Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Landelijke vervoersbeperkingen MKZ 2001

Datum nieuwsfeit: 25-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

www.minlnv.nl

MIN LNV: Landelijke vervoersbeperkingen MKZ 2001

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224); Gelet op artikel 17, 30, eerste en vierde lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

BESLUIT:

Artikel I
De Tijdelijke regeling landelijke vervoersbeperkingen mond- en klauwzeer 2001 wordt als volgt gewijzigd:

A
Artikel 5 komt als volgt te luiden:

Artikel 5

1. De vervoerder van mest of de bestuurder van een vervoermiddel, bestemd of kennelijk bestemd voor het vervoer van mest, binnen het gebied, bedoeld in de bijlage, is verplicht:
a. ervoor zorg te dragen dat na ieder bezoek aan een bedrijf de wielkasten van dat vervoermiddel alsmede andere voorwerpen, voordat het vervoermiddel het erf van een bedrijf verlaat, worden gereinigd en ontsmet, overeenkomstig een door de directeur van de Rijksdienst voor de keuring van vee en vlees goedgekeurd hygiëneprotocol; b. een inzichtelijke registratie bij te houden en die tot nader order te bewaren. De registratie omvat in elk geval de volgende gegevens:
- adres en plaats van de bezochte bedrijven;
- de hoeveelheid vervoerde mest;

- de gereden route, en

- datum en tijdstip van het vervoer.

2. Mest dient emissie-arm te worden aangewend en mag niet bovengronds worden aangewend.

B

Artikel 11 komt als volgt te luiden:

Artikel 11
Deze regeling en de Regeling uitvoerverbod vee en bepaalde dierlijke producten mond- en klauwzeer 2001 zijn niet van toepassing op het vervoer van in Nederland gebrachte producten van dierlijke oorsprong, diervoeders en grondstoffen voor diervoeders, waarvan de houder ten genoege van de directeur van de Rijksdienst van de keuring voor Vee en Vlees kan aantonen dat zij bestemd zijn voor en rechtstreeks vervoerd worden naar een land, niet zijnde Nederland.

C

Artikel 8, derde lid, onderdeel b, komt te luiden: b. de bezoeker, niet zijnde een bezoeker als bedoeld in het tweede lid, onderdeel c of d, heeft gedurende 72 uur voor het bezoek geen andere veehouderij bezocht waar evenhoevigen aanwezig zijn of gehouden worden en,

Artikel II
De Regeling vervoersbeperkingen Sprang-Capelle mond- en klauwzeer 2001, de Regeling vervoersbeperkingen Beesd mond- en klauwzeer 2001 en de Regeling vervoersbeperkingen Maren-Kessel en Herpen mond- en klauwzeer 2001, worden als volgt gewijzigd:

A

Artikel 6, tweede lid, van de Regeling vervoersbeperkingen Sprang-Capelle mond- en klauwzeer 2001, de Regeling vervoersbeperkingen Beesd mond- en klauwzeer 2001 en de Regeling vervoersbeperkingen Maren-Kessel en Herpen mond- en klauwzeer 2001, komt telkens als volgt te luiden:
2. Het in het eerste lid bedoelde verbod geldt niet indien de rauwe melk wordt vervoerd door middel van een vervoermiddel dat uitsluitend voor het vervoer van rauwe melk uit het gebied, bedoeld in de bijlage, is bestemd, vanaf een bedrijf, waar evenhoevigen worden gehouden, naar een melkfabriek, welke voor de verwerking van melk, afkomstig uit het gebied, bedoeld in de bijlage, is ingericht. Het is toegestaan dat ook de rauwe melk van buiten het gebied, bedoeld in de bijlage, wordt gebracht naar een melkfabriek gelegen binnen het gebied, bedoeld in de bijlage, mits deze melk wordt vervoerd met een vervoermiddel dat uitsluitend voor dat doel is bestemd en derhalve niet zijnde een vervoermiddel als bedoeld in de vorige volzin.
B

Artikel 8, derde lid, onderdeel b, van de Regeling vervoersbeperkingen Sprang-Capelle mond- en klauwzeer 2001, de Regeling vervoersbeperkingen Beesd mond- en klauwzeer 2001 en de Regeling vervoersbeperkingen Maren-Kessel en Herpen mond- en klauwzeer 2001, komt telkens als volgt te luiden:

b. de bezoeker, niet zijnde een bezoeker als bedoeld in het tweede lid, onderdeel c of d, heeft gedurende 72 uur voor het bezoek geen andere veehouderij bezocht waar evenhoevigen aanwezig zijn of gehouden worden en,

Artikel III

Artikel 1, onderdeel o, van de Regeling uitvoerverbod vee en bepaalde dierlijke producten mond- en klauwzeer 2001 komt als volgt te luiden:
o. diervoeders en grondstoffen voor diervoerders, met uitzondering van plantaardige diervoeders en plantaardige grondstoffen voor diervoeders.

Artikel IV

Deze regeling wordt op 24 maart 2001 om 22.45 uur bekendgemaakt aan de media en treedt onmiddellijk daarna in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

Toelichting voor de Staatscourant
Onderhavige regeling strekt ertoe het regime van de Tijdelijke regeling landelijke vervoersbeperkingen mond- en klauwzeer 2001 zoals die met ingang van 24 maart 12.30 uur van kracht werd, op enkele punten bij te stellen.
Zo is bepaald dat mest emissie-arm dient te worden aangewend, ook op bouwland. De mest mag niet bovengronds worden aangewend. Daarnaast is er in voorzien dat doorvoer van diervoeders en grondstoffen voor diervoeders, mogelijk is.
Voorts worden enkele aanpassingen gepleegd in de Regeling vervoersbeperkingen Sprang-Capelle mond- en klauwzeer 2001, de Regeling vervoersbeperkingen Beesd mond- en klauwzeer 2001 en de Regeling vervoersbeperkingen Maren-Kessel en Herpen mond- en klauwzeer 2001. Zo is het onder restricties ook toegestaan dat melk uit de in de bijlagen bij de regelingen genoemde gebieden, naar melkfabrieken gelegen binnen de in de bijlage genoemde gebieden, wordt vervoerd. Tenslotte is door wijziging van de Regeling uitvoerverbod vee en bepaalde dierlijke producten mond- en klauwzeer 2001, de export mogelijk gemaakt van plantaardige diervoeders en plantaardige grondstoffen voor diervoeders.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

24 mrt 01 22:45

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie