Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Swalmen

Datum nieuwsfeit: 26-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Swalmen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Swalmen

26 maart 2001
Sloopaanvragen

Burgemeester en wethouders hebben een sloopaanvraag ontvangen van:

Rijkswaterstaat directie Limburg, Postbus 1138, 6201 BC Maastricht voor het slopen van de woning Middelhoven 2;

P. Levels, Rijksweg Zuid 26, voor het slopen van een bedrijfsruimte;

F. Hendrikx, Beneden Boukoul 2, voor het slopen van de woning Beneden Boukoul 2.

Bouwaanvragen/-meldingen

bouwvergunningen/

bouwtoestemmingen

Burgemeester en wethouders hebben een bouwaanvraag /-melding ontvangen van:

P. Hilkens, Kroppestraat 55, voor het verbouwen van een woning;

R. van Keeken, Koel 11, voor het vernieuwen van de garage/berging;

P. Levels, Rijksweg Zuid 26, voor de bouw van een bedrijfsruimte;

H. Fusers, Burg. Heijnenstraat 2, voor de bouw van een serre..

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning/bouwtoestemming verleend aan:

M. Peeters, Pr. Margrietstraat 6 voor het plaatsen van een dubbele carport nabij Pr. Margrietstraat 4 en 6;

P. Corbie, Leetgensstraat 35, voor het vergroten van een duivenhok;

P. Fransen, Pr. Irenestraat 7 voor het plaatsen van een tuinhuisje;

F. Slabbers, Boven Boukoul 31 en M. Dahmen, Boven Boukoul 31b voor de bouw van twee garages nabij Boven Boukoul 31a en 31b;

Th. Heuvelmans, Stationsstraat 42 voor de uitbreiding van de woning;

W. v.d Borst, Markt 2 te Beesel voor het vergroten van een dakkapel aan de woning Beeselseweg 26.

Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na deze bekendmaking, een bezwaarschrift indienen bij ons college.

Verleende kapvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben kapvergunning verleend aan:

L. Pfennings, Schoolbroek 4, voor het kappen van een lariks in de voortuin bij zijn woning;

J.C.E. van der Heijden, Rijksweg Zuid 67a voor het kappen van diverse coniferen/struiken, 2 douglassparren, 1 atlasceder en 1 berk bij zijn woning;

De gemeente Swalmen, Markt 3, voor het kappen van wilgen en elzen, nabij de brug over de Swalm tussen Swalmzicht en Otterpad, vanwege hakhoutbeheer.

Tegen het verlenen van deze kapvergunningen kan iedereen die direct in zijn belang is getroffen, binnen een termijn van zes weken na datum van deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college.

Vaststelling bebouwde kom

In artikel 19, leden 2 en 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is een bevoegdheid opgenomen voor burgemeester en wethouders, om vrijstelling van het geldende bestemmingsplan te verlenen in door Gedeputeerde Staten van Limburg aangewezen categorieën van gevallen, respectievelijk in bij algemene maatregel van bestuur aangegeven gevallen, binnen de bebouwde kom.

Burgemeester en wethouders maken hierbij bekend, dat zij met toepassing van bovengenoemd artikel van de Wet op de Ruimtelijke Ordening - bij besluit van 5 februari 2001 - de bebouwde kom van de gemeente Swalmen hebben vastgesteld.

Dit besluit ligt met ingang van 2 april 2001 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis, Markt 3.

Swalmen, 28 maart 2001.

Burgemeester en wethouders van Swalmen;

de loco-secretaris, de burgemeester,

H. Vrinds. drs. W.M.J. Denie.

Voorbereidingsbesluit ten behoeve van een manege

De burgemeester maakt bekend, dat de gemeenteraad op 22 maart 2001 heeft besloten:

te verklaren, dat ten behoeve van de vestiging van een manege, een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het perceel sectie K nummer 158, zoals op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte situatieschets in rode omlijning is aangegeven, plaatselijk bekend Raayerluyckweg;

te bepalen, dat dit besluit in werking zal treden met ingang van 2 april 2001.

Het voorbereidingsbesluit met de bijbehorende situatieschets ligt met ingang van de dag van deze bekendmaking voor iedereen in het gemeentehuis van Swalmen ter inzage.

Swalmen, 30 maart 2001.

De burgemeester van Swalmen;

drs. W.M.J. Denie.

Milieuzaken

Meldt gedumpt afval bij de gemeente

Al enkele jaren betalen onze inwoners voor het aantal kilo's afval dat zij via de duobak aanbieden. Bij de start van het weegsysteem werd alom gevreesd dat veel afval illegaal in het buitengebied, het bos en de wegbermen gedumpt zou worden.

Met name het laatste jaar hebben wij geconstateerd dat nogal wat afval in het buitengebied achter gelaten wordt.

Bovendien wordt veel afval bij de containerlocaties gedumpt.

Het opruimen van dit afval en het opsporen van de daders kost onze medewerkers en de politie veel tijd en moeite. Ook brengt dit de nodige kosten met zich mee.

Wij vinden dat elke gulden die wij hiervoor moeten uitgeven, op een betere en nuttigere manier besteed kan worden.

Daarom vragen wij u alert te zijn op het illegaal dumpen van afval. Ziet u ergens afval in de berm liggen of constateert u dat iemand afval aan het dumpen is, geef dat dan zo snel

mogelijk aan ons door. Dit geeft ons de mogelijkheid om hiertegen gericht op te treden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Corné Dehing, tel. 509248.

Zwerfvuil bij containers

Regelmatig komt het voor dat grote hoeveelheden zwerfvuil rondom de containers in onze gemeente staan of liggen. Hierover bereiken ons veel klachten.

Dit zwerfvuil geeft veel overlast en is erg storend.

Wij wijzen er nogmaals op dat het afval alléén in de containers gedeponeerd mag worden.

Als het te groot is, moet men het afval verkleinen of in de eigen duobak deponeren.

De milieuwachter zal, ook in de avonduren, extra toezien op het naleven van de regels bij de containers.

Wanneer dit nodig is, zal hij niet nalaten om een proces-verbaal uit te schrijven.

Op donderdag 22 maart j.l. heeft de gemeenteraad met 10 tegen 3 stemmen (de fractie van de PvdA/PS stemde tegen) het Bestemmingsplan Rijksweg 73-Zuid vastgesteld.

Voorts ging de raad akkoord met een wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening en werden de tarieven van het zwembad voor het zwemseizoen 2001 vastgesteld.

Tot slot besloot te raad om een voorbereidingsbesluit te nemen voor de vestiging van een manege aan de Raayerluyckweg.

In april worden de volgende vergaderingen gehouden:

Commissievergaderingen:

dinsdag 10 april : Welzijn

woensdag 11 april : VROM

donderdag 12 april: ABA

donderdag 12 april: Openbare Werken

donderdag 12 april: Financiën/EZ

Raadsvergadering:

De raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 26 april.

Vergaderingen in de maand april

Collectevergunningen

Voor de week van 1 tot en met 7 april hebben burgemeester en wethouders vergunning verleend aan:

Gemengd koor a Cappella voor het verkopen van loten en

ZOA Vluchtelingenzorg voor het houden van een collecte.

Koopzondagen

Op grond van de "Verordening winkeltijden Swalmen" kunnen burgemeester en wethouders maximaal twaalf zondagen of feestdagen aanwijzen, waarop winkels open mogen zijn.

Op verzoek van de LOZO, afdeling Swalmen hebben wij besloten om voorlopig de zondagen 1 en 29 april als koopzondagen aan te wijzen.

Tijdelijke wegafsluiting

Van H. Schreurs, Burg. Hendrickxstraat 5 te Swalmen hebben wij het verzoek ontvangen om de Burg. Hendrickxstraat op 16 of op 23 juni a.s. in verband met een straatfeest gedeeltelijk te mogen afsluiten .

Op 23 maart j.l. hebben wij, mede in overleg met de politie, besloten om dit toe te staan.

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking bij ons college een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend.

Swalmen, 28 maart 2001.

Burgemeester en wethouders van Swalmen;

de loco-secretaris, de burgemeester,

H. Vrinds. drs. W.M.J. Denie.

Informatiebulletin van Rijkswaterstaat

Deze week is "Via Limburg" nummer 4 verschenen.

"Via Limburg" is een bulletin van Rijkswaterstaat, directie Limburg waarin informatie staat over de vier nieuwe wegen in Limburg, te weten de Rijksweg 73-Zuid, Rijksweg 74, de N280-Oost en de N293 (Oost-

tangent Roermond).

Het bulletin "Via Limburg" kan gratis bij de gemeente worden afgehaald.

Stichting Kringloopbedrijf Midden-Limburg

Zoals bekend haalt de Stichting Kringloopbedrijf Midden-Limburg, ook in Swalmen, afgedankte spullen gratis op.

U kunt deze spullen, behalve tuin-, bouw- en sloopafval, meegeven.

Bel voor het ophalen van afgedankte spullen daarom de kringlooplijn. Het telefoonnummer is 0900-8212248.

De telefoonkosten bedragen 44 cent per minuut.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie