Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarcijfers 2000 KSI International

Datum nieuwsfeit: 26-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: KSI International NV
Zoek soortgelijke berichten
KSI International NV

P E R S B E R I C H T

IJsselstein, 26 maart 2001

KSI INTERNATIONAL N.V. sluit het jaar 2000 conform verwachting af

ICT-bedrijf KSI International N.V. (KSI) heeft haar netto-omzet over het jaar 2000 met 18% zien stijgen, van EUR 41,5 miljoen in 1999 tot EUR 49,1 miljoen in 2000. Het nettoresultaat na belastingen is, conform de in november 2000 gepubliceerde verwachtingen, gedaald van een winst van EUR 2,4 miljoen in 1999 tot een verlies van EUR 1,8 miljoen in 2000. In dit verlies zijn een buitengewone bate uit de verkoop van de business unit Logistic Business Solutions en een reservering als gevolg van de in november 2000 aangekondigde herstructureringsoperatie meegenomen. Exclusief buitengewone baten en lasten bedroeg het nettoverlies over 2000 EUR 2,2 miljoen. Over 2000 werd een verlies per aandeel, na buitengewone baten en lasten, gerealiseerd van EUR 0,18 tegen een winst per aandeel over 1999 van EUR 0,25. KSI verwacht in 2001 weer winstgevend te zijn.

Ontwikkelingen in 2000

Na een paar jaar van explosieve groei hebben de omzet en winst van KSI in het jaar 2000 een kentering doorgemaakt. De markt stelde zich het afgelopen jaar in tegenstelling tot de algemene verwachting binnen de branche - uitermate terughoudend op. Pas in het vierde kwartaal is de markt weer licht aangetrokken. Een en ander leidde tot het hierboven gemelde verlies. De kosten- en organisatiestructuur van KSI waren ingesteld op een verdere groei in het jaar 2000. KSI was niet in staat om voldoende snel en flexibel in te spelen op de veranderende marktomstandigheden. De in november aangekondigde herstructurering moet hier verandering in brengen en KSI in 2001 weer winstgevend maken.

KSI Business Consultancy (voorheen NederConsult)

De omzet van KSI Business Consultancy is in de verslagperiode gestegen tot EUR 6,6 miljoen. Het bedrijfsresultaat daalde van EUR 1,2 miljoen in 1999 tot EUR 0,3 miljoen in 2000. Naast de terughoudende markt hebben de ontwikkelingen bij een grote klant van KSI Business Consultancy bijgedragen aan het gedaalde resultaat. In 2000 is KSI Business Consultancy een veelbelovend partnership met Augeo, marktleider op het terrein van Professional Service Automation, aangegaan.

Screen Consultants

De omzet en het bedrijfsresultaat van Screen Consultants zijn ten opzichte van 1999 vrijwel gelijk gebleven. De omzet bedroeg EUR 2,7 miljoen en het bedrijfsresultaat EUR 0,1 miljoen. Ten opzichte van de verwachtingen voor 2000 zijn de financiële prestaties duidelijk achtergebleven. Belangrijkste verklaring hiervoor is de afwachtende houding die werd ingegeven door de 'millenniumdip' en het heroverwegen van projecten door opdrachtgevers. Screen Consultants is per 1 januari 2001 verzelfstandigd.

KSI System Development & Support

De omzet van KSI System Development & Support kwam in 2000 uit op EUR 12,7 miljoen; 7% lager dan in 1999. Het bedrijfsresultaat bedroeg EUR 3,2 miljoen, een aanmerkelijk minder goed resultaat dan in 1999. De belangrijkste oorzaak voor deze verslechtering is gelegen in het feit dat de vraagmarkt is veranderd in een aanbodmarkt. Hierdoor is de bezettingsgraad verminderd. KSI System Development & Support is in het jaar 2000 een strategische samenwerking met Tantau, leverancier van Wireless Transactiesystemen aangegaan.

KSI ICT Services (voorheen ITé Groep)

KSI ICT Services realiseerde in 2000 een omzet van EUR 10,5 miljoen. Een daling met 9% ten opzichte van 1999. Het bedrijfsresultaat kwam uit op EUR 1,2 miljoen en blijft daarmee ten opzichte van 1999 achter. Toegenomen prijsconcurrentie en het uitblijven van grote projecten zijn naast de verhoogde kosten ten gevolge van een uitbreiding van het management de belangrijkste verklaringen voor de teruggelopen prestaties van KSI ICT Services.

KSI End User Training & Support

De omzet en het bedrijfsresultaat van KSI End User Training & Support zijn lager uitgevallen dan in 1999. De omzet bedroeg EUR 2,6 miljoen en het bedrijfsresultaat EUR 1,9 miljoen. In de eerste helft van het jaar heeft deze business unit geïnvesteerd in nieuwe diensten op het terrein van E-learning en E-testing. De licentieverkoop van Web/Computer Based Trainingen voor Microsoft 2000 is vanwege de terughoudende opstelling van de markt tegengevallen. In het vierde kwartaal van 2000 heeft End User Training & Support een aanmerkelijke verbetering van het resultaat laten zien. Nieuwe klanten waren Philips Lighting, Philips Medical Systems en HEK Manufacturing. Voor de Europese Commissie en Holland Casino werden grote E-learning-projecten gerealiseerd.

KSI International Belgium S.A./N.V.

De omzet in België is fors toegenomen ten opzichte van 1999 in verband met de acquisitie van PCR Consulting/Tree Associates per 1 oktober 1999. De omzet groeide van EUR 6,4 miljoen in 1999 tot EUR 16,8 miljoen in 2000. Het bedrijfsresultaat van KSI Belgium heeft in het eerste halfjaar onder druk gestaan van de terughoudende markt en van het fusie- en integratieproces van het voormalige KSI Automation met PCR Consulting/Tree Associates. Uiteindelijk is het bedrijfsresultaat over 2000 uitgekomen op EUR 0,2 miljoen. KSI Belgium heeft raamcontracten gesloten met BBL en Fortis. De overeenkomst met de Europese Commissie is herzien en verlengd.

Herstructurering

De plannen voor de herstructurering richten zich in eerste instantie op de holdingorganisatie en op de Nederlandse werkmaatschappijen, met uitzondering van KSI ICT Services (voorheen ITé Groep). Bijzondere aandacht zal worden besteed aan KSI System Development & Support. De herstructurering wordt geleid door ir. J.E.J. (Co) van Angelen. In het kader van de herstructurering is reeds een aantal zaken gerealiseerd. De business unit Screen Consultants is per 1 januari 2001 door middel van een management buy out verzelfstandigd. Sinds 15 februari 2001 opereren alle bedrijfsonderdelen onder dezelfde naam ten einde de naamsbekendheid te vergroten. Binnen zowel de holding als de business unit System Development & Support is de overhead al belangrijk verminderd. In maart 2001 is de commerciële organisatie opnieuw vormgegeven. De verkoopstaf van KSI opereert voortaan onder leiding van drie commercial directors die ieder verantwoordelijk zijn voor een eigen segment: finance, telecommunicatie, overheid en overige klanten.

Vooruitzichten 2001

KSI verwacht medio 2001 de herstructurering af te ronden. KSI is optimistisch over de mogelijkheden om het resultaat te verbeteren. KSI verwacht dan ook over 2001 een positief resultaat te realiseren. Op basis van signalen uit de markt blijkt dat de vraag naar ICT-diensten weer aantrekt. Met name op terreinen als Professional Service Automation, Business Intelligence en E-learning verwacht KSI toegevoegde waarde aan haar opdrachtgevers te kunnen leveren.

Profiel KSI International N.V.

KSI International N.V. is een innovatieve en toonaangevende ICT-onderneming. Ruim 700 medewerkers verlenen diensten en ontwikkelen systemen gericht op elektronisch werken, communiceren, zaken doen en leren. De activiteiten van KSI in de Benelux zijn ondergebracht in vijf service lines: KSI Business Consultancy, KSI System Development & Support, KSI End User Training & Support, KSI ICT Services en KSI Software Solutions. KSI werkt voornamelijk voor opdrachtgevers in de financiële dienstverlening, in de telecommunicatiesector en voor de overheid. KSI helpt haar opdrachtgevers om hun ambities te realiseren met ICT als voornaamste instrument. E-business en Internettechnologie zijn voor KSI belangrijke speerpunten. KSI ontwikkelt ook specialistische en unieke ICT-toepassingen voor E-Business, Electronic Banking & Payment Solutions en voor E-Learning & E-Testing (Web Based Trainingen).

KSI is opgericht in 1986 en sinds 1998 genoteerd aan de EURO.NM Amsterdam.

Voor meer informatie:
KSI International N.V.
Toon Rijken, Voorzitter Raad van Bestuur
Telefoon: 030 686 8771
Fax: 030 686 8766
www.ksi-international.com

Bijlagen:
Geconsolideerde balans na resultaatverdeling
Geconsolideerde winst- en verliesrekening
Meerjarenoverzicht
Geconsolideerde balans na resultaatverdeling

 
 
                  (in EUR)    2000    1999 
 
Immateriële vaste activa              160.596   622.748 
 
Materiële vaste activa               1.863.490    1.576.637 
 
 
Financiële vaste activa 
Vorderingen                     1.400.000    0 
 
Vlottende activa 
 
Onderhanden werk                     0    232.470 
Handelsdebiteuren                  9.942.133    14.642.020 
Belastingen                      1.408.661    0 
Overige vorderingen en overlopende activa      2.955.496    1.510.154 
Liquide middelen                      0    225.401 
                          14.306.290   16.610.045 
 
Totaal activa                    17.730.376   18.809.430 
 
 
Groepsvermogen 
Eigen vermogen                   2.720.346    3.782.618 
Aandeel derden                       0    21.078 
                          2.720.346    3.803.696 
 
Achtergestelde lening                852.305    0 
 
Garantievermogen                  3.572.651    3.803.696 
 
Voorzieningen                    850.000    171.247 
 
Langlopende schulden                    0    20.658 
 
Kortlopende schulden 
Kredietinstellingen                 4.578.121    870.689 
Leveranciers                    3.917.454    3.977.639 
Belastingen en sociale premies           2.435.175    2.344.862 
Overige schulden en overlopende passiva       2.376.975    7.620.640 
                          13.307.725   14.813.829 
 
Totaal passiva                   17.730.376   18.809.430 
 
Geconsolideerde winst- en verliesrekening 
 
 
                   (in EUR)    2000      1999 
 
Netto-omzet                   49.090.907   41.493.818 
 
Wijzigingen in onderhanden werk              0    185.164 
 
Totaal bedrijfsopbrengsten            49.090.907   41.678.982 
 
Kosten uitbesteed werk en externe kosten    12.938.448    10.314.648 
Personeelskosten                 25.058.784   19.078.581 
Afschrijvingen op materiële en 
immateriële vaste activa             1.327.882    915.361 
Overige bedrijfskosten              12.762.251   7.840.424 
Totaal bedrijfslasten              52.087.365   38.149.014 
 
Bedrijfsresultaat                - 2.996.458   3.529.968 
 
Financiële lasten                  293.804    10.238 
 
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 
voor belastingen                - 3.290.262   3.519.730 
 
Belastingen resultaat uit gewone 
bedrijfsuitoefening               - 1.138.828   1.289.817 
 
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 
na belastingen                 - 2.151.434   2.229.913 
 
Buitengewoon resultaat na belastingen        365.676      0 
 
Groepsresultaat na belastingen         - 1.785.758   2.229.913 
 
Aandeel derden                      0    149.027 
 
Resultaat na belastingen            - 1.785.758   2.378.940 
 
 
Meerjarenoverzicht 
 
 
(in EUR 1.000) 2000  1999  1998  1997  1996 
 
Omzet/resultaat 
Netto-omzet   49.091 41.494 21.647 9.507  5.272 
Bedrijfsresultaat    - 2.996 3.530  2.607  692   116 
Nettowinst   - 1.786 2.379  1.571  412   59 
 
Groei netto-omzet    18,3%  91,7%  127,7% 80,3%  0,8% 
Groei nettowinst    - 175,1%    51,4%  281,3% 598,3% 1.866,7% 
 
Bedrijfsresultaat/netto-omzet  - 6,1% 8,5%  12,0%  7,3%  2,2% 
Nettowinst/netto-omzet - 3,6% 5,7%  7,3%  4,3%  1,1% 
 
Vermogenssamenstelling 
Eigen vermogen 2.720  3.783  11.350 711   298 
Garantievermogen    3.573  3.783  11.350 711   298 
Werkzaam vermogen    9.001  4.641  3.747  1.362  760 
 
Garantievermogen/totaal vermogen    20,2%  20,1%  67,8%  18,0%  15,0% 
Werkzaam vermogen/totaal vermogen    50,8%  24,7%  22,3%  34,6%  19,3% 
 
Debiteurentermijn in dagen   71   86   94   57   50 
 
Medewerkers *) 
Gemiddeld aantal medewerkers  741   575   267   112   70 
Netto-omzet per medewerker   66   72   81   85   75 
Bedrijfsresultaat per medewerker    - 4   6    10   6    2 
 
Rendement vermogen 
Bedrijfsresultaat in % van 
gemiddeld werkzaam vermogen   - 43,9% 84,2%  102,1% 65,2%  18,7% 
Nettowinst in % van gemiddeld 
eigen vermogen - 54,9% 31,4%  26,1%  81,7%  19,2% 
 
Rendement aandelen 
Aantal aandelen per ultimo 
verslagjaar   9.946.833    9.939.668    9.236.668    6.570.000    6.570.000 
Nettowinst/gemiddeld aantal 
aandelen in euro's   - 0,18 0,25  0,20  0,06  0,02 
 
*) inclusief extern ingehuurde krachten 
 
 

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie