Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vlaamse regering keurt subsidieregeling architectuur goed

Datum nieuwsfeit: 23-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 23 MAART 2001

Volwaardige ontwikkeling architectuur en vormgeving

De Vlaamse regering heeft op initiatief van Vlaams minis- ter van Cultuur Bert ANCIAUX haar goedkeuring gehecht aan de subsidieregeling architectuur en vormgeving 2001. In de marge van deze beslissing nam de Vlaamse regering ken- nis van het Vademecum Architectuur en Vormgeving 2001. Dat is een wegwijs in de reglementen ten behoeve van wie actief is op het vlak van architectuur en vormgeving.

Het cultuurbeleid is door diverse omstandigheden in enkele sectoren amper ontwikkeld. Naast beeldende kunst is ook architectuur en vormgeving een van deze sectoren. De bevolking is zich weinig bewust van het culturele belang van architectuur en stedenbouw voor de kwaliteit en het ervaren van de leefomgeving.

Het is de ambitie van minister Anciaux om daar veran- dering in te brengen. Dit jaar worden belangrijke stap- pen gezet met de reeds eerder aangekondigde oprichting van het Vlaams Architectuurinstituut en van het Vlaams Architectuurarchief. Beide instellingen moeten de gevoe- ligheid voor architectuur bij de bevolking versterken. Het Vlaams Architectuurinstituut moet een forum worden voor de architectuurinitiatieven in Vlaanderen, en een sensibiliserende rol spelen en een identiteit opbouwen voor het brede publiek. Het Instituut wordt gehuisvest in de nieuwe vleugel van deSingel te Antwerpen. Het Vlaams Architectuurarchief heeft op termijn zowel een coördinerende opdracht voor architectuurarchieven in Vlaanderen als een eigen taak van behoud, inventarisatie en ontsluiting van het architecturaal erfgoed.

In het kader van het architectuurbeleid stelt minister Anciaux een experimenteel reglement voor. Met die subsi- dieregeling wil de minister de werking van veldactoren versterken. Enkel organisaties zonder winstgevend doel komen in aanmerking. De doelstelling van de regeling is - in het verlengde van de opdracht van het Vlaams Archi- tectuurinstituut en het Vlaams Architectuurarchief - in de eerste plaats publieksgericht. De bevordering van participatie en de bevordering van de kwaliteit staan centraal.

De Vlaamse overheid wil deze initiatieven in hun boven- lokale component ondersteunen. Voor plaatselijke initia- tieven is het lokale cultuurbeleid de aangewezen partner.

De subsidies zijn aanvullend naast andere inkomensposten (subsidies van gemeenten en provincies, eigen inkomsten, sponsoring.)

Binnen de regeling voor de ondersteuning van initiatieven op vlak van architectuur en vormgeving worden zowel pro- jecten als jaarwerkingen ondersteund. Bovendien zullen een aantal initiatieven op het vlak van architectuur en vormgeving voortaan onder horizontale reglementen vallen. Dit kadert in het streven van de minister, niet allen naar een ontzuiling, maar ook naar een ontkokering van het kunsten- en cultuurveld. De schotten tussen de diverse disciplines worden verlaagd en er worden een aan- tal sectoroverschrijdende regelingen ingevoerd. Zo dient de subsidiëring van publicaties architectuur en vorm- geving te verlopen via het transversale reglement voor culturele publicaties. Daarnaast gaat het ook over de subsidiëring van culturele projecten met een internatio- nale weerklank, het reglement voor de financiële onder- steuning van sociaal-artistieke projecten, subsidies kunstkritische en artistiek-culturele tijdschriften, de evenementenregeling, de participatieregeling, etc.

De in de regeling opgenomen criteria vormen een toetsingsinstrument aan de hand waarvan de beoordelings- commissie architectuur en vormgeving de waarde van de aanvragen inschat en beoordeelt. De criteria hebben vooral betrekking op aspecten van inhoudelijke kwaliteit, beheer en publieksgerichtheid.

In de begroting 2001 zijn volgende bedragen voor archi- tectuur en vormgeving opgenomen: - 10 miljoen fr. (247.894 euro) "subsidie voor een Vlaams centrum voor architectuur en vormgeving"; - 20 miljoen fr. (495.787 euro) "subsidies voor initia- tieven op het vlak van de architectuur, de vormgeving en de toegepaste kunst", waaronder een bedrag toe te kennen aan het Vlaams Architectuurarchief.

Met deze middelen hoopt de minister het bredere veld te versterken. Het vademecum moet de toegenomen mogelijk- heden op een doorzichtige wijze kenbaar maken. Minister Anciaux is ervan overtuigd dat hij door deze maatregelen een stevige stap zet in de richting van een volwaardige ontwikkeling van de sector architectuur en vormgeving.

persinfo : Koen T'Sijen, woordvoerder van minister Anciaux - tel. (02) 553 28 11 e-mail: (persdienst.anciaux@vlaanderen.be)


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie