Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak bij presentatie Jaarcijfers 2000 KPN

Datum nieuwsfeit: 26-03-2001
Bron: KPN NV
Zoek soortgelijke berichten
KPN NV

Paul Smits bij presentatie Jaarcijfers over 2000:

"Voor KPN was 2000 een jaar van uitersten"

Het jaar 2000 was het jaar van uitersten. In het begin van het jaar vierde het optimisme over onze sector hoogtij. Later dat jaar is het klimaat radicaal omgeslagen: van vertrouwen naar wantrouwen. Ik kan wel zeggen van blind vertouwen naar blind wantrouwen. Het is bekend dat die omslag de hele TMT sector hard heeft getroffen.

Minstens zo belangrijk is echter dat - ondanks de wisseling in het sentiment in 2000 - de digitale revolutie gewoon doorging. En dat dat leidde tot groei in alle sectoren van de telecommunicatie. Vooral bij mobiele telecommunicatie en internet, maar ook tegen de verwachtingen van sommigen in - bij het vaste net. Verder werden de eerste tekenen zichtbaar van de convergentie: de historisch gescheiden dienstverlening van het vaste net en het mobiele net grijpen steeds meer in elkaar. Hierbij denk ik dan aan mobiele datadiensten als SMS en, in mindere mate, WAP. Je ziet nu al dat naast spraaktelefonie de eerste stappen zijn gezet naar mobiele datacommunicatie en mobiel internet.

Ik ben er me er van bewust dat er nog verschillende barrières zijn in die revolutie. Zo is er een nijpend gebrek aan voldoende bandbreedte, waardoor ook het aanbod van informatiediensten vooralsnog beperkt blijft; een kip-ei kwestie. Daarom investeert KPN vol vertrouwen zowel in het vaste net als in het mobiele net (ADSL, UMTS) om deze drempel weg te halen. Kijken we naar de VS, dan zien we dat een klant die beschikt over breedband, vier keer zoveel gebruik maakt van allerlei diensten dan de zogeheten smalband-gebruiker. Zodra die barrières zijn verwijderd, kan de digitale revolutie nog meer vaart krijgen dan die nu heeft.

'highlights'

KPN maakt deel uit van de digitale revolutie en alle genoemde trends zijn dan ook bij ons terug te zien: ook voor KPN was 2000 een jaar van uitersten.

De omslag in het beurssentiment heeft KPN, dat nog niet zo lang geleden als 'outperformer' te boek stond, hard geraakt. Voor de aandeelhouders was het jaar 2000 hierdoor een teleurstellend jaar. Aan de andere kant: KPN koos voor groei en realiseerde groei: het boekte de sterkste omzetgroei en EBITDA-groei in zijn bestaan, achtereenvolgens 30,4% en 13, 8%. Hierbij heb ik dan de eenmalige effecten buiten beschouwing gelaten. In dat opzicht presteerden we ook beter dan onze 'peers', de met ons vergelijkbare bedrijven in het buitenland. Een paar cijfers ter illustratie.
In Nederland, Duitsland en België groeide het aantal mobiele klanten explosief: van circa 4 miljoen per eind 1999 naar ruim 13 miljoen mobiele klanten per eind 2000. Ook het aantal internet-klanten steeg fors: van 0,9 miljoen geregistreerde gebruikers per eind 1999 naar 2,1 miljoen eind 2000, waarvan 1,4 miljoen (omzet-genererende) actieve gebruikers. Ons totale klantenbestand groeide van 14 naar meer dan 25 miljoen klanten. Waarbij ik dan nog mag aantekenen dat de tevredenheid van die klanten duidelijk is toegenomen.

Kortom, groei en expansie - met name via de verwerving van E-Plus en de alliantie met NTTDoCoMo - domineren het beeld over 2000. Wat betreft de performance van E-Plus: in de loop van 2000 moest E-Plus enig terrein prijsgeven: het marktaandeel daalde licht, mede als gevolg van de zeer venijnige marktoorlog in Duitsland. Maar sinds oktober vorig jaar voert de onderneming een nieuwe marketingstrategie en die leverde prompt resultaat op. Het marktaandeel in de groei van de markt liep weer op: van 15% in december naar 16% in januari en naar 17% in februari: een opmerkelijk herstel.

De keerzijde van de groei is dat KPN een forse schuldenpositie heeft. Want mede om die groei mogelijk te maken, hebben wij veel geld geleend. Met de groei van de schuldenlast is in combinatie met het kritisch sentiment in de financiële wereld een nieuwe realiteit ontstaan.

Strategie en financiering

In het licht daarvan hebben wij ons beraden op onze strategie en plannen voor de middellange termijn. Onze ambities houden we overeind: KPN mikt op een vooraanstaande positie in Europa. Op het gebied van IP/data hebben we die trouwens al via KPNQwest. Maar - zeggen we er nu bij - wij zullen in deze periode onze groei vooral halen uit Duitsland, Nederland en België. KPN blijft groeien, maar het accent komt daarbij te liggen op organische - autonome - groei in de genoemde landen. Want dit jaar heeft de reductie van de schuldenlast de hoogste prioriteit.

Ik vat het even voor u samen. De investeringen die we hebben gedaan:
- de acquisitie van E-Plus: 10,6 mld euro;


- de verwerving van de UMTS-licenties :
In totaal gaven we tot op heden 8,85 miljard euro aan UMTS-licenties uit (waarbij dan niet het deel is meegenomen dat door BellSouth is gefinancierd).

Daar staat dan een versterking van het eigen vermogen met 8 mld euro tegenover:
- de 4 mld euro aan contanten die de transactie met NTTDoCoMo ons opleverde; en
- de 4 mld euro die de aandelenemissie in het najaar van 2000 opbracht. Per saldo liep onze schuldenlast op van 4,6 mld euro tot 21,9 miljard euro per eind 2000.

Het gevolg daarvan was dat de rating agencies (Standard & Poor's en Moody's) onze lange termijn credit rating hebben verlaagd van de A-categorie naar de B-categorie. Ook met die verlaagde credit rating valt - tijdelijk- te leven. Maar - dit gezegd hebbend - hier kiezen we niet voor ! Ons financiële beleid is nu gericht op het terugbrengen van de schuldenlast en het tussen nu en twee jaar terugkrijgen van de A status. Daarmee krijgen we ook weer ruimere financiële armslag voor gerichte investeringen in groei-activiteiten. We beschouwen een gezonde "balance sheet" als een conditio sine qua non voor verdere groei.

En dan lees ik dat KPN zou bezwijken onder de schuldenlast en meer van dat soort berichten... Waar hebben we het nou precies over?
Wat is een gezonde balans? We hebben het dan over de verhouding ebitda/schuld. Die verhouding is nu ongeveer 6.5. Eind 2002 moet die zijn teruggedreven naar de 3. Om dat te bereiken, zijn er twee knoppen om aan te draaien: cash generation (vooral sterke ebitda-groei) en schuldenreductie.

Op de allereerste plaats staat die cash generation/stijging van de cash flow: dat is dé manier is om de kredietwaardigheid op te voeren en de capaciteit om schulden af te lossen te vergroten. Kortom: we willen snel blijven groeien! Zoals gezegd: in 2000 haalden we de grootste EBITDA-groei in ons bestaan; die vaart willen we er in houden. Ook door structurele kostenreductie wordt de marge vergroot. En met structureel bedoel ik ook structureel; hier kom ik zo nog even op terug. Verder hebben we ons investeringsbeleid aangescherpt. In 2001 en 2002 zal KPN 3 miljard Euro per jaar investeren. En daardoor beschikt KPN over een bijzonder sterk financieel fundament. En daarom is er dus ook van bezwijken geen sprake.

Daarnaast is de schuldenreductie van belang, o.a. mogelijk via de verkoop van non-core assets; dit is een onderwerp waar een levendige belangstelling voor bestaat en waar al veel over gespeculeerd is.

De "non-core assets"

Non-core-assets: dat zijn dus de activiteiten of deelnemingen in binnen- en buitenland die niet direct te maken hebben met onze kernactiviteiten. Activiteiten dus die je om een sterkere focus in de bedrijfsvoering te krijgen sowieso zou willen vervreemden. In de pers ook wel aangeduid als "tafelzilver" dan wel "campingbestek". Populaire formuleringen, maar een beetje vaag. Zit er nou veel campingbestek tussen het tafelzilver of veel tafelzilver tussen het campingbestek? Waar hebben we het over ?

Feit is dat we een aantal belangen van de hand zullen doen: 21% Eircell (verkoop aan Vodafone, ter goedkeuring van buitengewone AVA); 21% Eircom (zoals bekend, worden reeds besprekingen gevoerd); 20.3% Ceski Telecom; 75.2% Pantel; 51% Euroweb; 44.7% Pannon (onderhandelingen zijn geopend met meerdere serieus geïnteresseerden); 17.7% Infonet (met uitzondering van Infonet Nederland);16.3% UMC; 22.3% Telkomsel (onderhandelingen met meerdere serieus geïnteresseerden). 100% Vision Networks, het restant van kabel activiteiten (exclusieve onderhandelingen in vergevorderd stadium).

Laat ik de vraag zelf maar stellen: zijn er wel kopers in de markt? En zijn er wel kopers die geld hebben? In de telecomsector zijn er partijen die net zoals KPN geïnvesteerd hebben en het voorlopig rustig aan doen. Maar er zijn er ook die niet geïnvesteerd hebben, geld hebben en die moeten groeien. En dus moeten kopen.

Een kwestie van focus dus. Om die focus nog scherper te krijgen, verkennen we op dit moment voor een aantal bedrijfsonderdelen /deelnemingen de mogelijkheden; variërend van partnering, outsourcing of toch - gedeeltelijke - verkoop: Netwerkbouw, Datacenter, KPN Lease, Gebouwen, Station 12 en andere belangen in satellietcommunicatie; International Consultancy; Repair en distributie; e-market place (logistiek); Towers: mobiele masten in Duitsland, Nederland en België.

Dit jaar zullen we een aantal concrete stappen zetten. Wij hebben de reële verwachting dat die binnen een half jaar een à anderhalf miljard euro zullen opleveren. In totaal gaat het hierbij om minstens 5 miljard Euro.

Ook plannen we een mogelijke beursgang van KPN Mobile. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart, overigens in de wetenschap dat de marktomstandigheden niet ideaal zijn. Maar ook in de wetenschap dat sentimenten snel kunnen veranderen. Dan zijn wij er klaar voor.

"Cash generation"

Nu dan het belangrijkste: de reeds genoemde cash generation, waaronder het punt van de kostenreductie.

We hebben vorig jaar een programma gestart met de volgende doelstellingen: kostenreductie en een nieuwe, overzichtelijke besturing die er op is gericht de groei in goede banen te leiden en de klanttevredenheid te verhogen; waardoor we ook snel blijven groeien.

We gaan structureel de kosten verlagen. We willen verbeteringen doorvoeren om ons met de beste Amerikaanse operators te kunnen meten. Dit moet resulteren in een structurele, jaarlijkse besparing van 700 miljoen euro in 2003; beginnend met 100 miljoen euro in 2001 en 400 miljoen euro in 2002.

In dit kader werken we aan een totale reductie van 8000 arbeidsplaatsen. Daarvan was eind 2000 een reductie van 800 arbeidsplaatsen gerealiseerd in de genoemde segmenten. Inmiddels is het opgelopen naar 1200. Voor het eerst is de trend van alsmaar groeiende arbeidscapaciteit naar beneden omgebogen. We hebben het dan over:

- verkleining van het hoofdkantoor

- verlaging van de distributiekosten

- implementeren van een nieuwe netwerkarchitectuur En we hebben een aantal maatregelen genomen in de sfeer van IT-processen en systemen: het verbeteren van de bedrijfsprocessen met het doel hogere kwaliteit tegen lagere operationele kosten te realiseren. Want de kwaliteit van de dienstverlening blijft natuurlijk essentieel. Die was een jaar geleden duidelijk onder het door ons geambieerde niveau. De klanttevredenheid over KPN is in 2000 echter duidelijk toegenomen: deze stijgende lijn zal KPN in de komende periode vasthouden om te komen tot ons gewenste ambitie-niveau.

De lange wachttijden bij onze telefonische klantingangen behoren tot het verleden: het percentage dat binnen onze kwaliteitsnorm te woord wordt gestaan is gestegen van 50 naar 80%. Ook de zakelijke klanten worden beter bediend. Zo zijn we aanmerkelijk beter in staat om aan de aanhoudend hoge vraag naar vaste verbindingen tegemoet te komen. De schaarste is opgelost. Opvallend is dat vooral de tevredenheid van onze grote klanten/ bedrijven sterk is toegenomen. De percentages die hun loyaliteit aan KPN meten, zijn gesprongen van 57% naar 83%. Dit lijken maar cijfers, maar het gaat wel om de basis van onze onderneming. In een zeer competetieve markt is hoge kwaliteit van dienstverlening, en dus de loyaliteit van je klanten een key factor.

Verder zijn we begonnen met het omvormen van het huidige KPN naar een KPN-groep, waarbij een aantal aparte werkmaatschappijen worden opgetuigd.

KPN Mobile en KPN Telecommerce (onze internet-activiteiten) staan al op eigen benen. KPN Corporate Networks (onze data-specialist) zal per 1 januari 2002 volgen. De filosofie daarachter: iedere werkmaatschappij kent zijn eigen specifieke markt, krijgt de ruimte om snel te reageren op de kansen die zich op hun terreinen voordoen, maar moet dan ook de verantwoordelijkheid dragen voor alle daarmee verbonden klantprocessen: van eerste offerte tot levering. De Raad van Bestuur zal sturen op hoofdlijnen: financiën, strategie en convergentie.

De RvB zal ondersteund worden door een afgeslankt corporate center. Dit gaat in juli van start. Dit betekent een zeer ingrijpende reorganisatie om die besturingsvisie door te voeren. In het corporate center blijven circa 200 medewerkers.

Nu we het toch hebben over veranderingen in besturingsvisie, moet ik ook melding maken over veranderingen in de RvB. De collega's Drechsel en Morley hebben besloten de RvB verlaten. KPN betreurt dat. Hun portefeuilles worden vooralsnog waargenomen door de overige leden van de RVB. De RvB bestaat uit Maarten Henderson, Marten Pieters, Leo Roobol en ikzelf.

Samenvattend: als bedrijf zullen we snel blijven groeien en daarnaast bouwen we onze schuldenpositie af. Zo werken we aan een gezonde balans tussen ebitda en schuld. Ik heb u de twee kanten laten zien: de groei aan inkomsten en de reductie van schuld. Daarmee leggen we de basis voor onze verdere ontwikkeling in de toekomst. Graag neem ik u nog even mee naar hoe ik die toekomst zie.

De toekomst

Het vaste net heeft in Nederland zijn krachtige positie behouden waarbij we versneld gebruik maken van ADSL om onze klanten breedbanddiensten te kunnen bieden. Dit aanbod sluit naadloos aan op onze Internet-dienstverlening via internet service providers. Overigens hebben de gratis Internet-providers , zoals we gezien hebben en wat ook de verwachting was in de markt, hun langste tijd gehad. Daarop inspelend zal KPN dit jaar nieuwe vormen van betaalde internet-diensten introduceren. Wat betreft het speerpunt IP/data: op nationaal maar ook op Europees niveau, via KPNQwest, zijn we al in staat hoogwaardige datadiensten te bieden aan zakelijke klanten. Kortom, we hebben een prachtige commerciële uitgangspositie. Ons groeipotentieel in Nederland, Duitsland en België gaan we maximaal benutten en we zullen de voorbereidingen treffen voor de introductie van UMTS.

Over UMTS. Als er een onderwerp is dat veelvuldig besproken is, is het wel UMTS. Een indrukwekkende stapel rapporten is geproduceerd. Alle meningen vindt u daar in terug. Van luchtkasteel tot goudmijn. Het heeft bijna religieuze trekjes: geloof je er in of niet? In het begin van de vorige eeuw woedde er in Nederland een religieus debat over de vraag of de slang echt gesproken zou hebben. Die discussie over UMTS gaat aardig die kant op: zal de slang /UMTS spreken of niet? Maar dat terzijde.

Wat mij opvalt in de discussie zijn twee aspecten:
1. de verwarring over wat UMTS eigenlijk is
2. de grote investeringen en de te verwachten opbrengsten
Wat het eerste punt betreft: UMTS is niets meer en niets minder dan een natuurlijke en logische vervolgstap in een proces dat begonnen is met de opkomst van het internet. Deze revolutionaire ontwikkeling begon zijn opmars in 1995 met wereldwijd zo'n tien miljoen gebruikers. Thans met 400 miljoen gebruikers en met een groei die onomkeerbaar doorgaat. En die gepaard gaat met een onomkeerbare toename van de behoefte aan netwerkcapaciteit, zowel vast als mobiel. En zoals we bij Vast de ontwikkeling zien van PSTN naar ISDN naar ADSL, zien we bij mobiel: ATF, NMT, GSM, GPRS en straks UMTS.

De vraag is niet of er wel behoefte aan is. Communicatie is een eerste levensbehoefte en die zal sowieso bevredigd moeten worden, ook als het economisch wat tegenzit. Na de radio kwam de zwart-wit tv, toen de kleurentelevisie. We gingen van mono naar stereo, van 1 tv-kanaal naar 2, later 3 en nu 80 kanalen en we gaan van video naar DVD. Zulke ontwikkelingen hou je niet tegen. De vraag is alleen of en wanneer er voldoende netwerkcapaciteit is om die behoefte te faciliteren. En wie die capaciteit zullen bieden.

En dan nu het tweede punt: het perspectief over van de grote investeringen, die (enorme) bedragen. Aan licenties in Nederland, Belgie en Duitsland hebben we ongeveer 9 miljard Euro uitgegeven. Inclusief de kosten voor het bouwen van de netwerken komen we uit op ongeveer 15 miljard Euro, met een looptijd van de licenties van 15 à 20 jaar. Dit is dus 1 miljard Euro per jaar. Inmiddels hebben we 12 miljoen klanten. Dit groeit alleen maar en ik ga er dan ook uit dat tegen de tijd dat we UMTS gaan toepassen, 20 miljoen eigen klanten hebben, en dat is maar weer een klein deel van het totaal geïnteresseerde potentieel. Gemiddeld moet dan per maand en per klant 5 Euro extra aan opbrengsten worden verkregen.

Met alle nieuwe mogelijkheden die UMTS biedt, vind ik dit geen krankzinnig bedrag. Eerlijk gezegd, vind ik mezelf tamelijk conservatief met deze berekening.

Vandaag is er dan dus enige scepsis over UMTS en de dalende opbrengst per mobiele gebruiker. Ik deel dat gevoel niet. Het is een oude wet dat beelden meer zeggen dan woorden,- in elk geval denken veel van onze klanten er zo over. Nu hebben ze voor spraak alleen al zo'n 60 gulden per maand over. Als ze straks niet alleen de mogelijkheid hebben om met woorden te communiceren, maar ook met beelden, en daarmee de kans krijgen om nog beter hun emoties over te brengen, dan zullen zij die mogelijkheid willen benutten. En tegen die tijd zullen wij die mogelijkheid bieden.

Tot slot: zonder visie geen toekomst, geen toekomst zonder strategie. Wij hebben een visie en een strategie. We kunnen nu reeds laten zien dat onze business zich gezond ontwikkelt; dat blijkt uit de cijfers over 2000. De ultieme bewijslast ligt uiteraard in de toekomst. Maar de investeringen moeten vandaag worden gedaan. In de TMT sector is geen plaats voor bedrijven die deze consequentie

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...