Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak bij presentatie Jaarcijfers 2000 KPN

Datum nieuwsfeit: 26-03-2001
Bron: KPN NV
Zoek soortgelijke berichten
KPN NV

Paul Smits bij presentatie Jaarcijfers over 2000:

"Voor KPN was 2000 een jaar van uitersten"

Het jaar 2000 was het jaar van uitersten. In het begin van het jaar vierde het optimisme over onze sector hoogtij. Later dat jaar is het klimaat radicaal omgeslagen: van vertrouwen naar wantrouwen. Ik kan wel zeggen van blind vertouwen naar blind wantrouwen. Het is bekend dat die omslag de hele TMT sector hard heeft getroffen.

Minstens zo belangrijk is echter dat - ondanks de wisseling in het sentiment in 2000 - de digitale revolutie gewoon doorging. En dat dat leidde tot groei in alle sectoren van de telecommunicatie. Vooral bij mobiele telecommunicatie en internet, maar ook tegen de verwachtingen van sommigen in - bij het vaste net. Verder werden de eerste tekenen zichtbaar van de convergentie: de historisch gescheiden dienstverlening van het vaste net en het mobiele net grijpen steeds meer in elkaar. Hierbij denk ik dan aan mobiele datadiensten als SMS en, in mindere mate, WAP. Je ziet nu al dat naast spraaktelefonie de eerste stappen zijn gezet naar mobiele datacommunicatie en mobiel internet.

Ik ben er me er van bewust dat er nog verschillende barrières zijn in die revolutie. Zo is er een nijpend gebrek aan voldoende bandbreedte, waardoor ook het aanbod van informatiediensten vooralsnog beperkt blijft; een kip-ei kwestie. Daarom investeert KPN vol vertrouwen zowel in het vaste net als in het mobiele net (ADSL, UMTS) om deze drempel weg te halen. Kijken we naar de VS, dan zien we dat een klant die beschikt over breedband, vier keer zoveel gebruik maakt van allerlei diensten dan de zogeheten smalband-gebruiker. Zodra die barrières zijn verwijderd, kan de digitale revolutie nog meer vaart krijgen dan die nu heeft.

'highlights'

KPN maakt deel uit van de digitale revolutie en alle genoemde trends zijn dan ook bij ons terug te zien: ook voor KPN was 2000 een jaar van uitersten.

De omslag in het beurssentiment heeft KPN, dat nog niet zo lang geleden als 'outperformer' te boek stond, hard geraakt. Voor de aandeelhouders was het jaar 2000 hierdoor een teleurstellend jaar. Aan de andere kant: KPN koos voor groei en realiseerde groei: het boekte de sterkste omzetgroei en EBITDA-groei in zijn bestaan, achtereenvolgens 30,4% en 13, 8%. Hierbij heb ik dan de eenmalige effecten buiten beschouwing gelaten. In dat opzicht presteerden we ook beter dan onze 'peers', de met ons vergelijkbare bedrijven in het buitenland. Een paar cijfers ter illustratie.
In Nederland, Duitsland en België groeide het aantal mobiele klanten explosief: van circa 4 miljoen per eind 1999 naar ruim 13 miljoen mobiele klanten per eind 2000. Ook het aantal internet-klanten steeg fors: van 0,9 miljoen geregistreerde gebruikers per eind 1999 naar 2,1 miljoen eind 2000, waarvan 1,4 miljoen (omzet-genererende) actieve gebruikers. Ons totale klantenbestand groeide van 14 naar meer dan 25 miljoen klanten. Waarbij ik dan nog mag aantekenen dat de tevredenheid van die klanten duidelijk is toegenomen.

Kortom, groei en expansie - met name via de verwerving van E-Plus en de alliantie met NTTDoCoMo - domineren het beeld over 2000. Wat betreft de performance van E-Plus: in de loop van 2000 moest E-Plus enig terrein prijsgeven: het marktaandeel daalde licht, mede als gevolg van de zeer venijnige marktoorlog in Duitsland. Maar sinds oktober vorig jaar voert de onderneming een nieuwe marketingstrategie en die leverde prompt resultaat op. Het marktaandeel in de groei van de markt liep weer op: van 15% in december naar 16% in januari en naar 17% in februari: een opmerkelijk herstel.

De keerzijde van de groei is dat KPN een forse schuldenpositie heeft. Want mede om die groei mogelijk te maken, hebben wij veel geld geleend. Met de groei van de schuldenlast is in combinatie met het kritisch sentiment in de financiële wereld een nieuwe realiteit ontstaan.

Strategie en financiering

In het licht daarvan hebben wij ons beraden op onze strategie en plannen voor de middellange termijn. Onze ambities houden we overeind: KPN mikt op een vooraanstaande positie in Europa. Op het gebied van IP/data hebben we die trouwens al via KPNQwest. Maar - zeggen we er nu bij - wij zullen in deze periode onze groei vooral halen uit Duitsland, Nederland en België. KPN blijft groeien, maar het accent komt daarbij te liggen op organische - autonome - groei in de genoemde landen. Want dit jaar heeft de reductie van de schuldenlast de hoogste prioriteit.

Ik vat het even voor u samen. De investeringen die we hebben gedaan:
- de acquisitie van E-Plus: 10,6 mld euro;


- de verwerving van de UMTS-licenties :
In totaal gaven we tot op heden 8,85 miljard euro aan UMTS-licenties uit (waarbij dan niet het deel is meegenomen dat door BellSouth is gefinancierd).

Daar staat dan een versterking van het eigen vermogen met 8 mld euro tegenover:
- de 4 mld euro aan contanten die de transactie met NTTDoCoMo ons opleverde; en
- de 4 mld euro die de aandelenemissie in het najaar van 2000 opbracht. Per saldo liep onze schuldenlast op van 4,6 mld euro tot 21,9 miljard euro per eind 2000.

Het gevolg daarvan was dat de rating agencies (Standard & Poor's en Moody's) onze lange termijn credit rating hebben verlaagd van de A-categorie naar de B-categorie. Ook met die verlaagde credit rating valt - tijdelijk- te leven. Maar - dit gezegd hebbend - hier kiezen we niet voor ! Ons financiële beleid is nu gericht op het terugbrengen van de schuldenlast en het tussen nu en twee jaar terugkrijgen van de A status. Daarmee krijgen we ook weer ruimere financiële armslag voor gerichte investeringen in groei-activiteiten. We beschouwen een gezonde "balance sheet" als een conditio sine qua non voor verdere groei.

En dan lees ik dat KPN zou bezwijken onder de schuldenlast en meer van dat soort berichten... Waar hebben we het nou precies over?
Wat is een gezonde balans? We hebben het dan over de verhouding ebitda/schuld. Die verhouding is nu ongeveer 6.5. Eind 2002 moet die zijn teruggedreven naar de 3. Om dat te bereiken, zijn er twee knoppen om aan te draaien: cash generation (vooral sterke ebitda-groei) en schuldenreductie.

Op de allereerste plaats staat die cash generation/stijging van de cash flow: dat is dé manier is om de kredietwaardigheid op te voeren en de capaciteit om schulden af te lossen te vergroten. Kortom: we willen snel blijven groeien! Zoals gezegd: in 2000 haalden we de grootste EBITDA-groei in ons bestaan; die vaart willen we er in houden. Ook door structurele kostenreductie wordt de marge vergroot. En met structureel bedoel ik ook structureel; hier kom ik zo nog even op terug. Verder hebben we ons investeringsbeleid aangescherpt. In 2001 en 2002 zal KPN 3 miljard Euro per jaar investeren. En daardoor beschikt KPN over een bijzonder sterk financieel fundament. En daarom is er dus ook van bezwijken geen sprake.

Daarnaast is de schuldenreductie van belang, o.a. mogelijk via de verkoop van non-core assets; dit is een onderwerp waar een levendige belangstelling voor bestaat en waar al veel over gespeculeerd is.

De "non-core assets"

Non-core-assets: dat zijn dus de activiteiten of deelnemingen in binnen- en buitenland die niet direct te maken hebben met onze kernactiviteiten. Activiteiten dus die je om een sterkere focus in de bedrijfsvoering te krijgen sowieso zou willen vervreemden. In de pers ook wel aangeduid als "tafelzilver" dan wel "campingbestek". Populaire formuleringen, maar een beetje vaag. Zit er nou veel campingbestek tussen het tafelzilver of veel tafelzilver tussen het campingbestek? Waar hebben we het over ?

Feit is dat we een aantal belangen van de hand zullen doen: 21% Eircell (verkoop aan Vodafone, ter goedkeuring van buitengewone AVA); 21% Eircom (zoals bekend, worden reeds besprekingen gevoerd); 20.3% Ceski Telecom; 75.2% Pantel; 51% Euroweb; 44.7% Pannon (onderhandelingen zijn geopend met meerdere serieus geïnteresseerden); 17.7% Infonet (met uitzondering van Infonet Nederland);16.3% UMC; 22.3% Telkomsel (onderhandelingen met meerdere serieus geïnteresseerden). 100% Vision Networks, het restant van kabel activiteiten (exclusieve onderhandelingen in vergevorderd stadium).

Laat ik de vraag zelf maar stellen: zijn er wel kopers in de markt? En zijn er wel kopers die geld hebben? In de telecomsector zijn er partijen die net zoals KPN geïnvesteerd hebben en het voorlopig rustig aan doen. Maar er zijn er ook die niet geïnvesteerd hebben, geld hebben en die moeten groeien. En dus moeten kopen.

Een kwestie van focus dus. Om die focus nog scherper te krijgen, verkennen we op dit moment voor een aantal bedrijfsonderdelen /deelnemingen de mogelijkheden; variërend van partnering, outsourcing of toch - gedeeltelijke - verkoop: Netwerkbouw, Datacenter, KPN Lease, Gebouwen, Station 12 en andere belangen in satellietcommunicatie; International Consultancy; Repair en distributie; e-market place (logistiek); Towers: mobiele masten in Duitsland, Nederland en België.

Dit jaar zullen we een aantal concrete stappen zetten. Wij hebben de reële verwachting dat die binnen een half jaar een à anderhalf miljard euro zullen opleveren. In totaal gaat het hierbij om minstens 5 miljard Euro.

Ook plannen we een mogelijke beursgang van KPN Mobile. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart, overigens in de wetenschap dat de marktomstandigheden niet ideaal zijn. Maar ook in de wetenschap dat sentimenten snel kunnen veranderen. Dan zijn wij er klaar voor.

"Cash generation"

Nu dan het belangrijkste: de reeds genoemde cash generation, waaronder het punt van de kostenreductie.

We hebben vorig jaar een programma gestart met de volgende doelstellingen: kostenreductie en een nieuwe, overzichtelijke besturing die er op is gericht de groei in goede banen te leiden en de klanttevredenheid te verhogen; waardoor we ook snel blijven groeien.

We gaan structureel de kosten verlagen. We willen verbeteringen doorvoeren om ons met de beste Amerikaanse operators te kunnen meten. Dit moet resulteren in een structurele, jaarlijkse besparing van 700 miljoen euro in 2003; beginnend met 100 miljoen euro in 2001 en 400 miljoen euro in 2002.

In dit kader werken we aan een totale reductie van 8000 arbeidsplaatsen. Daarvan was eind 2000 een reductie van 800 arbeidsplaatsen gerealiseerd in de genoemde segmenten. Inmiddels is het opgelopen naar 1200. Voor het eerst is de trend van alsmaar groeiende arbeidscapaciteit naar beneden omgebogen. We hebben het dan over:

- verkleining van het hoofdkantoor

- verlaging van de distributiekosten

- implementeren van een nieuwe netwerkarchitectuur En we hebben een aantal maatregelen genomen in de sfeer van IT-processen en systemen: het verbeteren van de bedrijfsprocessen met het doel hogere kwaliteit tegen lagere operationele kosten te realiseren. Want de kwaliteit van de dienstverlening blijft natuurlijk essentieel. Die was een jaar geleden duidelijk onder het door ons geambieerde niveau. De klanttevredenheid over KPN is in 2000 echter duidelijk toegenomen: deze stijgende lijn zal KPN in de komende periode vasthouden om te komen tot ons gewenste ambitie-niveau.

De lange wachttijden bij onze telefonische klantingangen behoren tot het verleden: het percentage dat binnen onze kwaliteitsnorm te woord wordt gestaan is gestegen van 50 naar 80%. Ook de zakelijke klanten worden beter bediend. Zo zijn we aanmerkelijk beter in staat om aan de aanhoudend hoge vraag naar vaste verbindingen tegemoet te komen. De schaarste is opgelost. Opvallend is dat vooral de tevredenheid van onze grote klanten/ bedrijven sterk is toegenomen. De percentages die hun loyaliteit aan KPN meten, zijn gesprongen van 57% naar 83%. Dit lijken maar cijfers, maar het gaat wel om de basis van onze onderneming. In een zeer competetieve markt is hoge kwaliteit van dienstverlening, en dus de loyaliteit van je klanten een key factor.

Verder zijn we begonnen met het omvormen van het huidige KPN naar een KPN-groep, waarbij een aantal aparte werkmaatschappijen worden opgetuigd.

KPN Mobile en KPN Telecommerce (onze internet-activiteiten) staan al op eigen benen. KPN Corporate Networks (onze data-specialist) zal per 1 januari 2002 volgen. De filosofie daarachter: iedere werkmaatschappij kent zijn eigen specifieke markt, krijgt de ruimte om snel te reageren op de kansen die zich op hun terreinen voordoen, maar moet dan ook de verantwoordelijkheid dragen voor alle daarmee verbonden klantprocessen: van eerste offerte tot levering. De Raad van Bestuur zal sturen op hoofdlijnen: financiën, strategie en convergentie.

De RvB zal ondersteund worden door een afgeslankt corporate center. Dit gaat in juli van start. Dit betekent een zeer ingrijpende reorganisatie om die besturingsvisie door te voeren. In het corporate center blijven circa 200 medewerkers.

Nu we het toch hebben over veranderingen in besturingsvisie, moet ik ook melding maken over veranderingen in de RvB. De collega's Drechsel en Morley hebben besloten de RvB verlaten. KPN betreurt dat. Hun portefeuilles worden vooralsnog waargenomen door de overige leden van de RVB. De RvB bestaat uit Maarten Henderson, Marten Pieters, Leo Roobol en ikzelf.

Samenvattend: als bedrijf zullen we snel blijven groeien en daarnaast bouwen we onze schuldenpositie af. Zo werken we aan een gezonde balans tussen ebitda en schuld. Ik heb u de twee kanten laten zien: de groei aan inkomsten en de reductie van schuld. Daarmee leggen we de basis voor onze verdere ontwikkeling in de toekomst. Graag neem ik u nog even mee naar hoe ik die toekomst zie.

De toekomst

Het vaste net heeft in Nederland zijn krachtige positie behouden waarbij we versneld gebruik maken van ADSL om onze klanten breedbanddiensten te kunnen bieden. Dit aanbod sluit naadloos aan op onze Internet-dienstverlening via internet service providers. Overigens hebben de gratis Internet-providers , zoals we gezien hebben en wat ook de verwachting was in de markt, hun langste tijd gehad. Daarop inspelend zal KPN dit jaar nieuwe vormen van betaalde internet-diensten introduceren. Wat betreft het speerpunt IP/data: op nationaal maar ook op Europees niveau, via KPNQwest, zijn we al in staat hoogwaardige datadiensten te bieden aan zakelijke klanten. Kortom, we hebben een prachtige commerciële uitgangspositie. Ons groeipotentieel in Nederland, Duitsland en België gaan we maximaal benutten en we zullen de voorbereidingen treffen voor de introductie van UMTS.

Over UMTS. Als er een onderwerp is dat veelvuldig besproken is, is het wel UMTS. Een indrukwekkende stapel rapporten is geproduceerd. Alle meningen vindt u daar in terug. Van luchtkasteel tot goudmijn. Het heeft bijna religieuze trekjes: geloof je er in of niet? In het begin van de vorige eeuw woedde er in Nederland een religieus debat over de vraag of de slang echt gesproken zou hebben. Die discussie over UMTS gaat aardig die kant op: zal de slang /UMTS spreken of niet? Maar dat terzijde.

Wat mij opvalt in de discussie zijn twee aspecten:
1. de verwarring over wat UMTS eigenlijk is
2. de grote investeringen en de te verwachten opbrengsten
Wat het eerste punt betreft: UMTS is niets meer en niets minder dan een natuurlijke en logische vervolgstap in een proces dat begonnen is met de opkomst van het internet. Deze revolutionaire ontwikkeling begon zijn opmars in 1995 met wereldwijd zo'n tien miljoen gebruikers. Thans met 400 miljoen gebruikers en met een groei die onomkeerbaar doorgaat. En die gepaard gaat met een onomkeerbare toename van de behoefte aan netwerkcapaciteit, zowel vast als mobiel. En zoals we bij Vast de ontwikkeling zien van PSTN naar ISDN naar ADSL, zien we bij mobiel: ATF, NMT, GSM, GPRS en straks UMTS.

De vraag is niet of er wel behoefte aan is. Communicatie is een eerste levensbehoefte en die zal sowieso bevredigd moeten worden, ook als het economisch wat tegenzit. Na de radio kwam de zwart-wit tv, toen de kleurentelevisie. We gingen van mono naar stereo, van 1 tv-kanaal naar 2, later 3 en nu 80 kanalen en we gaan van video naar DVD. Zulke ontwikkelingen hou je niet tegen. De vraag is alleen of en wanneer er voldoende netwerkcapaciteit is om die behoefte te faciliteren. En wie die capaciteit zullen bieden.

En dan nu het tweede punt: het perspectief over van de grote investeringen, die (enorme) bedragen. Aan licenties in Nederland, Belgie en Duitsland hebben we ongeveer 9 miljard Euro uitgegeven. Inclusief de kosten voor het bouwen van de netwerken komen we uit op ongeveer 15 miljard Euro, met een looptijd van de licenties van 15 à 20 jaar. Dit is dus 1 miljard Euro per jaar. Inmiddels hebben we 12 miljoen klanten. Dit groeit alleen maar en ik ga er dan ook uit dat tegen de tijd dat we UMTS gaan toepassen, 20 miljoen eigen klanten hebben, en dat is maar weer een klein deel van het totaal geïnteresseerde potentieel. Gemiddeld moet dan per maand en per klant 5 Euro extra aan opbrengsten worden verkregen.

Met alle nieuwe mogelijkheden die UMTS biedt, vind ik dit geen krankzinnig bedrag. Eerlijk gezegd, vind ik mezelf tamelijk conservatief met deze berekening.

Vandaag is er dan dus enige scepsis over UMTS en de dalende opbrengst per mobiele gebruiker. Ik deel dat gevoel niet. Het is een oude wet dat beelden meer zeggen dan woorden,- in elk geval denken veel van onze klanten er zo over. Nu hebben ze voor spraak alleen al zo'n 60 gulden per maand over. Als ze straks niet alleen de mogelijkheid hebben om met woorden te communiceren, maar ook met beelden, en daarmee de kans krijgen om nog beter hun emoties over te brengen, dan zullen zij die mogelijkheid willen benutten. En tegen die tijd zullen wij die mogelijkheid bieden.

Tot slot: zonder visie geen toekomst, geen toekomst zonder strategie. Wij hebben een visie en een strategie. We kunnen nu reeds laten zien dat onze business zich gezond ontwikkelt; dat blijkt uit de cijfers over 2000. De ultieme bewijslast ligt uiteraard in de toekomst. Maar de investeringen moeten vandaag worden gedaan. In de TMT sector is geen plaats voor bedrijven die deze consequentie

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie