Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord op kamervragen over jeugdige voetballers

Datum nieuwsfeit: 23-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Justitie
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Justitie


www.justitie.nl

MINJUST:antwoorden kamervragen jeugdige voetballers

In antwoord op uw brief van 18 januari 2001, nr. 2000104700, deel ik u, mede namens de staatssecretaris van Justitie, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mee dat de vragen van het lid Rijpstra van uw Kamer over de handel in jeugdige voetballers worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief.

De Minister van Justitie,

Antwoorden van de Minister van Justitie mede namens de staatssecretaris van Justitie, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op de kamervragen van het lid Rijpstra over de handel in jeugdige voetballers. (ingezonden 17 januari 2001, nr. 2000104700).


1.
Ja


2.
Naar mijn mening kan er in het onderhavige geval niet gesproken worden van mensenhandel zoals strafbaar gesteld in artikel 197a respectievelijk 250a van het Wetboek van Strafrecht. De Verklaring van Nice spreekt slechts in algemene termen over de bescherming van jeugdige sporters. In het algemeen is het ook zo dat in het sportbeleid rekening wordt gehouden met de positie van jeugdige sporters zowel met betrekking tot training en coaching als bijvoorbeeld met betrekking tot sportmedische begeleiding. In het geval van jeugdige voetballers houden de KNVB en de betaald voetbal organisaties (bvo:) zich ook aan de wettelijke regels op dit punt. Ik verwijs u verder naar het antwoord op vraag 5.


3.
Commerciële transacties met jeugdige voetbaltalenten vind ik onwenselijk en keur ik af. Voor zover er sprake is van procedures die in overeenstemming zijn met de wettelijke regels zie ik geen problemen. Bovendien is het zo dat contracten met bvo ]s uitsluitend tot stand komen via gelicentieerde makelaars. Wat zich evenwel in het voortraject:. afspeelt, daarop bestaat geen zicht.Voorts memoreer ik dat in het onderhavige geval van de Braziliaanse voetballers het spelers betrof, die met hun volledige instemming de reis naar Europa hebben gemaakt.


4.
Naar aanleiding van uw vragen heb ik een ambtelijke werkgroep opdracht gegeven om na te gaan hoe het traject van transfer van jeugdig talent van buiten de Europese Unie/Europese Economische Ruimte (EU/EER) tot stand komt. Ik zal uw Kamer over de bevindingen van de werkgroep inlichten.


5.
Op grond van de Wet arbeid vreemdelingen wordt ten behoeve van personen jonger dan 18 jaar uit niet EU/EER in beginsel geen tewerkstellingsvergunning afgegeven. Dit geldt ook voor sporters/voetballers. Alleen indien sprake is van een uitzonderlijk talent kan voor een minderjarige sporter een tewerkstellingsvergunning worden afgegeven. Voor de voetbalsector is in het verleden incidenteel een tewerkstellingsvergunning verstrekt voor een speler die de leeftijd van 18 jaar nog niet had bereikt. Aangezien voor een vergunning tot verblijf in het kader van het verrichten van arbeid in loondienst een tewerkstellingsvergunning vereist is, komen jeugdige sporters/voetballers (jonger dan 18 jaar) derhalve in beginsel niet in aanmerking voor een vergunning tot verblijf onder die beperking. Indien zij een vergunning tot verblijf met een ander doel krijgen, hangt het van de daaraan verbonden arbeidsmarktaantekening af of, en zo ja in hoeverre, het verrichten van arbeid is toegestaan.

Ingevolge artikel 28, zesde lid, Vreemdelingenbesluit moet bij de aanvraag om toelating een geldig document voor grensoverschrijding worden overgelegd. Indien er op enig moment aanwijzingen zijn dat een document voor grensoverschrijding van een lidstaat van de Europese Unie op onrechtmatige wijze is verkregen, kan het openbaar ministerie hiernaar een onderzoek instellen. Het niet beschikken over een geldig document voor grensoverschrijding zal in het algemeen leiden tot weigering van een vergunning tot verblijf.

Er kunnen geen paspoorten van Europese lidstaten worden verkregen anders dan volgens de bestaande regels.


6. en 7.
In bijgevoegde tabel is aangegeven hoeveel tewerkstellingsvergunningen ten behoeve van sporters zijn afgegeven sinds 1997 naar tak van sport en land van herkomst. Behoudens justitiële weigeringsgronden, zoals gevaar voor de openbare orde, zal in die gevallen een vergunning tot verblijf voor het verrichten van arbeid in loondienst zijn verleend.

Voor een goede interpretatie van de gegevens is het volgende van belang. De geldigheidsduur van een tewerkstellingsvergunning is gelijk aan de (beoogde) periode van tewerkstelling. Het is mogelijk om de geldigheidsduur van een tewerkstellingsvergunning na afloop te verlengen. Dit onderscheid is niet zichtbaar in deze tabel. Over de jaren heen is, in personen gerekend, sprake van dubbeltellingen. Nadat een vreemdeling drie jaar op basis van een tewerkstellingsvergunning in Nederland arbeid heeft verricht, is hij vrij op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat er geen tewerkstellingsvergunning meer nodig is.
Op basis van de bijgevoegde gegevens kan dus niet worden vastgesteld hoeveel vreemdelingen op dit moment in de sportsector tewerkgesteld zijn.

Op 7 maart 2001 is een machtiging tot voorlopig verblijf verleend aan de Braziliaanse voetballer Leonardo Vitor Santiago en op dezelfde datum een vergunning voor zijn tewerkstelling aan Feyenoord. Op 9 maart 2001 bereikte de speler de leeftijd van 18 jaar. Er zijn mij verder geen gevallen bekend van sporters jonger dan 18 jaar die sinds 1997 een vergunning tot verblijf hebben gekregen of ten behoeve van wie een tewerkstellingsvergunning is afgegeven. Evenmin zijn mij in Nelderland gevallen bekend waarin op basis van een (ver)vals(t) paspoort een tewerkstellingsvergunning is afgegeven.

8.
Ja,
Voor sporters geldt, net als voor andere vreemdelingen, het restrictieve toelatingsbeleid zoals dat is neergelegd in de Vreemdelingenwet en de Wet arbeid vreemdelingen. Voor tewerkstelling op een geregelde basis in de sportsector is steeds een tewerkstellingsvergunning vereist. Belangrijkste voorwaarde voor afgifte van een tewerkstellingsvergunning is dat er geen sporters in Nederland en de EU/EER zijn die de functie kunnen vervullen. Aangezien het in de sportsector vaak moeilijk is om te bepalen of er Nederlands of EU/EER-aanbod aanwezig is, nu het veelal gaat om individuele kwaliteiten van sporters, zijn in de Uitvoeringsregels behorende bij het Delegatie- en uitvoeringsbesluit Wet arbeid vreemdelingen enkele objectieve criteria neergelegd waaraan zal moeten worden voldaan bij afgifte van een tewerkstellingsvergunning voor beroepssporters. Een van deze criteria betreft het inkomen dat uit de werkzaamheden als sporter moet worden gegenereerd. Voor het betaald voetbal bedraagt die beloning 150% van de gemiddelde beloning in de eredivisie in het voorgaande seizoen. Voor spelers van 18 en 19 jaar geldt een bedrag ter grootte van 75% van dat gemiddelde. Deze criteria zijn vastgesteld in overleg met de sociale partners.
Er is geen aanleiding deze regels aan te passen.

9.
Wanneer het contract op grond waarvan de vreemdeling voor het verrichten van arbeid in loondienst in Nederland verblijft, niet wordt verlengd, komt daarmee de grondslag van het verblijf te vervallen. Ook de geldigheid van de tewerkstellingsvergunning (gedurende de periode van 3 jaar zoals bij antwoord 6 en 7 vermeld) vervalt bij beëindiging van het contract. Dit is voor buitenlandse sporters niet anders. Op grond van artikel 12 van de Vreemdelingenwet (nader uitgewerkt in paragraaf A4/6.14 van de Vreemdelingencirculaire) kan de vergunning tot verblijf worden ingetrokken, indien niet meer wordt voldaan aan de beperking waaronder deze was verleend. Dit is onder meer het geval indien het doel waarvoor de vergunning was verleend, is komen te vervallen, zoals na afloop van het contract. De korpschef is in dit geval op grond van artikel 22 van het Voorschrift Vreemdelingen bevoegd tot intrekking van de vergunning tot verblijf. In artikel 63 van het Vreemdelingenbesluit staat bovendien dat vreemdelingen die houder zijn van een vergunning tot verblijf welke onder beperkingen is verleend (zoals bij arbeid in loondienst), verplicht zijn om, indien het doel waarvoor aan hen verblijf is toegestaan is komen te vervallen, dit onverwijld bij de vreemdelingendienst te melden. Het verblijfsrecht komt evenwel pas te vervallen nadat de vergunning tot verblijf is ingetrokken.

10.
Elke vorm van mensensmokkel met winstoogmerk of -handel wijs ik af. De delictsomschrijvingen van mensensmokkel en -handel in het Wetboek van strafrecht zijn niet op deze onderhavige zaak van toepassing. Ik verwijs u hiervoor ook naar mijn antwoord op vraag 2. Er zitten echter ook ethische kanten aan deze zaak. Dit aspect zal door de ambtelijke werkgroep worden meegenomen.

11.
Ja.
Op 14 februari 2001 heeft ambtelijk overleg plaatsgevonden met de KNVB. De KNVB onderschrijft de bestaande regels en procedures voor het verlenen van tewerkstellings-vergunningen en de regels met betrekking tot jeugdige voetballers van buiten de EU/EER. De KNVB controleert bij de betaald voetbal organisaties of ten behoeve van de profvoetballers een tewerkstellingsvergunning is afgegeven. De KNVB heeft dit punt recent via een brief van 16 februari jongstleden nog eens onder de aandacht gebracht van de clubs.
De mogelijkheid van vervolgoverleg wordt tevens bezien binnen de werkzaamheden van de ingestelde werkgroep.

12. en 13.
Vooralsnog wacht ik de bevindingen van de ambtelijke werkgroep af , waarin de uitkomsten meegenomen zullen worden van de besprekingen tussen de EU en de UEFA en FIFA betreffende de positie van jeugdige voetballers.

14.
Op Aruba is een stichting Cross Border Foundation gevestigd. Doel van de stichting is volgens de statuten het bevorderen van mondiale vriendschapsbanden tussen landen en bevolkingen, in het bijzonder op sport en cultureel gebied. Dit doel tracht de stichting onder meer te bereiken door commerciële activiteiten die de sport ten dienste staan. Deze stichting heeft de contacten gelegd met betrekking tot de komst van de Braziliaanse voetballers. Volgens de statuten van deze stichting hebben ambtenaren van het land Aruba zitting in het bestuur. De minister van Economische Zaken en Toerisme van Aruba wordt in de statuten de bevoegdheid toegekend een bestuurslid voor te dragen. De bestuursleden met een ambtelijke status zijn volgens de statuten voorgedragen door de Aruba Tourism Authority en de Arubaanse voetbalbond.
Mij is geen directe bemoeienis van de Arubaanse autoriteiten bij de onderhavige zaak bekend. Volgens een brief van de betreffende stichting is er van een dergelijke bemoeienis ook geen sprake.

15.
Het Braziliaanse Parlement heeft een onderzoek in eigen land ingesteld, waarbij Nederland niet is betrokken. Er is mij geen verzoek bekend van de Braziliaanse autoriteiten aan de Nederlandse regering om betrokken te worden bij dit onderzoek naar de handel en transfer van jeugdige Braziliaanse voetballers.
Bijlage

Aantal afgegeven tewerkstellingsvergunningen naar nationaliteit en tak van sport, 1997-2000
Tak van sport Nationaliteit 1997 1998 1999 2000 Totaal 238 251 247 248
Amer. Football 49 60 60 50 Ver. Staten 45 58 57 50 basketbal 22 31 38 54 Ver. Staten 17 23 34 44 cricket 7 9 8 11
Nw. Zeeland 3 4 7 gymnastiek 1 2 1 0 handbal 2 4 4 4
hockey 0 8 7 11
ijshockey 6 25 27 36 Canada 3 12 11 19
Tsjechië 0 1 9 7 Slowakije 0 2 3 7 rugby 1 2 3 3
skiën/langlaufen 9 0 11 0 Ver. Staten 6 0 9 0 tafeltennis 1 6 5 5 China 1 4 3 4
tennis 0 1 3 0
voetbal 120 60 54 42
Ghana 5 3 7 9
Brazilië 8 13 6 5 Marokko 0 4 2 4
Australië 5 2 4 3 Hongarije 4 0 0 3 Joegoslavië 9 4 6 2 Roemenië 7 3 2 2 Nigeria 15 1 4 1
Polen 11 2 2 1
Tsjechië 4 0 2 1 Slowakije 4 0 1 1 Rusland 9 5 3 0
Ver. Staten 5 1 2 0 Argentinië 10 1 0 0 volleybal 17 10 8 11 Ver. Staten 6 5 3 3 Slowakije 4 0 2 1 overig/onbekend 3 33 18 21 nationaliteit is alleen opgenomen indien voor de desbetreffende nationaliteit in enig jaar meer dan 3 tewerkstellingsvergunningen zijn afgegeven. Het verschil tussen de totaalcijfers per tak van sport en de cursieve gegevens bestaat dus uit vreemdelingen met een niet genoemde nationaliteit.

23 mrt 01 11:51

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie