Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Statencommissie Waterstaat en Milieubeheer Friesland

Datum nieuwsfeit: 26-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Friesland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Agenda

26 maart 2001 17.00 uur Statencommissie Waterstaat en Milieubeheer

Plaats: Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden Secretaris: C.G. Venema, tel. 058 292 5429 e-mail: (c.venema@sis.fryslan.nl)

Hoofdpunten:


-Bestuur en financiën waterschappen. IPO-waterdossier. In een brief wordt door Gedeputeerde Staten ingegaan op de huidige stand van zaken betreffende de recent verschenen rapporten op het terrein van het waterbeleid en op het voorlopige standpunt van het interprovinciale samenwerkingsverband, het IPO, over zowel de bestuurssamenstelling als de financiën van de waterschappen zoals die zijn vastgelegd in een concept-brief aan de staatssecretaris voor Verkeer en Waterstaat. Aan de commissie wordt gevraagd hierover te adviseren.


-Rapportage Uitvoering Wet Milieubeheer en Ontgrondingenwet. Conform een eerder gemaakte afspraak krijgt de commissie een driemaandelijks verslag met betrekking tot de bedrijven waarover ten aanzien van vergunningverlening of handhaving bijzonderheden zijn de melden.


-Notitie handhaving rijsnelheden
De notitie Handhaving Rijsnelheden, is opgesteld naar aanleiding van vragen uit Provinciale Staten over de financiering van flitscamera s ten behoeve van het handhaven van de rijsnelheid op de weg Sneek-Snekerhoek (N354). De notitie is een eerste aanzet voor het ontwikkelen en de formalisering van een beleidskader voor het middels gedragsbeïnvloeding handhaven van rijsnelheden.


-Startnotitie MER/tracéstudie Centrale As Noordoost Fryslân. Voor de uiteindelijke vaststelling van het plan om de centrale as Dokkum-Veenwouden-Burgum-Nijega/Garijp in te richten als stroomweg B dient een MER (Milieueffectrapportage procedure te worden gevolgd. De start-notitie voor de MER/tracéstudie wordt aan de commissie voorgelegd met de vraag deze te beoordelen op inspraakrijpheid. Omdat er nog voldoende gelegenheid komt om hierop in te spreken is dit voor belangstellenden in deze vergadering niet mogelijk.


-Verdeling middelen openbaar vervoer.
De minister van Verkeer en Waterstaat heeft voor het jaar 2001 de financiële bijdrage voor de exploitatie van het openbaar vervoer vastgesteld op f. 55.777.000,--. In hun brief geven Gedeputeerde Staten aan op welke wijze zij deze middelen in 2001 zullen verdelen.


-Aanbesteding openbaar vervoer Zuidoost-Fryslân. Aan de commissie wordt een ontwerp-programma van eisen voorgelegd voor de aanbesteding van het openbaar vervoer in Zuidoost-Fryslân met de vraag dit programma te beoordelen op inspraakrijpheid. Het is dus voor belangstellenden niet mogelijk om in deze vergadering in te spreken bij dit onderwerp.


-Haarbaarheidsonderzoek opening station Scharnegoutum Door het buro RailEvent is in opdracht fan Gedeputeerde Staten een onderzoek verricht naar de haalbaarheid van een nieuw station bij Scharnegoutum. Ook is de mogelijkheid onderzocht om het station Sneek Noord te verplaatsen richting Scharnegoutum onder gelijktijdige aanleg van een rechtstreeks fietspad van Scharnegoutum naar het nieuwe station. De resultaten van het onderzoek
en de conclusie van Gedeputeerde staten dat het aantal mogelijke in- en uitstappers niet opweegt tegen de kosten voor een nieuw station, maar dat de optie van het verplaatsen van het station Sneek Noord voor de toekomst open dient te blijven worden aan de commissie voorgelegd.


-Openbaar vervoerprojecten Commissie De Boer- gemeente Leeuwarden. De mededeling over het opnieuw inzetten van de geoormerkte gelden zgn. Commissie de Boer gelden (bestemd voor innovatieve projecten op het gebied van het openbaar vervoer is op verzoek van de VVD op de agenda geplaatst.


-Reconstructie kruispunt N 355- afslag N369 Kootstertille (Opperkoaten).
Aan Provinciale Staten wordt een krediet gevraagd van f. 11.100.000,- voor de C-fase van dit project. Aan de commissie wordt advies gevraagd.


-N355: Aanpassing ontsluitingsstructuur van fan Emmaüs. Aan Provinciale Staten wordt een krediet van f 260.000,-- gevraagd voor de zgn. C-fase van dit project. Aan de commissie wordt advies gevraagd.


-Ontsluitingsplan Kootstertille op de provinciale weg N 369. Voorgesteld wordt de onsluitingsstruktuur van Koostertille op de provinciale weg zo te wijzigen
dat de twee bestaande aansluitingen worden gereduceerd tot een en om die aansluiting de wijzigen in een grote rotonde. Ook wordt voorgesteld om langs de provinciale weg halteplaatsen te realiseren waardoor de bus niet meer in het dorp Kootstertille halteert. Aan provinciale staten wordt een krediet van f. 150.000,-- gevraagd voor de C-fase van het project. De kosten van het totale project worden geraamd op f. 4.000.000,-.


-Ontsluiting bedrijventerrein t Spoardykje te Tzummarum. Aan Provinciale Staten wordt gevraagd in te stemmen met de realisering van in ontsluiting
voor het bedrijventerrein t Spoardykje te Tzummarum en het voor de zogenaamde C-fase benodigde krediet van f 53.550,--. Ook wordt gevraagd de Commissaris van de Koningin te machtigen de financieringsovereenkomst voor het totale project te ondertekenen.


-Verbeteringswerken Tjerk Hiddessluizen.
Aan Provinciale Staten wordt gevraagd een uitvoeringskrediet van f. 4 miljoen beschikbaar te stellen voor het vervangen van de elektrische installatie en het bedieningsgebouw van de Tjerk Hiddessluizen. Dit bedrag is exclusief de al eerder gereserveerde, gemaakte en betaalde voorbereidingskosten. De commissie wordt om advies gevraagd.


-Vervanging parallelbruggen in de N355 .
Aan Provinciale Staten wordt gevraagd om een krediet van f. 2.650.000,-- beschikbaar te stellen boven op het al eerder beschikbaar gestelde bedrag van f. 750.000,-- zodat de vervanging van de parallelbruggen in de N 355 bij Buitenpost en Zwartkruis in 2002 gecombineerd kan worden uitgevoerd.


-Begrotingswijzingen.
Het betreft twee begrotingswijzigingen in verband met de vervanging van bedrijfsmiddelen van de districten Dokkum en Sneek.

Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune In vergaderingen van Statencommissies hebben burgers de gelegenheid om, maximaal 5 minuten, over een punt van de agenda mee te praten. Verzoeken daartoe moeten voor het begin van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend worden met opgave van de punten waarover men wat wil zeggen.

Voor informatie over de openbare vergaderingen kunt u terecht bij het Informatiecentrum provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden. Tel. 058- 292 55 24 e-mail (info@fryslan.nl)

U kunt de stukken raadplegen op deze site. Wilt u van ons bericht, als er nieuwe stukken beschikbaar zijn op internet? Geef uw e-mailadres dan even door via ((provincie@fryslan.nl)).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie