigd en loopt Nederland in de pas met de rest van Europa. Als gevolg van de nieuwe voorrangsregeling worden in het kader van de veiligheid een aantal verkeersmaatregelen getroffen. Deze betreffen voornamelijk kruispunten waar het noodzakelijk wordt geacht de voorrang te regelen.

Verkeersbesluit

Bij besluit van 16 maart 2001 nummer 4058, hebben burgemeester en wethouders besloten tot:

* het instellen van de navolgende voorrangswegen: Berfloweg, Twekkelerweg, Bergweg, Leefsmastraat, Bankastraat, Beukweg en Holmersweg;

* het instellen van voorrangskruispunten op Topweg-Rabatstraat en Helsinkistraat; fietspad-Berlijnstraat/Stockholmstraat; fietspad-Parijsstraat; Bordeauxstraat/fietspad-Londenstraat; fietspad-Marterstraat; fietspad-Hermelijnstraat; fietspad-Salamanderstraat; Vossenbeltweg-fietspad naar Belgradostraat; fietspad-Belgradostraat; fietspad (naar Belgradostraat)-Levantstraat; fietspad (noord/zuid)-Wezelstraat; fietspad-Vleermuistraat; Torenlaan-fietspad Vleermuisstraat; Bocht Torenlaan/Salamanderstraat-Torenlaan west;
Bartelinkslaantje-fietspaden naar Baarenstraat en Klaas de Rookstraat; de Noordelijke Esweg en fietspaden Lou Bandystraat, naar Hasselerbeek, naar Else Mauhstraat en de fietsdoorsteek Tom Mandersstraat; de Noordelijke Esweg en Lou Bandystraat, Tom Mandersstraat, Coba Kellingstraat en Louis Davidsstraat; Bormannweg-fietsdoorsteek naar Fie Carelsenstraat; Castorweg-Old Ruitenborgh; bocht Uitslagweg/Leefsmastraat-J. Gossaertstraat; de Coba Ritsemastraat en Suze Robertsonstraat, Lizzie Ansinghstraat en v. Alphenstraat; Mozartlaan-Griegstraat; Krabbenbosweg/Tuindorpstraat-Ainsworthstraat; de Veldweg en Klimopstraat en Jasmijnstraat; de Mensinkweg en Brunninksweg, Reefweg en Rougoorweg; Boekelose Veldweg-Mensinkweg; Bentelerweg-Rotersweg; Eetgerinkweg-Ganzenbosdijk, Wolfkaterweg-Kemerinksweg; Deldenerdijk- 1e Flierveldsdwarsweg; Schalmedenweg-Dalmedenweg; de Bornsedijk en Reimersdennenweg en Veergoorsdijk,

* het plaatsen van een stopbord bij de Kopenhagenstraat-fietspad tussen Helsinkistraat en Osnabrückstraat.


Ter inzage en bezwaar

Dit besluit ligt met bijbehorende tekening nr. 2001.06 JZ van 28 maart tot 10 mei 2001 ter inzage bij de afdeling Bestuurlijk Juridische Zaken, Reitzstraat 15, kamer 115. Iedere belanghebbende kan binnen deze termijn schriftelijk bezwaar indienen bij het college van B en W, Postbus 18, 7500 AA te Hengelo. Een bezwaarschrift dient te worden ondertekend, bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Stand van zaken 30 km zone Afrikaanderbuurt

In aansluiting op het landelijk verkeersveiligheidsbeleid "Duurzaam Veilig" heeft de gemeente Hengelo zich voorgenomen om de komende jaren alle woonwijken in Hengelo in te richten als verblijfsgebied met een maximale toegestane snelheid van 30 kilometer per uur. In september en oktober 2000 is daarom een enquête gehouden onder bewoners van de Afrikaanderbuurt.

De gemeente Hengelo heeft aan de hand van de enquêteresultaten een inrichtingsvoorstel gemaakt voor de herinrichting van uw wijk, inclusief maatregelen voor de meest urgente punten. Op dit moment moet het conceptplan nog worden afgestemd op ontwikkelingen en plannen voor het centrumgebied. Zodra deze afstemming heeft plaatsgevonden zal het plan aan buurtbewoners en belanghebbenden worden gepresenteerd. U ontvangt hierover te zijner tijd nog nader bericht.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...