Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Achttien jaar cel voor moord op Maartje Pieck

Datum nieuwsfeit: 27-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

ELRO-nummer: AB0741 Zaaknr: 07.840032-00
Bron: Rechtbank Zwolle
Datum uitspraak: 27-03-2001
Soort zaak: straf
Soort uitspraak: vonnis

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ZWOLLE
Meervoudige strafkamer
Parketnummer: 07.840032-00
Uitspraak: 27 maart 2001

S T R A F V O N N I S

in de zaak van het openbaar ministerie tegen:

,
wonende te Kampen,
thans verblijvende in het Huis van Bewaring "Zwolle" te Zwolle.

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaats gevonden op 13 maart 2001. De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. J.G.M. Hovius, advocaat te Zwolle.

De officier van justitie, mr. C. Schaap-Meulemeester, heeft ter terechtzitting gevorderd de veroordeling van de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 jaren, met aftrek overeenkomstig artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht, alsmede te gelasten dat de verdachte ter beschikking wordt gesteld met bevel tot verpleging van overheidswege.

TENLASTELEGGING

De verdachte is ten laste gelegd dat:

hij op of omstreeks 11 juli 2000 in de gemeente Kampen althans in Nederland opzettelijk Maartje Pieck van het leven heeft beroofd, immers heeft verdachte met dat opzet die Maartje Pieck de keel dichtgedrukt en/of dichtgedrukt gehouden en/of met een koord/snoer de keel dichtgetrokken en/of dichtgetrokken gehouden althans omsnoerend en/of samendrukkend geweld op de hals/keel van die Maartje Pieck uitgeoefend, tengevolge waarvan voornoemde Maartje Pieck is overleden, welke vorenomschreven doodslag werd gevolgd, vergezeld en/of voorafgegaan van enig strafbaar feit, te weten verkrachting en/of feitelijke aanranding van de eerbaarheid en/of opzettelijke wederrechtelijke vrijheidsberoving van Maartje Pieck, en welke doodslag werd gepleegd met het oogmerk om de uitvoering van dat feit voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf en/of aan de andere deelnemer(s) straffeloosheid en/of het bezit van het wederrechtelijk verkregene te verzekeren;

danwel,

a) hij op of omstreeks 11 juli 2000 in de gemeente Kampen opzettelijk Maartje Pieck wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd gehouden, immers heeft verdachte toen daar met dat opzet
-die Maartje Pieck bij de arm(en) en/of het haar gepakt en/of (vervolgens) stevig vastgehouden en/of
-die Maartje Pieck tegen haar wil een woning ingesleurd en/of ingetrokken en/of ingeduwd en/althans (aldus) die Maartje Pieck gedwongen een woning binnen te gaan en/of
-in die woning die Maartje Pieck een trap opgeduwd en/of opgetrokken en/of opgesleurd en/of (daarbij) op dwingende wijze gezegd: "Naar boven", althans woorden van soortgelijke aard en/of strekking en/althans (aldus) die Maartje Pieck gedwongen die trap op te gaan en/of (dientengevolge)
-die Maartje Pieck verhinderd die woning te allen tijde vrij te (kunnen) verlaten;
b) hij op of omstreeks 11 juli 2000 in de gemeente Kampen althans in Nederland door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) Maartje Pieck heeft gedwongen tot het ondergaan van (een) handeling(en) die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die Maartje Pieck, hebbende verdachte toen daar een of meer vingers in de vagina van die Maartje Pieck gestoken/geduwd en/of zijn tong en/of zijn penis in de mond van die Maartje Pieck gestoken/geduwd en/of door die Maartje Pieck in de mond laten nemen en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin dat verdachte toen daar opzettelijk gewelddadig en/of bedreigend,
-die Maartje Pieck opzettelijk wederrechtelijk van haar vrijheid heeft beroofd en/of beroofd heeft gehouden en/of
-op dwingende wijze die Maartje Pieck te verstaan heeft gegeven dat zij zich moest uitkleden en/of (vervolgens) op haar knieën moest gaan zitten en/of
-die Maartje Pieck met een hard voorwerp tegen het hoofd heeft geslagen althans die Maartje Pieck met haar hoofd tegen een hard oppervlak heeft geduwd en/of geslagen en/of
-(aldus) voor die Maartje Pieck een bedreigende situatie heeft doen ontstaan;
c) hij op of omstreeks 11 juli 2000 in de gemeente Kampen althans in Nederland opzettelijk Maartje Pieck van het leven heeft beroofd, immers heeft verdachte met dat opzet die Maartje Pieck de keel dichtgedrukt en/of dichtgedrukt gehouden en/of met een koord/snoer de keel dichtgetrokken en/of dichtgetrokken gehouden althans omsnoerend en/of samendrukkend geweld op de hals/keel van die Maartje Pieck uitgeoefend, tengevolge waarvan voornoemde Maartje Pieck is overleden.

De rechtbank verbetert in de tenlastelegging een kennelijke schrijffout door waar geschreven staat 'soorgelijke' te lezen 'soortgelijke'. Blijkens het onderzoek ter terechtzitting wordt de verdachte daardoor niet in zijn verdediging geschaad.

BEWIJS

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen hetgeen de verdachte ten laste is gelegd, met dien verstande dat:

hij op 11 juli 2000 in de gemeente Kampen opzettelijk Maartje Pieck van het leven heeft beroofd, immers heeft verdachte met dat opzet met een koord/snoer omsnoerend en samendrukkend geweld op de hals/keel van die Maartje Pieck uitgeoefend, tengevolge waarvan voornoemde Maartje Pieck is overleden, welke vorenomschreven doodslag werd voorafgegaan van enig strafbaar feit, te weten verkrachting en feitelijke aanranding van de eerbaarheid en opzettelijke wederrechtelijke vrijheidsberoving van Maartje Pieck, en welke doodslag werd gepleegd met het oogmerk om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf straffeloosheid te verzekeren.

Van het meer of anders ten laste gelegde zal de verdachte worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet wettig en overtuigend bewezen acht.

STRAFBAARHEID

Het bewezene levert op:

Doodslag, voorafgegaan van een strafbaar feit en gepleegd met het oogmerk om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf straffeloosheid te verzekeren, strafbaar gesteld bij artikel 288 van het Wetboek van Strafrecht, juncto artikel 287 van het Wetboek van Strafrecht.

De verdachte is deswege strafbaar, nu geen feiten of omstandigheden gebleken zijn die die strafbaarheid geheel zouden opheffen of uitsluiten.

OPLEGGING VAN STRAF EN MAATREGEL

Met betrekking tot de aard en ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde en de omstandigheden waaronder verdachte zich daaraan schuldig heeft gemaakt, overweegt de rechtbank als volgt.


1.De verdachte heeft -uiteindelijk- het navolgende bekend:
* hij heeft het 15-jarige slachtoffer zijn huis in gesleurd, nadat zij, het slachtoffer, folders in de brievenbus van verdachtes woning -gelegen in de nabijheid van de woning van het slachtoffer- had gedeponeerd;
* hij heeft het slachtoffer gedwongen naar de zolder van zijn woning te gaan en zich daar te ontkleden;
* hij heeft haar lichaam onzedelijk betast;

* nadat het slachtoffer was gaan gillen, heeft hij een stuk koord/snoer genomen, dat tweemaal om de hals/keel van het slachtoffer gedaan, krachtig aangetrokken en met twee knopen vastgemaakt;
* hij heeft het lichaam van het slachtoffer vervolgens, nadat hij tot de overtuiging gekomen was dat de dood was ingetreden, de trappen van zijn huis deels afgedragen en deels gesleept en vervolgens met haar kleding in de kofferbak van zijn auto gedeponeerd;
* alvorens zich daarna van het stoffelijk overschot te ontdoen door het in een bos geheel ontkleed achter te laten, heeft hij eerst gedurende meer dan een uur een bezoek gebracht aan zijn buren.

2. In weerwil van verdachtes ontkenning acht de rechtbank, zoals hiervoor al overwogen, bewezen dat verdachte het lichaam van het slachtoffer nog bij haar leven seksueel is binnengedrongen.

3. Op grond van objectieve gegevens heeft de rechtbank redenen om aan te nemen dat door verdachte ook andere vormen van fysiek geweld tijdens haar leven jegens het slachtoffer zijn toegepast. Uit het sectierapport blijkt immers dat een aantal van de geconstateerde verwondingen vóór het overlijden is toegebracht.
Uit één en ander kan worden afgeleid dat de laatste minuten van het leven van het slachtoffer een hel zijn geweest. De nabestaanden blijven niet alleen achter met een onpeilbaar verlies, maar bovenal met immens verdriet door de wijze waarop verdachte het leven van het nog jonge slachtoffer heeft afgenomen door na haar eerst seksueel te hebben misbruikt, haar te verwurgen en vervolgens te 'dumpen' in het bos.

Van invloed op de strafwaardigheid van het feit is voorts de geslepen en -naar het slachtoffer, haar nabestaanden en de samenleving- uiterst respectloze wijze waarop verdachte lange tijd heeft kans gezien zich aan zijn verantwoordelijkheid voor zijn handelen te onttrekken. Hij heeft geprobeerd zich een alibi te verschaffen door zijn bezoek aan de buren, hij heeft de kleding van het slachtoffer doen verdwijnen en hij heeft geruime tijd (mede door wisselende verklaringen) zijn onschuld gefingeerd.

De buitengewone ernst van het feit en de omstandigheden waaronder het feit is begaan geven blijk van een calculerende misdadigheid die op zich de in de wet genoemde maximumstraf rechtvaardigt.

Met betrekking tot de persoon en de strafbaarheid van verdachte overweegt de rechtbank het navolgende.

De rechtbank heeft rekening gehouden met:

- een de verdachte betreffend multidisciplinair rapport d.d. 26 februari 2001, uitgebracht door prof. dr. A.W.M. Mooij, zenuwarts, en H.A. van Kempen, psycholoog, verbonden aan het Pieter Baan Centrum, Psychiatrische Observatiekliniek te Utrecht;
- een schrijven van prof. dr. Mooij en H.A. van Kempen voornoemd d.d. 12 maart 2001, houdende een toelichting bij de conclusie van voornoemd rapport d.d. 26 februari 2001;
- de overige stukken van het de verdachte betreffende persoonsdossier;
- de persoon van verdachte, zoals uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken;
- een de verdachte betreffend uittreksel d.d. 1 december 2000 uit het algemeen documentatieregister van de justitiële documentatiedienst.
Voornoemd rapport houdt als conclusie onder meer in dat verdachte ten tijde van het plegen van het feit leed aan een zodanig gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogens, dat het feit hem in verminderde mate kan worden toegerekend.

Uit het rapport en de schriftelijke toelichting daarop blijkt dat verdachte lijdt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis met borderline en narcistische trekken. De begrenzing van de narcistische component -welke zich kenmerkt door de behoefte van verdachte aan controle, beheersing en macht en de daarmee corresponderende grootheidsfantasieën- heeft geleid tot grote woede en een impulsieve doorbraak van razernij, zich manifesterend in de uitoefening van macht over een onmachtig slachtoffer, waarbij de slachtofferkeuze min of meer toevallig tot stand kwam. De deskundigen concluderen dat een aanzienlijke kans op herhaling bestaat indien verdachte onbehandeld in de maatschappij zou terugkeren. Zij adviseren -nu de problematiek weliswaar ernstig, maar in beginsel toegankelijk en bewerkbaar is- aan verdachte de maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege op te leggen.

De rechtbank is van oordeel dat de deskundigen op goede gronden tot hun advies zijn gekomen en maakt het oordeel van de deskundigen tot het hare.

Voorts concludeert de rechtbank op grond van het rapport en de schriftelijke toelichting dat verdachte het hem ten laste gelegde en bewezen verklaarde strafbare feit in verminderde mate kan worden toegerekend. De rechtbank acht verdachte in zoverre strafbaar.

De officier van justitie heeft de vraag in hoeverre de verminderde toerekeningsvatbaarheid van invloed moet worden geoordeeld op de duur van een op te leggen onvoorwaardelijke vrijheidstraf beantwoord op een wijze die naar het oordeel van de rechtbank recht doet aan de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde en de gevolgen daarvan voor de nabestaanden enerzijds en aan de gevolgen van de straf en een behandeling anderzijds.

De rechtbank is van oordeel dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van lange duur zoals gevorderd bij de nabestaanden en overigens al diegenen die ernstig geschokt waren en zijn de zekerheid verschaft dat hun belang niet is miskend. Deze straf en strafvorm doet daarnaast recht aan het bewezen verklaarde feit.

De rechtbank is bovendien van oordeel dat de algemene veiligheid van personen het opleggen van de maatregel van terbeschikkingstelling van verdachte met bevel tot verpleging van overheidswege vereist. Deze maatregel moet de verdachte duidelijk maken dat behandeling noodzakelijk zal zijn alvorens in de samenleving terug te keren en de samenleving waarborg geven dat de verdachte niet met de geestesziekte die mede aanleiding geweest is tot zijn handelen in de samenleving terugkeert. De rechtbank is nadrukkelijk van oordeel dat de terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege eerst een aanvang dient te nemen nadat de gevangenisstraf zal zijn geëindigd.

De oplegging van straf en maatregel is, behalve op de reeds aangehaalde wettelijke voorschriften, gegrond op de artikelen 10, 27, 37a en 37b van het Wetboek van Strafrecht.

Benadeelde partij

Bij het onderzoek ter terechtzitting is komen vast te staan, dat de benadeelde partijen schade hebben geleden ten gevolge van het ten laste van verdachte bewezen verklaarde feit. De hoogte van die schade wordt door de benadeelde partijen gesteld op een bedrag van ( 8.100,-- aan materiële schade (te weten ( 3.500,-- aan extra kosten van levensonderhoud, ( 4.000,-- ter zake kosten van lijkbezorging en ( 600,-- aan extra telefoonkosten), en ( 50.000,-- aan immateriële schade.

De officier van justitie heeft gerequireerd tot toewijzing van de vordering van de benadeelde partijen ter zake de materiële schade en tot niet-ontvankelijk verklaring van de benadeelde partijen in hun vordering tot vergoeding van de immateriële schade.

De raadsman heeft ter terechtzitting geconcludeerd dat de vordering ter zake de materiële schade voor toewijzing gereed ligt, doch dat de benadeelde partijen in hun vordering tot vergoeding van de immateriële schade niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard, dan wel dat deze vordering dient te worden afgewezen.

De rechtbank is van oordeel dat voor wat betreft de materiële schade de hoogte van die schade genoegzaam is komen vast te staan tot het gestelde bedrag van ( 8.100,--, vermeerderd met de kosten die -tot op heden- worden begroot op nihil.

De vordering ter zake de materiële schade van de benadeelde partijen, die in die vordering ontvankelijk zijn, is in dier voege toewijsbaar.

De rechtbank zal de benadeelde partijen voor wat betreft de immateriële schade niet-ontvankelijk verklaren, aangezien de door de verdachte overtreden strafbepaling niet ziet op de bescherming van de belangen van nabestaanden en er derhalve geen sprake is van rechtstreekse schade in de zin van artikel 51a van het Wetboek van Strafvordering. In zoverre kan de vordering alsnog bij de burgerlijke rechter worden aangebracht.

BESLISSING

Het ten laste gelegde is bewezen zoals hiervoor aangegeven en levert het strafbare feit op, zoals hiervoor vermeld. De verdachte is deswege strafbaar.

Het meer of anders ten laste gelegde is niet bewezen en de verdachte wordt daarvan vrijgesproken.

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 18 jaren.

De tijd, door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, zal bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering worden gebracht.

De rechtbank gelast dat de verdachte ter beschikking wordt gesteld en beveelt dat hij van overheidswege wordt verpleegd.

De rechtbank adviseert nadrukkelijk de terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege eerst een aanvang te laten nemen nadat de gevangenisstraf zal zijn geëindigd.

De rechtbank veroordeelt de verdachte op de eis van de benadeelde partijen, om aan hen ter vergoeding van materiële schade tegen kwijting te betalen een bedrag van ( 8.100,-- (zegge: achtduizend en éénhonderd gulden). De verdachte wordt voorts veroordeeld in de kosten, door de benadeelde partijen gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken.

De rechtbank bepaalt dat de benadeelde partijen voor het overige niet-ontvankelijk zijn en hun vordering ter zake de immateriële schade slechts bij de burgerlijke rechter kunnen aanbrengen.

Aldus gewezen door mr. J.H. Bosch, voorzitter, mrs. A. Oosterveld en G. Eelsing, rechters, in tegenwoordigheid van mr. F.R. Horst, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 27 maart 2001.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...