Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Uithoorn

Datum nieuwsfeit: 27-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Uithoorn
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Uithoorn


Besluiten

Besluiten B&W
In hun vergadering van 27 maart jl. hebben burgemeester en wethouders o.m. de volgende besluiten genomen:

* Kennis te nemen van de start van het project Ontmoetingsgroep voor vergeetachtigen en hun verzorgers per 15 januari jl. in verenigingsgebouw De Koers.

* In te stemmen met het van start gaan van het verlenen van gebruiksvergunningen brandveiligheid overeenkomstig de voorgestelde werkwijze; de commandant van de brandweer te mandateren aangaande de uitvoering vergunningen brandveilig gebruik.

* Kennis te nemen van het feit dat de inspannningsverplichting van ¦ 600.199 voor de restauratie van het Fort aan de Drecht is gehaald.
* Kennis te nemen van de met de Stichting Feestcomité De Kwakel gemaakte afspraken over de voorfinanciering van het aanbrengen van een verharding van steenkorrel op een gedeelte van het feestterrein aan de Rozenlaan.

* Zo spoedig mogelijk na de commissiebehandeling (5 april) een piketregeling in te stellen ten behoeve van calamiteiten en 24-uurs bereikbaarheid van de gemeente.

* De gemeenteraad voor te stellen (bij wijze van experiment) Fort aan de Drecht aan te wijzen als 'huis der gemeente' voor het voltrekken van maximaal drie burgerlijke huwelijken en registratie van partnerschappen in 2001; voorwaarde is dat het Fort dan uitsluitend per boot, paardentractie of pendelbus wordt benaderd. In november 2001 de ervaringen te evalueren, na overleg met de stichting Fort aan de Drecht en betrokken gebruikers. (Behandeling in raadscommissie algemene zaken en financiën d.d. 5 april a.s.).
Besluiten gemeenteraad
In zijn vergadering van 22 maart jl. heeft de gemeenteraad o.m. de volgende besluiten genomen:

* 1. in te te stemmen met de bij brief van 7 februari 2001 toegezonden concepten van het

- Convenant "Fonds inzake het Bereikbaarheidsoffensief Noordelijke Randstad";

- Reglement voor het Fonds inzake het Bereikbaarheidsoffensief Noordelijke Randstad;

- Werkprogramma Bereikbaarheidsoffensief Noordelijke Randstad; 2. wethouder G.K. Verbruggen als portefeuillehouder verkeer en vervoer aan te wijzen als lid van het algemeen bestuur van het fonds;
3. definitief te besluiten tot beschikbaarstelling van een bijdrage van f 2,28 miljoen ten behoeve van dit fonds en deze bijdrage in twee termijnen (per 15 april a.s. en per 1 januari 2002) van elk f 1,14 miljoen betaalbaar te stellen; 4. het algemeen bestuur (in oprichting) van het fonds hierover schriftelijk te informeren;
5. burgemeester en wethouders te machtigen tot al hetgeen nodig is ter uitvoering van dit besluit

* de Intergemeentelijke Gebiedsvisie van de gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn en De Ronde Venen (IGGV), opgesteld in oktober 2000, bij de provincie Noord-Holland voor te dragen als bouwsteen voor het op te stellen streekplan Noord-Holland Zuid.

* in het kader van de uitvoering van het Project N201 Plus gezamenlijk met de provincie Noord-Holland en de gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer, Amstelveen en De Ronde Venen de in het raadsdossier opgenomen bestuursovereenkomst aan te gaan;voor de dekking van het risico van grondaankopen ten behoeve van de realisering van de te ontwikkelen gebieden in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen en De Ronde Venen alsmede voor de te maken voorbereidingskosten binnen de bouwgrondexploitatie bij de eerstvolgende actualisatie een voorziening te treffen.
* de heer W.C. van Steeden aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de GGD Amstelland-de Meerlanden.
* aan te gaan de Gemeenschappelijke regeling Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen in de Agglomeratie Amsterdam;vanaf de dag waarop de nieuwe regeling in werking treedt op te heffen de gemeenschappelijke regelingen:
- voor de Centrale Post Ambulancevervoer (CPA) Amsterdam en Omstreken, zoals vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 20 april 1989, nr. 13

- voor de geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen in de Agglomerartie
Amsterdam (GRAM) zoals vastgesteld via het opleggingsbesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. 31 mei 1994, nr. 94-110182

* De gemeenschappelijke regeling GHOR treedt in werking m.i.v. de eerste dag van de tweede maand volgend op de opname in het register bedoeld in artikel 27, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie